Šviesus gatvės rytojus kels nepatogumų

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Po su­tar­ti­mi pa­dė­ti Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio (kai­rė­je) ir UAB "Šiau­lių plen­tas" ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Juo­zo Alek­sos pa­ra­šai ir ant­spau­dai reiš­kia, kad ne­tru­kus Ba­čiū­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­ja bus tę­sia­ma.
Šiau­liuo­se į Rė­ky­vą ve­dan­čios Ba­čiū­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­ja bus tę­sia­ma. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ža­da, kad še­ši šių dar­bų eta­pai vie­to­je 5–6 me­tų bus at­lik­ti per tre­jus. Pir­mo­ji at­kar­pa jau baig­ta. Li­ku­sius ke­tu­ris eta­pus pla­nuo­ja­ma įveik­ti per dve­jus me­tus. "Tai ir­gi pa­kan­ka­mai daug", – pri­pa­žįs­ta mies­to va­do­vas ir pra­šo rė­ky­viš­kių kant­ry­bės.

Pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su "Šiau­lių plen­tu"

Kol kas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­ri tik žo­di­nį Prem­je­ro pa­ža­dą, kad šį­met Ba­čiū­nų gat­vei re­mon­tuo­ti skirs mi­li­jo­ną eu­rų. Pag­rin­di­nė da­lis lė­šų – net 2,7 mi­li­jo­no – by­rės iš mies­to biu­dže­to. Dar ma­žiau nei de­šim­ta­da­lį šį­met rei­ka­lin­gų lė­šų – 312 tūks­tan­čių – Šiau­liams skir­ta iš ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos.

Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­si­ra­šė ran­gos su­tar­tį dėl Ba­čiū­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­jos su UAB "Šiau­lių plen­tas" ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Juo­zu Alek­sa. Pa­gal su­tar­tį įmo­nė šie­met tris mė­ne­sius vyk­dys dar­bus iki san­kry­žos su Žio­gų gat­ve ir dar tris mė­ne­sius iki san­kry­žos su Ža­lia­so­džių gat­ve. Iš vi­so bus at­nau­jin­ta per 2 ki­lo­met­rus gat­vės. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ma­no, kad IV eta­po dar­bus (iki Poil­sio gat­vės) ga­li pa­vyk­ti tik pra­dė­ti – tai pri­klau­sys ir nuo lai­ko, ir nuo fi­nan­sa­vi­mo, nes šiam eta­pui trūks­ta per 600 tūks­tan­čių eurų. Di­rek­to­rius ti­ki­si, kad trūks­ta­mų pi­ni­gų pa­vyks ras­ti iš šių me­tų biu­dže­to viršp­la­ni­nių lė­šų.

Pas­ku­ti­niai du dar­bų eta­pai iki gat­vės pa­bai­gos bus vyk­do­mi ki­tais me­tais. Iš vi­so Ba­čiū­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­ja kai­nuos per 7 mi­li­jo­nus eu­rų. Me­ras įsi­ti­ki­nęs, kad dar­bus vyk­dant 5–6 me­tus jie pa­brang­tų iki 12 mi­li­jo­nų.

Są­ly­gos yra su­spaus­tos, nė­ra kur iš­si­plės­ti ir kad bus kom­for­tiš­ka, tik­rai ne­pri­ža­dam.

Gat­vę su­tvar­kys pri­si­de­dant gy­ven­to­jams

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pri­mi­nė, kad Ba­čiū­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pir­mo­jo eta­po me­tu bu­vo kei­čia­mi 625 met­rai gat­vės at­kar­pos iki san­kir­tos su Vy­tu­rių gat­ve pa­grin­dai, for­muo­ja­mas nau­jas "su­muš­ti­nis". Dar­bai kai­na­vo apie mi­li­jo­ną eu­rų.

Vai­ruo­to­jams te­ko su­kti au­to­mo­bi­lius Že­my­nos, Žio­gų gat­ve, tai su­kė­lė gy­ven­to­jams ne­pa­to­gu­mų. Di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, kad ir ant­ro eta­po me­tu ne­pa­to­gu­mų iš­liks, tik su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad ran­go­vas pa­gal ga­li­my­bes iš­lai­kys va­žiuo­ja­mą vie­ną ke­lio juos­tą, nors ir ne vi­są re­mon­to lai­ką.

"Pra­šau gy­ven­to­jų kant­ry­bės. Jau iš­ban­dė­me tą kant­ry­bę su pir­mą­ja at­kar­pė­le. Jos ne­bu­vo per­ne­lyg daug. Žmo­nės tru­pu­tį py­ko", – su šyp­se­na ko­men­ta­vo me­ras.

Ža­da­ma, kad pra­dė­jus III eta­po dar­bus, Že­my­nos ir Žio­gų gat­vių gy­ven­to­jams dul­kių ne­be­teks kęs­ti. A. Bar­tu­lis pra­ne­šė, kad lai­kan­tis dar­bų gra­fi­ko, Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo "už tuos dve­jų me­tų ne­pa­to­gu­mus, su­tvar­ky­ti jiems gat­vę". Tie­sa, fi­nan­siš­kai pri­si­dės ir gy­ven­to­jai. Be­veik pu­sės ki­lo­met­ro šios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos kai­nuos per 265 tūks­tan­čius eu­rų. Gy­ven­to­jai 18,7 tūks­tan­čio eu­rų pri­si­dės prie as­fal­ta­vi­mo dar­bų.

Gar­bė ar pra­žū­tis?

Ki­tais me­tais Ba­čiū­nų gat­vę re­mon­tuos nuo Poil­sio gat­vės, kar­tu re­konst­ruo­jant ir pa­čią Poil­sio gat­vę. A. Bar­tu­lis ža­dė­jo, kad bus su­tvar­ky­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les, o tu­rint ten pa­plū­di­mį, til­tą, su­si­tvar­ky­tų vi­sa rek­rea­ci­nė zo­na.

"No­riu ak­cen­tuo­ti dvi­ra­čių ta­ke­lį, jog jis bū­tų ly­gus ly­gus, kad dvi­ra­čiai pa­tys va­žiuo­tų", – ran­go­vus per­spė­jo me­ras.

Jis ža­dė­jo, kad ki­ta dvi­ra­čių ta­ko "ar­te­ri­ja" ves link Kry­žių kal­no ir su­kur­tas dvi­ra­čių ta­kų tink­las leis su­si­grą­žin­ti dvi­ra­čių mies­to var­dą.

"Iš­gir­dau me­ro per­spė­ji­mą. Džiau­giuo­si, kad mums pa­ti­kė­jo­te šį ob­jek­tą. Mes pa­da­ry­si­me jį lai­ku, ko­ky­biš­kai. Bus ly­gu, ne­ju­sit, kad va­žiuo­ja­te su dvi­ra­čiu. Aiš­ku, ne­pa­to­gu­mų bus, tai rim­ta re­konst­ruk­ci­ja. Są­ly­gos yra su­spaus­tos, nė­ra kur iš­si­plės­ti ir kad bus kom­for­tiš­ka, tik­rai ne­pri­ža­dam", – per­spė­jo "Šiau­lių plen­to" va­do­vas J. Alek­sa.

Jis pri­mi­nė, kad jau tu­ri pa­tir­tį su pir­muo­ju dar­bų eta­pu, su­pra­to, koks švie­so­fo­ro cik­las yra priim­ti­nas gy­ven­to­jams. Di­rek­to­rius at­krei­pė dė­me­sį, kad kuo dau­giau eis­mą pra­lei­di­nės, tuo ma­žiau dirbs, tuo il­giau vyks dar­bai, ir ža­dė­jo ieš­ko­ti auk­so vi­du­rio. Ko kas mė­ne­sį lai­ko skirs dar­bo pro­jek­tui pa­si­reng­ti ir eis­mui su­re­gu­liuo­ti.

A. Vi­soc­kas sa­kė pa­si­ti­kin­tis ran­go­vu, ta­čiau pri­mi­nė, kad ta pa­ti įmo­nė re­konst­ruo­ja Pri­si­kė­li­mo aikš­tę, įren­gi­nė­ja žie­dą Ly­ros-Gar­di­no gat­vių san­kry­žo­je.

"Tai tam tik­ras iš­ban­dy­mas ran­go­vui. Dar­bai di­de­li. Tai ga­li reikš­ti gar­bę, įmo­nės ži­no­ji­mą ir vai­kų lū­po­se, bet gali reikš­ti ir vi­siš­ką pra­žū­tį", – ko­men­ta­vo me­ras.

J. Alek­sa ne­slė­pė, kad įmo­nė nau­do­ja­si su­bran­go­vais, pas ku­riuos dir­ba ir uk­rai­nie­čių. Ar da­ly­vaus kon­kur­se dėl Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos, dar neap­sisp­ren­dė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.