#Tikrosistorijos. "Kai ligai parodai jos vietą..."

Man­to Rei­me­rio nuo­tr.
Tik­ra, nei tru­pu­čio ne­pag­ra­žin­ta, tik gra­žiai ap­ra­šy­ta gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja... Kai taip to­li vi­sa tai, at­ro­do lyg iš­gal­vo­ta ir nie­ka­da mū­sų ne­pa­lie­sian­ti... Ge­riau ir ne­pa­lies­tų... O su to­kio­mis is­to­ri­jo­mis Šiau­lių pa­lia­ty­vios pa­gal­bos ir slau­gos cent­ro dar­buo­to­jai su­si­du­ria kas­dien. Per pen­ke­rius me­tus jų bu­vo ne­ma­žai, pa­si­da­lin­si­me ke­lio­mis su ju­mis.

#tikrosistorijos 3.

Is­to­ri­ja apie tik­rą žmo­gų, tik­rą iš­gy­ve­ni­mą, apie gy­ve­ni­mą li­go­je su pa­leng­vė­ji­mu, bei su­si­tai­ky­mu... Ne­be­si­no­ri gir­dė­ti liūd­nų is­to­ri­jų, net daž­nai ty­liai pra­švokš­čiam pro su­kąs­tus dan­tis, kad pa­var­gom klau­sy­tis de­juo­jan­čių ir at­si­ri­bo­jam, nes ir sa­vų bė­dų už­ten­ka... Bet, taip bū­na kol ta­vęs ar ta­vo ar­ti­mo ne­pa­lie­čia li­ga ir skaus­mas. Tuo­met su pyk­čio gai­de­le klau­si­nė­jam ko­dėl mū­sų nie­kas ne­gir­di, neat­jau­čia... Pa­ti­kė­ki­te, kad ir ko­kie be­bū­tu­mėm bu­vę, yra gir­din­čių skaus­mą ir da­li­jan­čių at­jau­tą. Skau­da pa­ju­din­ti ran­kas, su­ries­ti su­stin­gu­sias ko­jas, pa­ra­dok­sa­lu, bet at­ro­do, net mirk­sė­ti skaus­min­ga. "Tik ne­lies­kit ma­nęs, pa­li­ki­te ma­no kū­ną ir skaus­mą ra­my­bė­je..." pra­šė mo­te­ris gu­lė­da­ma sa­vo pa­ta­le. "Li­ga lai­mė­ju­si pir­mą vie­tą" šo­ka mo­ters gy­ve­ni­me per­ga­lės šo­kį...

Ta­čiau, Šiau­lių pa­lia­ty­vios slau­gos ir pa­gal­bos cent­ro spe­cia­lis­tai "iš­jun­gė" mu­zi­ką li­gai. Pro­fe­sio­na­li pa­gal­ba iš­ju­di­no mo­ters kū­ną. Ji ga­li pa­ju­dė­ti, ji ga­li ap­si­vers­ti ne­rau­do­da­ma iš skaus­mo. At­ro­do tiek ne­daug, ma­sa­žai, me­di­ka­men­tai, tik­ra žmo­giš­ka glo­ba, o pa­da­rė ste­buk­lą. Žmo­gus vėl no­ri gy­ven­ti, gy­ven­ti, kad ir li­go­je. Li­ga nie­kur ne­pa­sit­rau­kė, bet bu­vo "pa­so­din­ta" į sa­vo vie­tą.

Šie­met švęs­da­mi Pa­lia­ty­vios pa­gal­bos die­ną, VšĮ Šiau­lių pa­lia­ty­vios pa­gal­bos ir slau­gos cent­ras kvie­čia jus į pa­ra­mos kon­cer­tą "DAR VIE­NA ORI DIE­NA", ku­ris vyks kon­cer­tų sa­lė­je "Sau­lė" spa­lio 10 die­ną, 19 va­lan­dą. Kon­cer­tuos Giu­li­ja, Že­mai­tu­kai, Nai­sių va­sa­ros teat­ras, taip pat iš­vy­si­me pil­vo šo­kių ir iliu­zio­nis­to Ma­rio Ta­ra­si­ni pro­gra­mas.

Bi­lie­tų ieš­ko­ki­te kon­cer­tų sa­lės "Sau­lė" ka­so­je ir www.bi­lie­tai.lt pla­ti­ni­mo vie­to­se.

Vi­sos su­rink­tos lė­šos už bi­lie­tus bus skir­tos žmo­nėms ser­gan­tiems ne­pa­gy­do­mo­mis li­go­mis. Atei­ki­te ir pri­si­dė­ki­te prie ge­rų dar­bų.

VšĮ Šiau­lių pa­lia­ty­vios pa­gal­bos ir slau­gos cent­ro inf.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.