Gyventojų interesus stojo ginti prokurorai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no, Ža­liū­kių kai­mo, Ne­ries gat­vė. Gy­ven­to­jai į sa­vo na­mų skly­pus ga­li įva­žiuo­ti tik pa­kė­lus už­tva­rą. Pro­ku­ro­rai ma­no, kad skly­pų sa­vi­nin­kų tei­sė yra pa­žeis­ta.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Do­na­tas Mi­ce­vi­čius krei­pė­si į teis­mą su ieš­ki­niu dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo – ke­lio ser­vi­tu­to nu­sta­ty­mo Šiau­lių ra­jo­no Ža­liū­kų gy­ven­vie­tė­je, Ne­ries gat­vė­je.

Praė­ju­sių me­tų rug­sė­jį pro­ku­ra­tū­ra ga­vo še­šių gy­ven­to­jų skun­dą, ku­ria­me nu­ro­do­ma, kad vie­nas mi­nė­tos gy­ven­vie­tės že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų Vi­das Mi­ku­žis 2018 me­tų ge­gu­žę Ne­ries gat­vė­je pa­sta­tė už­tva­rą, ne­leis­da­mas ki­tiems gy­ven­to­jams pa­tek­ti į sa­vo na­mus. Apie šią pro­ble­mą ra­šė "Šiau­lių kraš­tas" ("Į na­mus – už 2 eu­rų že­to­ną" 2019-11-08).

Esą į gy­ven­to­jams pri­klau­san­čius že­mės skly­pus ir juo­se esan­čius na­mus gy­ven­to­jai ga­li pa­tek­ti vie­nin­te­liu ke­liu, ei­nan­čiu per V. Mi­ku­žiui pri­klau­san­tį že­mės skly­pą, ta­čiau ja­me įreng­tas elekt­ro­ni­nis ke­lio už­tva­ras. To­kiu bū­du už­tve­ria­mas įva­žia­vi­mas į ke­lią, už­blo­kuo­jant įva­žia­vi­mą į ak­li­gat­vį ir pa­te­ki­mą prie sa­vo na­mų.

Už vien­kar­ti­nį už­tva­ro pa­kė­li­mą rei­ka­lau­ja­ma su­mo­kė­ti nu­sta­ty­tą 2 eu­rų mo­kes­tį. Ša­lia ke­lio už­tva­ro yra pa­sta­ty­ta len­ta, ku­rio­je skel­bia­ma že­to­nų įsi­gi­ji­mo tvar­ka: vie­no že­to­no kai­na – 2 eu­rai, že­to­nų at­ve­ži­mo kai­na – 10 eu­rų. Mi­nė­to­je len­to­je nu­ro­dy­ta, kad spe­cia­lios tar­ny­bos dėl įva­žia­vi­mo tu­ri tei­rau­tis te­le­fo­nu, ku­rio nu­me­ris nu­ro­dy­tas skel­bi­me.

Ty­ri­mo me­tu pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo gau­ta dar ke­lias­de­šim­ties žmo­nių pa­si­ra­šy­ti skun­dai, ku­riuo­se nu­ro­do­ma, kad ga­li bū­ti pa­sta­ty­tas dar vie­nas už­tva­ras ki­ta­me Vi­dui Mi­ku­žiui pri­klau­san­čia­me že­mės skly­pe, ku­ris de­ta­lia­ja­me pla­ne taip pat nu­ma­ty­tas kaip ke­lias.

Dėl to ga­li kil­ti rea­li grės­mė, jog ne tik di­de­lė kai­mo gy­ven­to­jų da­lis, bet ir ki­ti as­me­nys bei spe­cia­lių­jų tar­ny­bų trans­por­tas ne­ga­lės pri­va­žiuo­ti prie pa­reiš­kė­jams pri­klau­san­čių že­mės skly­pų ir gy­ve­na­mų­jų na­mų, be to, ky­la pa­vo­jus eis­mo sau­gu­mui.

Pro­ku­ra­tū­ra ty­ri­mo me­tu nu­sta­tė, kad 2008 me­tais dau­giau nei 4 hek­ta­rų že­mės skly­pe, pri­klau­san­čia­me vie­nai įmo­nei, de­ta­liuo­ju pla­nu bu­vo su­for­muo­tas kvar­ta­las gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai.

Įmo­nė skly­pus par­da­vė fi­zi­niams as­me­nims ir už jų pi­ni­gus įren­gė žvy­ro dan­gos ke­lią. Pa­lei šią gat­vę as­me­nys šiuo me­tu sta­to­si ar­ba jau yra pa­si­sta­tę gy­ve­na­muo­sius na­mus.

Pat­vir­ti­nus de­ta­lų­jį pla­ną, bu­vo nu­ma­ty­ti ser­vi­tu­tai – tei­sė ties­ti, ap­tar­nau­ti ir nau­do­ti po­že­mi­nes ir ant­že­mi­nes ko­mu­ni­ka­ci­jas bei ke­lio ser­vi­tu­tas – tei­sė va­žiuo­ti ke­liu trans­por­to prie­mo­nėms.

Iki šiol ke­lio ser­vi­tu­tas įre­gist­ruo­tas ne­bu­vo ir iš de­ta­lio­jo pla­no do­ku­men­tų ma­ty­ti, kad Ža­liū­kių kai­mo že­mės skly­pų sa­vi­nin­kai tiek pės­čio­mis, tiek ir trans­por­to prie­mo­nė­mis prie sa­vo že­mės skly­pų ga­li pa­tek­ti tik pri­va­čia Ne­ries gat­ve.

Šiuo me­tu jie ne­tu­ri tei­sės nau­do­tis V. Mi­ku­žiui pri­klau­san­čiu že­mės skly­pu, ku­rį jis įsi­gi­jo iš var­žy­ti­nių, ka­dan­gi bend­ro­vė bank­ru­ta­vo, nes nė­ra nu­sta­ty­tas ser­vi­tu­tas, su­tei­kian­tis gy­ven­to­jams tei­sę va­žiuo­ti trans­por­to prie­mo­nė­mis, nau­do­tis pės­čių­jų ta­ku ir va­ry­ti gal­vi­jus že­mės skly­pu.

Pro­ku­ra­tū­ros nuo­mo­ne, tiek tin­ka­mam gy­ve­na­mo­jo na­mo eksp­loa­ta­vi­mui, tiek ir že­mės skly­po nau­do­ji­mui tu­ri bū­ti už­tik­rin­ta ga­li­my­bė pa­tek­ti į že­mės skly­pą, at­si­vež­ti įvai­rius daik­tus, jį re­mon­tuo­ti. Prie na­mo tu­ri pa­tek­ti ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių, grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai, gais­ri­nės ma­ši­nos, sta­ty­bi­nes me­džia­gas, tech­ni­ką at­ve­žan­čios trans­por­to prie­mo­nės.

Pro­ku­ra­tū­ra, gin­da­ma Ža­liū­kų kai­mo gy­ven­to­jų vie­šą­jį in­te­re­są, pra­šo teis­mo tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – įpa­rei­go­ti at­sa­ko­vą V. Mi­ku­žį pa­ša­lin­ti įreng­tą kliū­tį – ati­da­ry­ti ke­lio už­tva­rą, taip as­me­nims ne­truk­dy­ti pa­tek­ti į jiems pri­klau­san­čius že­mės skly­pus iki teis­mo spren­di­mo priė­mi­mo.

Teis­mo taip pat pra­šo­ma nu­sta­ty­ti V. Mi­ku­žiui pri­klau­san­čiam že­mės skly­pui ne­ter­mi­nuo­tą neat­ly­gin­ti­nį ke­lio ser­vi­tu­tą, su­tei­kian­tį tei­sę va­žiuo­ti trans­por­to prie­mo­nė­mis, nau­do­tis pės­čių­jų ta­ku, va­ry­ti gal­vi­jus vi­sų ki­tų že­mės skly­pų nau­dai.

Komentarai

Vantuzas    Sek, 2020-02-02 / 10:22
1905 m. Šiauliose prasidėjo trys dienas trukęs darbininkų streikas.
Problemos šalia kitose Žalikių km. gatvėse    Sek, 2020-02-02 / 12:43
Jau daugiau kaip du mėnesiai užverstas gruntu ir perkastas įvažiavimas, ,i Nemuno gatvę šalia Neries gatvės ,nors svarstant detaliuosius planus sklypui Architektų 75 ,Šiaulių rajono savivaldybė buvo įrašiusi sąlygą ivažiavimą į Nemuno ir Vakarų gatves uždaryti tik tada kai bus įrengtas naujas įvažiavimas. Ar kas nors yra atsakingas kuris sustabdytų darbus ,nes nesilaikoma detaliojo plano suderinimo sąlygų.
miestietis    Sek, 2020-02-02 / 16:57
Trumpai drūtai- perkant sklypą reikia apgalvoti viską, kartoju- viską.
ggg    Pir, 2020-02-03 / 09:06
Tegu prokuroras paskaito Lietuvos konstitucija 23 straipsnis Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.
Savas    Pir, 2020-02-03 / 16:54

In reply to by ggg

ggg turbūt kelio užtvaro savininko draugas ar pats savininkas. Jei jau perskaitei vieną konstitucijos straipsnį , tai paskaitykit ir daugiau. Konstitucijos 28 str. draudžia savo nuosavybe kenkti kitų žmonių interesams, suvaržyti jų teises ir trukdyti tinkamai rūpintis savo nuosavybe
:)     Pir, 2020-02-03 / 14:16
Jei cia tik butu paciu gyventoju rupestis tai nieko ir nebutu.... Prokuratura ne siaip sau emesi tyrimo, labai geras signalas kai kurioms Šiauliu intitucijoms. Teisine sistema kaip matome mieste veikia :)
GAILA    Tre, 2020-02-05 / 09:26
kad teisine sistema veikia ne visur......galvojam kad kazkoks,, virusas'' neleidzia jai veikti ,o skiepu nuo jo dar neisrasta
DĖL ,,ŠIAULIŲ KRAŠTO'' APDOVANOJIMO UŽ ETIŠKĄ ŽURNALISTIKĄ    Tre, 2020-02-05 / 21:00
Tikiu kad nors keletas žmonių spės perskaityti šį komentarą ,nes ,,Šiaulių krašto ''manau neliaupsinantys yra tuoj pat ištrinami Na kaip skirstomi tokie apdovanojimai žino matyt tik aukščiausiasis......Gal ,,Šiaulių krašto"kolektyvo tarpe yra ir puikių savo darbo misiją išmanančių žurnalistų,tačiau..........kaip liaudis sako,,šaukštas deguto sugadina visą medaus statinę" Taip ir žurnalistė RITA ŽADEIKYTĖ manau nepadarė garbės ir iškėlė nemažai klausimų susijusių su ,,Šiaulių Krašto'' ETIKA. 2016 m Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija pripažino,kad RITA ŽADEIKYTĖ rašydama straipsnį pažeidė L.R.žurnalistų ir leidėjų kodekso 6 ir 8 str.,kurie numatė,kad žurnalistai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius atidžiai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais-tačiau to nepadarė Be to informacija turėjo būti renkama tik etiškais ir teisėtais būdais.Remiantis garso įrašu ,,RITA ŽADEIKYTĖ bendraudama su pareiškėja darė jai psichologinį spaudimą,atsisakė vertinti pateiktus įrodymus....." Bendraujant su šia žurnaliste susidarė nuomonė ciniško ,nekultūringo žmogaus. Mano manymu redaktorius turėjo galimybės susipažinti su garso įrašu ir įvertinti žurnalistės etiką .Tačiau vietoje to Etikos komisijos sprendimas buvo apskustas Vilniaus apygardos teismui.Tai mano manymu įrodo ir vadovo poziciją etikos klausimu.Teismas jų skundą atmetė paliekant įpareigojimą straipsnį paneigti . AR TOKIA TURI BŪTI ETIŠKA ŽURNALISTIKA? Manau, kad straipsnis buvo užsakytas Šiaulių raj savivaldybės kai kurių vadovų dėl mano mėginamų viešinti savivaldybės įstatymų pažeidimų ,nes pati žurnalistė patvirtino ,kad medžiagą pateikė savivaldybė bet jai visai nerūpėjo ar ji yra teisinga .Šiuo metu R.Žadeikytė Šiaulių raj savivaldybės mero BEZARO padėjėja. Kyla klausimas; Ar tai ne atlygis už atlygi ?O gal ir ne .Gal meras pasirinko savo charakterį, principus ir ,,kultūrą ''atitinkantį žmogų.Juk su tokiu daug lengviau dirbti.Galvoju,kad tik nebūtu įpiltas dar vienas šaukštas deguto į ..........,,.medaus statinę

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos