Šiauliečių apgintoje Kaštonų alėjoje prasidės rekonstrukcija

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Il­gai bu­vu­si ap­leis­ta Kaš­to­nų alė­ja pra­de­da­ma at­nau­jin­ti.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­si­ra­šė su­tar­tį su bend­ro­vės "SPD ar­ma­da" va­do­vu Lau­ry­nu Vit­ke­vi­čiu­mi dėl Kaš­to­nų alė­jos at­nau­ji­ni­mo.

Pa­sak ran­go­vų, pir­miau­sia nu­ma­to­ma pa­si­tvir­tin­ti dar­bo pro­jek­tą ir pra­dė­ti ar­dy­mą. No­ri­ma kuo dau­giau pa­si­stū­mė­ti, kol ne­pra­si­dė­jo žie­ma.

Re­konst­ruo­ja­mo ta­ko (alė­jos) il­gis – 0,21 km, plo­tas – 5670 kvad­ra­ti­nių met­rų. Pro­jek­to me­tu bus pa­keis­tas alė­jos grin­di­nys, at­nau­jin­tos sie­ne­lės-tvo­ros, bus su­for­muo­ti gė­ly­nai ir ža­lio­sios ve­jos, įreng­tas ap­švie­ti­mas se­no­vi­nio sti­liaus par­ko švies­tu­vais, pa­sta­ty­ti suo­le­liai, nu­ma­ty­tos vie­tos skulp­tū­roms. Bend­ra ran­gos su­tar­ties su­ma (su PVM) – 480 928 eu­rai.

Nes­kai­čiuo­jant tech­no­lo­gi­nės per­trau­kos ir pro­jek­ta­vi­mui skir­to lai­ko, alė­jos at­nau­ji­ni­mas tu­rė­tų bū­ti at­lik­tas per 10 mė­ne­sių.

Sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad Kaš­to­nų alė­jos re­konst­ruk­ci­ja pa­gal anks­tes­nį pro­jek­tą bū­tų jau baig­ta, bet pro­jek­tas ko­re­guo­tas gru­pei ini­cia­ty­vių šiau­lie­čių pa­rei­ka­la­vus pa­lik­ti kuo dau­giau čia au­gan­čių se­nų kaš­to­nų.

Vyk­dant sta­ty­bos dar­bus, bus nu­kirs­ti 36 me­džiai: 14 kaš­to­nų (dėl pra­stos būk­lės), 22 kle­vai (dėl Didžd­va­rio is­to­ri­nės sie­nos). Pat­vir­tin­ta­me pro­jek­te lie­ka 54 se­nie­ji kaš­to­nai, vie­to­je 14 ša­li­na­mų kaš­to­nų bus at­so­di­na­ma 18 nau­jų.

2019 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį Lie­tu­vos dend­ro­lo­gų drau­gi­jos ir Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to eks­per­tai at­li­ko me­džių būk­lės to­mog­ra­fi­nį ty­ri­mą ult­ra­gar­so ska­ne­riu. Prie­tai­sas pa­tvir­ti­no, jog kai ku­rie me­džiai yra pa­vo­jin­gi dėl pu­vi­nių ka­mie­nuo­se ir kiek­vie­nais me­tais jų si­tua­ci­ja vis blo­gės dėl at­vi­ro­se žaiz­do­se pra­si­dė­ju­sių pu­vi­mo pro­ce­sų.

Ty­ri­mą at­li­ku­si dend­ro­lo­gė siū­lė pa­lik­ti 4 met­rų plo­čio iš­ti­si­nę ža­lią ve­ją, ku­rio­je au­ga kaš­to­nai, kad jų šak­nys ir to­liau bū­tų ap­sau­go­tos. 20 kle­vų, ku­rie au­ga pa­lei is­to­ri­nę Didžd­va­rio gim­na­zi­jos sie­ną, siū­ly­ta ša­lin­ti, nes jie už­go­žia kaš­to­nams švie­są. Tas siū­ly­mas su­ta­po su pro­jek­tuo­to­jų siū­ly­mu. Vie­toj iš­kirs­tų kaš­to­nų siū­ly­ta so­din­ti rau­don­žie­džius ar­ba gel­ton­žie­džius kaš­to­nus, ku­rie esą at­spa­res­ni nei pa­pras­tie­ji.

Komentarai

Onute    Tre, 2019-11-13 / 11:49
Saunu, bet gal galima pakeist jaunesniais medeliais. Atsirastu sviesos.
Vakar    Tre, 2019-11-13 / 12:21
Oj vėl bus verkimo,dėl pjaunamų kaštonų. Jau ši alėja turėjo būti atnaujinta,bet dėka tų Aktyvių šiauliečių. Darbai pabrango kone dvigubai. AČIŪ jiems už tai. Su pagarba.
:(    Tre, 2019-11-13 / 16:00

In reply to by Vakar

Tik nereikia virkauti dėl pinigų. Vis tiek tos ES lėšos negali būti panaudotos kur nors kitur. Nei darželiams, nei mokykloms, nei keliams. Pilna Šiauliuose demagogų ir lengvatikų - neva lėšas kas nors iš jų atėmė. Mažiau sugriausit/sunaikinsit - mažiau paskui atstainėti/atkūrinėti už savo pinigus reikės (garantija - neilgai trukus ES apsižiūrės ir dėl klimatos kaitos nurodys betoną medžiais pakeisti :) ). Gyvenkit laimingi ant tų savo trinkelių ir su savo vargšais pažaliavusiais mutantais medeliais (beje, juos po kokių dešimties metų keisti reikės - pasiskaičiuokit). Ir, kai susirinksite, savo didingoje nuogoje aikštėje mero garbinti apsižiūrėkit, ar jūsų labai daug yra...
Onutei    Tre, 2019-11-13 / 13:53
ar jaunesni jūsų manymu yra brandesni medžiai, kurie išskiria daugiau deguonies ir teikia daugiau pavėsio karštą vasaros dieną? Ar mąstote taip primityviai, kad jei naujas tai jau ir geras? gal pasikonsultuokite su specialistais.
R.     Tre, 2019-11-13 / 14:48

In reply to by Svečias

Tai kodėl jūsų "numylėtame" atnaujintame bulvare vasaros dieną visi pasieniais slankioja? Ko nesigroži vasara ant suolelių po pažaliavusiom "liepom"? Gal vis tik per karšta ant betono?
Artas     Tre, 2019-11-13 / 15:01

In reply to by R.

O žiemą už tai kaip būdavo šalta tam pavėsį :) , o jei rimtai tai kodėl vasarą saulėtą dieną visi lekia prie jūros ar prie ežero ir deginasi, deginasi niekas po liepom gi nesėdi :)
nulis    Ket, 2019-11-14 / 09:00

In reply to by Onutei

Kai buvo seni medžiai, po jais sėdėjo nebent bobutės su lauko gėlių puokštelėm ir specifinės išvaizdos bei kvapo vyrukai. Bulvaras niekada nebuvo sėdėjimui, visada buvo ėjimui. Kodėl eina ne viduriu? Nuo vidurio po krautuvėles nardyti nepatogu, o ir būti "dėmesio centre" ne kiekvienas mėgsta. Bet eina ir viduriu, ir per karščius, ir vidurdienį. O žiemą viduriu eiti neįmanoma, nes ten sukasa sniego gūbrį. NESKLEISKITE DEMAGOGIJOS, ONUTE.
to Artui    Tre, 2019-11-13 / 15:10
jūsų tiesa, išskyrus vieną žodį "VISI". Juk ne visi išgali važiuoti prie jūros arba nedirbti.
Artas     Tre, 2019-11-13 / 15:20

In reply to by to Artui

Taip ne visi , bet bulvare irgi vargu ar kas nors ilsisi, o ir dirbančių bulvare ne per daugiausia , na gal kavinėse bet paprastai jos yra su stogu tai pavėsį tikrai ne liepos ten sudaro , na o jei tikrai norisi centre pabūti pavėsyje tai pažiūrėkim kiek mes Šiauliuose jų turim , Centrinis parkas , bus kaštonų alėja , bus draugystės prospektas , Talšos ežero ir Prūdelio pakrantęs gal sutvarkys , ir prašau kiek vietų vien centre plius Salduvė, Lieporių, Dainų parkai , o ir pats bulvaras po poros metų turės tvarkingų medelių ir žalumos viskas ok žmonės .
Artui    Tre, 2019-11-13 / 16:15

In reply to by Artas

Nieko čia gero. Gal dabar ir per sunku suprasti, bet tokių medžių, kokie augo iki šiol, jūs niekada nebeturėsite. Turėsite vyteles ir šluotražius, t.y. krūmus. Modifikuoti medeliai turi ribotą augimo terminą ir, geriausiu atveju, jeigu bus nuolat tręšiami ir laistomi (už jūsų pačių pinigus), augs kokius trisdešimt metų. O paskui juos reikės keisti. Šito jūsų jūsų valdžia neminėjo? Bet, jei šiauliečiams taip gyventi patinka, gyvenkit. Tik, kai susirinksit toje nuogoje, vėjų perpučiamoje Raudų aikštėje "švęsti", apsižiūrėkit, kad jūsų ne tiek daug ir vis mažėja...
klausimėlis    Tre, 2019-11-13 / 16:39
o tai kokie tie medeliai buvo apie 1960-uosius? Gal pasižiūrėkite senas miesto fotografijas ir nustokite virkauti, užaugs ir tie nauji medeliai, ir vėl juos reikės iškirsti, naujus sodinti, kiekvienai kartai užteks, kad tik noro būtų!
Liūdna    Tre, 2019-11-13 / 17:01

In reply to by klausimėlis

Tas ir liūdna, kad naujai sodinami medeliai niekada neužaugs. Jie modifikuoti, jie kitaip auga, juos reikia labai prižiūrėti, o Šiauliai tokiai priežiūrai pinigų neturi ir neturės. Tokių medžių, kaip turėjote, jau niekada nebus. Pamirškit.
miestietis    Tre, 2019-11-13 / 20:21

In reply to by klausimėlis

O istorija yra paprasta. Ta gatvelė buvo nutiesta, kad gr.Zubovai grįždami nuo Kuršėnų pusės, dabartine Vilniaus gatve, galėtu įvažiuoti į savo namus, o tokios Aušros alėjos gatvės tuomet ir nebuvo. Tie kaštonai galimai jau buvo prie jų paskutinių palikuonių, o jau 1939-1940 metų, labai labai šaltą žiemą tuometiniai kaštai nušalė visi iki vieno. Per karą buvo tuščia erdvė ir tik penkiasdešimtaisiais pasodino dabartinius. Taigi skaičiuokite patys- jiems apie 65 metukai, jie dar būtų kaip ir neseni, bet kaip tokios rūšies medžiams, tai yra jau nemažai, tuo labiau, kad ta rūšis yra dažni ligašiai, o ir šiaip tokie prie lepiųjų jie.
Paulina    Tre, 2019-11-13 / 16:44
Gyvenate mieste, o ne kaime ar miške ir medžiai mieste nereikalingi, tai tik šiukšlių krūvos. Norite medžių - kraustykitės į mišką.
priešmokyklinio ugdymo pamokoje    Tre, 2019-11-13 / 16:47
MERO ARTŪRO VISOCKO DARBOTVARKĖ Trečiadienis, lapkričio 13 d. 8:15 Savivaldybės vadovų pasitarimas 9:50 Dalyvauja Šiaulių miesto metų mokytojos Astos Urbonės (Romuvos progimnazija) priešmokyklinio ugdymo pamokoje 14:00 Gyventojų priėmimas asmeninias klausimais 15:00 Darbas su dokumentais 16:00 Pasitarimas sporto klausimais.
gal    Tre, 2019-11-13 / 17:42
tie, kurie siūlo kraustytis į mišką, mieste nekvėpuoja ir plaučiuose dulkių neprirenka? Kaip svarbu jausti, kad gali lengvai kvėpuoti namuose.
R    Tre, 2019-11-13 / 18:00
Negaliu klausytis etatinių raudotojų, na viskas jiems blogai. Pagal juos turime griuvinėti sulūžusiais takeliais, bristi per balas bijant kas kokia šaka ant galvos neukristų. Leiskit pagaliau miestą tvarkyti. Pastebėsiu, kad į mišką ponai keltis negali nes miškai iškirsti, o krūmuose erkės.
O dėl erkių    Tre, 2019-11-13 / 19:25

In reply to by R

Jo, miestiečiai taip paniškai bijo erkių, kad net vaikai ant žolytės bijo stotis :D Kaip bebūtų keista, man erkė pirmoji su Laimu užkrito nuo jauno medelio!!! :D Bet nelindau gyvas į žemą, išsigydžiau ir dabar po pasivaikščiojimo apsižiūriu atidžiau.
Paulina    Tre, 2019-11-13 / 19:00
Pakartosiu, mieste nereikalingi medžiai, jie užgožia miesto pastatų grožį, architektūrą. O visi kaštonai Kaštonų alėjoje turi būti pašalinti ir ten pasodinti kitos rūšies medžiai. Nes kaštonai pasmerkti žūčiai, juos naikina erkės ėsdamos jų lapus. Argi to nežinote ir nematėte, nėra ir lėšų šiai kaštonų ligai išgydyti.
Paulinute    Tre, 2019-11-13 / 19:09

In reply to by Paulina

Savo sode gali kirsti, ką tik nori. Ir gyventi gali ten kaip tik nori. Bet, jei susirgusi, pas gydytoją neik. Bus teisinga tavo atžvilgiu.
Paulina    Ket, 2019-11-14 / 08:48
Man gėda būti šiauliete, miestiete ir gyventi Šiaulių "kaime", tarp supuvusių medžių "gynėjų", nupušusių ir nupezusių zirzlių....
paulinai    Ket, 2019-11-14 / 11:37

In reply to by Paulina

Ir man gėda, kad Šiaulių kaime yra taip kaimiškai mąstančių moteriškių. Net gėda klausytis. Jei siūlai kitiems kraustytis į mišką, tai gal pati eik gyventi ant autostrados ar važiuok į dykumą.
Paulina-to.Ket, 2019-11-14 / 11:37    Ket, 2019-11-14 / 13:16

In reply to by paulinai

Pats durniausias tamstos komentaras, tik mužiko komentaru galiu jį pavadinti, neabejoju, esate kaimo mužikas(ė) gyvenantis mieste. Čia jums tiktu patarlė, kad "mužiką galima ištempti iš kaimo, bet kaimo iš jo, niekada" !

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos