Insulto ištiktos moters gyvybę gelbėjo pritaikytas naujas diagnostikos metodas

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Zi­ta Ka­si­liaus­kie­nė – pir­mo­ji pa­cien­tė, ku­riai tai­ky­tas nau­jas kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos per­fu­zi­jos ty­ri­mas.
Res­pub­li­ki­nė Šiau­lių li­go­ni­nė ly­giuo­ja­si į ge­riau­sius Lie­tu­vos ir net Eu­ro­pos in­sul­to gy­dy­mo cent­rus. To pa­siek­ta suak­ty­vi­nus in­sul­to klas­te­rio veik­lą, su­kū­rus in­sul­to kom­pe­ten­ci­jos cent­rą, o svar­biau­sia – įdie­gus nau­ją in­sul­to prie­žiū­ros pro­to­ko­lą bei įsi­sa­vi­nus nau­ją diag­nos­ti­kos me­to­dą – kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos per­fu­zi­jos ty­ri­mą. Aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos in­ter­ven­ci­nis kar­dio­lo­gas Vy­te­nis Ta­ma­kaus­kas ­šio ty­ri­mo ėmė­si pir­mą kar­tą ir iš­gel­bė­jo mo­te­rį nuo sun­kaus neį­ga­lu­mo ar net mir­ties. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­ti ne tik mo­der­nūs diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo bū­dai, bet ir ko­man­di­nio dar­bo efek­ty­vu­mas.
Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Vy­te­nis Ta­ma­kaus­kas, In­ter­ven­ci­nės an­gio­lo­gi­jos sky­riaus in­ter­ven­ci­nis kar­dio­lo­gas, vie­nin­te­lis li­go­ni­nė­je spe­cia­lis­tas, at­lie­kan­tis trom­bek­to­mi­ją, tad ir bu­dė­ti ten­ka nuo­lat – 24 va­lan­das per pa­rą ir 7 die­nas per sa­vai­tę.

Svei­ka­ta pa­šli­jo stai­ga

Į Šiau­lių li­go­ni­nės Sku­bio­sios pa­gal­bos-priė­mi­mo sky­rių 77 me­tų Pa­pi­lės mies­te­lio (Ak­me­nės r.) gy­ven­to­ja Zi­ta Ka­si­liaus­kie­nė grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu at­vež­ta iš­tik­ta in­sul­to. Mo­te­riai jau bu­vo pa­ra­ly­žiuo­tos ga­lū­nės, su­tri­ku­si kal­ba. Li­go­nę at­ly­dė­ju­si duk­tė me­di­kams pa­pa­sa­ko­jo, kad dar va­ka­re su ma­ma bend­ra­vo ir ji bu­vo vi­siš­kai svei­ka.

Kas įvy­ko per nak­tį ir ko­kiu me­tu iš­ti­ko gal­vos sme­ge­nų in­sul­tas, nie­kas pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo.

Ne­žiū­rint į tai, pa­cien­tei bu­vo at­lik­tas mo­der­nus ty­ri­mas, tai­ky­tas ino­va­ty­vus gy­dy­mas ir ji jau ant ope­ra­ci­jos sta­lo at­ga­vo pa­ra­ly­žiuo­tas ga­lū­nes. O ki­tą die­ną jau ga­lė­jo da­lin­tis sa­vo iš­gy­ve­ni­mais.

Z. Ka­si­liaus­kie­nė me­di­kams, o vė­liau ir žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo, kad sau­sio 3-ią­ją, vos tik nu­bu­du­si, pa­si­ju­to keis­tai.

"Pa­ju­tau, kad man kaž­kas ne­ge­rai. Iš­li­pau iš lo­vos ir su­kniu­bau prie jos. Ban­džiau nuei­ti prie du­rų, bet vėl su­kniu­bau. No­rė­jau pa­skam­bin­ti duk­rai, bet ne­ga­lė­jau", – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Pa­ti duk­ra skam­bi­no ma­mai ir, su­pra­tu­si, kad jai kaž­kas ne­ge­rai, at­sku­bė­jo pa­dė­ti.

Lau­kė me­di­kų ko­man­da

Apie tai, kad į li­go­ni­nę at­ve­ža­mas žmo­gus, iš­tik­tas in­sul­to, li­go­ni­nės Priė­mi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus me­di­kai su­ži­no iš Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žo. Prii­ma­ma­ja­me dir­bęs sku­bio­sios me­di­ci­nos koor­di­na­to­rius Ma­rius El­li­kas, slau­gy­to­jas Da­rius Ado­ma­vi­čius apie pa­cien­tę pra­ne­šė Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­jai neu­ro­lo­gei Eri­kai Gal­va­naus­kai­tei ir me­di­kų ko­man­da drau­ge lau­kė at­ve­ža­mos pa­cien­tės.

"Mū­sų tiks­las krau­ja­gys­lę at­kimš­ti. Tam yra du bū­dai – int­ra­ve­ni­nis me­to­das trom­bek­to­mi­ja, kai trom­bas yra me­cha­niš­kai iš­trau­kia­mas, ir int­ra­ve­ni­nė trom­bo­li­zė, kai trom­bas tirp­do­mas vais­tais", – sa­kė E. Gal­va­naus­kai­tė.

Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai me­di­kai ne­ga­li tai­ky­ti nei vie­no, nei ki­to me­to­do. Pag­rin­di­nė pro­ble­ma – lai­kas, per ku­rį pa­cien­tas at­vyks­ta į priė­mi­mo sky­rių nuo simp­to­mų at­si­ra­di­mo pra­džios.

"Int­ra­ve­ni­nė trom­bo­li­zė ga­li bū­ti tai­ko­ma, kai pa­cien­tas į gy­dy­mo įstai­gą at­vyks­ta ne ma­žiau kaip per 4,5 va­lan­dos. Trom­bek­to­mi­ja ga­li bū­ti tai­ko­ma, kai nuo pir­mų­jų li­gos simp­to­mų praė­jo ne ma­žiau kaip še­šios va­lan­das", – tei­gė gy­dy­to­ja.

Me­di­kų ko­man­da ry­žo­si pir­mą kar­tą at­lik­ti nau­ją­jį kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos per­fu­zi­jos ty­ri­mą ir iš­siaiš­kin­ti, ko­kia pa­cien­tės sme­ge­nų būk­lė ir ar ga­li­ma at­lik­ti su­dė­tin­gą vė­ly­vą­ją in­ter­ven­ci­nę trom­bek­to­mi­ją.

Nau­ja­sis in­sul­to prie­žiū­ros pro­to­ko­las

D. Ado­ma­vi­čius, Sku­bio­sios pa­gal­bos-priė­mi­mo sky­riaus bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jas, jau ne kar­tą gel­bė­jo in­sul­to iš­tik­tą pa­cien­tą, va­do­vau­da­ma­sis nau­juo­ju in­sul­to prie­žiū­ros pro­to­ko­lu.

"Pat­vir­ti­nus nau­ją­jį pro­to­ko­lą lai­kas nuo pa­te­ki­mo į priė­mi­mo sky­rių iki pa­gal­bos su­tei­ki­mo su­trum­pė­jo nuo 57 mi­nu­čių iki vi­du­ti­niš­kai de­šim­ties mi­nu­čių. Grei­čiau­siai trom­bo­li­zė at­lik­ta per 10 mi­nu­čių", – sa­kė D. Ado­ma­vi­čius.

Prii­ma­ma­ja­me sku­biai at­li­kus ty­ri­mus ir įver­ti­nus jų re­zul­ta­tus, gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas spren­džia, ko­kį gy­dy­mą tai­ky­ti. Jei bus tai­ko­ma trom­bo­li­zė, tai jau kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos ka­bi­ne­te la­ši­na­mi vais­tai. Kai nu­ta­ria­ma da­ry­ti trom­bek­to­mi­ją, prie ko­man­dos pri­si­jun­gia ir in­ter­ven­ci­nis kar­dio­lo­gas Vy­te­nis Ta­ma­kaus­kas, bet ku­riuo pa­ros me­tu at­vyks­tan­tis į ope­ra­ci­nę, kai at­ve­ža­mas sme­ge­nų in­sul­to iš­tik­tas pa­cien­tas.

Ty­ri­mas lė­mė to­li­mes­nio gy­dy­mo tak­ti­ką

Sku­bio­sios me­di­ci­nos gy­dy­to­jas M. El­li­kas sa­ko, kad kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos per­fu­zi­jos ty­ri­mas su­dė­tin­gas, nes pa­cien­tas jo me­tu tu­ri bū­ti la­bai ra­mus. "Jei pa­cien­tas ju­dės, ty­ri­mas bus be­ver­tis, to­dėl me­di­ka­men­tais su­ku­ria­mas dirb­ti­nis mie­gas. Ty­ri­mo re­zul­ta­tus ra­dio­lo­gai ga­li įver­tin­ti la­bai grei­tai ir, esant pa­lan­kiems re­zul­ta­tams, dar­bo ima­si in­ter­ven­ci­niai kar­dio­lo­gai.

Pa­sak in­ter­ven­ci­nio kar­dio­lo­go Vy­te­nio Ta­ma­kaus­ko, vė­ly­vo­ji trom­bek­to­mi­ja ne­si­ski­ria nuo pa­pras­to­sios, ku­rios me­tu taip pat iš gal­vos sme­ge­nų krau­ja­gys­lės pa­ša­li­na­mas kre­šu­lys, ski­ria­si tik lai­kas.

"Jei pa­pras­to in­sul­to me­tu mes trom­bą ga­li­me ša­lin­ti nuo li­gos po­žy­mių pra­džios praė­jus še­šioms va­lan­doms. Kai ne­ži­no­mas in­sul­to pra­džios lai­kas, ty­ri­mo dė­ka trom­bo ša­li­ni­mas ga­li bū­ti at­lie­ka­mas po 12 va­lan­dų ir vė­liau", – tei­gia gy­dy­to­jas.

To­kiu at­ve­ju, kai nuo in­sul­to pra­džios bū­da­vo praė­ję dau­giau nei 6 va­lan­dos, me­di­kai jau nie­ko ne­da­ry­da­vo, ir pa­cien­to lauk­da­vo neį­ga­lu­mas ar­ba mir­tis. At­si­ra­dus ga­li­my­bei at­lik­ti kom­piu­te­ri­nės per­fu­zi­jos ty­ri­mą, me­di­kai pa­ma­to, kiek gal­vos sme­ge­nų au­di­nio yra gy­vo ir ar ver­ta at­kur­ti krau­jo­ta­ką. Jei gal­vos sme­ge­nys jau yra žu­vę, tai ir in­ter­ven­ci­nis gy­dy­mas ne­be­tu­ri jo­kios pra­smės.

Šiuo at­ve­ju in­ter­ven­ci­niai kar­dio­lo­gai at­li­ko sėk­min­gą in­ter­ven­ci­nį gy­dy­mą. "Išt­rau­kus trom­bą iš gal­vos sme­ge­nų ar­te­ri­jų pa­cien­tė dar ant ope­ra­ci­nio sta­lo pra­dė­jo ju­din­ti de­ši­nio­sios kū­no pu­sės ga­lū­nes", – pa­sa­ko­jo V. Ta­ma­kaus­kas.

Po ope­ra­ci­jos pa­cien­tė per­kel­ta į Kar­dio­lo­gi­jos rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­rių, o dar po ke­lių die­nų per­kel­ta į Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus pa­la­tą. ne­tru­kus mo­te­ris iš­vyks stip­rin­ti svei­ka­tos į rea­bi­li­ta­ci­jos įstai­gą.Pa­sak neu­ro­lo­gės E. Gal­va­naus­kai­tės, pa­cien­tė jau­čia­si ne­blo­gai, vaikš­to ir kal­ba, o rea­bi­li­ta­ci­jo­je at­si­gaus iki ga­lo. Ta­čiau, kaip ir kiek­vie­nu to­kiu at­ve­ju, ga­li iš­tik­ti ir ant­ri­nis in­sul­tas, ku­rio pro­fi­lak­ti­ka yra vais­tai, skys­ti­nan­tys krau­ją, svei­ka mi­ty­ba, spor­tas ir lai­mės po­jū­tis.

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Eri­ka Gal­va­naus­kai­tė, Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­ja neu­ro­lo­gė, pir­mo­ji li­go­ni­nė­je at­li­ko kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos per­fu­zi­jos ty­ri­mą, ku­ris iš­plė­tė ga­li­my­bės gy­dy­ti in­sul­to iš­tik­tus pa­cien­tus.

Susijusios naujienos