Prasidėjo Kaštonų alėjos rekonstrukcija

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dėl alė­jos re­konst­ruk­ci­jos iš­kirs­ta 14 kaš­to­nų, o 54 kaš­to­nai pa­lik­ti aug­ti, nau­jų bus pa­so­din­ta 18-a.
Šiau­liuo­se Kaš­to­nų alė­jo­je pra­dė­ti re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, iš­pjau­ta da­lis me­džių. Tai iš­vy­dę vėl su­ju­do mies­tie­čiai, krei­pė­si ir į re­dak­ci­ją. Bet jiems siū­lo­ma ne­kel­ti aist­rų, nes alė­ją pa­vy­ko ap­gin­ti nuo ma­si­nio kaš­to­nų iš­kir­ti­mo.

Ma­si­nės pjū­ties ne­bus

Alė­jo­je praė­ju­sią sa­vai­tę iš­pjau­ta ke­lio­li­ka kaš­to­nų ir kle­vai, au­gę pa­lei ak­me­ni­nę is­to­ri­nę Didžd­va­rio gim­na­zi­jos tvo­rą.

"Ne­be­rei­kia aist­rų kel­ti, nes dar­bai vyk­do­mi pa­gal prieš dve­jus me­tus su Sa­vi­val­dy­be pa­siek­tą komp­ro­mi­si­nį su­si­ta­ri­mą dėl alė­jos re­konst­ruk­ci­jos, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" pi­ke­tų dėl Kaš­to­nų alė­jos iš­sau­go­ji­mo ini­cia­to­rius Alf­re­das Dau­lius. – Ša­li­na­mi ne vi­si, o tik tie kaš­to­nai, ku­rie, kaip po pa­kar­to­ti­nio ty­ri­mo nu­sta­tė ne­prik­lau­so­mi dend­ro­lo­gai, bu­vo pa­žeis­ti pu­vi­nio. Pa­tys su jais vi­sus me­džius ta­da apė­jo­me. Pa­sie­kė­me, jog bū­tų ap­sau­go­tas pa­lie­ka­mų aug­ti me­džių šak­ny­nas – tai ypač svar­bu."

Lie­tu­vos dend­ro­lo­gų drau­gi­jos ir Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to eks­per­tai at­li­ko me­džių būk­lės to­mog­ra­fi­nį ty­ri­mą ult­ra­gar­so ske­ne­riu.

A. Dau­lius da­bar yra ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas. Jis pri­me­na, jog šiau­lie­čiai, prieš dve­jus me­tus sto­ję gin­ti Kaš­to­nų alė­jos, pir­mie­ji ša­ly­je ap­gy­nė svei­kus me­džius nuo ma­si­nės pjū­ties, kai ima­ma­si vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­jų.

Kir­ti­mas jau baig­tas

"Kaš­to­nų alė­jo­je me­džių kir­ti­mas baig­tas, – in­for­ma­vo "Šiau­lių kraš­tą" pir­ma­die­nį mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Jis ak­cen­ta­vo, jog pro­jek­tas bu­vo tai­sy­tas, at­si­žvel­gus į mies­tie­čių ini­cia­ty­vą ir pa­kar­to­ti­nai at­lik­tą dend­ro­lo­gų ty­ri­mą.

"Iš 68 kaš­to­nų nu­pjau­ta 14-a, lie­ka aug­ti 54, – įvar­di­jo vi­ce­me­ras. – O vie­toj nu­pjau­tų kaš­to­nų bus pa­so­din­ta 18-a nau­jų."

Pa­ša­lin­ti dar 22 kle­vai, au­gę pa­lei is­to­ri­nę ak­me­ni­nę Didžd­va­rio tvo­rą, nes, pa­sak vi­ce­me­ro, jų šak­nys ar­dė tvo­rą, o ki­ta prie­žas­tis – kad dau­giau švie­sos bū­tų kaš­to­nams.

Alė­jos at­nau­ji­ni­mo dar­bus vyk­do kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė "SPD Ar­ma­da". Re­konst­ruk­ci­ja tu­ri bū­ti baig­ta šių me­tų ru­de­nį.

Re­konst­ruo­ja­mos alė­jos il­gis – 0,21 km, plo­tas – 5670 kv. m. Pro­jek­to me­tu bus pa­keis­tas alė­jos grin­di­nys, at­nau­jin­tos sie­ne­lės-tvo­ros, bus su­for­muo­ti gė­ly­nai ir ža­lio­sios ve­jos, įreng­tas ap­švie­ti­mas se­no­vi­nio sti­liaus par­ko švies­tu­vais, pa­sta­ty­ti suo­le­liai, nu­ma­ty­tos vie­tos skulp­tū­roms.Alė­jos at­nau­ji­ni­mo dar­bai kai­nuos – 480 928 eu­rų ( su PVM).

Komentarai

Medis    Ket, 2020-01-23 / 10:15
aišku, kad rudenį nebus baigta ir darbai nusitęs. Ir kuo toliau, tuo labiau su kitais darbais, užsukus EU kranelius. Dabar įgyvendinami senieji projektai, parengti prie ankstesnės valdžios. Vėliau susidursime su tikrąja situacija, kai naujiems projektams pritrūks ir smegenų, ir pinigų. Kažkas bėgs į krūmus (į Seimą).
miestietis    Ket, 2020-01-23 / 16:18

In reply to by Medis

Kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako, o ypač tie kurie kitų smegenis inventorizuoja, bet savąsias aplenkią, o labai reikėtu, nes nebeatsimena, kad praeita valdžia irgi buvo su tuo pačiu meru, tai ir darbai prasitęsia su juo. Kas dėl medžių, tai man vistiek- ir taip gerai ir kitaip neblogai, svarbu, kad daugiau žmonės problemų nemato ir kad, pvz.-algų vidurkiu mes dar labai labai atsiliekam nuo kitų didmiesčių, o ir Panevėžys jau bus aplenkęs, tai mes to nekeliam į pirmą vietą, o svarbu medžiai.
Leonas    Ket, 2020-01-23 / 11:17
Esu medžių mylėtojas, bet šioje alėjoje turi būti iškirsti VISI KAŠTONAI, o netik tie, kurie yra sutriušę. Visa alėja turi būti atsodinta naujais, VIENODAIS ir VIENODO DYDŽIO medžiais ! Saugokime medžius, bet žiūrėkime į jų visumą, kaip jie atrodys ir puoš šią alėją !
Joana    Pen, 2020-01-24 / 00:57

In reply to by Leonas

Tai koks tu medžių mylėtojas, jei sakai, kad visus medžius reikia iškirsti? Tu mero valdžios mylėtojas,o ne medžių. Kaštonų alėja tuo ir unikali, kad joje auga dideli, brandūs, gražūs kaštonai, kurių žydinčių atvažiuoja pažiūrėti iš kitų miestų. Kažkodėl nei vienas žmogus nesidžiaugia vienodomis liepomis Vilniaus gatvėje. Jos niekam neįdomios. O tuo labiau neįdomūs šluotražiai Tilžės ir Varpo gatvėje.
Tamsta    Ket, 2020-01-23 / 22:35

In reply to by Ruta

Rūtele 5G ryšys galveles,netik spinduliuos,bet ir pas kas penktą žmogų bus vėžys. Viskas priklausys kokia imuninė sistema pas žmogų. Tikėkimės per 3 metus kol bus paleistas šis ryšys Šiauliuose. Sutvarkys naujas kapines,nes kitaip bus liūdna. Man gaila tų jaunų žmonių kurie kuria ateities planus (t.y. tuokiasi ir planuoja susilaukti vaikų). Gaila dėl to,kad su 5G ryšiu ateitis atrodo jau baisiai,baisiai miglota iki to liko mažai labai laiko. Džiaukitės kol galite visi.
Tamsta    Pen, 2020-01-24 / 13:46

In reply to by Qrtas

Čia net urvas nebepadės. Bus tas ryšis ir Amazonės Džiunglėse,ir Himalajų Viršukalnėje. Nuo to niekas nebus apsaugotas,nei tu,nei aš. Turi žemėje gyventi auksinis milijardas ir pilnai tikiu,kad lietuvių tautos jame nėra vietos. Dabar pas kiekvieną namuose yra WIFI ryšys. Tas taip pat duoda gerai per smegenis. Tas technologijos amžius. Prie nieko gero neprives. Labai senas filmas apie "Terminatorius" ir dirbtinis intelektas. Greitu laiku jis gali virsti realybe,jei niekas nepristabdys visa to kas vyksta dabar. Pamąstykime ar reikia namuose 8k televizoriaus? Ar reikia išmanaus šaldytuvo? Ar automobilio be vairuotojo? Link to eina technologijos. Linkiu,kad po jūsų dar nebūtų tvano. Dar,kad jūsų vaikai ir dar jų vaikai užaugtų normalioje aplinkoje. Kad mokėtų ir arbatą išsivirti ryte,sumuštinį susitepti ir visus namų ruošos darbus atlikti,be technologijų pagalbos. Sėkmės visiems. P.S. gal čia ne į temą,bet greitu laiku visa mus pasieks.
Eretikas    Ket, 2020-01-23 / 15:56
Kad laiku ta alejos rekonstrukcija nebus laiku baigta , manau , jau aisku is anksto . Kiek projektu buvo vykdoma Siauliuose - dar ne vienas nebuvo laiku baigtas . Prisiminkim , kad ir Prisikelimo aikstes ir jos prieigu rekonstrukcija . Darbai pagal sutarti turejo but baigti 2019 . 11 . 15 Bet ... kaip matom iki pabaigos dar toli grazu .
Joana    Pen, 2020-01-24 / 01:09

In reply to by Eretikas

Todėl nebaigtas, kad puolama kuo skubiau medžius kirsti, o iki galo taip ir nesutvarkoma,kad žmonės nesukiltų prieš tokį tipo "tvarkymą". Juk žmonės mato, koks pravalas yra šitaip "sutvarkyta" aikštė. Jau galvojau, kad eglę laikys visus metus, kad aikštė neatrodytų tokia nyki. Net nesinori pro ją eiti, nekalbant kai reikia eiti per ją. Ištisas betono luitas, jau geriau nebūtų iš vis nieko darę, jei sugebėjo tik tiek padaryti... 🤔😡
Joana    Pen, 2020-01-24 / 01:10

In reply to by Eretikas

Todėl nebaigtas, kad puolama kuo skubiau medžius kirsti, o iki galo taip ir nesutvarkoma,kad žmonės nesukiltų prieš tokį tipo "tvarkymą". Juk žmonės mato, koks pravalas yra šitaip "sutvarkyta" aikštė. Jau galvojau, kad eglę laikys visus metus, kad aikštė neatrodytų tokia nyki. Net nesinori pro ją eiti, nekalbant kai reikia eiti per ją. Ištisas betono luitas, jau geriau nebūtų iš vis nieko darę, jei sugebėjo tik tiek padaryti... 🤔😡
Jo    Ket, 2020-01-23 / 16:13
Medžius von. Visur betoną. Miestas atsinaujina. Pirmyn, kirst, verst, betonuot. Nuostabu net skauda.
Snekoriams    Ket, 2020-01-23 / 16:36
Saulės laikrodžio aikštė baigta laiku. Prisikėlimo aikštės terminas nukeltas į balandį. Pasirašytos rangos (Kaštonų alėja, Centrinis parkas, Aušros al., Bulvaro) sutartys ir jose jau vykdomi darbai. Nei vieni darbai nevėluoja
Tamsta    Ket, 2020-01-23 / 22:46

In reply to by :)

152 milijono euru. Čia tau tuščias biudžetas? Vien Vilniaus skola 200 milijonų euru. Visoje respublikoje yra tas pats,ne tik Šiaulių mieste. Visi nori Pasipinigauti. Ar ne tiesa? Ponas :)
Arūnas    Pen, 2020-01-24 / 09:48
Ne 14 kaštonų reikia nupjauti, o visus, jeigu į nupjautųjų vietą bus atsodinami nauji, tai kaip ta Kaštonų alėja atrodys? Ji bus klaiki !

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.