Insulto ištiktos moters gyvybę gelbėjo pritaikytas naujas diagnostikos metodas

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Zi­ta Ka­si­liaus­kie­nė – pir­mo­ji pa­cien­tė, ku­riai tai­ky­tas nau­jas kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos per­fu­zi­jos ty­ri­mas.
Res­pub­li­ki­nė Šiau­lių li­go­ni­nė ly­giuo­ja­si į ge­riau­sius Lie­tu­vos ir net Eu­ro­pos in­sul­to gy­dy­mo cent­rus. To pa­siek­ta suak­ty­vi­nus in­sul­to klas­te­rio veik­lą, su­kū­rus in­sul­to kom­pe­ten­ci­jos cent­rą, o svar­biau­sia – įdie­gus nau­ją in­sul­to prie­žiū­ros pro­to­ko­lą bei įsi­sa­vi­nus nau­ją diag­nos­ti­kos me­to­dą – kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos per­fu­zi­jos ty­ri­mą. Aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos in­ter­ven­ci­nis kar­dio­lo­gas Vy­te­nis Ta­ma­kaus­kas ­šio ty­ri­mo ėmė­si pir­mą kar­tą ir iš­gel­bė­jo mo­te­rį nuo sun­kaus neį­ga­lu­mo ar net mir­ties. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­ti ne tik mo­der­nūs diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo bū­dai, bet ir ko­man­di­nio dar­bo efek­ty­vu­mas.
Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Vy­te­nis Ta­ma­kaus­kas, In­ter­ven­ci­nės an­gio­lo­gi­jos sky­riaus in­ter­ven­ci­nis kar­dio­lo­gas, vie­nin­te­lis li­go­ni­nė­je spe­cia­lis­tas, at­lie­kan­tis trom­bek­to­mi­ją, tad ir bu­dė­ti ten­ka nuo­lat – 24 va­lan­das per pa­rą ir 7 die­nas per sa­vai­tę.

Svei­ka­ta pa­šli­jo stai­ga

Į Šiau­lių li­go­ni­nės Sku­bio­sios pa­gal­bos-priė­mi­mo sky­rių 77 me­tų Pa­pi­lės mies­te­lio (Ak­me­nės r.) gy­ven­to­ja Zi­ta Ka­si­liaus­kie­nė grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu at­vež­ta iš­tik­ta in­sul­to. Mo­te­riai jau bu­vo pa­ra­ly­žiuo­tos ga­lū­nės, su­tri­ku­si kal­ba. Li­go­nę at­ly­dė­ju­si duk­tė me­di­kams pa­pa­sa­ko­jo, kad dar va­ka­re su ma­ma bend­ra­vo ir ji bu­vo vi­siš­kai svei­ka.

Kas įvy­ko per nak­tį ir ko­kiu me­tu iš­ti­ko gal­vos sme­ge­nų in­sul­tas, nie­kas pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo.

Ne­žiū­rint į tai, pa­cien­tei bu­vo at­lik­tas mo­der­nus ty­ri­mas, tai­ky­tas ino­va­ty­vus gy­dy­mas ir ji jau ant ope­ra­ci­jos sta­lo at­ga­vo pa­ra­ly­žiuo­tas ga­lū­nes. O ki­tą die­ną jau ga­lė­jo da­lin­tis sa­vo iš­gy­ve­ni­mais.

Z. Ka­si­liaus­kie­nė me­di­kams, o vė­liau ir žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo, kad sau­sio 3-ią­ją, vos tik nu­bu­du­si, pa­si­ju­to keis­tai.

"Pa­ju­tau, kad man kaž­kas ne­ge­rai. Iš­li­pau iš lo­vos ir su­kniu­bau prie jos. Ban­džiau nuei­ti prie du­rų, bet vėl su­kniu­bau. No­rė­jau pa­skam­bin­ti duk­rai, bet ne­ga­lė­jau", – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Pa­ti duk­ra skam­bi­no ma­mai ir, su­pra­tu­si, kad jai kaž­kas ne­ge­rai, at­sku­bė­jo pa­dė­ti.

Lau­kė me­di­kų ko­man­da

Apie tai, kad į li­go­ni­nę at­ve­ža­mas žmo­gus, iš­tik­tas in­sul­to, li­go­ni­nės Priė­mi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus me­di­kai su­ži­no iš Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žo. Prii­ma­ma­ja­me dir­bęs sku­bio­sios me­di­ci­nos koor­di­na­to­rius Ma­rius El­li­kas, slau­gy­to­jas Da­rius Ado­ma­vi­čius apie pa­cien­tę pra­ne­šė Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­jai neu­ro­lo­gei Eri­kai Gal­va­naus­kai­tei ir me­di­kų ko­man­da drau­ge lau­kė at­ve­ža­mos pa­cien­tės.

"Mū­sų tiks­las krau­ja­gys­lę at­kimš­ti. Tam yra du bū­dai – int­ra­ve­ni­nis me­to­das trom­bek­to­mi­ja, kai trom­bas yra me­cha­niš­kai iš­trau­kia­mas, ir int­ra­ve­ni­nė trom­bo­li­zė, kai trom­bas tirp­do­mas vais­tais", – sa­kė E. Gal­va­naus­kai­tė.

Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai me­di­kai ne­ga­li tai­ky­ti nei vie­no, nei ki­to me­to­do. Pag­rin­di­nė pro­ble­ma – lai­kas, per ku­rį pa­cien­tas at­vyks­ta į priė­mi­mo sky­rių nuo simp­to­mų at­si­ra­di­mo pra­džios.

"Int­ra­ve­ni­nė trom­bo­li­zė ga­li bū­ti tai­ko­ma, kai pa­cien­tas į gy­dy­mo įstai­gą at­vyks­ta ne ma­žiau kaip per 4,5 va­lan­dos. Trom­bek­to­mi­ja ga­li bū­ti tai­ko­ma, kai nuo pir­mų­jų li­gos simp­to­mų praė­jo ne ma­žiau kaip še­šios va­lan­das", – tei­gė gy­dy­to­ja.

Me­di­kų ko­man­da ry­žo­si pir­mą kar­tą at­lik­ti nau­ją­jį kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos per­fu­zi­jos ty­ri­mą ir iš­siaiš­kin­ti, ko­kia pa­cien­tės sme­ge­nų būk­lė ir ar ga­li­ma at­lik­ti su­dė­tin­gą vė­ly­vą­ją in­ter­ven­ci­nę trom­bek­to­mi­ją.

Nau­ja­sis in­sul­to prie­žiū­ros pro­to­ko­las

D. Ado­ma­vi­čius, Sku­bio­sios pa­gal­bos-priė­mi­mo sky­riaus bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jas, jau ne kar­tą gel­bė­jo in­sul­to iš­tik­tą pa­cien­tą, va­do­vau­da­ma­sis nau­juo­ju in­sul­to prie­žiū­ros pro­to­ko­lu.

"Pat­vir­ti­nus nau­ją­jį pro­to­ko­lą lai­kas nuo pa­te­ki­mo į priė­mi­mo sky­rių iki pa­gal­bos su­tei­ki­mo su­trum­pė­jo nuo 57 mi­nu­čių iki vi­du­ti­niš­kai de­šim­ties mi­nu­čių. Grei­čiau­siai trom­bo­li­zė at­lik­ta per 10 mi­nu­čių", – sa­kė D. Ado­ma­vi­čius.

Prii­ma­ma­ja­me sku­biai at­li­kus ty­ri­mus ir įver­ti­nus jų re­zul­ta­tus, gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas spren­džia, ko­kį gy­dy­mą tai­ky­ti. Jei bus tai­ko­ma trom­bo­li­zė, tai jau kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos ka­bi­ne­te la­ši­na­mi vais­tai. Kai nu­ta­ria­ma da­ry­ti trom­bek­to­mi­ją, prie ko­man­dos pri­si­jun­gia ir in­ter­ven­ci­nis kar­dio­lo­gas Vy­te­nis Ta­ma­kaus­kas, bet ku­riuo pa­ros me­tu at­vyks­tan­tis į ope­ra­ci­nę, kai at­ve­ža­mas sme­ge­nų in­sul­to iš­tik­tas pa­cien­tas.

Ty­ri­mas lė­mė to­li­mes­nio gy­dy­mo tak­ti­ką

Sku­bio­sios me­di­ci­nos gy­dy­to­jas M. El­li­kas sa­ko, kad kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos per­fu­zi­jos ty­ri­mas su­dė­tin­gas, nes pa­cien­tas jo me­tu tu­ri bū­ti la­bai ra­mus. "Jei pa­cien­tas ju­dės, ty­ri­mas bus be­ver­tis, to­dėl me­di­ka­men­tais su­ku­ria­mas dirb­ti­nis mie­gas. Ty­ri­mo re­zul­ta­tus ra­dio­lo­gai ga­li įver­tin­ti la­bai grei­tai ir, esant pa­lan­kiems re­zul­ta­tams, dar­bo ima­si in­ter­ven­ci­niai kar­dio­lo­gai.

Pa­sak in­ter­ven­ci­nio kar­dio­lo­go Vy­te­nio Ta­ma­kaus­ko, vė­ly­vo­ji trom­bek­to­mi­ja ne­si­ski­ria nuo pa­pras­to­sios, ku­rios me­tu taip pat iš gal­vos sme­ge­nų krau­ja­gys­lės pa­ša­li­na­mas kre­šu­lys, ski­ria­si tik lai­kas.

"Jei pa­pras­to in­sul­to me­tu mes trom­bą ga­li­me ša­lin­ti nuo li­gos po­žy­mių pra­džios praė­jus še­šioms va­lan­doms. Kai ne­ži­no­mas in­sul­to pra­džios lai­kas, ty­ri­mo dė­ka trom­bo ša­li­ni­mas ga­li bū­ti at­lie­ka­mas po 12 va­lan­dų ir vė­liau", – tei­gia gy­dy­to­jas.

To­kiu at­ve­ju, kai nuo in­sul­to pra­džios bū­da­vo praė­ję dau­giau nei 6 va­lan­dos, me­di­kai jau nie­ko ne­da­ry­da­vo, ir pa­cien­to lauk­da­vo neį­ga­lu­mas ar­ba mir­tis. At­si­ra­dus ga­li­my­bei at­lik­ti kom­piu­te­ri­nės per­fu­zi­jos ty­ri­mą, me­di­kai pa­ma­to, kiek gal­vos sme­ge­nų au­di­nio yra gy­vo ir ar ver­ta at­kur­ti krau­jo­ta­ką. Jei gal­vos sme­ge­nys jau yra žu­vę, tai ir in­ter­ven­ci­nis gy­dy­mas ne­be­tu­ri jo­kios pra­smės.

Šiuo at­ve­ju in­ter­ven­ci­niai kar­dio­lo­gai at­li­ko sėk­min­gą in­ter­ven­ci­nį gy­dy­mą. "Išt­rau­kus trom­bą iš gal­vos sme­ge­nų ar­te­ri­jų pa­cien­tė dar ant ope­ra­ci­nio sta­lo pra­dė­jo ju­din­ti de­ši­nio­sios kū­no pu­sės ga­lū­nes", – pa­sa­ko­jo V. Ta­ma­kaus­kas.

Po ope­ra­ci­jos pa­cien­tė per­kel­ta į Kar­dio­lo­gi­jos rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­rių, o dar po ke­lių die­nų per­kel­ta į Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus pa­la­tą. ne­tru­kus mo­te­ris iš­vyks stip­rin­ti svei­ka­tos į rea­bi­li­ta­ci­jos įstai­gą.Pa­sak neu­ro­lo­gės E. Gal­va­naus­kai­tės, pa­cien­tė jau­čia­si ne­blo­gai, vaikš­to ir kal­ba, o rea­bi­li­ta­ci­jo­je at­si­gaus iki ga­lo. Ta­čiau, kaip ir kiek­vie­nu to­kiu at­ve­ju, ga­li iš­tik­ti ir ant­ri­nis in­sul­tas, ku­rio pro­fi­lak­ti­ka yra vais­tai, skys­ti­nan­tys krau­ją, svei­ka mi­ty­ba, spor­tas ir lai­mės po­jū­tis.

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Eri­ka Gal­va­naus­kai­tė, Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­ja neu­ro­lo­gė, pir­mo­ji li­go­ni­nė­je at­li­ko kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos per­fu­zi­jos ty­ri­mą, ku­ris iš­plė­tė ga­li­my­bės gy­dy­ti in­sul­to iš­tik­tus pa­cien­tus.

Komentarai

taip    Pir, 2020-01-20 / 20:10
Sveikintinta...Bet ar visi pacientai gauna Jūsų ligoninės pagalbą? Juk kardiologijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje net kai kurie gydytojai tingi aprašyti EKG...O po to Jūsų gydytojai klaidos atsiduria Kauno klinikose???
x    Ket, 2020-01-23 / 11:07
Deja darbai kitokie - visiškas personalo abejingumas tiek ligoniams tiek giminaičiams, kreipiantis dėl ligonio apie sveikatą informacijos. Didelės vaistų dozės, dėl kurių ligoniai tampa mieguisti ir apatiški. Su lyg kiekviena diena prabūta šioje ligonėje, ligonių būklė akivaizdžiai prastėjanti. Po 2 savaičių ligoniai prievarta metami lauk. Slaugos ligoninė, gaudama sąrašą vaistų, kurie buvo naudojami pirminėje ligoninėje iškarto mažina jų dozes, nes teigia, kad tai pavojingos gyvybei...Deja ligoniui tai jau per vėlu, nes tik vienas kelias į kapines. Visi šie priekaištai iš realybes...
Aldona    Ket, 2020-04-02 / 13:14
Ačiū pradžia yra gal ir kitiems susidūrusios su šia baisią liga bus galima padėti pagarba tokiems medikams😀

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.