Šiaulių portretą piešia senstanti visuomenė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dos rū­pes­tis su­teik­ti pa­gal­bą so­cia­liai pa­žei­džia­miems žmo­nėms.
Šiau­lių mies­to vi­suo­me­nė sens­ta ir jai rei­kia vis di­des­nės pa­gal­bos. "Jau­nė­ja" sun­kios li­gos tarp dar­bin­go am­žiaus žmo­nių, vai­kų su ne­ga­lia šei­mų pro­ble­mos, ki­ti po­ky­čiai dik­tuo­ja nau­jus iš­šū­kius. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė aiš­ki­na­si, ko­kių so­cia­li­nių pa­slau­gų rei­kės gy­ven­to­jams ki­tais, 2020 me­tais. Pla­nuo­se – nau­jas glo­bos na­mų kor­pu­sas Rė­ky­vo­je.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė sa­kė, kad mies­te dau­gė­jant se­ny­vo am­žiaus žmo­nių, bū­ti­na plės­ti jiems tei­kia­mas so­cia­li­nes pa­slau­gas tiek na­muo­se, tiek glo­bos įstai­go­se.

Šiau­lie­čiai mig­ruo­ja ne tik į už­sie­nį

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė kas­met pla­nuo­ja, ko­kias so­cia­li­nes pa­slau­gas teiks gy­ven­to­jams. So­cia­li­nių pa­slau­gų po­rei­kis tie­sio­giai su­si­jęs su vyks­tan­čiais po­ky­čiais vi­suo­me­nė­je. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų 2020 me­tų pla­no pro­jek­tas pa­skelb­tas Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je ir šiau­lie­čiai ga­li lem­ti jo po­ky­čius.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė sa­kė, kad do­ku­men­to pro­jek­te pir­miau­sia yra įver­tin­ta da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja. Fak­tai – di­de­lio op­ti­miz­mo ne­ke­lia.

Sus­kai­čiuo­ta, kad 2019 me­tų spa­lio 1 die­ną sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Šiau­liuo­se bu­vo dek­la­ra­vę per 109 tūks­tan­čius gy­ven­to­jų. Per pa­sta­rų­jų 10 me­tų lai­ko­tar­pį mies­to gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo dau­giau nei 21 tūks­tan­čiu. Kons­ta­tuo­ja­ma, kad vie­na iš ma­žė­ji­mo prie­žas­čių – nei­gia­ma na­tū­ra­li kai­ta, nes mi­ru­sių­jų skai­čius mies­te per vi­są ana­li­zuo­ja­mą lai­ko­tar­pį vir­ši­jo gi­mu­sių­jų skai­čių. Di­džiau­sias nei­gia­mas skir­tu­mas Šiau­liuo­se bu­vo fik­suo­tas 2018 me­tais ir sie­kė 400.

Ki­ta svar­bi gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo prie­žas­tis – mig­ra­ci­ja. Šiau­liams yra ak­tua­li ir vi­di­nė mig­ra­ci­ja, kai gy­ven­to­jai iš­vyks­ta į ki­tas Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jas, ki­tus mies­tus, ir tarp­tau­ti­nė emig­ra­ci­ja.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, ana­li­zuo­ja­mu lai­ko­tar­piu Šiau­liuo­se kas­met iš­vy­ko dau­giau gy­ven­to­jų, nei at­vy­ko. Pap­ras­tai, di­džio­ji da­lis šiau­lie­čių lai­mės ieš­ko­ti iš­ke­liau­da­vo į ki­tas ša­lis, ta­čiau 2017 me­tais pir­mą kar­tą į ki­tas Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jas gy­ven­ti iš­va­žia­vo 578 gy­ven­to­jais dau­giau nei į už­sie­nį.

Dėl emig­ra­ci­jos kei­čia­si ir šei­mos struk­tū­ra – dau­gė­ja šei­mų, ku­rio­se yra tik vie­nas iš tė­vų, daž­niau­siai mo­ti­na. Iš­lie­ka aukš­tas iš­si­tuo­ku­sių po­rų skai­čius. Pa­vyz­džiui, 2015 me­tais su­si­tuo­kė 826 po­ros, o 2018 – tik 481. Iš­tuo­kų skai­čiaus pro­por­ci­ja iš­lie­ka pa­na­ši – skir­tin­gais ke­liais pa­su­ka dau­giau kaip pu­sė su­tuok­ti­nių.

Rei­kia vis dau­giau pa­slau­gų ar­ba glo­bos įstai­go­se, ar­ba na­muo­se. Glo­bos įstai­gos yra per­pil­dy­tos, šiau­lie­čiai ir trum­pa­lai­kei, ir il­ga­lai­kei glo­bai siun­čia­mi net į 30 glo­bos na­mų vi­so­je ša­ly­je.

Dau­giau­sia vai­kų glo­bo­ja­mi šei­mo­se

Šiau­liuo­se gy­ve­na per 70 tūks­tan­čių dar­bin­go am­žiaus žmo­nių ir apie 17 tūks­tan­čių vai­kų. Di­džio­ji da­lis mies­to bend­ruo­me­nės ge­ba sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti, ta­čiau sa­vi­val­dos rū­pes­tis su­teik­ti pa­gal­bą so­cia­liai pa­žei­džia­miems šiau­lie­čiams.

Sa­vi­val­dy­bė skai­čiuo­ja, kad mies­te au­ga 709 vai­kai, tu­rin­tys ne­ga­lią. Per ke­tu­ris šim­tus so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se au­ga 523 vai­kai. Be­veik 260 vai­kų au­ga ne sa­vo bio­lo­gi­nė­se šei­mo­se, o yra glo­bo­ja­mi.

Pra­dė­jus glo­bos įstai­gų per­tvar­ką, glo­bo­ja­mų vai­kų skai­čiaus pro­por­ci­jos ryš­kiai pa­si­kei­tė. Jei anks­čiau dau­giau­siai to­kių vai­kų aug­da­vo glo­bos įstai­go­se, tai šį­met di­džio­ji jų da­lis įsi­kū­rė šei­mo­se – 160, dar 24 – šei­my­no­se. So­cia­li­nės glo­bos įstai­go­je gy­ve­na 62, o pas glo­bos cent­ro glo­bo­to­jus – 13 vai­kų.

Sky­riaus ve­dė­ja E. Či­če­lie­nė ak­cen­ta­vo, kad į Šiau­lių su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mus šį­met ne­pa­te­ko nė vie­nas vai­kas. Glo­bos na­muo­se daž­niau ap­si­gy­ve­na paaug­liai, ku­rie pa­tys ne­no­ri ei­ti į šei­mas ar­ba glo­bo­to­jai jų at­si­sa­ko.

Anot va­do­vės, kol kas yra neaiš­kus 2020 me­tų fi­nan­sa­vi­mas, to­dėl la­bai aiš­kiai pla­nuo­ti ki­tų me­tų pa­slau­gas vai­kams nė­ra pa­pras­ta. Ta­čiau jau šian­dien ži­no­ma, kad su­jun­gus Kū­di­kių na­mus su ne­se­niai iš So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pe­rim­tais vai­kų glo­bos na­mais "Šal­ti­nis", dar šių me­tų pa­bai­go­je bus stei­gia­mi komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mai "Al­ka". Sky­riaus ve­dė­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad šio­je įstai­go­je bus tei­kia­mos pa­slau­gos tik vai­kams su ne­ga­lia ar juos au­gi­nan­čioms šei­moms. Čia bus prii­ma­mi ir ne­te­kę glo­bos to­kie vai­kai.

"Šei­moms pla­nuo­ja­me ato­kvė­pį, vai­kų die­nos cent­rą, die­nos so­cia­li­nę glo­bą, psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, kad ga­lė­tų gau­ti in­for­ma­ci­jos, kon­sul­ta­ci­jas. Svei­ki vai­kai ten ne­pa­teks", – aiš­ki­no E. Či­če­lie­nė.

Ki­ta kryp­tis – bend­ruo­me­ni­nių na­mų stei­gi­mas, ku­riuo­se gy­ven­tų ne di­des­nės nei 8 vai­kų gru­pės, o pa­tys na­mai įsi­kur­tų dau­gia­bu­čių bu­tuo­se ar­ba in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se.

Pa­gal­bos na­muo­se po­rei­kis išau­go tris kar­tus

La­biau­siai gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja pa­lie­tė dar­bin­go am­žiaus žmo­nių gru­pę – jų su­ma­žė­jo be­veik 2 pro­cen­tais. Pa­na­šiai tiek pat pa­di­dė­jo pen­si­nio am­žiaus gy­ven­to­jų, o vai­kų – pu­se pro­cen­to.

Se­ny­vo am­žiaus žmo­nių skai­čiaus au­gi­mas su­ku­ria nau­jus so­cia­li­nius po­rei­kius. Šių me­tų spa­lio mė­ne­sį Šiau­lių mies­te gy­ve­no 21,3 tūks­tan­čio se­ny­vo am­žiaus as­me­nų. 1,5 tūks­tan­čio jų nu­sta­ty­tas spe­cia­lu­sis nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros po­rei­kis, dar be­veik tūks­tan­čiui rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė slau­ga. To­kia pa­gal­ba taip pat rei­ka­lin­ga 750 dar­bin­go am­žiaus šiau­lie­čių.

Sky­riaus va­do­vė pri­pa­žįs­ta, kad sens­tan­ti vi­suo­me­nė ke­lia nau­jus so­cia­li­nius iš­šū­kius. Rei­kia vis dau­giau pa­slau­gų ar­ba glo­bos įstai­go­se, ar­ba na­muo­se. Glo­bos įstai­gos yra per­pil­dy­tos, šiau­lie­čiai ir trum­pa­lai­kei, ir il­ga­lai­kei glo­bai siun­čia­mi net į 30 glo­bos na­mų vi­so­je ša­ly­je. Na­tū­ra­liai au­ga po­rei­kis žmo­nėms teik­ti pa­gal­bą na­muo­se.

Ke­le­rius me­tus Sa­vi­val­dy­bė įgy­ven­di­no Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą in­teg­ra­lios pa­gal­bos į na­mus pro­jek­tą. E. Či­če­lie­nė pri­si­mi­nė, kad kiek dau­giau nei prieš po­rą me­tų spe­cia­lis­tų ko­man­da vyk­da­vo pa­dė­ti na­muo­se apie 100 sa­vi­mi ne­ga­lin­čių pa­si­rū­pin­ti šiau­lie­čių. Šį­met to­kių žmo­nių išau­go tris kar­tus ir dar 10 lau­kia ei­lė­je. To­kią pa­slau­gą tei­kia Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės glo­bos na­mai, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras ir Šiau­lių vys­ku­pi­jos Ca­ri­tas. To­kio tre­jų me­tų pro­jek­to ver­tė – be­veik mi­li­jo­nas eu­rų.

E. Či­če­lie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad šiais me­tais pro­jek­tas baig­sis, to­dėl nuo 2020 me­tų jo fi­nan­si­nė naš­ta guls ant Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

"Sie­kiant, kad kuo il­giau žmo­nės ga­lė­tų gy­ven­ti sa­vo na­muo­se, rei­kia jiems ten teik­ti pa­slau­gas. O jos yra la­bai bran­gios, žmo­nės mo­ka tik 20 pro­cen­tų", – sa­ko E. Či­če­lie­nė.

Pla­nuo­se – nau­jas glo­bos na­mų kor­pu­sas Rė­ky­vo­je

So­cia­li­nių pa­slau­gų pla­ne ak­cen­tuo­ja­ma, kad rei­kia plės­ti so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gas neį­ga­liems, tu­rin­tiems psi­chi­nę ne­ga­lią žmo­nėms, nes šis po­rei­kis yra ne­pa­ten­ki­na­mas. Žmo­nės, no­rin­tys pa­tek­ti į glo­bos na­mus, tu­ri lauk­ti ei­lė­je me­tus ir il­giau.

Ve­dė­ja at­sklei­dė, kad Sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se – nau­jo Šiau­lių glo­bos na­mų Rė­ky­vo­je kor­pu­so sta­ty­bos. Anot va­do­vės, jau pa­reng­tos pir­ki­mo są­ly­gos, ki­tą­met pla­nuo­ja­ma nu­pirk­ti pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gą ir pa­si­reng­ti pro­jek­tą, o 2021 me­tais pra­dė­ti sta­ty­bą. Pa­na­šus prie­sta­tas prieš ke­lis me­tus bu­vo su­pla­nuo­tas prie "Go­dos" pa­da­li­nio Žal­gi­rio gat­vė­je, ta­čiau paaiš­kė­jus, kad ap­link ga­li bū­ti žy­dų pa­lai­do­ji­mo vie­tos, sta­ty­bos pla­nų at­si­sa­ky­ta.

"Kad tie su­pla­nuo­ti pi­ni­gai ne­ding­tų, ieš­ko­jo­me prie­sta­tui ki­tos vie­tos. Da­bar glo­bos na­muo­se gy­ve­na žmo­nės su fi­zi­ne ne­ga­lia, Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­muo­se – ga­li tu­rė­ti ne­sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią. Nau­ja­me prie­sta­te bū­tų įkur­din­ti Alz­hei­me­rio ar ki­to­mis psi­chi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys as­me­nys. Po­rei­kis di­de­lis. Li­gos jau­nė­ja, Alz­hei­me­rio li­ga ser­ga ir dar­bin­go am­žiaus žmo­nės", – ko­men­ta­vo Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė.

O gal be­si­kei­čiant vi­suo­me­nei kai ku­rios pa­slau­gos ta­po ne­beak­tua­lios, joms ne­li­ko po­rei­kio? E. Či­če­lie­nė ti­ki­na, kad to­kių nė­ra.

"Žmo­nės sens­ta, jie nei val­gy­ti pa­si­da­ro, nei į par­duo­tu­vę nuei­na, nei ap­si­tvar­ko. Ir ta­da ei­na mū­sų so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Po­rei­kis so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, jų pa­dė­jė­jų di­dė­ja. Psi­cho­lo­gų trūks­ta", – tei­gia ve­dė­ja.

Per me­tus so­cia­li­nei sis­te­mai Šiau­liuo­se ski­ria­ma apie 6,7 mi­li­jo­no eu­rų. E. Či­če­lie­nė sa­kė, kad fi­nan­sa­vi­mas jau ke­lin­tus me­tus iš­lie­ka pa­na­šaus ly­gio.

 

Komentarai

Jo    Tre, 2019-10-16 / 16:17
Negali būti, juk atsinaujiname. Tuoj artas ims rašinėti, kad zokniai statosi ir viskas tik gerėja. Apšauks verksnėmis ir eis į tarybos posėdį arba kišenę.
diedas    Tre, 2019-10-16 / 17:23
tai, kad tai ne vien Šiaulių veidas, o visos Lietuvos išskyrus Vilnių. Bet kadangi yra Vilnius ir Lietuva, tai vadinasi visos Lietuvos veidas.
paminklas ir turi būti Laisvės pasekmei - senstančiai visuom    Tre, 2019-10-16 / 18:12
Na tai Šiaulių naujasis paminklas ir turi būti Laisvės pasekmei - senstančiai visuomenei.
Ramus    Tre, 2019-10-16 / 22:37
Iš nieko niekas neatsiranda. Todėl būtų įdomu suprasti ar iš Šiaulių politinėms partijoms skiriamos valstybės paramos įmanoma būtų ką nors pastatyti? Kad ir nakvynės namus? Arba dar ką nors? Juk kokia nauda iš partijos vadų fotografijų mieste prieš rinkimus? Tai ar gali kas nors pasidomėti ir paskelbti senstantiems Šiauliams kokius pinigus vėjams paleidžia partijos?
čia Ramiam    Ket, 2019-10-17 / 15:21
tai kad, gerbiamasai, Šiaulius komitetčikai valdo. Ir babkėse vartosi. Partijos Šiauliuos jau išnaikintos. Dabar Šiauliuose tikrieji bolševikai valdžioj. Ura, tovarišč Ramus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.