Karas su miesto šiukšlintojais: "Nu būkit jūs to miesto patriotai"

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
So­dų bend­ri­jos "Pa­par­tis" šiukš­ly­nas.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pik­ti­no­si, kad mies­tie­čiai vis daž­niau su­kau­pia ne­le­ga­lius at­lie­kų są­var­ty­nus, ku­rių su­rin­ki­mas ir iš­ga­be­ni­mas mies­tui kai­nuo­ja pa­pil­do­mai. Di­rek­to­rius gra­si­na gy­ven­to­jams nuo­bau­do­mis ir ape­liuo­ja į jų pa­trio­tiš­ku­mą: "Nu bū­kit jūs to mies­to pa­trio­tai. Juk ne Vil­nius ir ne Kau­nas čia taip da­ro".

Šiukš­lin­to­jams – per­spė­ji­mai ir nuo­bau­dos

Praė­ju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai Vil­niaus, Že­mai­tės ir J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­se vyk­dė rei­dą, kaip tvar­ko­mos at­lie­kos. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pra­ne­šė, kad už­fik­suo­ta 15 pa­žei­dė­jų. 7-iems iš jų duo­tas tri­jų die­nų ter­mi­nas at­lie­koms iš­ga­ben­ti, o 8-iems pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na, ke­ti­na­ma tai­ky­ti nuo­bau­das.

"Pra­šo­me gy­ven­to­jų taip ne­sielg­ti. Suak­ty­vi­no­me rei­dus. Da­bar toks lai­ko­tar­pis, kai yra daug ža­lių­jų at­lie­kų – la­pų, ša­kų. Tas lai­ko­tar­pis iš­virs­ta vi­su sa­vo bai­su­mu", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Di­rek­to­rių ypač pik­ti­no in­di­vi­dua­lių val­dų šei­mi­nin­kai, ku­rie me­džių ša­kas, la­pų krū­vas su­krau­na prie gat­vės ant vals­ty­bi­nės že­mės.

"Pa­tys pri­si­šiukš­li­na ir dar yra įžū­lu­mo iš sa­vo kie­mo at­lie­kas per tvo­rą iš­mes­ti į vals­ty­bi­nę že­mę: ai, mies­tas su­si­tvar­kys. Ir ta­da skam­bi­na mums ir pik­ti­na­si, kad jau 7 die­nas nuo jo na­mų nie­kas neiš­ve­ža šiukš­lių krū­vos", – ste­bė­jo­si Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Jis pa­sa­ko­jo, kad to­kie gy­ven­to­jai daž­niau­siai sa­ko, jog čia ne jų at­lie­kos, kai­my­nas at­ve­žė. A. Bar­tu­lis siū­lo su kai­my­nais san­ty­kius aiš­kin­tis teis­muo­se, nes grei­čiau­siai esą at­lie­kos pa­čių pa­žei­dė­jų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pa­ta­ria gy­ven­to­jams: iš­si­vež­ki­te šiukš­les, ne­lau­ki­te rei­dų, ne­lau­ki­te, kol su­ra­šys pro­to­ko­lą. Pir­mą kar­tą dar ža­da duo­ti 3 die­nas iš­si­ve­ži­mui, ta­čiau ant­rą kar­tą – jau ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė ga­ran­tuo­ta.

"Me­ta po lan­gais ir vi­siems ge­rai. Kai at­si­ras vi­sų ne­pa­kan­tu­mas, tu­rė­si­me šva­rų mies­tą", – kvie­čia di­rek­to­rius ne­to­le­ruo­ti pa­žei­dė­jų.

Ža­lio­sios at­lie­kos Šiau­lių mies­te iš­ve­ža­mos du kar­tus per mė­ne­sį. A. Bar­tu­lis ma­no, kad tai yra pa­kan­ka­ma net ir ru­de­nį. Jei ne­tel­pa į kon­tei­ne­rius, va­do­vas siū­lo krau­ti į krū­ve­les ir iš­vež­ti se­kan­tį kar­tą.

Pri­me­na­ma, kad ža­lią­sias at­lie­kas ga­li­ma iš­vež­ti ir pa­tiems į Ber­tu­žių kai­me ša­lia bu­vu­sio Kai­rių są­var­ty­no esan­čią ža­lių­jų at­lie­kų aikš­te­lę.

Ne­žiū­rint di­rek­to­riaus pa­si­pik­ti­ni­mo, at­lie­kų su­rin­kė­jai ne vi­suo­met lai­ku iš­ve­ža ža­lią­sias at­lie­kas. Štai Me­de­ly­no ra­jo­ne kas ant­rą penk­ta­die­nį pa­gal gra­fi­ką iš­ve­ža­mos at­lie­kos prie gat­vių daž­nai pra­sto­vi vi­są sa­vait­ga­lį ir dar il­giau, kol su­lau­kia ve­žė­jų.

Pra­šo at­lie­ko­mis at­si­kra­ty­ti ci­vi­li­zuo­tai

Ki­ta pro­ble­ma – di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kos. Jos mies­te iš­ve­ža­mos pa­gal gra­fi­ką kar­tą per ket­vir­tį. Dar vie­ną kar­tą ga­li­ma ne­mo­ka­mai iš­si­kvies­ti at­lie­kų ve­žė­jus in­di­vi­du­liai, prieš tai su­kro­vus di­džia­ga­ba­ri­tes at­lie­kas prie kon­tei­ne­rių ša­lia gat­vės. Di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kos – tai stam­būs bui­ties apy­vo­kos daik­tai, to­kie kaip bal­dai, lan­gai, du­rys, dvi­ra­čiai, bui­ti­nė tech­ni­ka. Taip pat iki 4 au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų ir ki­ta.

"Ma­no­me, kad 5 kar­tų ne­mo­ka­mo at­si­kra­ty­mo di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­ko­mis tu­rė­tų pa­kak­ti. Jei tau neuž­ten­ka, jei tu prieš Ka­lė­das kei­ti bal­dus ir vi­si 5 kar­tai iš­nau­do­ti, tai ga­li­ma su­si­krau­ti ir iš­vež­ti į tris mies­te esan­čias di­džia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­les ir at­si­kra­ty­ti ci­vi­li­zuo­tai, ne­ga­di­nant mies­to įvaiz­džio, kaip, de­ja, yra šian­dien", – siū­lo A. Bar­tu­lis.

Jis ak­cen­ta­vo, kad neat­sa­kin­gai su­krau­tos di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kos su­ku­ria šiukš­ly­nus, ku­riuos iš­vež­ti Sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­ja pa­pil­do­mai.

"Mes tu­ri­me pla­ni­nį ve­ži­mą kar­tą per ket­vir­tį. Pa­ren­ka­mas di­des­nis au­to­mo­bi­lis, čia ir sa­vi­kai­nos rei­ka­lai. Da­bar mes tu­ri­me tuos šiukš­ly­nus rink­ti, rea­guo­ti į kiek­vie­ną. Ve­ža­me kar­tą per mė­ne­sį, bet vi­są mė­ne­sį toks šiukš­ly­nas ir sto­vi. Iš ne­vil­ties pra­šo­me mies­tie­čių – tu­rė­ki­me kaž­ko­kios mi­ni­ma­lios kul­tū­ros", – pra­šė di­rek­to­rius.

Ža­da im­tis ir ak­ty­ves­nių veiks­mų draus­min­ti šiukš­lin­to­jus, tai­ky­ti jiems ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę.

Ko­lek­ty­vi­niams so­dams – ko­lek­ty­vi­nė at­sa­ko­my­bė

Ne ma­žiau rū­pes­čių ke­lia ir ko­lek­ty­vi­nių so­dų gy­ven­to­jai, ver­čian­tys at­lie­kas per tvo­rą. A. Bar­tu­lis gra­si­no ko­lek­ty­vi­nių so­dų gy­ven­to­jams tai­ky­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę ar­ba pa­teik­ti są­skai­tą už pa­pil­do­mą at­lie­kų su­rin­ki­mą ir iš­ve­ži­mą so­dų bend­ri­joms, nes ne­rea­guo­ti ir neiš­vež­ti šiukš­ly­nų Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li. To­kių pa­čių žings­nių ke­ti­na­ma im­tis ir su dau­gia­bu­čiais na­mais.

"Jei­gu du dau­gia­bu­čiai na­mai, ku­rie tu­ri sa­vo kon­tei­ne­rius, su­ver­čia vi­są sa­vo šiukš­ly­ną, tai abiem so­li­da­riai pa­teik­si­me są­skai­tą už pa­pil­do­mą iš­ve­ži­mą. Dis­ku­tuo­ja­me ir apie to­kį bū­dą. Jei ne­draus­min­si­me, tai ir to­liau ši­taip gy­ven­si­me mies­te", – per­spė­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

 

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Bi­ru­tės gat­vė­je gy­ven­to­jai su­kro­vė sa­vo nu­ge­nė­tų me­džių ša­kas.

Komentarai

P Juratei    Ant, 2019-10-29 / 18:23
Ar čia visockui taikote? turbut ne.. jis gi ‘meras” dabar.. Atsiprašau uż ta żodi..
Cha cha    Ant, 2019-10-29 / 21:39
džiaugtis reikia - surinks biudžetą baudomis - galės vargšeliai premijas išsimokėti :)
zuikiui krūmuose    Tre, 2019-10-30 / 22:35
"Aukštasis universitetinis mokslas Šiauliuose – ypač svarbi regioninės politikos dalis. Nepraraskime jos!" Komentuoti neleisi, vien tik girsiesi ale "darbais"?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.