"Trikojai" fiksuoja pažeidėjus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
La­ze­ri­nis grei­čio ma­tuok­lis ne­tru­kus im­sis ir ki­tos pa­žei­dė­jų ka­te­go­ri­jos. Bus fik­suo­ja­mi san­kry­žą de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui kirs­ti drįs­tan­tys vai­ruo­to­jai.
Mo­bi­lūs grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sai, va­di­na­mie­ji tri­ko­jai, jau ski­na pa­žei­dė­jų "der­lių". Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja per dvi vie­no "tri­ko­jo" dar­bo va­lan­das Šiau­liuo­se, Pra­mo­nės gat­vė­je, už­fik­sa­vo net 72 pa­žei­dė­jus, grei­tį vir­ši­ju­sius iki 40 ki­lo­met­rų per va­lan­dą.
To­le­ran­ci­jos ko­vo­je su grei­čio – vie­nos iš pa­grin­di­nių skau­džių ava­ri­jų prie­žas­ties – vir­šy­to­jais po­li­ci­ja ne­ža­da.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Ra­da­vi­čius pri­sta­tė ele­men­ta­riau­sias "tri­ko­jo" ga­li­my­bes.

Ma­tuok­liai – pro­ble­mi­nė­se vie­to­se

"Ar rei­ka­lin­ga to­le­ran­ci­ja, jei ke­liuo­se dėl grei­čio me­tai iš me­tų žūs­ta žmo­nės? Gal tie, ku­rie in­ter­ne­te ini­ci­juo­ja pe­ti­ci­jas prieš ma­tuok­lius, jas pa­si­ra­ši­nė­ja, ge­riau agi­tuo­tų va­žiuo­ti sau­giu grei­čiu? Es­mė yra su­pras­ti, jog grei­tis yra blo­gy­bė", – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ak­cen­ta­vo Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Sa­ra­pas.

Daug eis­mo da­ly­vių emo­ci­jų su­lau­kę nau­jie­ji mo­bi­lūs grei­čio ma­tuok­liai, anot ko­mi­sa­ro, Šiau­lių mies­te ir ap­skri­ties ra­jo­nuo­se jau dir­ba vi­su pa­jė­gu­mu.

Vai­ruo­to­jai šių kil­no­ja­mų ir iš­ma­nių ma­tuok­lių la­biau­siai ga­li ti­kė­tis pro­ble­mi­nė­se vie­to­se, kur įvyks­ta dau­giau­siai in­ci­den­tų. Šiau­lių mies­te to­kios vie­tos – Til­žės, Du­bi­jos, Že­mai­tės, Ar­chi­tek­tų, Pra­mo­nės gat­vės. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad ki­to­se gat­vė­se iš­vys­ti "tri­ko­jį" neį­ma­no­ma.

Anot R. Sa­ra­po, dau­giau­siai dė­me­sio bus ski­ria­ma toms gat­vėms, ku­rio­se daug pės­čių­jų pe­rė­jų, iš­va­žia­vi­mų, įstai­gų, kur gy­ve­na­mie­ji kvar­ta­lai, kur ne iki ga­lo iš­spręs­tos tech­ni­nės eis­mo sau­gu­mo pro­ble­mos.

"Vi­sa­da rea­guo­ja­me į gy­ven­to­jų pra­šy­mus. Vi­suo­me­nė tik­rai są­mo­nin­gė­ja, elekt­ro­ni­niu pa­štu su­lau­kia­ma tik­rai ne­ma­žai pra­ne­ši­mų, nuo­mo­nių, kur rei­kė­tų kaž­ką pa­da­ry­ti, kur pa­sta­ty­ti tri­ko­jį, kur su­stip­rin­ti ki­to­kio po­bū­džio kont­ro­lę. Žmo­nės no­ri gy­ven­ti sau­giai", – sa­kė va­do­vas.

Jis su šyp­se­na kal­ba apie in­ter­ne­to erd­vė­se it vi­ru­sas plin­tan­čius eis­mo da­ly­vių pra­ne­ši­mus apie vie­no­je ar ki­to­je vie­to­je pa­sta­ty­tus "tri­ko­jus" bei siū­lo­mus ne­va mo­der­nius įren­gi­nius, iš to­lo in­for­muo­jan­čius apie pa­sta­ty­tą ma­tuok­lį.

"Ne­ma­tau čia nie­ko blo­go. Dar kar­tą sa­kau: po­li­ci­jos už­da­vi­nys ne su­rink­ti kuo dau­giau bau­dų, o už­tik­rin­ti žmo­nių sau­gu­mą. Vi­liuo­si, kad, tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos, vai­ruo­to­jai su­ma­ži­na grei­tį", – ak­cen­ta­vo ko­mi­sa­ras.

Be­je, po­li­ci­ja atei­ty­je ir pa­ti ža­da vie­šai in­for­muo­ti eis­mo da­ly­vius apie pla­nuo­ja­mas "tri­ko­jų" dar­bo vie­tas.

Pro­to­ko­las – į elekt­ro­ni­nį pa­štą

Šiau­lių ap­skri­ties Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Ra­da­vi­čius su­si­rin­ku­siems ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vams dar kar­tą pri­sta­tė iš­ma­nio­jo grei­čio ma­tuok­lio sa­vy­bes.

Vei­kia jis esant bet ko­kioms oro są­ly­go­mis, tiek die­ną, tiek nak­tį, esant tem­pe­ra­tū­rai nuo mi­nus 40 iki plius 60. Grei­tį "tri­ko­jai" ma­tuo­ja iš 300 met­rų at­stu­mo, o fo­tog­ra­fuo­ja tik tuos au­to­mo­bi­lius, ku­rie vir­ši­jo leis­ti­ną va­žia­vi­mo grei­tį. To­le­ran­ci­ja mi­ni­ma­li, jei grei­tis vir­šy­tas, sa­ky­ki­me, 50 ki­lo­met­rų per va­lan­dą, ma­tuok­lis grei­čiau­siai fik­suos 47–48 ki­lo­met­rus.

Pa­žei­dė­jų au­to­mo­bi­lių nuo­trau­kos ke­liau­ja tie­siai į re­gist­rą. Čia in­for­ma­ci­ja ap­do­ro­ja­ma, nu­sta­to­mas au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas.

Šiuo me­tu jau tes­tuo­ja­ma ir ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis pra­dės veik­ti au­to­ma­ti­nis pa­žei­di­mo pro­to­ko­lų su­ra­šy­mo me­cha­niz­mas, tuo­met vai­ruo­to­jas pro­to­ko­lą už grei­čio vir­ši­ji­mą ope­ra­ty­viai gaus į sa­vo elekt­ro­ni­nį pa­štą. At­ve­jai, kuo­met pa­žei­dė­jas pro­to­ko­lo su­lauk­da­vo praė­jus kar­tais ir pu­sant­rų me­tų, anot R. Ra­da­vi­čiaus, tam­pa be­veik neį­ma­no­mi.

Ženk­lai ne­pa­mo­ko?

Po­li­ci­ja ak­cen­tuo­ja: vie­tų, kur neį­ma­no­ma grei­čio kont­ro­lė, skai­čius ša­ly­je jau mi­ni­ma­lus. Pil­nu pa­jė­gu­mu šiuo me­tu vei­kia ne tik iš­ma­nie­ji "tri­ko­jai", grei­tis ma­tuo­ja­mas ir vi­du­ti­nio grei­čio ma­tuok­liais, apie ku­rių kont­ro­lę in­for­muo­ja įspė­ja­mie­ji ke­lio ženk­lai. Ne­pai­sant jų, pa­ste­bi po­li­ci­ja, šių ma­tuok­lių "der­lius" įspū­din­gas – tūks­tan­čiai pa­žei­dė­jų.

"Ir pa­sa­ky­ki­te, ko­kio kvai­lu­mo rei­kia bū­ti, jog net ir pa­ma­čius apie grei­čio kont­ro­lę įspė­jan­tį ke­lio ženk­lą, vis tiek da­ry­ti pa­žei­di­mą?", – re­to­riš­kai klau­sė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas R. Sa­ra­pas.

Komentarai

Blyn    Ant, 2020-01-21 / 09:24
Jau puola ,,trikojai", gerai dar, kad ne ,,aštunkojai". Visai pipec vairuotojams ;(
Ramus    Ant, 2020-01-21 / 09:46
Jei nufotkintų mero automobilį, ar yra galimybė ištrinti nuotrauką? Arba kokio seimo nario?
.    Ant, 2020-01-21 / 10:56
o kur išsami informacija apie skirtų nuobaudų surinkimą į valstybės biudžetą ? Juk "trikojai" nupirkti iš mokesčių mokėtojų pinigėlių... Ar nuobaudas nuolankiai sumoka tik tvarkingai visus likusius mokesčius sumokantys piliečiai ? Tai kiek iš tikrųjų nesumokama skirtų nuobaudų - kodėl žurnalistai neinformuoja tautiečių ? Bijo ? Vadai neleidžia ? Kokios priežastys ???
Vairuotojas    Ant, 2020-01-21 / 12:28
Labai gerai, nes daug lakstanciu vaznyciotoju keliuose, daugybe kalbanciu mob. uz vairo ir t.t Dar per mazai pas mus baudzia. Paziurekite kaip yra UK. Virsijai greiti ir tau tris metus policijoje bus uzfiksuoti trys balai. Draudima padidinta plaksi 5 metus, nes pazeidei KET. Visi tai zino ir laikosi KET reikalavimu.
mmm    Ant, 2020-01-21 / 18:19

In reply to by Vairuotojas

Tokiem kaip pats,tai tik policijoje dirbti!!!Garantuotai esi is tu vairuotoju kurie vaziuja antra juosta 30 km per valanda greiciu ir visiems trugdo,bei sukelia avarines situacijas.Tai,kad paslepsi trikoji jokios prevencijos,o tik lupikavimas.Tegu pastato pries juos zenklus ir visi tikrai tvarkingai vaziuos ta atkarpa,tada bus prevencija...
Valdemaras    Ant, 2020-01-21 / 12:57
Aš nors ir vairuojantis, tačiau esu 100% už "trikojus". Galėtų pašalinti taip vadinamus "gulinčius policininkus"-nes tai labai didelis trigdis spec tarnyboms, beto ties tais kalneliais vairuotojai stabdo, gazuoja vėl, o tai papildoma oro tarša bei triukšmas. Kuo daugiau radarų tuo saugiau. Saugaus kelio visiems.
dalyvis    Ant, 2020-01-21 / 18:28
tai puiku, tik pažeidėjų mažoka, per 2 val., tik 70 pažeidėjų. Nedaug. Va žiūriu užsienines kai kurias laidas. Tai pvz. Vokietijoje, autobane, kelio remonto ruože kur greitis sumažintas iki 80 toks matuoklis per 5 val., fiksavo 478 pažeidėjus. Matuoklis atsiperka per tris mėnesius, pasakojo su juo dirbantis policininkas. Ir nestato jie ten jokių įspėjamųjų ženklų apie greičio matuoklius. Pas mus tokiais tempais trijų metų reikės. Kokie dar įspėjamieji ženklai gali būti apie matuoklio darbo vietą. Yra greitį ribojantis ženklas ar kelias kuriuo privalomas toks tai greitis ir viskas. Kiekvienas mokėsi KET ir jas žino, ir privalo laikytis KET, o ne laukti kol kas kur praneš apie kokius tai trikojus ar keturkojus. Taškas! Gero kelio visiems.
Saulius    Ant, 2020-01-21 / 20:25
Greičio viršytojus gal kameros ir baudos po truputį apramins, bet reikalingos taip pat priemonės nugesint šokantiems pro geltoną, pro raudoną šviesoforų signalus nes pvz. iš Gegužių gatvės sankryžoje su Tilžės užsimušk - nepasuksi į kairę, kol prišpriešiais važiuojantiems neįsižiebs raudonas.Į geltoną niekas nereaguoja , tik dar padidina greitį.
Ds    Tre, 2020-01-22 / 20:36
Lai visi komisariato darbuotojai nežino kur stovi trikojis ir jų draugai ir pažįstami,o tada aš už juos.1000% diodų nėra nei vieno pažeidėjo iš minėtų asmenu
Ds    Tre, 2020-01-22 / 20:52
Čia geras pasipelnimas mentams,nenurodant kyšio gavimą už info...skambutis bičui va ir stavke kokį min. 20euru ir .....Čia naujas verslas mentams pasipelnyti už informaciją.Paskambinu pažįstamam mentui už informaciją visai dienai ,-gera vakariene .Reikia sekti jų telef. Numr.pokalbius tada bus tiesa
Ds    Tre, 2020-01-22 / 20:53
Čia geras pasipelnimas mentams,nenurodant kyšio gavimą už info...skambutis bičui va ir stavke kokį min. 20euru ir .....Čia naujas verslas mentams pasipelnyti už informaciją.Paskambinu pažįstamam mentui už informaciją visai dienai ,-gera vakariene .Reikia sekti jų telef. Numr.pokalbius tada bus tiesa
Deinas    Ket, 2020-01-23 / 03:50
Aš už, gal ir pats pakliūsiu ant tokio, bet gal sumažės ereliu, dar reikia matuokliu kurie stebėtų vairuotojų mandagumą ir butu stebimos perėjos, tiesiog nereikia vaidinti ir bukime vienas kitam mandagūs.
Irmantas    Ket, 2020-01-23 / 11:19
Artėja sunkios dienos karksintiems pažemės skraiduoliams. Su tuo juos ir sveikinu.
Ramūnas    Ket, 2020-01-23 / 21:41
Kiek keliavau po Europą automobiliu, niekur nemačiau,kad stovėtų matuokliai be įspėjamūjų ženklų,vėl grįžtam į laikus,kai policija slapstydavosi pakrūmėse su matuokliais,tai dabar sugalvojo kitą būdą,policijos darbas ne bausti,o užtikrinti tvarką,tegul pristato tų matuoklių kuo daugiau avaringose vietose,bet turi būti ženklai,o dabar tik sudarys avarines situacijas,tokį matuoklį pamatęs nepatyręs vairuotojas nusigandęs dės per stabdžius nors ir neviršys greičio.
chi chi    Ket, 2020-01-23 / 22:24

In reply to by Ramūnas

kur kilnojami matuokliai nėra ten jokių ženklų, kai kuriose šalyse nėra net ten kur stacionarūs. Jei statyti ženklus, tada kam tie matuokliai? prikabinėjai ženklų, kad va priešais matuoklis ir visi važiuos protingai. Nesuprantu kodėl jūs nenorit važiuot pagal nustatytas taisykles, parduotuvėje taigi nelendat be eilės?
Kukas    Šeš, 2020-01-25 / 09:22
Kad greitis viršijamas kaltas dvikojis ar trikojis? Matyt tiesioginė priklausomybė nuo smegenų vingių kiekio. "Sėkmės" skraiduoliams. Nuoširdžiai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos