Trispalvė pyragų dėlionė pretenduoja į rekordą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Py­ra­gus dė­lio­nei ke­pė ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus kon­di­te­rių bei duo­nos ir py­ra­gų ga­mi­nių ke­pė­jų gru­pių mo­ki­niai su mo­ky­to­jo­mis.
Va­kar Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­lek­ty­vas su­dė­lio­jo py­ra­gų dė­lio­nę, at­kar­to­jan­čią Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vas. Ši dė­lio­nė ga­li tap­ti 21-uo­ju sky­riaus pa­siek­tu Lie­tu­vos re­kor­du.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ko­mi­si­ja ma­tuo­ja į Lie­tu­vos re­kor­dus pre­ten­duo­jan­čią tris­pal­vę py­ra­gų dė­lio­nę.

Pre­ten­den­tė į Lie­tu­vos re­kor­dą – di­džiau­sia py­ra­gų dė­lio­nė – su­jun­gė dvi šven­tes: Va­len­ti­no die­ną ir Va­sa­rio 16-ąją. Pa­sak ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ve­dė­jos Re­na­tos Ver­šins­kie­nės, abi šven­tes vie­ni­ja žo­dis "mei­lė".

Kep­ti py­ra­gus dė­lio­nei ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus kon­di­te­rių bei duo­nos ir py­ra­gų ga­mi­nių ke­pė­jų gru­pių mo­ki­niai su mo­ky­to­jo­mis Dai­va Vi­du­gi­rie­ne, Gin­ta Mar­čen­kie­ne ir Zi­ta Šu­mins­kie­ne pra­dė­jo ant­ra­die­nį.

Bisk­vi­tui bu­vo su­nau­do­ta 600 Gin­kū­nų paukš­ty­no pa­do­va­no­tų kiau­ši­nių, 15 ki­log­ra­mų mil­tų, 15 ki­log­ra­mų cuk­raus, 500 gra­mų va­ni­li­nio cuk­raus, 500 gra­mų ke­pi­mo mil­te­lių, 3 lit­rai alie­jaus.

Vė­lia­vos gel­to­na spal­va iš­gau­ta iš ci­ber­žo­lės, ža­lia – iš špi­na­tų mil­te­lių, rau­do­na – iš bu­ro­kė­lių sul­čių.

Dė­lio­nės kraš­tus puo­šian­čiam kre­mui bu­vo su­nau­do­ti 5 lit­rai grie­ti­nė­lės, 2 ki­log­ra­mai cuk­raus pud­ros.

Py­ra­gų dė­lio­nė su­dė­ta iš 48 lakš­tų, vie­na spal­va – iš 16 lakš­tų.

Pre­ten­den­tui į Lie­tu­vos re­kor­dus iš­ma­tuo­ti bu­vo pa­kvies­ta ko­mi­si­ja: pir­mi­nin­kas ad­vo­ka­tas Vir­gi­li­jus Ja­nuš­ka, na­riai Mar­ty­nas Bu­jaus­kas, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eks­per­tas, Mar­ty­nas Ja­tau­tas, CASK 215 va­do­vas, ir Vi­lius Pu­ro­nas, kul­tū­ros is­to­ri­kas.

Ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad py­ra­gų dė­lio­nės plo­tis – 2 met­rai 34 cen­ti­met­rai, kraš­ti­nės il­gis – 4 met­rai 52 cen­ti­met­rai ir 8 mi­li­met­rai.

Py­ra­gų dė­lio­nę pa­lai­mi­no kle­bo­nas Sau­lius Pa­liū­nas, pa­kvie­tęs vi­sus bend­rai mal­dai "Tė­ve mū­sų".

Pir­ma­jam py­ra­gų dė­lio­nės pjū­viui pa­kvies­tas ŠPRC di­rek­to­rius Sau­lius Dar­gu­žas, pir­mą­jį kąs­nį pa­ra­ga­vo M. Ja­tau­tas. "La­bai ska­nus py­ra­gas!" – įver­ti­no pro­fe­sio­na­las.

Re­kor­di­nės py­ra­go dė­lio­nės da­lys iš­ke­lia­vo Rė­ky­vos, Šau­kė­nų se­ne­lių glo­bos na­mų, Šiau­lių nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jams, "Mais­to ban­ko" re­mia­moms šei­moms.

Komentarai

Rasa    Šeš, 2020-02-15 / 13:10
Neįdomūs tie pseudorekordai, jokio išradingumo, originlumo ar naujo. Tep, lep bet kaip, bile laikraštis parašė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.