Šiaulių portretą piešia senstanti visuomenė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dos rū­pes­tis su­teik­ti pa­gal­bą so­cia­liai pa­žei­džia­miems žmo­nėms.
Šiau­lių mies­to vi­suo­me­nė sens­ta ir jai rei­kia vis di­des­nės pa­gal­bos. "Jau­nė­ja" sun­kios li­gos tarp dar­bin­go am­žiaus žmo­nių, vai­kų su ne­ga­lia šei­mų pro­ble­mos, ki­ti po­ky­čiai dik­tuo­ja nau­jus iš­šū­kius. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė aiš­ki­na­si, ko­kių so­cia­li­nių pa­slau­gų rei­kės gy­ven­to­jams ki­tais, 2020 me­tais. Pla­nuo­se – nau­jas glo­bos na­mų kor­pu­sas Rė­ky­vo­je.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė sa­kė, kad mies­te dau­gė­jant se­ny­vo am­žiaus žmo­nių, bū­ti­na plės­ti jiems tei­kia­mas so­cia­li­nes pa­slau­gas tiek na­muo­se, tiek glo­bos įstai­go­se.

Šiau­lie­čiai mig­ruo­ja ne tik į už­sie­nį

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė kas­met pla­nuo­ja, ko­kias so­cia­li­nes pa­slau­gas teiks gy­ven­to­jams. So­cia­li­nių pa­slau­gų po­rei­kis tie­sio­giai su­si­jęs su vyks­tan­čiais po­ky­čiais vi­suo­me­nė­je. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų 2020 me­tų pla­no pro­jek­tas pa­skelb­tas Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je ir šiau­lie­čiai ga­li lem­ti jo po­ky­čius.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė sa­kė, kad do­ku­men­to pro­jek­te pir­miau­sia yra įver­tin­ta da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja. Fak­tai – di­de­lio op­ti­miz­mo ne­ke­lia.

Sus­kai­čiuo­ta, kad 2019 me­tų spa­lio 1 die­ną sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Šiau­liuo­se bu­vo dek­la­ra­vę per 109 tūks­tan­čius gy­ven­to­jų. Per pa­sta­rų­jų 10 me­tų lai­ko­tar­pį mies­to gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo dau­giau nei 21 tūks­tan­čiu. Kons­ta­tuo­ja­ma, kad vie­na iš ma­žė­ji­mo prie­žas­čių – nei­gia­ma na­tū­ra­li kai­ta, nes mi­ru­sių­jų skai­čius mies­te per vi­są ana­li­zuo­ja­mą lai­ko­tar­pį vir­ši­jo gi­mu­sių­jų skai­čių. Di­džiau­sias nei­gia­mas skir­tu­mas Šiau­liuo­se bu­vo fik­suo­tas 2018 me­tais ir sie­kė 400.

Ki­ta svar­bi gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo prie­žas­tis – mig­ra­ci­ja. Šiau­liams yra ak­tua­li ir vi­di­nė mig­ra­ci­ja, kai gy­ven­to­jai iš­vyks­ta į ki­tas Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jas, ki­tus mies­tus, ir tarp­tau­ti­nė emig­ra­ci­ja.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, ana­li­zuo­ja­mu lai­ko­tar­piu Šiau­liuo­se kas­met iš­vy­ko dau­giau gy­ven­to­jų, nei at­vy­ko. Pap­ras­tai, di­džio­ji da­lis šiau­lie­čių lai­mės ieš­ko­ti iš­ke­liau­da­vo į ki­tas ša­lis, ta­čiau 2017 me­tais pir­mą kar­tą į ki­tas Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jas gy­ven­ti iš­va­žia­vo 578 gy­ven­to­jais dau­giau nei į už­sie­nį.

Dėl emig­ra­ci­jos kei­čia­si ir šei­mos struk­tū­ra – dau­gė­ja šei­mų, ku­rio­se yra tik vie­nas iš tė­vų, daž­niau­siai mo­ti­na. Iš­lie­ka aukš­tas iš­si­tuo­ku­sių po­rų skai­čius. Pa­vyz­džiui, 2015 me­tais su­si­tuo­kė 826 po­ros, o 2018 – tik 481. Iš­tuo­kų skai­čiaus pro­por­ci­ja iš­lie­ka pa­na­ši – skir­tin­gais ke­liais pa­su­ka dau­giau kaip pu­sė su­tuok­ti­nių.

Rei­kia vis dau­giau pa­slau­gų ar­ba glo­bos įstai­go­se, ar­ba na­muo­se. Glo­bos įstai­gos yra per­pil­dy­tos, šiau­lie­čiai ir trum­pa­lai­kei, ir il­ga­lai­kei glo­bai siun­čia­mi net į 30 glo­bos na­mų vi­so­je ša­ly­je.

Dau­giau­sia vai­kų glo­bo­ja­mi šei­mo­se

Šiau­liuo­se gy­ve­na per 70 tūks­tan­čių dar­bin­go am­žiaus žmo­nių ir apie 17 tūks­tan­čių vai­kų. Di­džio­ji da­lis mies­to bend­ruo­me­nės ge­ba sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti, ta­čiau sa­vi­val­dos rū­pes­tis su­teik­ti pa­gal­bą so­cia­liai pa­žei­džia­miems šiau­lie­čiams.

Sa­vi­val­dy­bė skai­čiuo­ja, kad mies­te au­ga 709 vai­kai, tu­rin­tys ne­ga­lią. Per ke­tu­ris šim­tus so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se au­ga 523 vai­kai. Be­veik 260 vai­kų au­ga ne sa­vo bio­lo­gi­nė­se šei­mo­se, o yra glo­bo­ja­mi.

Pra­dė­jus glo­bos įstai­gų per­tvar­ką, glo­bo­ja­mų vai­kų skai­čiaus pro­por­ci­jos ryš­kiai pa­si­kei­tė. Jei anks­čiau dau­giau­siai to­kių vai­kų aug­da­vo glo­bos įstai­go­se, tai šį­met di­džio­ji jų da­lis įsi­kū­rė šei­mo­se – 160, dar 24 – šei­my­no­se. So­cia­li­nės glo­bos įstai­go­je gy­ve­na 62, o pas glo­bos cent­ro glo­bo­to­jus – 13 vai­kų.

Sky­riaus ve­dė­ja E. Či­če­lie­nė ak­cen­ta­vo, kad į Šiau­lių su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mus šį­met ne­pa­te­ko nė vie­nas vai­kas. Glo­bos na­muo­se daž­niau ap­si­gy­ve­na paaug­liai, ku­rie pa­tys ne­no­ri ei­ti į šei­mas ar­ba glo­bo­to­jai jų at­si­sa­ko.

Anot va­do­vės, kol kas yra neaiš­kus 2020 me­tų fi­nan­sa­vi­mas, to­dėl la­bai aiš­kiai pla­nuo­ti ki­tų me­tų pa­slau­gas vai­kams nė­ra pa­pras­ta. Ta­čiau jau šian­dien ži­no­ma, kad su­jun­gus Kū­di­kių na­mus su ne­se­niai iš So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pe­rim­tais vai­kų glo­bos na­mais "Šal­ti­nis", dar šių me­tų pa­bai­go­je bus stei­gia­mi komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mai "Al­ka". Sky­riaus ve­dė­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad šio­je įstai­go­je bus tei­kia­mos pa­slau­gos tik vai­kams su ne­ga­lia ar juos au­gi­nan­čioms šei­moms. Čia bus prii­ma­mi ir ne­te­kę glo­bos to­kie vai­kai.

"Šei­moms pla­nuo­ja­me ato­kvė­pį, vai­kų die­nos cent­rą, die­nos so­cia­li­nę glo­bą, psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, kad ga­lė­tų gau­ti in­for­ma­ci­jos, kon­sul­ta­ci­jas. Svei­ki vai­kai ten ne­pa­teks", – aiš­ki­no E. Či­če­lie­nė.

Ki­ta kryp­tis – bend­ruo­me­ni­nių na­mų stei­gi­mas, ku­riuo­se gy­ven­tų ne di­des­nės nei 8 vai­kų gru­pės, o pa­tys na­mai įsi­kur­tų dau­gia­bu­čių bu­tuo­se ar­ba in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se.

Pa­gal­bos na­muo­se po­rei­kis išau­go tris kar­tus

La­biau­siai gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja pa­lie­tė dar­bin­go am­žiaus žmo­nių gru­pę – jų su­ma­žė­jo be­veik 2 pro­cen­tais. Pa­na­šiai tiek pat pa­di­dė­jo pen­si­nio am­žiaus gy­ven­to­jų, o vai­kų – pu­se pro­cen­to.

Se­ny­vo am­žiaus žmo­nių skai­čiaus au­gi­mas su­ku­ria nau­jus so­cia­li­nius po­rei­kius. Šių me­tų spa­lio mė­ne­sį Šiau­lių mies­te gy­ve­no 21,3 tūks­tan­čio se­ny­vo am­žiaus as­me­nų. 1,5 tūks­tan­čio jų nu­sta­ty­tas spe­cia­lu­sis nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros po­rei­kis, dar be­veik tūks­tan­čiui rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė slau­ga. To­kia pa­gal­ba taip pat rei­ka­lin­ga 750 dar­bin­go am­žiaus šiau­lie­čių.

Sky­riaus va­do­vė pri­pa­žįs­ta, kad sens­tan­ti vi­suo­me­nė ke­lia nau­jus so­cia­li­nius iš­šū­kius. Rei­kia vis dau­giau pa­slau­gų ar­ba glo­bos įstai­go­se, ar­ba na­muo­se. Glo­bos įstai­gos yra per­pil­dy­tos, šiau­lie­čiai ir trum­pa­lai­kei, ir il­ga­lai­kei glo­bai siun­čia­mi net į 30 glo­bos na­mų vi­so­je ša­ly­je. Na­tū­ra­liai au­ga po­rei­kis žmo­nėms teik­ti pa­gal­bą na­muo­se.

Ke­le­rius me­tus Sa­vi­val­dy­bė įgy­ven­di­no Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą in­teg­ra­lios pa­gal­bos į na­mus pro­jek­tą. E. Či­če­lie­nė pri­si­mi­nė, kad kiek dau­giau nei prieš po­rą me­tų spe­cia­lis­tų ko­man­da vyk­da­vo pa­dė­ti na­muo­se apie 100 sa­vi­mi ne­ga­lin­čių pa­si­rū­pin­ti šiau­lie­čių. Šį­met to­kių žmo­nių išau­go tris kar­tus ir dar 10 lau­kia ei­lė­je. To­kią pa­slau­gą tei­kia Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės glo­bos na­mai, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras ir Šiau­lių vys­ku­pi­jos Ca­ri­tas. To­kio tre­jų me­tų pro­jek­to ver­tė – be­veik mi­li­jo­nas eu­rų.

E. Či­če­lie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad šiais me­tais pro­jek­tas baig­sis, to­dėl nuo 2020 me­tų jo fi­nan­si­nė naš­ta guls ant Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

"Sie­kiant, kad kuo il­giau žmo­nės ga­lė­tų gy­ven­ti sa­vo na­muo­se, rei­kia jiems ten teik­ti pa­slau­gas. O jos yra la­bai bran­gios, žmo­nės mo­ka tik 20 pro­cen­tų", – sa­ko E. Či­če­lie­nė.

Pla­nuo­se – nau­jas glo­bos na­mų kor­pu­sas Rė­ky­vo­je

So­cia­li­nių pa­slau­gų pla­ne ak­cen­tuo­ja­ma, kad rei­kia plės­ti so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gas neį­ga­liems, tu­rin­tiems psi­chi­nę ne­ga­lią žmo­nėms, nes šis po­rei­kis yra ne­pa­ten­ki­na­mas. Žmo­nės, no­rin­tys pa­tek­ti į glo­bos na­mus, tu­ri lauk­ti ei­lė­je me­tus ir il­giau.

Ve­dė­ja at­sklei­dė, kad Sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se – nau­jo Šiau­lių glo­bos na­mų Rė­ky­vo­je kor­pu­so sta­ty­bos. Anot va­do­vės, jau pa­reng­tos pir­ki­mo są­ly­gos, ki­tą­met pla­nuo­ja­ma nu­pirk­ti pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gą ir pa­si­reng­ti pro­jek­tą, o 2021 me­tais pra­dė­ti sta­ty­bą. Pa­na­šus prie­sta­tas prieš ke­lis me­tus bu­vo su­pla­nuo­tas prie "Go­dos" pa­da­li­nio Žal­gi­rio gat­vė­je, ta­čiau paaiš­kė­jus, kad ap­link ga­li bū­ti žy­dų pa­lai­do­ji­mo vie­tos, sta­ty­bos pla­nų at­si­sa­ky­ta.

"Kad tie su­pla­nuo­ti pi­ni­gai ne­ding­tų, ieš­ko­jo­me prie­sta­tui ki­tos vie­tos. Da­bar glo­bos na­muo­se gy­ve­na žmo­nės su fi­zi­ne ne­ga­lia, Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­muo­se – ga­li tu­rė­ti ne­sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią. Nau­ja­me prie­sta­te bū­tų įkur­din­ti Alz­hei­me­rio ar ki­to­mis psi­chi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys as­me­nys. Po­rei­kis di­de­lis. Li­gos jau­nė­ja, Alz­hei­me­rio li­ga ser­ga ir dar­bin­go am­žiaus žmo­nės", – ko­men­ta­vo Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė.

O gal be­si­kei­čiant vi­suo­me­nei kai ku­rios pa­slau­gos ta­po ne­beak­tua­lios, joms ne­li­ko po­rei­kio? E. Či­če­lie­nė ti­ki­na, kad to­kių nė­ra.

"Žmo­nės sens­ta, jie nei val­gy­ti pa­si­da­ro, nei į par­duo­tu­vę nuei­na, nei ap­si­tvar­ko. Ir ta­da ei­na mū­sų so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Po­rei­kis so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, jų pa­dė­jė­jų di­dė­ja. Psi­cho­lo­gų trūks­ta", – tei­gia ve­dė­ja.

Per me­tus so­cia­li­nei sis­te­mai Šiau­liuo­se ski­ria­ma apie 6,7 mi­li­jo­no eu­rų. E. Či­če­lie­nė sa­kė, kad fi­nan­sa­vi­mas jau ke­lin­tus me­tus iš­lie­ka pa­na­šaus ly­gio.

 

Susijusios naujienos