Anų dienų kronika

Ar žinote, kad Šiauliuose...

....Miesto savivaldybei mašina gatvėms laistyti kasdien atseina per 60 litų.

... Mieste kursuojančių autobusų taksa dar nesutvarkyta, nors šiauliečiai jau seniai reiškia nepasitenkinimą.

... Jau yra 140 automobilių; pernai tebuvo nepilnas šimtas.

... Fontanas „streikuoja“. (Nestebėtina – prišiukšlintas kaip reikiant!)

... Naujame skvere (buv. sen. turgavietėj) pasodinta per tris šimtus gėlių puodukuose.

... Priemiesčio krautuvėlėse cukrų teparduoda tik tuomet, jei priedų dar ką nors perki – priešingai gauni atsakymą – cukraus neturim.

... „Verbliūdo būdoj“ dar nebuvo suruošta nė vienos gegužinės (peštynių mėgėjai ilgisi!..).

... Vienai poniutei tūlas kirpėjas taip padarė pusmetinį sušukavimą, kad vargšė turėjo pusę metų gydyti galvą, kol ataugino plaukus.

... Dėkingi piliečiai jau išdaužė beveik visus langus miesto savivaldybės namely naujojoje turgavietėje.

... „Aušros“ muziejus gavo džiovintą krokodilą.

... Piliečių klubas įsteigtas lygiai 70 metų atgal.

... Abipus dabartinių mokytojų seminarijos durų prieš karą stovėjo du liūtai, kurie dingo per karą.

„Neį­do­mus mū­sų mo­men­tas“.  1938 m. bir­že­lio 12 d.
 

Už atsisakymą valgyti išrugas nukirto nosį

Liepos 27 d. 8 val. vak. Padubysio valsč. Paširvių viensėdžio gyventojas Vitoldas Papreckas 49 m. amž., kuris gyveno pas savo švogerį Mečislovą Grachauską, grįžo namo iš Galavo ežero iš žūklės, sesuo, Grachausko žmona, padavė vakarienei jam pieno išrūgų. Papreckas atsisakė valgyti ir nuėjo į savo kambarį. Tuo laiku Grachauskas, pamatęs, kad Papreckas nevalgė „pieno“, pradėjo jį kolioti, stovėdamas už durų. Papreckui atidarius duris Grachauskas kirviu smogė pastarajam kelius kartus galvon.

Dirbęs pas Grachauskus pil. Kimantas, Paprecką skubiai nuvežė į Bazilionus, pranešė policijai ir padaręs pas vet. daktarą Kvedarą žaizdų perrišimą, nugabeno į Šiaulių ligoninę.

Papreckui nukirsta visai nosis ir padaryta 4 lengvos žaizdos galvoje.

Kaip žinoma Grachauskas dar laisvas.

„Mū­sų mo­men­tas“. 1930 m. Nr. 20.
 

Remontuojama bažnyčia

Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia (senoji) iš lauko pusės remontuojama ir baltinama. Nuo bažnyčios lubų ir iš pastogių nuversta didžiausia krūva paukščių išmatų ir šiaip šlamšto – į keletą vežimų. Anot klebono pasakymo, turbūt, nuo bažnyčios pastatymo palėpiai nevalyti buvo.

Darbininkų labai vikrių esama. Pastolių ties sienomis nėra. Darbininkų kopiama į pastoges virvelinėmis kybančiomis kopėčiomis. Vienas bažnyčios šonas jau išbalintas. Garbė darbščiam klebonui ir nešykštiems parapijonims!

„Respublikos Gerovė“. 1924 m. rugpjūčio 17 d.

Šiaulių basanavitiečiai

Dr. J. Basanavičiaus S-gos skyrius Šiauliuose įsisteigė 1928 metais, gegužės mėn. Pirmaisiais steigėjais buvo mokytojai Sasnauskas, Kuklienė, Balnionis ir kt.

Skyriaus iniaciatyva 1931 m. buvo surengti Šiauliuose vasaros atostogų laike pedagoginių darbų kursai, kuriuos lankė 120 mokytojų. 1933 m. sausio mėnesį buvo sušauktas Šiaurės Lietuvos mokytojų kongresas.

Nuo 1929 m. buvo surengiami suaugusiems kursai, iš pradžių analfabetams. Šiais metais veikia 4 klasių suaugusiems kursai, kuriuos lanko 70 žmonių.

Dr. Basanavičiaus liaudies universitetas įsteigtas 1929 m. Iš pradžių turėjo mažą pasisekimą, nedaug būdavo klausytojų, bet ilgainiui vis didesnių sutiko simpatijų. Šiemet į kiekvieną universiteto paskaitą atsilanko per 300 žmonių. Ypatingai žmonės domisi higienos paskaitomis, kurias skaito gydytojai Meškis, Domarkas ir kt. Universitetas turi epidiaskopą, knygyną, moksliškų paveikslų. Universiteto dekanu yra vyrų gimnastikos direktorius Kartanas.

„Lietuvos aidas“. 1933 m., Nr. 274.

Pa­reng­ta iš Vi­liaus Pu­ro­no se­no­sios spau­dos pub­li­ka­ci­jų rin­ki­nio ( 4 to­mas).