Vandentvarkos įmonėms atsiveria naujos finansavimo galimybės

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pla­nuo­ja­ma, kad virš 10 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų, iki šiol ne­gau­nan­čių ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo pa­slau­gų, jų su­lauks iki 2023 m. Tad jau nuo ba­lan­džio mėn. vie­šie­ji ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jai ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įmo­nės ga­li kreip­tis į Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­rą (VI­PA) dėl van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų plėt­ros ar re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo 2014–2020 m. ES fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos lė­šo­mis.

Spren­džia eko­lo­gi­nę pro­ble­mą

Lie­tu­vo­je, ag­lo­me­ra­ci­jo­se, ku­rio­se gy­ve­na dau­giau nei 2000 žmo­nių, vis dar yra apie 30 tūkst. gy­ven­to­jų, ne­pri­jung­tų prie cent­ra­li­zuo­tų ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų bei ne­gau­nan­čių to­kių pa­slau­gų. Kaip pa­ste­bi Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­nių prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma Sla­vins­kie­nė, to­kia si­tua­ci­ja le­mia ap­lin­ko­sau­gi­nes pro­ble­mas ša­ly­je.

"Pag­rin­di­nė pro­ble­ma – ne­tin­ka­mai tvar­ko­mos nuo­te­kos. Jei nuo­te­kos at­si­du­ria iš­grie­bi­mo duo­bė­je ir ji ne­san­da­ri, ne­tin­ka­mai tvar­ko­ma ar­ba, pa­vyz­džiui, nuo­te­kos nė­ra iš­ve­ža­mos ar iš­ve­ža­mos už pir­mo kam­po, tai vi­sa tar­ša pa­ten­ka į ap­lin­ką ir pro­ble­ma di­dė­ja. Mū­sų tiks­las tu­ri­mo­mis prie­mo­nė­mis pro­ble­mą ma­žin­ti ir šiuo me­tu tam esa­me pa­si­tel­kę nau­ją fi­nan­sa­vi­mo me­cha­niz­mą – Van­dent­var­kos fon­dą (VF)", – pa­žy­mi V. Sla­vins­kie­nė.

Mi­ni­mas VF įsteig­tas Ap­lin­kos ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos bei Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ros (VI­PA) tri­ša­le su­tar­ti­mi. Nuo šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio van­dent­var­kos įmo­nių at­sto­vai jau ga­li kreip­tis į fon­dą ir gau­ti fi­nan­sa­vi­mą pa­sko­lai ge­ria­mo­jo van­dens ar­ba nuo­te­kų tink­lų plėt­rai ir re­konst­ruk­ci­jai vyk­dy­ti.

Dar vie­na pro­jek­tų vyk­dy­to­jams siū­lo­ma ga­li­my­bė – pre­ten­duo­ti į grą­ži­na­mą­ją su­bsi­di­ją pa­gal prie­mo­nę Nr. 05.3.2-VI­PA-T-024 "Nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų plėt­ra". Grą­ži­na­mo­ji su­bsi­di­ja tei­kia­ma tik to­kiu at­ve­ju, jei pro­jek­tuo­se nu­ma­ty­ta vyk­dy­ti nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų plėt­rą.

Ver­ta su­skub­ti iki spa­lio

Van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų plėt­ros ar re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų vyk­dy­to­jų pa­raiš­kų VI­PA lauks iki 2020 m. lie­pos 1 d. Ta­čiau VI­PA at­sto­vai ska­ti­na pro­jek­tų vyk­dy­to­jus su­skub­ti. Pa­tiems ak­ty­viau­siems bus pa­siū­ly­tos ge­riau­sios są­ly­gos. Iki šių me­tų spa­lio 1 d. bū­si­miems pro­jek­tų vyk­dy­to­jams su­tei­kia­ma 50 pro­c. pro­jek­to ver­tę sie­kian­ti pa­sko­la, ku­rios pa­lū­ka­nos yra fik­suo­tos ir su­da­ro 2 pro­c., o grą­ži­ni­mo ter­mi­nas – iki 20 me­tų. Taip pat ir 50 pro­c. pro­jek­to ver­tę sie­kian­ti grą­ži­na­mo­ji su­bsi­di­ja nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų plėt­rai. Vė­liau grą­ži­na­mo­ji su­bsi­di­ja bus ma­ži­na­ma, ji sieks 30 pro­c.

Be­je, svar­bu tai, kad pa­gal įgy­ven­din­tus pro­jek­tų re­zul­ta­tus pa­reiš­kė­jų ga­li bū­ti pra­šo­ma grą­žin­ti vi­są su­bsi­di­ją, tik da­lį jos ar­ba su­bsi­di­jos grą­žin­ti ga­li ir ne­rei­kė­ti, jei prie nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų bus pri­jung­ta nuo 95 iki 100 pro­c. su­pla­nuo­tų gy­ven­to­jų.

"Vie­na pa­grin­di­nių są­ly­gų no­rin­tiems kreip­tis dėl VF pa­sko­los yra tai, kad pa­reiš­kė­jai pri­va­lo tu­rė­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir (ar­ba) nuo­te­kų tvar­ky­mo li­cen­ci­ją, iš­duo­tą Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jos (VKEKK). Taip pat rei­ka­lin­ga su VKEKK su­de­rin­ti ren­gia­muo­se pro­jek­tuo­se nu­ma­ty­tas in­ves­ti­ci­jas bei gau­ti tei­gia­mą iš­va­dą", – pa­žy­mi VI­PA Pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo sky­riaus va­do­vė Ža­ne­ta Mas­ka­lio­vie­nė.

VI­PA at­sto­vė sa­ko, kad dėl fi­nan­sa­vi­mo be­si­krei­pian­tys pa­reiš­kė­jai kar­tu su pro­jek­to pa­raiš­ka tu­ri pa­teik­ti ir gy­ven­to­jų pa­tvir­ti­ni­mus, kad šie su­tin­ka pri­si­jung­ti prie ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų. VF fon­do stei­gė­jai nė­ra nu­ma­tę są­ly­gų, kiek iš vi­so gy­ven­to­jų vie­no pro­jek­to vyk­dy­to­jas tu­ri pri­jung­ti prie cent­ra­li­zuo­tų ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų, ta­čiau rei­ka­lau­ja­ma, kad pro­jek­tai bū­tų vyk­do­mi ag­lo­me­ra­ci­jo­se, ku­rio­se gy­ve­na dau­giau nei 2000 gy­ven­to­jų.

Pas­ku­ti­nė fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bė?

VF val­dan­tys spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį į tai, kad van­dent­var­kos sis­te­mos plėt­rai iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų gau­na­mos in­ves­ti­ci­jos ei­na į pa­bai­gą, tad, ti­kė­ti­na, kad ir VF bei grą­ži­na­mo­ji su­bsi­di­ja ga­li bū­ti vie­nos pa­sku­ti­nių­jų ga­li­my­bių nau­do­tis van­dent­var­kos sek­to­riui tei­kia­mo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis.

Pa­žy­mi­ma, kad kaip bū­si­miems pro­jek­tams tin­ka­mos fi­nan­suo­ti iš­lai­dos iš­ski­ria­mos tech­ni­nio pro­jek­to ir su jo pa­ren­gi­mu su­si­ju­sios iš­lai­dos bei ran­gos dar­bai. In­ves­ti­ci­nio pro­jek­to, vie­ši­ni­mo ir pro­jek­to ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos pri­ski­ria­mos prie ne­tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to lė­šų.

Taip pat svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad vie­nam gy­ven­to­jui ten­kan­ti pri­jun­gi­mo prie nuo­te­kų tink­lų iš­lai­dų su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 3000 Eur. Na, o pri­jun­gi­mo prie ge­ria­mo­jo van­dens tink­lų iš­lai­dos vie­nam gy­ven­to­jui ne­ga­li bū­ti di­des­nės nei 1830 Eur, ant­raip pro­jek­tai ne­ga­lės bū­ti fi­nan­suo­ja­mi.

VF yra fi­nan­suo­ja­mas iš Sang­lau­dos fon­do lė­šų ir jam iš vi­so yra nu­ma­ty­ta skir­ti 30 mln. Eur. Grą­ži­na­ma­jai su­bsi­di­jai fi­nan­suo­ti taip pat iš Sang­lau­dos fon­do lė­šų bus ski­ria­ma ne ma­žiau kaip 10 mln. Eur.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos am.lrv.lt ir esin­ves­ti­ci­jos.lt.

Užs. Nr. 422672

aplinkos ministerija