Jūrmaloje Lietuvos vėliava kabėjo atvirkščiai

As­me­ni­nė nuo­tr.
Prie vieš­bu­čio Jūr­ma­lo­je Lie­tu­vos tris­pal­vė ka­bė­jo "aukš­tyn ko­jo­mis". ve­lia­va
Sa­vait­ga­lį Jūr­ma­los ku­ror­te vie­šė­ju­si šiau­lie­čių šei­ma li­ko ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ta vieš­bu­čio "Lie­lu­pė" ad­mi­nist­ra­ci­jos. Ša­lia vieš­bu­čio ple­vė­sa­vo ke­lios vė­lia­vos, tarp jų – Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos. Šiau­lie­čiai iš­kart pa­ste­bė­jo, kad Lie­tu­vos vals­ty­bi­nė vė­lia­va iš­ka­bin­ta at­virkš­čiai.

Poil­siau­to­jai iš­kart vieš­bu­čio ad­mi­nist­ra­to­rei paaiš­ki­no, kad mū­sų ša­lies vė­lia­va prie vieš­bu­čio ka­bo ne­tei­sin­gai. Jų nuo­sta­bai su­lau­kė at­sa­ky­mo, kad ži­no, nes jie ne pir­mi poil­siau­to­jai iš Lie­tu­vos, jiems apie tai pra­ne­šę.

Šiau­lie­čiai ti­kė­jo­si, kad vieš­bu­tis su­rea­guos ir klai­dą iš­tai­sys. Ki­tą die­ną su­si­ruo­šus na­mo, vaiz­das prie vieš­bu­čio pa­si­kei­tęs ne­bu­vo.

Žmo­nės dar kar­tą iš­sa­kė prie­kaiš­tus vieš­bu­čio dar­buo­to­jams.

"Jei tai bu­vo tik klai­da, tai vieš­bu­čio dar­buo­to­jai tu­rė­jo ope­ra­ty­viai į poil­siau­to­jų pa­sta­bas su­rea­guo­ti. Juk ne toks di­de­lis dar­bas nu­leis­ti vė­lia­vą ir ją per­ka­bin­ti. O gal tai mū­sų vals­ty­bi­nio sim­bo­lio pa­nie­ki­ni­mas?", – klau­sė šiau­lie­tis.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lat­vi­jo­je pa­ta­rė­jas To­mas Gra­baus­kas "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog su to­kia si­tua­ci­ja per pust­re­čių sa­vo dar­bo me­tų su­si­du­ria pir­mą kar­tą. Jis pa­ža­dė­jo am­ba­sa­dos var­du kreip­tis į vieš­bu­tį, iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją ir pa­rei­ka­lau­ti, kad "klau­si­mas bū­tų iš­spręs­tas".

Komentarai

Ar šiauliečių pora?    Ket, 2020-01-16 / 19:32
Ar šiauliečių pora yra mačiusi ir Estijos vėliavą? Estijos vėliava taip pat atvirkščiai pakabinta !

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.