Anų metų kronika

Nuo­la­ti­nis „Skai­ti­nių“ skai­ty­to­jas ne­ga­lė­jo ne­pas­te­bė­ti ži­nu­tės iš prieš­ka­rio Šiau­lių spau­dos apie bend­rą lie­tu­vių ir žy­dų vi­suo­me­nių pa­reiš­ki­mą dėl tau­ti­nės ne­san­tai­kos. Gar­sas, apau­gęs gan­dais, apie Šiau­liuo­se ki­lu­sias peš­ty­nes tarp lie­tu­vių ir žy­dų jau­nuo­lių ir ki­to­kį smur­tą, pa­skli­do po pa­sau­lį, apie tai ra­šė di­džiau­si to me­to laik­raš­čiai. Kas ta­da Šiau­liuo­se nu­ti­ko? Pa­var­ty­ki­me 1934 me­tų Šiau­lių laik­raš­tį „Įdo­mus mū­sų mo­men­tas.“


De­be­sis di­des­nis už lie­tų
Apie įvy­kius Šiau­liuo­se pra­ne­šė „El­ta.“
VIII. 15 d. Šiau­liuo­se Vil­niaus gt. apie 20–21 val. ėjo pro­vi­zo­rius Ma­siu­lis, ku­riam vie­no­je gat­vės vie­to­je su­si­spie­tę uni­for­muo­ti žy­dų jau­ni­mo „He­cho­luc“ or­ga­ni­za­ci­jos na­riai ne­no­rė­jo pa­si­trauk­ti nuo ša­li­gat­vio ir leis­ti praei­ti. Prov. Ma­siu­lis, grūs­da­ma­sis pro su­si­bū­ru­sius, vie­ną jų stum­te­lė­jo, ta­da ten sto­vė­ję ki­ti uni­for­muo­ti žy­dai ėmė praei­vį muš­ti ir su­ža­lo­jo jam gal­vą ir vei­dą. Su­ži­no­ję apie tai, lie­tu­viai jau­nuo­liai tuo la­bai pa­si­pik­ti­no ir rugp­jū­čio 16 d. apie 21–22 val. su­si­gru­pa­vę iš­dau­žė ke­lių žy­dų jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų lan­gus, bū­tent „He­cho­luc Hak­la­li“ or­ga­ni­za­ci­jos, Vi­šins­kio 4 nr., iš­dau­žy­ti 3 lan­gai, pro ku­riuos įmes­ta 11 ak­me­nų ir leng­vai su­žeis­ti 6 tos or­ga­ni­za­ci­jos na­riai.
Į šios or­ga­ni­za­ci­jos būs­ti­nę bu­vo įsi­bro­vę ke­li as­mens vi­dun ir bu­vo šau­do­ma, bet ap­žiū­rė­jus kul­kų ne­ras­ta. Spė­ja­ma, kad šau­dy­ta iš gąs­din­tu­vų. Gre­ti­mam na­me gy­ve­nan­čiam pi­lie­čiui Ka­mi­nec­kui taip pat bu­vo iš­dau­žy­ti 3 lan­gai.
„Ha­noi-ha­cio­ni“ or­ga­ni­za­ci­jos būs­ti­nė­je, Til­žės gt. 127 nr., 7 žy­du­kai žai­dė sta­lo te­ni­są ir tuo me­tu bu­vo iš­muš­ti 3 lan­gai, pro ku­riuos įmes­ti 7 ak­mens.
„Brit-trum­pel­dor“ or­ga­niz­ci­jos būs­ti­nė­je Pa­gy­žių 12 nr. iš­muš­tas vie­nas lan­gas ir du­rų stik­las. Šios or­ga­ni­za­ci­jos būs­ti­nė bu­vo už­pul­ta du kar­tus, bet į vi­dų ne­bu­vo įsi­brau­ta.
Mū­sų ži­nio­mis, ry­šium su mi­nė­tais įvy­kiais, Šiau­lių ka­ro ko­men­dan­tas nu­bau­dė:
Už vie­šo­sios rim­ties drums­ty­mą (o ne už lan­gų dau­žy­mą, kaip bu­vo dien­raš­čiuo­se pra­neš­ta): Svi­ri­lį Juo­zą, Bor­ke­lį Ni­ko­de­mą, Po­vi­lai­tį Kos­tą, Kač­ma­ri­ną An­ta­ną ir Pa­lai­mą – po 150 li­tų ar­ba po vie­ną mė­ne­sį ka­lė­ji­mo. Vi­si šie nu­baus­tie­ji pa­bau­das ap­si­mo­kė­jo.
Už ne­šio­ji­mą gink­lų be lei­di­mo ir ki­tų už­puo­li­mui tin­ka­mų įran­kių – pei­lių, durk­lų, gu­mi­nių laz­dų – Pra­są Ici­ką, Rei­zą Ir­šą, Gen­cą Ru­vi­ną, Na­de­li Ab­rao­mą, Kir­ke­lį Je­rach­mi­lį – po 50 li­tų ar­ba po 10 pa­rų areš­to; Vol­ber­gą Ru­vi­ną ir Ble­cher Bi­ru­chą – po 100 li­tų ar­ba po 15 pa­rų areš­to. Da­lis pa­bau­dų neuž­si­mo­kė­jo ir baus­mę at­lie­ka ka­lė­ji­me.
Ti­riant įvy­kį te­ko pa­tir­ti įdo­mių ir cha­rak­te­rin­gų smulk­me­nų. Da­rant virš­mi­nė­to­se or­ga­niz­ci­jo­se kra­tą, ras­ta muš­ti­nėms pa­ruoš­tų daug ašt­rių ak­me­nų, gu­mi­nių na­gai­kų (apie met­rą il­gu­mo) su vie­lo­mis vi­du­ry, dur­tu­vė­lių, re­vol­ve­rių be lei­di­mo ir t.t.
El­ta pa­pil­do­mai pra­ne­ša, kad Šiau­liuo­se rugp­jū­čio 16 d. triukš­me pei­lių ne­bu­vo var­to­ta, nes vi­si su­žei­di­mai vi­siš­kai leng­vi ir pei­lių dū­rių vi­siš­kai ne­ras­ta.
Rugp­jū­čio 18 d. 21 val. Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, ties na­mu 135 nr. kaž­kas ke­lis kar­tus iš­šo­vė. Po­li­ci­jai ėmus tir­ti, ka­lė­ji­mo pri­žiū­rė­to­jas Min­gi­las Ju­lius ir šiau­lie­tė Gu­dai­tie­nė pa­reiš­kė, kad šau­dęs Ble­che­ris Bo­ru­chas, ku­ris įė­jęs į „Ha­chu­luc“ būs­ti­nę. Ten po­li­ci­jai pa­si­tei­ra­vus, cha­lu­ci­nin­kai pa­reiš­kė, kad jų būs­ti­nę vėl no­rė­jęs kaž­kas už­pul­ti. Ta­čiau paaiš­kė­jo, kad jo­kio už­puo­li­mo ne­bu­vo, kad be rei­ka­lo šau­dė iš mon­tek­ris­to Ble­che­ris Bo­ru­chas, ku­riam su­ra­šy­tas pro­to­ko­las.
Tą pa­tį va­ka­rą vals­ty­bės teat­ro sce­na­ri­jus ir sar­gas pra­ne­šė po­li­ci­jai, kad jie ma­tę, kad gat­vė­se kai ku­rie žy­dai už­ka­bi­nė­ję praei­vius ir net ka­žin ką su­mu­šę. Pa­gal jų nu­ro­dy­mus bu­vo suim­ti: Rei­zas Ir­ša, pas ku­rį bu­vo ras­tas „Mau­zer“ su 5 šo­vi­niais; vie­nas jau bu­vo įleis­tas į tū­tą; Rei­zas Ja­go­gas ir Vi­ni­kas Si­mo­nas.
Rugp­jū­čio 19 d. apie 20 val. ties Pa­gy­žių Til­žės gat­vių kam­pe ki­lo triukš­mas. Ka­žin kas ėmė šauk­ti: „Muš­kim žy­dus.“ Po­li­ci­nin­kas triukš­mo vie­to­je nie­ko ne­ra­do. Kiek to­lė­liau nuo triukš­mo vie­tos po­li­ci­nin­kas su­lai­kė be­va­žiuo­jan­tį ve­ži­ku Kač­ma­ri­ną An­ta­ną, įta­ria­mą triukš­ma­vus. Sa­ky­to­je vie­to­je yra Milš­tei­no mais­to pro­duk­tų krau­tu­vė. Tos krau­tu­vės par­da­vė­ja pa­reiš­kė, kad ją no­rė­ję už­pul­ti. Po pu­sės va­lan­dos to­je pa­čio­je krau­tu­vė­je vėl ki­lo triukš­mas. Atė­ju­si po­li­ci­ja ra­do ten iš­var­ty­tą vi­daus įren­gi­mą. Tuo rei­ka­lu ve­da­ma kvo­ta.
Rugp­jū­čio 19 d. po 22 val. po­li­ci­ja Šiau­liuo­se, Pa­gy­žių gat­vė­je, su­lai­kė 7 as­me­nis. Su­lai­ky­ti yra šie: Gen­cas Ru­vi­nas, pas ku­rį ras­tas pei­lis ir iš au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos pa­da­ry­tas bi­zū­nas, Na­de­lis Ab­rao­mas, pas ku­rį ki­še­nė­je ras­ti du ak­mens, Ka­ga­nas Je­ni­kas, pas ku­rį ras­ta gu­mi­nė laz­da, Mu­ni­cas Be­ca­le­lis, pas ku­rį ras­tas švil­pu­kas ir nu­lauž­ta du­rų ran­ke­na, Vol­ber­gas Ru­vi­nas, pas jį ras­tas pis­to­le­tas, 6,35 kal. su 6 šo­vi­niais, ku­rių vie­nas bu­vo įleis­tas į vamz­dį: lei­di­mo gink­lui jis ne­tu­rė­jo, Pre­sas Ici­kas, pas ku­rį ras­tas suo­miš­kas durk­las ir pei­lis, ir Bro­chas Ab­rao­mas.
Kaip ma­ty­ti iš aukš­čiau iš­dės­ty­tų įvy­kių, Šiau­liuo­se bu­vo ki­lę ke­li men­ki in­ci­den­tai, bet nein­for­muo­ta ar­ba Lie­tu­vai ne­drau­gin­ga už­sie­nio spau­da iš tų per­dė­tai iš­pūs­tų men­kų in­ci­den­tų pa­da­rė bai­sius žy­dų po­gro­mus Lie­tu­vo­je, kur pri­skai­to de­šim­tis su­žeis­tų ir net už­muš­tų.
P. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ris da­vė įsa­ky­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos įstai­goms dėl pa­na­šių eks­ce­sų im­tis griež­čiau­sių prie­mo­nių prieš vi­sus, ku­rie mė­gin­tų pa­na­šius eks­ce­sus kel­ti tiek iš vie­nos, tiek iš ant­ros pu­sės.
1934 m. „Įdo­mus mū­sų mo­men­tas“ Nr. 34.

Iš šiau­lie­tiš­kos poe­zi­jos

Pi­lie­tis su pa­su
Links­mos me­di­ta­ci­jos 
apie liūd­nus daik­tus

Šil­tos die­nos, gra­žios die­nos.
Džiaug­tis pri­vers­tas kiek­vie­nas,
nes kai va­sa­ra at­jo­ja,
kož­nas daik­tas at­si­sto­ja

Pie­vos ir lau­kai aliuo­ja,
pus­ber­niai nak­ties iš­jo­ja,
mer­gos ra­vi rū­tą ža­lią,
pa­si­kai­šiu­sios su­kne­lę.

Mies­te va­sa­ra ki­to­kia:
rin­koj, duo­kim, sil­kės dvo­kia,
nes į mūs Auš­ros alė­ją,
kas ką tu­ri tą pa­lie­ja.

Par­ke taip­gi ne­pa­to­gu
vaikš­ti­nė­ti mū­sų žmo­gui:
jei įgriū­si į „mu­zie­jų“
reiks pen­kio­li­kos kė­lė­jų...

1932 m. „Mū­sų mo­men­tas“ Nr. 22.


Kal­ba ir sti­lius ne­tai­sy­ti. Pa­reng­ta iš Vi­liaus Pu­ro­no se­no­sios spau­dos pub­li­ka­ci­jų rin­ki­nio.