Šventinių ato­sto­gų ma­ra­to­nas – ir savivaldybėse, ir įmonėse

Sau­liaus Žiū­ros nuo­tr.
Ka­lė­dų ato­sto­gos – pui­ki pro­ga ir pail­sė­ti, ir pa­bū­ti su ar­ti­mai­siais.
Ka­lė­di­nių ato­sto­gų ma­ra­to­nas tę­sia­si ne tik vers­lo įmo­nė­se, bet ir val­džios įstai­go­se. Šiau­lių mies­to ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se tar­puš­ven­čiu ato­sto­gau­ti ėjo ir da­lis va­do­vų, ir de­šim­tys tar­nau­to­jų.

Mies­to me­ras dar at­sto­gaus

Va­kar, po Ka­lė­dų šven­čių, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je dar ato­sto­ga­vo 68 sa­vi­val­dy­bi­nin­kai ar­ba dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis. Iš vi­so yra 250 sa­vi­val­dy­bi­nin­kų.

Iš va­do­vų dir­bo tik me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis. Atos­to­ga­vo ir jų pa­va­duo­to­jai, ir vi­sų tri­jų Ad­mi­nist­ra­ci­jos de­par­ta­men­tų di­rek­to­riai.

Gruo­džio 23–27 die­no­mis ato­sto­gų iš­leis­ti vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius, jie į dar­bą grįš pir­ma­die­nį.

Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­siė­mė nau­ja­me­čių ato­sto­gų – gruo­džio 27–31 die­no­mis. Nau­jų me­tų iš­va­ka­rė­se vie­ną die­ną – gruo­džio 31-ąją – ato­sto­gau­ti išeis ir me­ras A. Vi­soc­kas.

"Sa­vi­val­dy­bė­je lai­ko­mės prin­ci­po, jog iš sky­riaus ga­li išei­ti ato­sto­gau­ti iki treč­da­lio dar­buo­to­jų, bet taip, kad dar­bas ne­sut­rik­tų, kad spe­cia­lis­tai ga­lė­tų pa­va­duo­ti vie­nas ki­tą, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Da­nu­tė Kup­rie­nė, Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus Per­so­na­lo ir vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo po­sky­rio ve­dė­ja. – Dau­gu­ma prieš Ka­lė­dų šven­tes ir po jų ėjo ato­sto­gau­ti vie­ną ar dvi die­nas, pir­ma­die­nį ir penk­ta­die­nį."

Ve­dė­ja pa­ti­ki­no, jog "pas mus nė­ra taip, kaip už­sie­ny­je, kad ato­sto­gau­tų po dvi sa­vai­tes".

Gruo­džio 23 die­ną ato­sto­ga­vo 52 mies­to sa­vi­val­dy­bi­nin­kai, o gruo­džio 27 die­ną – 68. Gruo­džio 30 die­ną ato­sto­gaus 38, o gruo­džio 31 die­ną – 39 sa­vi­val­dy­bi­nin­kai.

Gy­ven­to­jai mi­na Sa­vi­val­dy­bės slenks­tį ir tar­puš­ven­čiu. Da­lis Prii­ma­mo­jo dar­buo­to­jų ato­sto­gau­ja, o li­ku­siems dar­bo ne­trūks­ta. Va­kar vien iki pie­tų su įvai­riau­siais pra­šy­mais krei­pė­si 60 gy­ven­to­jų.

Ap­tar­na­vi­mo ir e-pa­slau­gų po­sky­rio vy­res­nio­sios spe­cia­lis­tės Dia­nos Ba­ro­nie­nės tei­gi­mu, tik skun­do nė vie­no ne­su­lauk­ta.

"Me­tams bai­gian­tis gy­ve­na­mą­ją vie­tą dau­giau­sia dek­la­ruo­ja tie, ku­rie įsi­gi­jo nau­ją būs­tą. Pra­šy­mai tei­kia­mi dėl sta­ty­bų lei­di­mų iš­da­vi­mo, pre­ky­bi­nių vie­tų lei­di­mų. Vie­ną pra­šy­mą ga­vo­me dėl lei­di­mo kirs­ti me­džius, plius fi­nan­si­nes ata­skai­tas Sa­vi­val­dy­bei tei­kia biu­dže­ti­nės įstai­gos", – įvar­di­jo įre­gist­ruo­tų va­ka­rykš­čių raš­tų įvai­ro­vę D. Ba­ro­nie­nė.

Ra­jo­no me­ras dar ato­sto­gau­ja

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je Ka­lė­di­nių ato­sto­gų (gruo­džio 23–27 die­no­mis) išė­jo abu pir­mie­ji va­do­vai – me­ras An­ta­nas Be­za­ras ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis. Jie­du į dar­bą grįš pir­ma­die­nį.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Rup­šie­nė "Šiau­lių kraš­tą" pa­ti­ki­no, jog "ma­siš­kai nė­ra ato­sto­gau­ja­ma". Nuo gruo­džio 4 die­nos 30 ra­jo­no sa­vi­val­dy­bi­nin­kų įvai­riam lai­ko­tar­piui tei­kė ato­sto­gų pra­šy­mus. Sa­vi­val­dy­bė­je, įskai­tant ir 11 se­niū­ni­jų, dir­ba 260 dar­buo­to­jų.

"Tie dar­buo­to­jai, ku­rie tu­ri su­tau­pę dau­giau ato­sto­gų die­nų, ga­lė­jo išei­ti ato­sto­gau­ti me­tams bai­gian­tis, – ko­men­ta­vo R. Rup­šie­nė. – Mes lai­ko­mės nuo­sta­tos, kad dar­buo­to­jai ato­sto­gas pa­nau­do­tų, jų ne­tau­py­tų, pail­sė­tų. Ir ra­jo­no Ta­ry­ba tai ska­ti­na. Tik dar­bai ne­tu­ri su­sto­ti. Mes su Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi pa­si­keis­da­mi ato­sto­ga­vo­me po vie­ną die­ną, me­rą vi­ce­me­ras pa­va­duo­ja. Ki­tą sa­vai­tę abi die­nas prieš Nau­jus me­tus vi­si va­do­vai dirb­si­me."

Sei­mū­nai lyg "ug­nia­ge­siai"

Sei­mū­nai ofi­cia­lių ato­sto­gų ne­tu­ri. Tad tu­rė­tų dirb­ti tar­puš­ven­čiu. Sei­mo ru­dens se­si­ja yra pra­tęs­ta iki sau­sio 14 die­nos.

Šiau­lie­tis Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas pa­si­da­li­jo, jog va­kar bu­vo nu­si­tei­kęs vyk­ti į Sei­mo ko­mi­te­to po­sė­dį, bet jis bu­vo at­šauk­tas.

"Mes lyg ug­nia­ge­siai, – sa­ko Sta­sys Tu­mė­nas. – Atos­to­gų ne­tu­ri­me ir bet ka­da tu­ri­me lauk­ti iškvies–neiškvies. Ma­no nuo­mo­ne, Sei­mo na­riai tu­ri tu­rė­ti ato­sto­gas, kaip vi­si ki­ti Lie­tu­vos žmo­nės, bet tas klau­si­mas Sei­me nuo­lat strin­ga".

Ar ne­svars­to­ma įtei­sin­ti šven­ti­nes die­nas nuo Ka­lė­dų iki Nau­jų Me­tų?

"Kad Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­mis, ir taip daug šven­ti­nių lais­va­die­nių tu­ri­me, – sa­kė S. Tu­mė­nas. – Ge­riau tai pa­lik­ti spręs­ti darb­da­viams. Be to, ne­se­niai pa­tvir­ti­no­me, jog nuo ki­tų me­tų ir Vė­li­nių die­na, lapk­ri­čio 2-oji, bus lais­va­die­nis."

Vers­las – lanks­tus

"Bal­tik vai­ro" įmo­nė tra­di­ciš­kai per Ka­lė­das ato­sto­gau­ja.

"Šie­met tu­ri­me net dvi sa­vai­tes ato­sto­gų, grį­ši­me sau­sio 6 die­ną, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Per­so­na­lo va­do­vė Jū­ra­tė So­bu­tie­nė. – Ka­dan­gi dir­ba­me Eu­ro­pos rin­kai, tai­ko­mės prie jos są­ly­gų."

Eks­por­tui dir­ban­čios ir NMF gru­pės va­do­vas Sta­nis­lo­vas Gru­šas "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog dau­gu­ma gru­pės įmo­nių dar­buo­to­jus iš­lei­do šven­ti­nių ato­sto­gų. NMF gru­pei pri­klau­so 18 įmo­nių.

"Tu­ri­me per 2 600 dar­buo­to­jų ir dau­gu­ma jų ato­sto­gau­ja. Vie­nos įmo­nės iš­lei­do žmo­nes ato­sto­gau­ti nuo gruo­džio 23 iki sau­sio 2-os, ki­tos iki sau­sio 6 osios, bet kai kas vis dėl­to dirbs ir gruo­džio 30–31 die­ną, rei­kia vyk­dy­ti už­sa­ky­mus, – sa­kė vers­li­nin­kas. – To­kia bus vie­na įmo­nė."

Jo žo­džiais, dau­ge­lio vers­li­nin­kų po­žiū­ris į ka­lė­di­nes ato­sto­gas yra pa­si­kei­tęs.

"Anks­čiau dau­giau dir­bo­me, da­bar la­biau in­teg­ra­vo­mės į Va­ka­rų Eu­ro­pą, – sa­kė vers­li­nin­kas. – Ši­to­mis šven­ti­nė­mis die­no­mis, kai vie­ną die­ną dir­bi, ki­tą ne­dir­bi, dar­bo na­šu­mas tik kren­ta. Po ato­sto­gų pir­mą die­ną dar­bo na­šu­mo taip pat nė­ra – vyks­ta šven­čių ap­ta­ri­mas."

Ši­to­mis šven­ti­nė­mis die­no­mis, kai vie­ną die­ną dir­bi, ki­tą ne­dir­bi, dar­bo na­šu­mas tik kren­ta.