Šiauliečių apgintoje Kaštonų alėjoje prasidės rekonstrukcija

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Il­gai bu­vu­si ap­leis­ta Kaš­to­nų alė­ja pra­de­da­ma at­nau­jin­ti.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­si­ra­šė su­tar­tį su bend­ro­vės "SPD ar­ma­da" va­do­vu Lau­ry­nu Vit­ke­vi­čiu­mi dėl Kaš­to­nų alė­jos at­nau­ji­ni­mo.

Pa­sak ran­go­vų, pir­miau­sia nu­ma­to­ma pa­si­tvir­tin­ti dar­bo pro­jek­tą ir pra­dė­ti ar­dy­mą. No­ri­ma kuo dau­giau pa­si­stū­mė­ti, kol ne­pra­si­dė­jo žie­ma.

Re­konst­ruo­ja­mo ta­ko (alė­jos) il­gis – 0,21 km, plo­tas – 5670 kvad­ra­ti­nių met­rų. Pro­jek­to me­tu bus pa­keis­tas alė­jos grin­di­nys, at­nau­jin­tos sie­ne­lės-tvo­ros, bus su­for­muo­ti gė­ly­nai ir ža­lio­sios ve­jos, įreng­tas ap­švie­ti­mas se­no­vi­nio sti­liaus par­ko švies­tu­vais, pa­sta­ty­ti suo­le­liai, nu­ma­ty­tos vie­tos skulp­tū­roms. Bend­ra ran­gos su­tar­ties su­ma (su PVM) – 480 928 eu­rai.

Nes­kai­čiuo­jant tech­no­lo­gi­nės per­trau­kos ir pro­jek­ta­vi­mui skir­to lai­ko, alė­jos at­nau­ji­ni­mas tu­rė­tų bū­ti at­lik­tas per 10 mė­ne­sių.

Sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad Kaš­to­nų alė­jos re­konst­ruk­ci­ja pa­gal anks­tes­nį pro­jek­tą bū­tų jau baig­ta, bet pro­jek­tas ko­re­guo­tas gru­pei ini­cia­ty­vių šiau­lie­čių pa­rei­ka­la­vus pa­lik­ti kuo dau­giau čia au­gan­čių se­nų kaš­to­nų.

Vyk­dant sta­ty­bos dar­bus, bus nu­kirs­ti 36 me­džiai: 14 kaš­to­nų (dėl pra­stos būk­lės), 22 kle­vai (dėl Didžd­va­rio is­to­ri­nės sie­nos). Pat­vir­tin­ta­me pro­jek­te lie­ka 54 se­nie­ji kaš­to­nai, vie­to­je 14 ša­li­na­mų kaš­to­nų bus at­so­di­na­ma 18 nau­jų.

2019 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį Lie­tu­vos dend­ro­lo­gų drau­gi­jos ir Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to eks­per­tai at­li­ko me­džių būk­lės to­mog­ra­fi­nį ty­ri­mą ult­ra­gar­so ska­ne­riu. Prie­tai­sas pa­tvir­ti­no, jog kai ku­rie me­džiai yra pa­vo­jin­gi dėl pu­vi­nių ka­mie­nuo­se ir kiek­vie­nais me­tais jų si­tua­ci­ja vis blo­gės dėl at­vi­ro­se žaiz­do­se pra­si­dė­ju­sių pu­vi­mo pro­ce­sų.

Ty­ri­mą at­li­ku­si dend­ro­lo­gė siū­lė pa­lik­ti 4 met­rų plo­čio iš­ti­si­nę ža­lią ve­ją, ku­rio­je au­ga kaš­to­nai, kad jų šak­nys ir to­liau bū­tų ap­sau­go­tos. 20 kle­vų, ku­rie au­ga pa­lei is­to­ri­nę Didžd­va­rio gim­na­zi­jos sie­ną, siū­ly­ta ša­lin­ti, nes jie už­go­žia kaš­to­nams švie­są. Tas siū­ly­mas su­ta­po su pro­jek­tuo­to­jų siū­ly­mu. Vie­toj iš­kirs­tų kaš­to­nų siū­ly­ta so­din­ti rau­don­žie­džius ar­ba gel­ton­žie­džius kaš­to­nus, ku­rie esą at­spa­res­ni nei pa­pras­tie­ji.

Susijusios naujienos