Šiauliuose susirinko Lietuvos egzorcistai

Šiauliuose susirinko Lietuvos egzorcistai

Šiau­liuo­se su­si­rin­ko Lie­tu­vos eg­zor­cis­tai

Penk­ta­die­nį Šiau­lių Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čios rek­to­riaus Sta­sio Ka­zė­no SJ ini­cia­ty­va Jė­zui­tų na­muo­se su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je bu­vo pri­sta­ty­tas Šiau­liuo­se vy­kęs Na­cio­na­li­nės eg­zor­cis­tų aso­cia­ci­jos su­si­rin­ki­mas. Na­cio­na­li­nės eg­zor­cis­tų aso­cia­ci­jos na­riai pra­ne­šė, kad Lie­tu­vo­je yra 7 eg­zor­cis­tai, ta­čiau aso­cia­ci­jai pri­klau­so ne tik eg­zor­cis­tai, bet ir jų pa­gal­bi­nin­kai. Į Šiau­lius at­vy­ko 13 aso­cia­ci­jos na­rių, nors iš vi­so jų yra dau­giau nei 20.

Vie­nas ži­no­miau­sių Lie­tu­vos eg­zor­cis­tų ku­ni­gas dr. Ar­nol­das Val­kaus­kas iš Ruk­los bei ku­ni­gas vie­nuo­lis dr. Ma­re­kas Dett­laff iš Vil­niaus pa­pa­sa­ko­jo, kad dar­bo tu­ri, nes vis jau­nė­ja „apsės­tų­jų“ am­žius. Tam pa­si­tar­nau­ja nar­ko­ti­kai, aist­ros, ati­trū­ki­mas nuo baž­ny­čios, Die­vo bei mal­dų ir net emig­ra­ci­ja. Eg­zor­cis­tai pa­sa­ko­jo, kad ir Šiau­liuo­se tu­rė­jo dar­bo – į juos krei­pė­si ke­lios šei­mos, pra­šy­da­mos pa­gal­bos.

Eg­zor­cis­tai tei­gė, kad ne­re­tai psi­chi­kos su­tri­ki­mai yra pai­nio­ja­mi su ap­sė­di­mu, to­dėl jie no­rė­tų glau­des­nio ir ak­ty­ves­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su psi­chiat­rais, psi­cho­te­ra­peu­tais. Kar­tais eg­zor­cis­tai pa­tys tik­ri­na žmo­nes – pa­duo­da jiems į ran­kas kry­žių, kad su­pras­tų, ko­kios jė­gos jį vei­kia.

Eg­zor­cis­tas A. Val­kaus­kas pa­sa­ko­jo su eg­zor­ciz­mu pir­mą kar­tą su­si­dū­ręs bū­tent ku­ni­gau­da­mas Šiau­liuo­se, kai Šv. Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je ra­do XVII am­žiaus lo­ty­niš­ką kny­gą, ku­rio­je bu­vo ra­šo­ma apie eg­zor­ciz­mą. Jis kai ku­rias kny­gos vie­tas nu­si­ko­pi­ja­vęs ir da­bar kar­tais nau­do­ja tas lo­ty­niš­kas mal­das sa­vo dar­be.

Eg­zor­cis­tai pa­sa­ko­jo, kad ap­sė­di­mus va­ro mal­do­mis, Vi­sų šven­tų­jų li­ta­ni­ja.

Eg­zor­cis­tai už­si­mi­nė ir apie kai ku­riuos re­zo­nan­si­nius pa­sta­rų­jų me­tų įvy­kius Lie­tu­vo­je, Šiau­liuo­se, bet ar jie bu­vo pa­da­ry­ti ap­sės­tų žmo­nių – įro­dy­mų ne­tu­ri, tik įta­ri­mų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Eg­zor­cis­tai ku­ni­gai (iš kai­rės) Ma­re­kas Dett­laff ir Ar­nol­das Val­kaus­kas sa­kė, kad ap­si­sau­go­ti nuo šė­to­no ap­sė­di­mo ge­riau­sia ka­ta­li­kų baž­ny­čios lan­ky­mu, ti­kė­ji­mu, mal­da ir lai­kan­tis vi­sų de­šim­ties Die­vo įsa­ky­mų.

Ku­ni­go eg­zor­cis­to Ar­nol­do Val­kaus­ko 1989 me­tais Šiau­lių ka­ted­ro­je at­ras­tos kny­gos su lo­ty­niš­ko­mis mal­do­mis apie eg­zor­ciz­mą ko­pi­ja.