Kroatijos ambasadorius pristatė savo šalies vertybes

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kroa­ti­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Kre­ši­mir Ked­me­nec Chai­mo Fren­ke­lio skulp­tū­rai už­ri­šo kroa­tiš­ką kak­la­raiš­tį.
Šiau­liuo­se vie­šė­jęs Kroa­ti­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Kre­ši­mir Ked­me­nec Chai­mo Fren­ke­lio pa­mink­lą pa­puo­šė kroa­tiš­ku kak­la­raiš­čiu ir Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ati­da­rė pa­ro­dą "Mar­kas Ma­ru­li­čius (Mar­ko Ma­ru­lić) – Eu­ro­pos hu­ma­nis­tas".

Kroa­ti­ja nuo 2020 me­tų sau­sio 1 die­nos pus­me­čiui pe­rė­mė pir­mi­nin­ka­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai ir sten­gia­si kuo pla­čiau pri­sta­ty­ti sa­vo ša­lį.

Sim­bo­liš­ka kak­la­raiš­čio ri­ši­mo ce­re­mo­ni­ja or­ga­ni­zuo­ja­ma įvai­riuo­se Eu­ro­pos mies­tuo­se, Lie­tu­vo­je kak­la­raiš­tis jau už­riš­tas Vil­niu­je ant Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo.

Kroa­tai di­džiuo­ja­si tuo, jog kak­la­raiš­tis yra ki­lęs iš jų tau­ti­nės ap­ran­gos.

Pa­ro­da "Mar­kas Ma­ru­li­čius (Mar­ko Ma­ru­lic) – Eu­ro­pos hu­ma­nis­tas" pri­sta­ty­ta Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos II aukš­to ga­le­ri­jo­je.

M. Ma­ru­li­čius (1450–1524) yra gar­siau­sias XV–XVI am­žiaus kroa­tų ra­šy­to­jas, hu­ma­nis­tas, pel­nęs ne tik eu­ro­pi­nę, bet ir pa­sau­li­nę šlo­vę. M. Ma­ru­li­čius ra­šė kroa­tų, lo­ty­nų ir šiek tiek ita­lų kal­bo­mis, ver­tė iš lo­ty­nų ir ita­lų į kroa­tų kal­bą bei iš kroa­tų ir ita­lų − į lo­ty­nų kal­bą.

Gar­siau­sias M. Ma­ru­li­čiaus vei­ka­las – epas "Ju­di­ta", pir­ma­sis gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­nys kroa­tų kal­ba.

Pa­ro­dos eks­po­zi­ci­niai sten­dai lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis pa­sa­ko­ja apie M. Ma­ru­li­čiaus gy­ve­ni­mą bei kū­ry­bą, pri­sta­to­mi ži­no­miau­si jo vei­ka­lai. Pa­ro­da pa­reng­ta iš Zag­re­bo na­cio­na­li­nės ir uni­ver­si­te­ti­nės bib­lio­te­kos fon­do.

Pa­ro­dą pri­sta­tęs Kroa­ti­jos am­ba­sa­do­rius K. Ked­me­nec kal­bė­jo apie M. Ma­ru­li­čiaus, Kroa­ti­jos li­te­ra­tū­ros tė­vo, svar­bą kroa­tų kul­tū­rai. Am­ba­sa­do­rius bib­lio­te­kai pa­do­va­no­jo kny­gų.

Pa­ro­da Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je veiks iki ko­vo 15 die­nos.

Susijusios naujienos