Šiaulių rotariečiai dovanoja vaikams žieminius batus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kiek­vie­nas vai­kas ga­lė­jo pa­ts iš­si­rink­ti pa­tin­kan­čius žie­mi­nius ba­tus.
Ar­tė­jant šv. Ka­lė­doms Šiau­liuo­se be­veik šim­tui vai­kų, ku­rie lan­ko vai­kų die­nos cent­rus, Šiau­lių Ro­ta­ry klu­bas do­va­no­ja žie­mi­nius ba­tu­kus.

Pir­ma­die­nio pa­va­ka­re "Ba­tų kal­no" par­duo­tu­vė­je šil­tus au­li­nu­kus rin­ko­si Šiau­lių ka­ted­ros pa­ra­pi­jos vai­kų die­nos cent­ro de­šimt vai­kų. Su vai­kais bend­ra­vo Šiau­lių Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas Al­vy­das Še­džius ir ro­ta­rie­čių jau­ni­mas – Šiau­lių Auk­si­nio Ra­to Ro­ta­ract klu­bo na­riai.

"Vi­sų sep­ty­nių mies­te vei­kian­čių vai­kų die­nos cent­rų vai­kai ga­lė­jo už­si­sa­ky­ti žie­mi­nius ba­tus, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" A. Še­džius. – Iš vi­so 95 vai­kai pa­no­ro ba­tų, di­džia­jai da­liai ba­tus jau esa­me iš­da­li­ję, šią sa­vai­tę baig­si­me pirk­ti ir iš­da­ly­ti vi­siems."

"Ket­vir­tus me­tus tai da­ro­me: ir vai­kams pa­tin­ka, ir mes džiau­gia­mės ga­lė­da­mi šei­moms pa­dė­ti," – sa­kė Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas, ste­bė­da­mas, kaip vai­kai ren­ka­si ir ma­tuo­ja­si jiems pa­tin­kan­čius ba­tus.

Jis pa­brė­žė, jog ši ka­lė­di­nė do­va­na yra Šiau­lių Ro­ta­ry klu­bo ir Šiau­lių Auk­si­nio Ra­to Ro­ta­ract klu­bo ket­vir­tus me­tus vyk­do­mo so­cia­li­nio pro­jek­to "At­rask" da­lis.

"At­rask vai­kus, ma­tyk tuos, ku­riems rei­kia pa­dė­ti, – to­kia yra pro­jek­to es­mė", – įvar­di­jo klu­bo pre­zi­den­tas.

Pa­gal šį pro­jek­tą ro­ta­rie­čiai kar­tu su par­tne­riais Ch. Fren­ke­lio vi­los par­ke spa­lio 24 die­ną su­ren­gė Mo­liū­gų šven­tę. Mies­to vai­kai ir sa­va­no­riai ro­dė sa­vo kū­ry­bą, de­monst­ra­vo net 700 iš­skap­tuo­tų, iš­pieš­tų mo­liū­gų. Šven­tė pri­trau­kė per 10 tūks­tan­čių lan­ky­to­jų.

"Per Mo­liū­gų šven­tę skel­bė­me, jog ren­ka­me au­kas vai­kų ba­tams – iš vi­so bu­vo suau­ko­ta 1 253 eu­rai, o li­ku­sias rei­ka­lin­gas lė­šas pri­de­da Ro­ta­ry klu­bas", – sa­kė A. Še­džius.

Kiek­vie­no vai­ko ba­tams ski­ria­ma apie 30 eu­rų, skai­čiuo­ja­ma, jog iš vi­so rei­kės apie 3 000 eu­rų.

Ro­ta­rie­čiai su par­tne­riais vai­kams ren­gia ir Ka­lė­dų šven­tę. Ji vyks gruo­džio 16 die­ną 12 va­lan­dą Ža­liū­kų ma­lū­no te­ri­to­ri­jo­je.

"Sku­ba­me ba­tus pirk­ti, kad į Ka­lė­dų šven­tę vai­kai atei­tų jau su nau­jais šil­tais ba­tais", – pa­brė­žė Šiau­lių Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas A. Še­džius.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Al­vy­das Še­džius, Šiau­lių Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas, ir Šiau­lių Auk­si­nio Ra­to Ro­ta­ract klu­bo na­rės Gab­rie­lė Krei­me­ry­tė (kai­rė­je) ir So­te­ra Kar­čaus­kie­nė bend­ra­vo su vai­kais, kol jie rin­ko­si ba­tus, ir pa­si­džiau­gė: "Šau­nu, kai ga­li pa­dė­ti."

Komentarai

Reklama    Tre, 2019-12-11 / 08:37
Moliūgai 5000 + batai 3000 = galimai apie 8000. Surinkta aukų apie 1200. Minusas galimai apie 6800. Kur logika.
Šiaulių Rotary klubo brolis    Tre, 2019-12-11 / 09:44
Niekada labdaroje nereikia ieškoti logikos. Labdara ir ypač vaikams prieš Kalėdas - tai auka mūsų klubo, kurios negalima apskaičiuoti pinigais. Turbūt ne kiekvienas skaičiuojame pinigus, kuriuos išleidžiame šeimose "Senelio Šalčio" nešamoms dovanoms savo vaikams. Vaikai, kurie gauna šiuos batus yra mūsų visos visuomenės vaikai. Džiaugsimės mes visi, kai po keliolikos ar keliasdešimt metų atsiminsime teigiamomis emocijomis apie šią mūsų akciją.
Ramus    Tre, 2019-12-11 / 10:45

In reply to by Šiaulių Rotary klubo brolis

Ar per 30 Laisvės metų negalima buvo pasiekti darnos, kad nebereikėtų kažkam batų pirkti? Lieka kažkas neaiškaus, nesuprasta. Basiakų yra, benamių daugiau negu prie ruso, merais rinkom ir Šustauską, ir Matijošaitį, bažnyčios veikia - kur problema? Gal kokio paminklo gero dar trūksta? Paauksuoto, kad Dievas pamatytų kokia mūsų laimė?
Šiaulietė    Tre, 2019-12-11 / 10:26
Gražus Šiaulių Rotary klubo narių poelgis jau 4 metai iš eilės, nes sukurta šventė vaikams iš šeimų, kurios neišgali nupirkti savo vaikams apavo. Sutikime, kad nauji batai yra ne tik teigiamos emocijos ir grožis, bet ir prevencija nuo peršalimo ligų šaltuoju metų sezonu - juk kai šilta kojoms ir ligos nebaisios.
Motina Teresė    Tre, 2019-12-11 / 10:41
Jeigu duodate tai, ko jums nereikia, tai nėra dalijimasis.
miestietis    Tre, 2019-12-11 / 14:08
Gražus ir taurus Šiaulių Rotary klubo poelgis nukreiptas į mažiau turinčius ir galinčius, bet turiu ir vieną patarimą. Mane nuo mažumės tėvai mokė- už gerą- geru, tad kitais metais gailestingam klubui patarčiau ne šiaip sau tik duoti, bet ir iš vaikučiu paimti, o paimti tai labai simboliškai- nusivesti į kokius senelių namus nušluoti kiemą, išrauti piktžolę, kapinėse sugrėbti lapus, surinkti kokį šiukšlių maišą. Vienu žodžiu- tu man, aš tau, o vaikiukai tai ilgai atsimins, kad buvo reikalingi ir naudingi, o gyvenimiška pamoka bus neįkainojama- verta milijonų.
Sandra    Tre, 2019-12-11 / 20:39
Mačiau šitą cirką savo akimis, nes buvau tuo metu parduotuvėje. Dėdė su regalijomis ir vaikučiai skubiai besirenkantys batus už 30 Eur. Atrodė labai juokinga ir graudu tuo pačiu. Tyliai galima dovanoti, o ne su tokiomis pompastikomis.
Platesnis požiūris     Tre, 2019-12-11 / 21:59
Laba diena. Žiūriu geri darbai menkinami ir šaipomasi. Žmonės man gaila. Kas ten viršuje logikos dėl moliūgų ieškojo. Atsakymas, moliūgų šventė buvo skirta visiems Šiauliečiams ir svečiams, kad visi eitu pasidžiaugti su šeimomis, vaikais, draugais, išeitų iš namų. Ačiū reikia sakyti, o ne logikos ieškoti, reikia tikėtis, kad ta šventė tęsis ir vienis mus, tai šventė miestui. Ačiū. O kas dėl batukų vaikams, nėra net ką pasakyti, tyliau garsiau, Jėzau reikia jums visiems parodyti, kad galite dėti tą euriuką ir jis nenueina niekur, o tikrai pagalbai. Kad atėjęs į šventę, prisimintum, kur tie pinigai bus naudojami, panaudoti.
Žiulis Renaras    Tre, 2019-12-11 / 22:19
"Būk kuklus – tai tokia išdidumo rūšis, kuri mažiausiai erzina aplinkinius."

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.