"Šiaulių kraštas" apdovanotas už etišką žurnalistiką

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Šiau­lių kraš­to" ko­lek­ty­vo dar­bas įver­ti­nas ap­do­va­no­ji­mu už etiš­ką žur­na­lis­ti­ką.

Ket­vir­ta­die­nį su­reng­tuo­se pir­muo­siuo­se Lie­tu­vo­je etiš­kos ži­niask­lai­dos ap­do­va­no­ji­muo­se "Šiau­lių kraš­tas" pri­pa­žin­tas etiš­kiau­siu ir to­le­ran­tiš­kiau­siu re­gio­ni­nės ži­niask­lai­dos ka­te­go­ri­jo­je. Šio­je ka­te­go­ri­jo­je ver­tin­tos net 92 ži­niask­lai­dos prie­mo­nės. Vil­niu­je vy­ku­sio­je ce­re­mo­ni­jo­je ap­do­va­no­ji­mas "Vi­sų žmo­nių re­gio­ni­nis dien­raš­tis 2019" įteik­tas laik­raš­čio re­dak­to­riui Vla­dui Ver­te­liui.

Ra­di­jo ka­te­go­ri­jo­je ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko LRT, te­le­vi­zi­jos – LRT, o na­cio­na­li­nės spau­dos – „Lie­tu­vos ry­tui“, in­ter­ne­to po­rta­lų – "15 mi­nu­čių".

Ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti įver­ti­nus pro­gra­mos „Media4Change“ 2019 me­tų ži­niask­lai­dos ste­bė­se­nos re­zul­ta­tus. Lau­rea­tai ap­do­va­no­ti Juo­do­jo veid­ro­džio sta­tu­lė­lė­mis.

„Media4change“ ju­dė­ji­mas 2019 me­tais vyk­dė ži­niask­lai­dos mo­ni­to­rin­gą, per ku­rį ste­bė­ti žur­na­lis­tų dar­bai apie psi­chi­kos svei­ka­tą, sek­sua­li­nę orien­ta­ci­ją, mig­ra­ci­ją, re­li­gi­ją bei tau­ti­nes ma­žu­mas.

Media4Change“ vei­kia nuo 2009 me­tų. Tai yra tarp­tau­ti­nis ju­dė­ji­mas už aukš­čiau­sius stan­dar­tus žur­na­lis­ti­ko­je. Prog­ra­mos ko­man­dą su­da­ro ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, žur­na­lis­ti­kos ir žmo­gaus tei­sių eks­per­tai iš įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių.

"Šiau­lių kraš­to" inf.