Anų dienų kronika

J.E. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas skau­tų sto­vyk­lo­je per pus­va­ka­rius.

 

8 pėst. pulko iškilmės Šiauliuose

Š. m. liepos mėn. 20 d. iškilmingai šventė savo garbingos praeities dešimtmetį Didžiojo Lietuvos Kauno Kunigaikščio Vaidoto 8 pėst. pulkas.

Švenčiant pulkui brangių atsiminimų dešimtmetį į šventę teikėsi atvykti J. E. P. Respublikos Prezidentas, J. E. Ponas Ministeris Pirmininkas, Italų įgaliotas ministeris Lietuvai p. Amadori, Italų įgaliotas ministeris Rusijai, Vokietijos įgaliotas ministeris Lietuvai p. Morath, S.S.S.R. įgaliotas ministeris Lietuvai Ovsejenko, Danų karališkosios vyriausybės garbės konsulas Lietuvai p. Masiulis ir daug kitų aukštų svečių.

Sutikdamas svečius Šiaulių miestas puikiai pasipuošė. Tilžės gatvėje pastatyti vartai J. E. Pono Respublikos Prezidento sutikimui su užrašu: „Šiaulių miestas sveikina Respublikos Prezidentą.“ Prie vartų didžiulė žmonių minia, mokyklos, šauliai, gaisrininkai, įvairių organizacijų atstovai, Rymo Katalikų, žydų ir stačiatikių bažnyčių atstovai, visuomenės veikėjai ir kt.

„Po­li­ci­ja“. 1929 m. rug­piū­čio mėn. 1 d.

–-

Š. m. liepos mėn. 3–24 d. Palangoje įvyko didelė Šiaulių rajono tunto skautųčių stovykla. Dalyvavo arti 150 stovyklautojų. Į svečius buvo atvykę Liepojaus (30) ir Rygos (15) lietuvių skautų. Stovyklai aukštos garbės suteikė į ją atsilankydamas J.E. Respublikos Prezidentas p. Smetona.

„Po­li­ci­ja“. 1929 m. rugp­jū­čio mėn. 15 d.

––-

1

Suimtieji Šiauliuose komunistų vadai

Iš kai­rės į de­ši­nę sto­vi: Gir­šo­vi­čius Vul­fas (kur­je­ris pa­kliu­vęs su slapt. do­ku­men­tais), Vol­pė Do­vi­das-Ai­zi­kas (pas jį ras­tas ar­chy­vas ir san­dė­lis), Kos­tas Kor­sa­kas (Šiau­lių valst. gimn. mo­ki­nys, „Kul­tū­ros“ ir ki­tų žur­na­lų bei laik­raš­čių bend­ra­dar­bis, sla­py­var­de „K. Gel­vai­nis“), Le­vi­ta­nai­tė Si­na ir T. Frid­ma­nas.
„Po­li­ci­ja“. 1928 m. rug­piū­čio mėn. Nr. 8.

–-

Gavo premiją iš muitinės

Šių metų sausio mėnesyje Žagarės rajono pasienio policijos viršininkas Mažylis ir policininkas Peleckas sulaikė iš Latvijos gabenamą linų kontrabandą. Už tą dabar minėti policijos tarnautojai gavo iš Joniškio muitinės 160 litų premijos.

Žmona, kuri turi 6 vyrus

Neseniai Lenkijoje areštuota kažkokia Viktorija Kosmovska. Ji pastatė poliandrijos (daugvyrystės) rekordą. V. Kosmovska vienu kartu ištekėjo už 6-ių patinkančių vyrų. Vedybų kliūtys buvo nugalėtos tuo, kad su vienu vyru ji ėmė šliūbą Romos katalikų bažnyčioje, su antru – žydų tikybos apeigomis, su trečiu – protestantų, su ketvirtu – mahometonų, su penktu susituokė reformatų, o su šeštu lenkų neprigulmingos katalikų bažnyčios ceremonijomis.

Po visų tų vedybų p. Viktorija apsižiūrėjo, kad pravėpsojo septintą jos kavalierių, kuris ypač jai patiko. Nieko nelaukdama nutarė, įprastu savo būdu, ir už šio paskutiniojo ištekėti. Bet besirengiant šliūbui buvo policijos areštuota ir kaltinama dėl poliandrijos. Nežinia, ar „vyrai“, sužinoję apie septintas vedybas, savo „žmoną“ sutrukdė, ar pati policija „pavydėjo“ jai tokios laimės.

„Po­li­ci­ja“. 1928 m. gruo­džio mėn. Nr. 12.


Kal­ba ir sti­lius ne­tai­sy­ti.  Pa­ren­gė Vla­das VER­TE­LIS