Šventė šeimas sukvietė dvidešimtą kartą

foto@saltis.eu nuo­tr.
Apaš­ta­liš­ko­jo nun­ci­jaus Lie­tu­vo­je ar­ki­vys­ku­po Pe­tar Ra­jič pa­lai­mi­ni­mas.
Sek­ma­die­nį Šiau­lių are­no­je vy­ko tra­di­ci­nė Šiau­lių vys­ku­pi­jos Šei­mų šven­tė "Aš esu gy­vy­bės duo­na". Prieš du de­šimt­me­čius Šiau­lių vys­ku­po Eu­ge­ni­jaus Bar­tu­lio su­ma­ny­tas ren­gi­nys skir­tas tra­di­ci­nėms šei­mos ver­ty­bėms puo­se­lė­ti.

Šv. mi­šias kon­ce­leb­ra­vo Apaš­ta­liš­ka­sis nun­ci­jus Lie­tu­vo­je ar­ki­vys­ku­pas Pe­tar Ra­jič su ar­ki­vys­ku­pu Gin­ta­ru Gru­šu, Šiau­lių vys­ku­pu E. Bar­tu­liu, ki­tais dva­si­nin­kais. Pa­moks­lą Apaš­ta­li­nis nun­ci­jus skai­tė lie­tu­viš­kai.

Šven­tė­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos vys­ku­pi­jų vys­ku­pai, Šiau­lių vys­ku­pi­jos ku­ni­gai.

Šv. mi­šio­se gie­do­jo Vil­niaus šv. Jo­nų Baž­ny­čios gos­pel cho­ras (va­do­vė Kris­ti­na Žal­do­kai­tė, kon­cert­meis­te­ris Vi­li­mas Nor­kū­nas).

Vie­nas iš ren­gi­nio ak­cen­tų – san­tuo­kos įža­dų at­nau­ji­ni­mas. Are­no­je su­si­rin­kę su­tuok­ti­niai prie­sai­kos žo­džius kar­to­jo pa­skui pa­kruo­jie­čius Aud­rių ir Mo­ni­ką Kaz­laus­kus, san­tuo­ko­je gy­ve­nan­čius aš­tuo­ne­rius me­tus.

Po iš­kil­min­gų šv. mi­šių ir San­tuo­kos sak­ra­men­to at­nau­ji­ni­mo į sce­ną žen­gė sve­čias iš JAV – ku­ni­gas Leo Pa­ta­ling­hug su ku­li­na­ri­niu šou "Ką da­ry­ti, kad skir­tin­gi po­žiū­riai ne­su­ga­din­tų va­ka­rie­nės džiaugs­mo?".

Iš Fi­li­pi­nų ki­lęs Leo Pa­ta­ling­hug – bu­vęs ko­vos me­nų inst­ruk­to­rius, brei­ko šo­kė­jas ir pro­fe­sio­na­lus ku­li­na­ras – ne tik ga­mi­no ma­ka­ro­nų pa­stą, bet ir pa­ta­rė, kaip mais­tas ga­li suar­tin­ti šei­mą, spręs­ti pro­ble­mas.

Pa­sak sve­čio, net svo­gū­no pjaus­ty­mas ga­li tap­ti ti­kė­ji­mo pa­mo­ka: jei­gu ati­da­ry­si lan­gą ir įlei­si švie­žio oro, svo­gū­nas ne­be­virk­dys. Taip ir su gy­ve­ni­mo sun­ku­mais. Įlei­dus gai­vaus oro – į sa­vo pro­ble­mą pa­žvel­gus pla­čiau – ji ne­beat­ro­do to­kia grės­min­ga. Ir ne­svar­bu, ką val­go­me: ne­svei­ką mais­tą, tra­di­ci­nius pa­tie­ka­lus ar kaž­ką įmant­raus – jei val­go­me kar­tu, esa­me lai­min­ga šei­ma.

Ku­li­na­ri­jos vir­tuo­zo pa­ga­min­tą pa­tie­ka­lą ra­ga­vo dvi­de­šimt lai­min­gų­jų, lai­mė­ju­sių lo­te­ri­jo­je.

Šven­tę vai­ni­ka­vo Šiau­lių vys­ku­po E. Bar­tu­lio ir šven­tės da­ly­vių su­gie­do­ta "Glio­ri, Glio­ri Ale­liu­ja".

"Am­ži­ny­bės duo­ną su­jun­gia­me su mū­sų kas­die­ni­ne duo­na", – apie šei­mų šven­tę "Aš esu gy­vy­bės duo­na" sa­kė vys­ku­pas E. Bar­tu­lis.

Nuo 2000 me­tų kas­met Šiau­liuo­se vyks­tan­ti Šei­mų šven­tė – vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je, į ją at­vyks­ta tūks­tan­čiai ti­kin­čių­jų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.