"Šiaulių kraštas" apdovanotas už etišką žurnalistiką

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Šiau­lių kraš­to" ko­lek­ty­vo dar­bas įver­ti­nas ap­do­va­no­ji­mu už etiš­ką žur­na­lis­ti­ką.

Ket­vir­ta­die­nį su­reng­tuo­se pir­muo­siuo­se Lie­tu­vo­je etiš­kos ži­niask­lai­dos ap­do­va­no­ji­muo­se "Šiau­lių kraš­tas" pri­pa­žin­tas etiš­kiau­siu ir to­le­ran­tiš­kiau­siu re­gio­ni­nės ži­niask­lai­dos ka­te­go­ri­jo­je. Šio­je ka­te­go­ri­jo­je ver­tin­tos net 92 ži­niask­lai­dos prie­mo­nės. Vil­niu­je vy­ku­sio­je ce­re­mo­ni­jo­je ap­do­va­no­ji­mas "Vi­sų žmo­nių re­gio­ni­nis dien­raš­tis 2019" įteik­tas laik­raš­čio re­dak­to­riui Vla­dui Ver­te­liui.

Ra­di­jo ka­te­go­ri­jo­je ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko LRT, te­le­vi­zi­jos – LRT, o na­cio­na­li­nės spau­dos – „Lie­tu­vos ry­tui“, in­ter­ne­to po­rta­lų – "15 mi­nu­čių".

Ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti įver­ti­nus pro­gra­mos „Media4Change“ 2019 me­tų ži­niask­lai­dos ste­bė­se­nos re­zul­ta­tus. Lau­rea­tai ap­do­va­no­ti Juo­do­jo veid­ro­džio sta­tu­lė­lė­mis.

„Media4change“ ju­dė­ji­mas 2019 me­tais vyk­dė ži­niask­lai­dos mo­ni­to­rin­gą, per ku­rį ste­bė­ti žur­na­lis­tų dar­bai apie psi­chi­kos svei­ka­tą, sek­sua­li­nę orien­ta­ci­ją, mig­ra­ci­ją, re­li­gi­ją bei tau­ti­nes ma­žu­mas.

Media4Change“ vei­kia nuo 2009 me­tų. Tai yra tarp­tau­ti­nis ju­dė­ji­mas už aukš­čiau­sius stan­dar­tus žur­na­lis­ti­ko­je. Prog­ra­mos ko­man­dą su­da­ro ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, žur­na­lis­ti­kos ir žmo­gaus tei­sių eks­per­tai iš įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių.

"Šiau­lių kraš­to" inf.

Komentarai

Valio..    Pen, 2020-01-31 / 13:58
Smaguuuu.. Sveikinam..!! O kur geltonoji spauda s-pliusas?
Šiaulietė    Pen, 2020-01-31 / 14:59
Super, nuoširdžiausi sveikinimai!
geras    Pen, 2020-01-31 / 16:00
vojetus, manem kad antkapis nuotraukoj..
miestietis    Pen, 2020-01-31 / 16:12
Sveikinu redakciją su apdovanojimu, kuris, manau, gautas pelnytai, nes kolektyvas tikrai užkardė spaudos geltonumui, bet yra ir kur dar tobulėti, nes kaip bežiūrėsi, tačiau dar yra mieste asmenybių, kuriuos jūsų plunksna apeina ratu(nors vertėtu pakedenti), o kai tuo tarpu kitos asmenybės yra pilavojamos be atvangos, taigi, sakau, politinei segregacijai- griežtas ne.
"tam tikrą" ŠITO LAIKRAŠČIO PALANKUMĄ    Pen, 2020-01-31 / 17:16
"....dar yra mieste asmenybių, kuriuos jūsų plunksna apeina ratu(nors vertėtu pakedenti)" Ar čia pvz. ne tas ponas, kuris gyrėsi, kad turi "tam tikrą" ŠITO LAIKRAŠČIO PALANKUMĄ ?
miestietis    Pen, 2020-01-31 / 23:13

In reply to by Vantuzas

Atimti viešąją pirtį iš šiauliečių už socialiai atsakingą kainą yra mažų mažiausiai beširdiška, o tiksliau pasakius- balvoniška. Šiuo klausimu pilnai sutinku su vantuzu.
Nuomonė    Šeš, 2020-02-01 / 06:49
Sveikinimai!!! Vienas laikraštis kuris rašo tiesą. Teisybė nugalėjo.
Saulius    Šeš, 2020-02-01 / 10:03
Šitas apdovanojimas ne už tiesą.Atsidarykite " Media4change " puslapį ir pasiskaitinėkite.Ten daugiausiai aktualizuojama, kas yra tiesa " Media4change " žmonių supratimu, kaip turi būt atspindima tokia tiesa žurnalistikoje, kokios sąvokos rekomenduojamos vieniems ar kitiems reiškiniams įvardint ir daugiau panašia neoliberalia dvasia.Neturiu laiko daugiau ten knaisiotis, bet greičiausiai tai firmelė, melžianti projektinius pinigėlius iš atitinkamų ES institucijų, kurios užsiima rytiečių moraliniu ir socialiniu perorientavimu.
Taip    Šeš, 2020-02-01 / 10:21
Visada bus tokiu, kurie neigs akivaizdzia tiesa , kurie yra patys tikriausi zmones
Stasys Vodyčka    Šeš, 2020-02-01 / 11:48
Filosofas Platonas, kad pirčių statyba - valstybės pareiga. Gydytojas Hipokratas rekomendavo- kaip vaistus, garo procedūromis pirtise. Laimingas buvo vyrukas iš " Likimo ironija, arba...be pirties."
Vantuzas    Šeš, 2020-02-01 / 14:48
Iš XVII a. pabaigoje Teodoro Lepnerio veikalo „Prūsijos lietuvis“ vieno skyriaus, kuris pavadintas „Apie vaistus, kuriais lietuviai stengiasi išlaikyti savo sveikatą, o jos netekęs susigrąžinti“ pirtis ir joje vykstančios maudynės aprašomos detaliau. Pradedama ketureiliu, kuris parodo, jog pirtis anuomet laikyta ne tik švarinimosi, sveikatos, stiprybės užlaikymo, bet ir sveikatos susigrąžinimo vieta:  „Vos sveikatai sušlubavus Tuoj nuleisti kraują stengias, Kuria pirtį, verda žoles Ir taboką uosto uoliai“.
Zosia is Aukstelkes    Sek, 2020-02-02 / 17:56
sveikinu. jus -geras laikrastis