Šiaulių rajone daugėja renovuojamų namų

Zigmo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Šiuo me­tu re­no­vuo­ja­mi na­mai Kur­šė­nuo­se ir Kai­riuo­se. Per 2020 me­tus Šiau­lių ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma re­no­vuo­ti dar 20 dau­gia­bu­čių.
2019 me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra (BE­TA) pa­skel­bė kvie­ti­mą dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams da­ly­vau­ti ma­žo­sios re­no­va­ci­jos pro­gra­mo­je. Šiau­lių ra­jo­no dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai ak­ty­vūs.

"Džiu­gu pa­žy­mė­ti, kad į na­mų re­no­va­ci­ją įsi­trau­kė ma­žes­ni mies­te­liai -- Ši­lė­nai, Aukš­tel­kė, Vinkš­nė­nai. Re­no­vuo­ti pla­nuo­ja­muo­se na­muo­se -- ke­lias­de­šimt so­cia­li­nių būs­tų", – sa­kė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Zi­ta Ur­be­lie­nė.

Anot UAB "Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nis ūkis" di­rek­to­riaus Vy­tau­to Bud­rio, šiai die­nai Šiau­lių ra­jo­ne yra re­no­vuo­tas 21 dau­gia­bu­tis na­mas, iš jų 11 na­mų re­no­vuo­ta Kur­šė­nų mies­te, ki­ti – ra­jo­no gy­ven­vie­tė­se.

Šiuo me­tu re­no­vuo­ja­mi na­mai Kur­šė­nuo­se, V.Ku­dir­kos gat­vė­je, ir Kai­riuo­se, Ši­lo­jų gat­vė­je. Per 2020 me­tus pla­nuo­ja­ma re­no­vuo­ti dar 20 dau­gia­bu­čių na­mų.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Be­za­ro įsi­ti­ki­ni­mu, dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­vi­mo nau­da aki­vaiz­di – ne tik su­ma­žė­ja šil­dy­mo kai­nos, bet ir įgy­ja­mas pir­mu­mas dau­gia­bu­čių kie­mų ir ap­lin­kos re­no­va­ci­jai, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių įren­gi­mui.Ma­žo­jo­je re­no­va­ci­jo­je pa­ra­ma tei­kia­ma kei­čiant ele­va­to­ri­nius ši­lu­mos punk­tus į nau­jus au­to­ma­ti­zuo­tus ši­lu­mos punk­tus ar at­nau­ji­nant se­nus su­si­dė­vė­ju­sius au­to­ma­ti­nius ši­lu­mos punk­tus, kei­čiant ra­dia­to­rius, vamz­džius, įren­giant ter­mos­ta­ti­nius ven­ti­lius, in­di­vi­dua­lių ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sų ar ši­lu­mos da­lik­lių sis­te­mas ir kt.

Reklama: https://silputa.lt/

Susijusios naujienos