Ventos upėje tiria mikroplastiką

ŠPPAR nuo­tr.
Lat­vi­jos spe­cia­lis­tai su spe­cia­lia įran­ga ėmė mė­gi­nius mik­rop­las­ti­ko tar­šos ly­giui Ven­tos upė­je nu­sta­ty­ti.
Ven­tos upė­je ties Kur­šė­nais šią sa­vai­tę ima­mi van­dens mė­gi­niai, ieš­kant mik­rop­las­ti­ko. Lat­vi­jos spe­cia­lis­tai pa­si­telk­ti at­lik­ti ty­ri­mą. Mik­rop­las­ti­kas – tai ma­žes­nės nei 5 mm plas­ti­ko da­le­lės.

Ga­li­mos tar­šos mik­rop­las­ti­ku ty­ri­mas ini­ci­juo­tas Šiau­lių pra­mo­nės, pre­ky­bos ir ama­tų rū­mų kar­tu su par­tne­riais iš Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no – Lat­vi­jos, Šve­di­jos, Da­ni­jos, Nor­ve­gi­jos, Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties, Suo­mi­jos.

Bal­ti­jos jū­ros ša­lys ti­ria van­dens tel­ki­nius, upes, kad nu­sta­čiu­sios tar­šos mik­rop­las­ti­ku ly­gį im­tų­si pre­ven­ci­nių veiks­mų.

"Ty­ri­mus vi­si da­ro­me su vie­no­du įren­gi­niu, kad ga­li­ma bū­tų pa­ly­gin­ti gau­tus re­zul­ta­tus. Da­bar priė­jo mū­sų ei­lė, ka­dan­gi tu­ri­me upę, ku­ri įte­ka į Bal­ti­jos jū­rą, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Dai­va Jo­nuš­kie­nė, ŠPPAR vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė. – Mums rū­pi su­ži­no­ti, ko­kia yra si­tua­ci­ja, ar yra Ven­tos upė­je mik­rop­las­ti­ko ir kiek. Pir­mie­ji Lie­tu­vo­je to­kį ty­ri­mą at­lie­ka­me."

Ven­tos upė­je mė­gi­nys im­tas dvie­jo­se vie­to­se: ties til­tu ir to­je vie­to­je, ties ku­ria įte­ka į upę lie­taus nuo­te­kos. Mė­gi­nys paim­tas ir iš Kur­šė­nų nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių re­zer­vua­ro.

Pir­mą­ją ty­ri­mo die­ną mė­gi­nio paė­mi­mas už­tru­ko net 6 va­lan­das. Iš upės van­duo siurb­tas ir filt­ruo­tas, kol ant filt­rų su­si­da­rys kri­ti­nė da­le­lių ma­sė, rei­ka­lin­ga ty­ri­mui.

Mė­gi­niai bus ti­ria­mi Lat­vi­jos, Da­ni­jos la­bo­ra­to­ri­jo­se.

"Ty­ri­mas il­gai už­trun­ka, re­zul­ta­tai ga­li bū­ti gau­ti tik po ke­lių mė­ne­sių – ge­gu­žę, o bend­ras vi­sų ša­lių par­tne­rių – tik ki­tais me­tais", – sa­kė D. Jo­nuš­kie­nė.

Ji pri­mi­nė, jog Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne de­vy­nios pa­kran­tės vals­ty­bės bend­ra­dar­biau­ja for­muo­jant ap­lin­kos val­dy­mą pa­gal Bal­ti­jos jū­ros ap­lin­kos ap­sau­gos kon­ven­ci­ją (1974 m. Hel­sin­kio kon­ven­ci­ja, pa­tai­sy­ta 1992 m.). Nors kon­ven­ci­jo­je plas­ti­kas nė­ra mi­ni­mas, jo nuo­sta­tos tai­ko­mos įvai­rių ti­pų tar­šai, fak­tiš­kai su­si­ju­sia su jū­ros šiukš­lė­mis, įskai­tant ir plas­ti­ką.

Pro­jek­to įgy­ven­din­to­jų duo­me­ni­mis, ke­lios ša­lys pa­ren­gė gai­res ir stra­te­gi­jas, kad su­stab­dy­tų pir­mi­nio ir ant­ri­nio mik­rop­las­ti­ko iš­me­ti­mą į jū­ros ap­lin­ką. Pa­vyz­džiui, iš nuo­te­kų, lie­taus van­dens ar­ba dirb­ti­nių dur­pių.

Yra nu­sta­ty­ta, jog mo­der­nūs nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai pa­ša­li­na iki 95–99 pro­cen­tų mik­rop­las­ti­kų ir pluoš­to, net jei­gu jie nė­ra su­kur­ti šiam tiks­lui pa­siek­ti. Ta­čiau dėl nuo­lat ir di­de­liais kie­kiais ap­do­ro­ja­mo van­dens vis vien yra pa­lei­džia­mas ne­ma­žas kie­kis mik­rop­las­ti­ko ir pluoš­to į ap­lin­ką ir van­dens tel­ki­nius tie­sio­giai ar­ba per dumb­lą.

 

Komentarai

kike    Šeš, 2020-02-01 / 12:36
Tai pasėmei kelis viedrus vandens, į leiką įdėjai vatos, merliaus, perkošei ir matosi. Būtų pigiai ir greitai. Bet kur tau...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.