Skolos dėl žlugusio Menų inkubatoriaus sunkėja

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nuos­to­liai dėl žlu­gu­sio Me­nų in­ku­ba­to­riaus kas­met au­ga – ir po teis­mų spren­di­mų, ir dėl šių sie­nų ap­sau­gos, už ku­rią mo­ka mies­to Sa­vi­val­dy­bė.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pre­li­mi­na­riu spren­di­mu nusprendė pa­ten­ki­nti dar vie­ną rest­ruk­tū­ri­zuo­ja­mos bend­ro­vės "Me­ba" ieš­ki­nį prieš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę ir bank­ru­ta­vu­sią Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­rą bei pri­tei­sti įmo­nei su­mo­kė­ti 200,7 tūks­tan­čius eu­rų. Teis­mai dėl žlu­gu­sio me­nų in­ku­ba­to­riaus tę­sia­si, o Sa­vi­val­dy­bė kiek­vie­ną mė­ne­sį te­be­mo­ka už ap­griu­vu­sio pa­sta­to sau­go­ji­mą.

Ka­dan­gi Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ra jau lik­vi­duo­ta, Sa­vi­val­dy­bė tu­ri 20 die­nų pa­teik­ti mo­ty­vuo­tus prieš­ta­ra­vi­mams. Jei to ne­pa­da­rys, teis­mo spren­di­mas įsi­tei­sės.

UAB "Me­ba" bu­vo su Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma ban­dy­to įgy­ven­din­ti Me­nų in­ku­ba­to­riaus įkū­ri­mo pro­jek­to ran­go­vė. Nut­rau­kus pro­jek­tą įmo­nei li­ko ne­su­mo­kė­ta už da­lį at­lik­tų dar­bų, ji pa­ty­rė fi­nan­si­nių sun­ku­mų ir da­bar yra rest­ruk­tu­ri­zuo­ja­ma.

Teis­mas nu­spren­dė, kad per 200 tūks­tan­čių eu­rų Sa­vi­val­dy­bė drau­ge su Re­gio­no plėt­ros agen­tū­ra tu­ri su­mo­kė­ti už "Me­bos" at­lik­tus sta­ty­bos dar­bus vyk­dant Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riaus įkū­ri­mo pro­jek­tą. Ka­dan­gi agen­tū­ra yra lik­vi­duo­ta, vi­sa sko­los naš­ta gu­la ant Sa­vi­val­dy­bės pe­čių.

Dėl lai­ku neat­lik­tų sta­ty­bos dar­bų pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą nu­trau­ku­si mies­to Sa­vi­val­dy­bė ti­kė­jo­si ne­mo­kė­ti įmo­nei už at­lik­tus dar­bus ir Ta­ry­bos spren­di­mu krei­pė­si į teis­mą, kad "Me­ba" so­li­da­riai su ki­ta pro­jek­te da­ly­va­vu­sia įmo­ne "Kon­so­le" at­ly­gin­tų mies­to biu­dže­tui žlu­gu­sio pro­jek­to iš­lai­das.

Teis­mai to­kį rei­ka­la­vi­mą at­me­tė, kons­ta­ta­vę, kad su­tar­tis bu­vo ne­tin­ka­mai vyk­dy­ta dėl už­sa­ko­vo kal­tės.

Įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo spren­di­mu nu­sta­ty­ta, kad ran­gos su­tar­tis ne­bu­vo lai­ku įvyk­dy­ta dėl ap­lin­ky­bių, už ku­rias taip pat at­sa­kin­gas už­sa­ko­vas.

Už­sa­ko­vo spren­di­mas vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti su­tar­tį pri­pa­žin­tas ne­tei­sė­tu, to­dėl jam iš­li­ko pa­rei­ga su­mo­kė­ti ran­go­vui už at­lik­tus dar­bus. Šie spren­di­mai ne­bu­vo skųs­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka. Sa­vi­val­dy­bė ka­sa­ci­ne tvar­ka yra ap­skun­du­si tai, kad sko­la so­li­da­riai pri­teis­ta ir Sa­vi­val­dy­bei, ir bank­ru­ta­vu­siai Re­gio­no plėt­ros agen­tū­rai ir sie­kia vi­są sko­lą per­kel­ti ne­be­vei­kian­čiai vie­ša­jai įstai­gai, ku­rios stei­gė­ja pa­ti ir bu­vo.

Apy­gar­dos teis­mas ar­gu­men­ta­vo, jog Sa­vi­val­dy­bė bu­vo fak­ti­nė Me­nų in­ku­ba­to­riaus pro­jek­to už­sa­ko­vė, jos pa­ve­di­mu Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ra vyk­dė šį pro­jek­tą.

Nut­rau­kus pro­jek­tą, Sa­vi­val­dy­bei te­ko gra­žin­ti per 400 tūks­tan­čių eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos pi­ni­gų, ku­rie jau bu­vo iš­leis­ti pro­jek­tui vyk­dy­ti.

Šią va­sa­rą "Me­ba" už at­lik­tus ir neap­mo­kė­tus dar­bus iš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės jau pri­si­tei­sė 200 tūks­tan­čių ir 45 tūks­tan­čius dels­pi­ni­gių. 120 tūks­tan­čių eu­rų Ad­mi­nist­ra­ci­ja įmo­nei jau per­ve­dė. Ta­čiau vė­liau teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė ka­sa­ci­ne tvar­ka ir pa­pra­šė tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – su­stab­dy­ti ant­sto­lio veiks­mus išieš­kant ne­su­mo­kė­tą pri­teis­tos su­mos da­lį, kol bus iš­nag­ri­nė­tas ka­sa­ci­nis skun­das. Ka­sa­ci­nis teis­mas šį Sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mą pa­ten­ki­no, by­los nag­ri­nė­ji­mo da­ta dar ne­pas­kir­ta.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis kiek anks­čiau sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bė su "Me­ba" tu­ri dar dvi by­las, ku­rio­se by­li­nė­ja­ma­si maž­daug dėl mi­li­jo­no eu­rų. "Me­bos" at­sto­vas pa­ti­ki­no, jog ren­gia teis­mui dar vie­ną ieš­ki­nį – dėl ža­los, ku­rią su­kė­lė ne­tei­sė­tai nu­trauk­ta sta­ty­bos dar­bų ran­gos su­tar­tis, at­ly­gi­ni­mo.

O kol vyks­ta teis­mai, bu­vu­sio "El­nio" fab­ri­ko te­ri­to­ri­jo­je sto­vin­tis ap­griu­vęs pa­sta­tas, ku­ria­me tu­rė­jo bū­ti įreng­tas Me­nų in­ku­ba­to­rius, kas­met mies­tui kai­nuo­ja be­veik 7 tūks­tan­čius eu­rų. Tiek Sa­vi­val­dy­bė mo­ka už jo sau­go­ji­mą.

Komentarai

vaje    Ket, 2019-09-19 / 07:58
Be žodžių... Nagi svarbu tenkinti asmenines užgaidas, koks skirtumas, kiek tai kainuos miestui...
Šiaulietis    Ket, 2019-09-19 / 07:59
Kaip suprast - "Šie spren­di­mai ne­bu­vo skųs­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka." Prapylė bylą dėl krūvos pinigų ir neskundė??? Na čia iškart galvon lenda senelio Landsbergio žodžiai - "kas gali paneigt, kad kažkas už tai į kišenę neįsidėjo kokių 20000" Susidaro toks įspūdis, kad čia seniai viskas yra sutarta, o tie teisminiai procesai-tik dėl akių-dūmų uždanga liaudžiai. Taip sakant - priemonė legaliai iš biudžeto pinigams paimt (ir pasidalint).
Senelis L    Ket, 2019-09-19 / 08:15
Na jo..... Savivaldybė tik moka ir moka. O miesto valdžia bejėgiškai šypsosi. O gal šypsosi visai ne bejėgiškai? Gal mačas sutartas?
nuostoliai    Ket, 2019-09-19 / 08:15
Legaliai per mėnesi savivaldybe 160 000 sumoka Busturui dengdama imones nuostolius, o cia is viso tik 200 000..
miestietis    Ket, 2019-09-19 / 08:43
Jo, gaila, kad to nelaimingo menų inkubatoriaus sienos vieną dieną grius, taip ir neišperėjus ir į pasaulį neišleidus nė vieno rembranto ar kokio pikaso, o g.e.n.a leipsta iš juoko ir rodo nosį.
Iš Petinia    Ket, 2019-09-19 / 09:03
Jeigu neklystu - ir Mebos ir Visocko reikalus tvarko tas pats advokatas. Ar ne čia ir yra Mebos sėkmės priežastis?
Ponui carui..    Ket, 2019-09-19 / 09:04
Prašau inešti pinigus už visus praloštus teismus į kasa..
o vietoje to     Ket, 2019-09-19 / 12:18
miesto centras prastėja visomis prasmėmis. Mašinomis apsupta savivaldybė, susiaurinta važiuojamoji dalis ir sunkiai besutvarkomas automobilių eismas. Pirmyn, buratinai. Naikinkit viską, kas dar buvo brangu miestui.
Koks veikejas sumaste ta menu inkubat?    Ket, 2019-09-19 / 12:46
Kazkas galimai is buvusiu miesto savivaldybes sulu, sukure biznio planuka,pasukti ES babkes ,projektas gan didelis, pastatai praktiskai griuvesiai,tad procentelis nuo ES turejo ikristi I kisene gan didelis...Tai toks primityvus pinigu plovimas..o naujas meras bande suskaldyti visa sita uzsukta afera...bet va viskas uzpainiota ir miestas turi moketi...bet uz aferas pasa mus valstybeje niekada niekas neatsako..kas prieina prie lovio tas ir semia babkes....
miestietis    Ket, 2019-09-19 / 13:06
Tai kad niekam ne paslaptis tos aferos krikštatėviai- g.e.n.a ir jo verslininkas, prakišęs miestui šią visiškai susidėvėjusią griuveną, o vėliau šios nesąmonės uolus ir nesusigaudantis vystytojas džiastinas. Vėliau jau viskas pasisuko visiškos desperacijos link ir kaip visada tokiais atvejais būna- visas sąskaitas apmokės mokesčių mokėtojai.Taip kad- nieko naujo po mūsų padange.
Kazbekas    Ket, 2019-09-19 / 14:00
Įtariu, kad nuo šito reikalo bus ir prokurorams nubyrėję, nes tiesiog atkakliai nekreipia dėmesio į šitą reikalą, nors visa govėda veikėjų tiesiog prašyte prašosi kaliūzėn
Įdomu    Ket, 2019-09-19 / 14:14
kiek dar ant menų inkubatoriaus vardo meras pinigėlių "praloš"?
Nu nu    Ket, 2019-09-19 / 18:57
Sudegusi kiužena nupirkta 2010 metais. 2015 metų sausio mėnesį valstybė matė blogą darbą ir sustabdė pinigus.
Nuomonė    Pen, 2019-09-20 / 05:28
Tik kvailys galėjo nutraukti projektą. Visi miestai įgyvendino, bet mūsų kaimas niekaip :(
nuomonei    Pen, 2019-09-20 / 08:00
Sutinku su jūsų nuomone - už tuos pinigus, kiek grąžino ir teismams išleido, būtume renovavę pastatą ir turėję miesto reikmėms, o dabar nei pinigų, nei pastato. Keisti valdymo metodai ( arba labai gudrūs).
Butų    Pen, 2019-09-20 / 09:22
Dar viena lesykla visokiems koncesininkams. Gudrucių norincių misti biudzeto pinigais visada buvo ir bus. Aerouostas, busturas, šiaulių arena, .... Menu inkubatorius laiku buvo patrumpintas, tačiau kaip gali aiskiai vėlavęs rangovas ir suzlugdęs projektą, laimėti teismus prieš valstybę tai jau absurdo teatras teosėtvarkoje.
miestietis    Pen, 2019-09-20 / 09:48
Visi mes puikiai žinome, kad tvarkomiems objektams panaudojus ES lėšas, paskirtį reikia išlaikyti 5 metus. Šito nelaimingo menų inkubatoriaus projekto 5 metų terminas, jei būtų jis pastatytas, sueitų jau kitais metais. Puikiai žinome, kad jokių menų jis ten nebūtų vystęs ir niekas ten, kai aplinka primena 1943 metų Stalingradą, nebūtų vykę, tik būtų buvus didžiulė finansinė našta miesto biudžetui kasmetiniam išlaikymui, bet NAKVYNĖS NAMAI IŠ TO OBJEKTO BŪTŲ BUVĘ I D E A L Ū S. Tai va, tik dabar mes supratome- ką mes praradome.
Ramus    Šeš, 2019-09-21 / 09:08

In reply to by miestietis

NAKVYNĖS NAMAI nepraeitų. Ten yra PAVELDO griuvėsiai, o tai reiškia kad ten įmanoma būtų arba meniškai odas apdirbinėti, arba ką nors su kiaušinių šildymu daryti. Galbūt netgi NATO kariškių kiaušinių, nes vieta labai tinkama, tolokai nuo dorovės sargų, nė lapė nesulotų? Kokia dar kitokia veikla būtų rentabili? Juk matote kad net paminklo Laisvei autorius įniršusi visuomenė pagatava suplėšyti į gabalus? Juk nebe Mikšys dabar, kuris pirštu baksteldavo į žemėlapį ir atsirasdavo bliekiniai dinozaurai?
wert    Šeš, 2019-09-21 / 09:09
šitą sunkiųjų metalų prisisiurbusį monstrą senai reikėjo susprogdinti ir utilizuoti

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.