Šiaulių vežėjai kraustosi į kitas šalis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vis dau­giau mū­sų ša­lies ve­žė­jų vil­ki­kų Lie­tu­vos ne­be­pa­sieks, įmo­nės ke­lia­si į Len­ki­ją ir ki­tas Eu­ro­pos ša­lis.
Tarp­tau­ti­nių kro­vi­nių ga­be­ni­mo vers­las dar ne­spė­jo su­si­gy­ven­ti su Eu­ro­pos Są­jun­go­je ke­ti­na­mu pa­tvir­tin­ti Mo­bi­lu­mo pa­ke­tu, kai jį iš­ti­ko nau­jas smū­gis – išau­go dar­bo mo­kes­čiai. "Mes Lie­tu­vo­je esa­me ne­rei­ka­lin­gi" – sa­ko ve­žė­jai ir ke­lia sa­vo vers­lus į ki­tas Eu­ro­pos ša­lis.
„Li­na­vos“ nuo­tr.
Da­lis Lie­tu­vos ve­žė­jų praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je dėl žlug­do­mo vers­lo ren­gė sos­ti­nė­je pi­ke­tą, ta­čiau li­ko nei val­džios iš­girs­ti, nei vi­suo­me­nės su­pras­ti.

Mo­bi­lu­mo pa­ke­tas ir išau­gę mo­kes­čiai

Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­se vis dar svars­to­mas Mo­bi­lu­mo pa­ke­tas be ki­tų ap­ri­bo­ji­mų Lie­tu­vos ve­žė­jus gąs­di­na nuo­sta­ta, kad vil­ki­kai tu­rės kas 8 sa­vai­tes su­grįž­ti į sa­vo kil­mės ša­lį. Da­bar Eu­ro­pos ke­liais kro­vi­nius ga­be­nan­tys lie­tu­viš­ki vil­ki­kai daž­niau­siai Lie­tu­vą pa­sie­kia ne daž­niau nė kar­tą per me­tus. Ke­lias sa­vai­tes dir­bu­sius vai­ruo­to­jus pa­keis­ti at­vyks­ta ki­ti mik­roau­to­bu­sais.

Dar ne­spė­jus iki ga­lo paaiš­kė­ti Mo­bi­lu­mo pa­ke­to si­tua­ci­jai, nuo šių me­tų Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo ne tik mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis, ta­čiau ir jam tai­ko­mas koe­fi­cien­tas – nuo 1,3 iki 1,65 pro­cen­to. Šis tai­ko­mas koe­fi­cien­tas lei­džia ne­mo­kė­ti mo­kes­čių nuo ko­man­di­ruot­pi­ni­gių. Tiems tarp­tau­ti­nių kro­vi­nių ga­ben­to­jams, ku­rie į Lie­tu­vą grįž­ta kas sa­vai­tę, pa­bran­go dar ir ku­ras, pa­di­di­nus dy­ze­li­nui ak­ci­zą.

Ve­žė­jai aiš­ki­no, kad to­kie rei­ka­la­vi­mai juos su­žlug­dys. Net ban­dė pro­tes­tuo­ti va­ži­nė­da­mi sos­ti­nė­je vil­ki­kais, ta­čiau jų pro­tes­tų vi­suo­me­nė ne­pa­lai­kė.

Vie­nas iš daž­nai nau­do­ja­mų ar­gu­men­tų: di­džiau­sios per­ve­ži­mų kom­pa­ni­jos "Gir­te­kos" įmo­nių gru­pės va­do­vas Min­dau­gas Rai­la pa­skelb­tas vie­nu tur­tin­giau­siu ša­ly­je žmo­nių. Va­di­na­si, šis vers­las kles­ti.

Gal­vo­ja apie už­da­ry­mą

Šiau­lių ap­skri­ty­je  tarp­tau­ti­nių per­ve­ži­mų vers­las yra reikš­min­ga eko­no­mi­kos da­lis, užim­da­ma apie ket­vir­ta­da­lį dar­bo rin­kos – di­džiau­sią da­lį. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis 2013-2017 me­tais mi­nė­to­je sri­ty­je dir­ban­čių­jų su­ma­žė­jo 3 pro­cen­tais iki be­veik 23 pro­cen­tų. 2017 me­tais ap­skri­ty­je trans­por­tą ap­len­kė sta­ty­bos.

Kaip sun­kė­jan­čias vers­lo są­ly­gas iš­gy­ve­na Šiau­lių ve­žė­jai?

UAB "Ade­ri­ta" – ne­di­de­lė tarp­tau­ti­nių per­ve­ži­mų įmo­nė, tu­rin­ti 26 au­to­mo­bi­lius. Įmo­nės va­do­vė Edi­ta Blo­džiū­nie­nė pri­pa­žįs­ta, kad nau­ji mo­kes­čiai įmo­nę pa­lie­tė skau­džiai, skai­čiuo­ja­mas kiek­vie­nas eu­ras.

"Ma­nau, kad gy­ven­si­me la­bai sun­kiai. Jau praė­ju­sie­ji me­tai bu­vo la­bai sun­kūs. Esa­me ant už­da­ry­mo ri­bos. Kol kas dar ban­do­me dirb­ti, tu­ri­me įsi­pa­rei­go­ji­mų, yra li­zin­gi­nės ma­ši­nos, nė­ra taip pa­pras­ta įmo­nę už­da­ry­ti ar iš­kel­ti", – sa­kė di­rek­to­rė.

Ji kal­bė­jo, kad per­nai įmo­nė dar tu­rė­jo mi­ni­ma­lų pel­ną, tai šį­met jį su­val­gys išau­gę mo­kes­čiai. Bus ge­rai, jei šių me­tų įmo­nės ba­lan­sas bus nu­li­nis. E. Blo­džiū­nie­nė pa­brė­žė, kad nė­ra leng­va par­duo­ti vers­lą.

"Jei bū­tų pa­pras­ta, jau bū­tu­me par­da­vę", – sa­kė vers­li­nin­kė.

Ji ak­cen­ta­vo, kad bend­ro­vės ati­da­ri­nė­ja nau­jas įmo­nes ar­ba fi­lia­lus ki­to­se ša­ly­se ir nau­jas trans­por­to prie­mo­nes re­gist­ruo­ja jau ki­to­se ša­ly­se. Įmo­nės kaip ir neiš­ke­lia­mos, ta­čiau trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­ci­ja ša­ly­je tu­rė­tų ženk­liai ma­žė­ti.

Lie­tu­vo­je jau­čiais ne­rei­ka­lin­gi

UAB "Trans­do­vis" val­do 70 vil­ki­kų. Įmo­nė­je dir­ba 100 vai­ruo­to­jų ir 20 ad­mi­nist­ra­ci­nio per­so­na­lo. Įmo­nės di­rek­to­rius Li­nas Pet­rai­tis pa­tvir­ti­na – ke­lia­si iš Lie­tu­vos.

"Mes iš­ke­lia­me sa­vo įmo­nę į Len­ki­ją. Jei mū­sų Vy­riau­sy­bė ne­sup­ran­ta, kas mū­sų lau­kia su Mo­bi­liuo­ju pa­ke­tu ir dar spau­džia, ma­to­mai mes esa­me ne­rei­ka­lin­gi", – sa­kė va­do­vas.

Jis pa­sa­ko­jo, kad jau praė­ju­siais me­tais ati­da­rė įmo­nę Len­ki­jo­je, o da­bar ati­da­ri­nė­ja Aust­ri­jo­je.

"Ne­ži­no­me, ką lems Mo­bi­lu­mo pa­ke­tas, kaip daž­nai rei­kės grįž­ti į kil­mės ša­lį. Len­ki­ją pa­si­rin­ko­me dėl mo­kes­čių leng­va­tų. Ten nė­ra nu­sta­ty­tas mi­ni­ma­lus vai­ruo­to­jo at­ly­gi­ni­mas ir drau­di­mai pi­ges­ni. O su Aust­ri­ja jau dir­ba­me, tu­ri­me glau­džius ry­šius, ir ji mums yra pa­to­gi", – ko­men­ta­vo L. Pet­rai­tis.

Aust­ri­ja tarp ve­žė­jų gar­sė­ja kaip itin aukš­tus rei­ka­la­vi­mus vil­ki­kams ir vai­ruo­to­jų dar­bo są­ly­goms ke­lian­ti ša­lis ir ją dau­gu­ma kro­vi­ni­nio trans­por­to sten­gia­si ap­lenk­ti. L. Pet­rai­tis at­vi­ras: kur yra aukš­tes­ni rei­ka­la­vi­mai, ten ir ge­res­nis ap­mo­kė­ji­mas, vyk­dant tuos rei­ka­la­vi­mus.

"Trans­do­viui" pa­di­dė­jęs ak­ci­zas ma­žiau ak­tua­lus, ku­rą pi­la­si Eu­ro­po­je, nes vil­ki­kai į Šiau­lius grįž­ta ne daž­niau nei kar­tą per me­tus. Iš 100 vai­ruo­to­jų – pu­sė lie­tu­vių, ki­ta pu­sė – uk­rai­nie­čiai. Va­do­vas sa­kė, jog vai­ruo­to­jai su­tin­ka dirb­ti ki­to­je ša­ly­je.

"Mes esa­me čia ne­rei­ka­lin­gi. Sun­kė­ja vers­lo są­ly­gos, au­ga kon­ku­ren­ci­ja. Mū­sų po­li­ti­kai kaž­ko­dėl gy­ve­na 20 me­tų se­nu­mo gan­dais. Te­gul gy­ve­na. Pa­žiū­rė­si­me, kas už­dirbs biu­dže­ti­nėms įstai­goms duo­ną", – kal­bė­jo L. Pet­rai­tis.

"Tai ne sun­ku­mai, o tra­ge­di­ja"

25 me­tus Šiau­liuo­se vei­kian­ti UAB "Ref­ta" taip pat ieš­ko išei­čių iš su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos. 110 vil­ki­kų tu­rin­čios įmo­nės va­do­vas Ar­tū­ras Gri­ga­liū­nas sa­kė po po­ros sa­vai­čių skren­dąs į Vo­kie­ti­ją pa­siaiš­kin­ti, ko­kia ten mo­kes­ti­nė ba­zė, ir svars­tys apie per­si­kė­li­mą į šią ša­lį. Vers­li­nin­kas ma­no, kad priė­mus Mo­bi­lu­mo pa­ke­tą, per­si­kė­li­mas į Len­ki­ją ga­li ir neiš­gel­bė­ti.

O kol kas gel­bė­ja­si at­lei­di­nė­da­mi dar­buo­to­jus, nuo me­tų pra­džios jau at­lei­do 7 žmo­nes.

A.Gri­ga­liū­nas var­di­ja ele­men­ta­rią ma­te­ma­ti­ką: dėl pa­di­din­to koe­fi­cien­to mo­kes­čiai pa­di­dė­jo 1608 eu­rais nuo vie­no vai­ruo­to­jo per me­tus. Įmo­nė­je vi­du­ti­niš­kai dir­ba 169 vai­ruo­to­jai, tai reiš­kia – 270 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus pa­pil­do­mą mo­kes­ti­nę naš­tą.

"Įmo­nė tiek pel­no ne­tu­ri. Tai yra ne šiaip sun­ku­mai, tai yra tra­ge­di­ja. Ir vals­ty­bės biu­dže­to per­tek­lius yra, ir "Sod­ros", o val­džios žo­džiai: atimt ir ap­mo­kes­tin­ti. Net ne­no­riu kal­bė­ti", – sa­kė A. Gri­ga­liū­nas.

Pa­na­šu į eva­kua­ci­ją

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ duo­me­ni­mis Len­ki­jo­je per šiuos me­tus Lie­tu­vos ve­žė­jai ke­ti­na už­re­gist­ruo­ti apie 3 tūks­tan­čius vil­ki­kų. Vie­nas vil­ki­kas per me­tus – apie 8 tūks­tan­čius eu­rų mo­kes­čių, to­dėl skai­čiuo­ja­ma, kad ša­lies biu­dže­tas ne­teks 24 mi­li­jo­nų eu­rų. Ir ma­no­ma, kad tai tik pro­ce­so pra­džia.

Len­ki­jo­je, Sei­nuo­se, vei­kia bend­ro­vė, ku­ri pa­de­da mū­sų ša­lies ve­žė­jams per­kel­ti įmo­nes į kai­my­ni­nę ša­lį. Vie­nas jos įkū­rė­jų Ig­nas Vol­bi­kas LRT te­le­vi­zi­jai sa­kė, kad jau per­kė­lė dau­giau kaip 60 ve­žė­jų. Pas­ta­ruo­ju me­tu į juos krei­pė­si dar apie 300-400 kro­vi­nių per­ve­ži­mo vers­lo at­sto­vų."No­rė­tu­me ti­kė­ti, kad mū­sų vers­las pa­de­da plės­tis į Len­ki­ją, bet pa­sta­ruo­ju me­tu, pa­sku­ti­nius tuos ke­lis mė­ne­sius tai at­ro­do la­biau kaip eva­kua­ci­ja", – ak­cen­ta­vo I. Vol­bi­kas.

Dar­bo ga­li ne­tek­ti tūks­tan­čiai trans­por­to dar­buo­to­jų

Ine­ta STRA­VINS­KAI­TĖ-JA­NA­VI­ČIE­NĖ, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vė

„Li­na­va“ ne­tu­ri ga­li­my­bės kaup­ti duo­me­nis apie bend­ro­vių fi­lia­lų ar at­sto­vy­bių re­gist­ra­vi­mą ki­to­se ša­ly­se ar ki­to­kius bend­ro­vių po­ky­čius, ta­čiau tu­ri­me ži­nių, jog ve­žė­jai la­bai ak­ty­viai do­mi­si vers­lo vys­ty­mo ga­li­my­bė­mis pa­lan­kes­nės mo­kes­ti­nės ap­lin­kos ša­ly­se. Bend­ro­vių, kon­sul­tuo­jan­čių įmo­nes dėl vers­lo per­re­gist­ra­vi­mo ir tei­kian­čių įmo­nių re­gist­ra­vi­mo pa­slau­gas Len­ki­jo­je ar ki­to­se ES ša­ly­se, yra tik­rai ne­ma­žai, jų at­sto­vai sa­ko fik­suo­jan­tys di­de­lį ve­žė­jų su­si­do­mė­ji­mą. Vie­na iš dau­ge­lio Len­ki­jo­je vei­kian­ti įmo­nė jau įre­gist­ra­vu­si Len­ki­jo­je apie 70 bend­ro­vių iš Lie­tu­vos, dar ke­li šim­tai do­mi­si ga­li­my­bė­mis.


Taip pat rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad svar­bu ne tik įmo­nių re­gist­ra­vi­mas ki­to­se ša­ly­se, bet ir trans­por­to prie­mo­nių (vil­ki­kų) re­gist­ra­vi­mas. Iš ve­žė­jų tu­ri­me duo­me­nų, kad apie 3000 vil­ki­kų, ku­riuos įsi­gi­jo ve­žė­jai, jau yra re­gist­ruo­ta ne Lie­tu­vo­je, o Len­ki­jo­je. Jei vil­ki­kas re­gist­ruo­ja­mas Len­ki­jo­je, to­je ša­ly­je mo­ka­mi ir mo­kes­čiai.
„Li­na­va“ ne kar­tą yra iš­sa­kiu­si sa­vo nei­gia­mą po­zi­ci­ją dėl vai­ruo­to­jų al­gų koe­fi­cien­to 1,65 di­di­ni­mo bei ES svars­to­mo Mo­bi­lu­mo pa­ke­to. Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma ir pro­tes­to ak­ci­ja. Įver­ti­nus at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­to pa­di­di­ni­mo bei Mo­bi­lu­mo pa­ke­to nor­mų po­vei­kį, pro­gno­zuo­ja­ma, kad dar­bo ne­teks apie 35 tūks­tan­čių trans­por­to sek­to­riaus dar­buo­to­jų. Tai ga­li su­kel­ti dar vie­ną emig­ra­ci­jos ban­gą, pro­gno­zuo­ja­ma, kad „Sod­ra“ dėl to ne­gaus apie 100 mi­li­jo­nų eu­rų pa­ja­mų per me­tus, Lie­tu­vos bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) su­ma­žės 1,6 pro­cen­to.


Taip pat ne­ri­mą ke­lia ir tai, kad pa­kei­ti­mai skau­džiau­siai pa­lies smul­kias bend­ro­ves, ku­rių „Li­na­vo­je“ yra 85 pro­cen­tų. Eko­no­mis­tai pro­gno­zuo­ja, kad di­džiau­si pra­ra­di­mai bus ke­lio­se Lie­tu­vos ap­skri­ty­se. Šiau­lių ap­skri­tis nė­ra mi­ni­ma tarp jaut­riau­sių taš­kų, ta­čiau Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­ne­vė­žio, Tau­ra­gės, Tel­šių ir Ute­nos ap­skri­tims pa­si­kei­ti­mai grei­čiau­siai at­si­lieps skau­džiai.
Lie­tu­vos ve­žė­jai, pa­di­di­nus vai­ruo­to­jų at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tą, pra­ran­da kon­ku­ren­cin­gu­mą Eu­ro­pos rin­ko­se, nes ki­to­se ša­ly­se to­kių rei­ka­la­vi­mų nė­ra ke­lia­ma ir dėl to Lie­tu­vos ve­žė­jai pra­ran­da ga­li­my­bę kon­ku­ruo­ti kai­no­mis. Ry­tų rin­kos Lie­tu­vos ve­žė­jams taip pat nė­ra la­bai pa­lan­kios, to­dėl vers­li­nin­kams grei­čiau­siai teks spręs­ti klau­si­mus dėl vers­lo atei­ties.
 

Komentarai

Ramus    Pen, 2020-01-24 / 08:59
Ir kas iš tokio rašinio? Gal yra kokių nors partijų žinomų sprendimų? Darbo partija kaip mano, socdemai kaip? Landsbergis kaip?
Socialistė    Pen, 2020-01-24 / 13:35

In reply to by Ramus

O ką gali manyti dešinieji bei jų dešiniosios''partijos''? Jų galvose prieš 30 m.pradėtą liaudies ūkio griovimą,naikinimą tęsti toliau ir siekti galutinio šalies pašalinimo iš politinio pasaulio žemėlapio.Kol į valdžią neišrinksime kairiųjų jėgų,tol Šiauliams nebeverta svajoti,kaqd mieste vėl bus virš 150 tūkst.gyventojų,kad atgims gamyklos,kuriose dirbų tūkstančiai žmonių,kad vėl suklestės visos liaudies ūkio šakos,kad tas bjaurus žodis ''bedarbis'' būtų užmirštas amžiams.
as    Pen, 2020-01-24 / 10:03
kiek problemu prie laisvos lietuvos - anksciau visi dirbo , mokejo mokescius statesi namus augino vaikus ir visiems visko uzteko , o dabar baisu kas dedasi
miestietis    Pen, 2020-01-24 / 10:21
Žinoma, kad reikia išsikelti iš Lietuvos, nes kaip čia rodysi 800 eurų atlyginimą, kai visuomet tarptautinio pervežimo vairuotojai teuždirbdavo tuos galingus 600 eurų.
ek    Pen, 2020-01-24 / 10:47
niekaip nuo Landsbergio laiku,nenustoja griauti Lietuvos,sustokite naikinti verslus
Algis    Pen, 2020-01-24 / 11:54
Ko vertas verslas negalintis mokėti padorių atlyginimų? Nes lietuviai jau nebenori į tokius darbus eiti tai prisivežė tų vargšų ukrainiečių ir baltarusių. Nematau tragedijos kad išikels. Lietuvių ten tik trečdalis tedirba.
Pasakykit    Pen, 2020-01-24 / 12:25
Kokius oficialius atlyginimus mokejote furistams. kiek sumokejote Sodrai, kad zmogus ligos atveju nebutu nuskriaustas ir kad gautu solidzia pensija? Kokius namus patys pasistatete ir kokiomis masinomis vazinejate, kur atostogaujate? Gal reiketu nuo to pradeti.
Labai geras sprendimas    Pen, 2020-01-24 / 12:46
Puskit iš tos lt visvien minimus rodot, maža iš jusu nauda su visais ukrainieciais ir baltarusais
to labai geras sprendimas    Pen, 2020-01-24 / 13:57
Jie tai išpūs, bet iš ko pensijos bus mokamos??? Mąstykit, prieš rašydami. Ir taip pas mus likę tik pensininkai ir biurokratai.
miestietis    Pen, 2020-01-24 / 14:07

In reply to by to labai geras sprendimas

Teisingai sakote, kad nereikia jog išpūstu, bet nereikia, kad ir kabintu vermišelius visiems ant ausų su savo minimumais kvalifikuotiems darbams.
Tv pagalba    Pen, 2020-01-24 / 14:27
Tegu tik pucia greiciau is tos LT su savo aborigenu verslu. Reikia cia ju matai labai. Vistiek nei algas nei mokescius moka. Verkia kad neturi is ko moket... I banka eikit paverkt gal paskola duos... Neturi tai ir neuzsiemi. Skauda cia lyg kam... Suka bruka ir kontrobanda veza. Bedavojasi matai ant LT dar. Fuj net slykstu klausyti. Gerai, kad ir mazais zingsniukais, bet pradeda skaidreti ta Lietuva. Kai nuo situ visu apsivalys tai ir ekonomika klestes.
Same shit, get the f*** out of here.    Pen, 2020-01-24 / 15:24

In reply to by Nu jo

Ekonomika klestes kai nebus seselio, o kad pasitrauks keleta seselinio verslo atstovu (nedrisciau ju vadinti saziningais verslininkais), tai visiems nuo to bus tik geriau. O saziningiems verslininkas nuo to tik bus lengviau kvepuoti. Neisivaizduokit, kad situ verslu atstovai, sukdami ir brugdami per kitu galvas, islaikys nors viena pensininka. Tai jei tokie besirupinantys pensininkais, tai bent savo darbuotojams samdomiems sukaupkit ta oria pensija. Pensininkus matai islaiko jie... Cia per jus tik ir skursta tokius verslininkus zmones iseje i pensija. Pilna kitu verslu Lietuvoje. Tikrai be jusu nesuzlugs Lietuva.
samei    Pen, 2020-01-24 / 15:45

In reply to by Same shit, get the f*** out of here.

Perskaitykit, ką pats parašėt. Ar žinote kiek jie sumoka mokesčių į biudžetą? Mokesčiai mokami ne tik nuo atlyginimo ( tegu ir minimalaus), tad biudžetas neteks ženklių pajamų. Gal dar nežinote, kad viskas išlaikoma iš surinktų biudžeto pinigų? O jei jau taip nepatinka lietuviški verslininkai, tai kurkit verslą pats, pamatysit, kaip mokesčiai visus spaudžia ir nereiks dejuoti prie kompo atsisėdus, o statysitės namus, pirksit prabangius automobilius ir .t.t, bet, žinokit, ir arsit kaip juodas jautis, nesąmonių rašinėjimams laiko neliks. P.S. nesu niekaip susijęs su transporto verslu.
Pamastymui    Sek, 2020-01-26 / 15:31

In reply to by kam prisipažinai?

Idomi salis ir mastymas...... Visi laisvi, ka norit ta darykit, galit kurti versla, galit samdytis pas darbdavi. Bet visi mato tik galutini rezultata va sukure versla jis vagis, nemoka algos, slepia mokescius, jo gera masina, namas ir pan. Ko sedi eik kur ta versla, blauzdos per silpnos dirbk pas pona tada ir apie dangiskus migdolus nesvajok..... Man turi duoti, as nusipelnau ir viskas😁
pikti    Pen, 2020-01-24 / 17:22
ir pavydus tie musu zmones.jei jau uzsidirbo kazka-viskas,nusikaltelis,blogas zmogus. nieko nepadarysi,mentalitetas.nuo caro laiku baudziauninku valstybe.
Laimingo kelio!    Pen, 2020-01-24 / 17:34
Laimingo kelio ''vergvaldžiai''!Vis vien valstybę mulkinat.
nieko naujo    Pen, 2020-01-24 / 18:04
išlindo "vadžiukės" komentatoriai su eiline fraze - nepatinka - eik į mišką, nepatinka - dink
Algis    Pen, 2020-01-24 / 18:25
Siūlau rimtai pasidomėti kiek jie ten mokesčių sumoka. Ir kaip vairuotojams pakabintiems ant komandiruotpinigiu nesikaupia pensija ir soc. Išmokos neleimės atvėju. Kai viriausybė pasakė kad laikas sažinei visi pravirko. Pasižiūrėkit kokius turtus varto visokios Girtekos
STT    Pen, 2020-01-24 / 18:36
Manau kad tas imones kurios susiruose pustyti padus turetu purtiti stt fntt ir vmi uz praejusius 15 metu. Rastu labai daug idomaus. Ir purtiti ne taip kaipanksciau ateidavo pagerdavo paesdavo pasibuciuodavo ir iseidavo tai ir nieko merade! Kai gerai papurtytu viena kita tai tiem verslininkeliam atsoktu fantazijos kitose salyse verliukus kurti!
miestietis    Pen, 2020-01-24 / 18:42
O tai nesupratau- atsibastę į Vokietiją mūsų transporto bendrovių savininkai irgi ruošiasi vairams mokėti kiek daugiau nei dabartinį minimumą?
STT    Pen, 2020-01-24 / 18:54
Kaip tuos vagsus verslininkelius papurtyti reikia as jums tuoj pasakysiu: surenkate visus cekius ir islaisudu cekius pajamu orderius ant kuriu pasirasydavo vairuotojai ir kekviena vairuotoja issikvieciate i mokiesciu inspekcija pokalbiui. Patikekit manim jus zagteletumet kiek rastumete suklastotu cekiu ir pajamu orderiu ir taip toliau!
Saulius    Pen, 2020-01-24 / 18:59
Linkinčius vežėjams " pūst " ir " valint " iš Lietuvos patarčiau atsargiau su savo raginimais.Nes paprastai vienos kurios verslo struktūros " valinimas " sukelia domino efektą ir paskui ją gali " išvalint " ir kiti vežėjus aptarnaujantieji verslai, plius tie patys ukrainiečiai, ant kurių dabar laikosi Bruklino Norfa ir Pabalių turgus.Reziumė - laukia visa ko brangimas, nes gi reikia kurt gerovės valstybę.O siūlantys verslui " pūst na..ui " turbūt nenori pašalpų gaut guzikais ? Vežėjai mobilūs, jie tikrai nepražus, nes pervežimų verslas Vakaruose - rinkos stuburas.Paklausa milžiniška, o kol bus paklausa - bus ir pasiūla.Neveš mūsiškiai, veš rumunai, bulgarai, lenkai su tais pačiais ukrainiečiais.Ten nėra vietos broliavimuisi, tik nuožmi konkurencija.Pagirtina, kad mūsiškiai verslininkai nečiulpia letenų nuošalėj, kad dantimis ir nagais įsikibo į tą galimybę.Kiek atkandai - tiek tavo.O vairuotojams nereikia skųstis seimo narių atlyginimais turint kišenėj profkės diplomą.Nemokės pensijų Sodra - yra privatūs fondai, kaupkit ten, gydykitės privačiose poliklinikose, taupykit pinigus senatvei, ne gurkšnokit šnapsą per atstovius.
Siauliete    Sek, 2020-01-26 / 15:48

In reply to by Va

Paraset esme....., na iseis tie vezejai ir ka....., draudimo agentai nosis krapstys ir smulkme draus😁 Autoservisuose irgi tukstancius paliekam, kur transporto savininku mokesciai, keliu mokesciai, dyzelio mokesciai ir akcizai, tarsos mokesciai, pelno mokesciai, na ir darbuotoju atlyginimo mokesciai sodra ir GPM 70 proc pvz. vairui 1000 , mokesciu 700 ir dar sako mokesciu nemokam😁😁😁 nebe 2000 metai, visi atsiskaitymai per banka, is kur tas seselis
Tu sauliukai    Pen, 2020-01-24 / 19:15
Lysk i buda ir pamegink pats tos duonos profkines atsikasti! As tau gzike pasakysiu kur tu randiesib europos sajungoje ir algas turi moketi europietiskas o ne lietuviska minimuma! Susikurei versliuka? Buvo lakas kai galejai varkes sukti. Atejo laikas saziningai pinigelius moketi! Nepatinka varyk na.. ui!
Mindaugas    Pen, 2020-01-24 / 20:54
Ko maziau tokiu saraskino kontoru bus to geriau uzsieni visa alga rodo ir nieko ,o cia kelis simtus rodo ir bliaun mazai vis pinigu mazai ar i kapus nusisnesit ,o seip dumkint is cia niekam tikrai neteikalingi atsiras normaliasne imone
prancius    Pen, 2020-01-24 / 21:02
Būkim biedni ir teisingi jei tu esi žymiai turtingesnis bei tavo darbuotojais skaitos tu juos išnaudoji ir apgaudinėji. Tai tiesiog mano kaip smulkaus verslininko nuomonė.
Laimonas    Šeš, 2020-01-25 / 01:49
gerbemiieji paziurekit koks MMA ir koks vidutinis atlyginimas yra vakaru europoj. kaip ten visdar verslas sukas? pagal musu reksnius jie turejo jau but senai subankrotave, nes neuzdirba visiskai nieko mokedami tokias algas. BEJA DARBO NASUMAS TEN LETESNIS DEL SAUGUMO, NES IMONES DEL NELAIMINGU ATSITIKIMUU TURI ISMOKETI MILZINISKAS KOMPENSACIJAS. pas mus tik sako sakyk kad ne darbo metu, o po visko tau spyga
Balasovas    Šeš, 2020-01-25 / 09:07
Biurokratų ir politikų darbo brokas bus taisomas kitų verslo mokesčių mokėtojų pinigais ...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.