Globos įstaigos reorganizuotos greičiau, nei planuota

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kol kas komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mai "Al­ka" vei­kia bu­vu­sių glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" pa­tal­po­se, ta­čiau per­spek­ty­vo­je čia įsi­kurs se­ne­liai. vaikuglobosnamaisaltinis40gbs.jpg
Daug triukš­mo vi­suo­me­nė­je su­kė­lęs dvie­jų glo­bos įstai­gų – Šiau­lių su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų ir glo­bos na­mų "Šal­ti­nis", glo­bo­ju­sių pro­ti­nių su­tri­ki­mų tu­rin­čius vai­kus, – reor­ga­ni­za­ci­ja baig­ta. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pra­ne­šė, kad vie­to­je šių įstai­gų įsteig­ti komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mai "Al­ka" sėk­min­gai pra­dė­jo veik­lą.

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je už­bai­gus reor­ga­ni­za­vi­mo pro­ce­są iš Kū­di­kių na­muo­se ir "Šal­ti­ny­je" įsteig­tų 158 eta­tų "Al­ko­je" li­ko 90.

"Vi­si reor­ga­ni­za­vi­mo eta­pai pa­gal pro­ce­dū­ras pa­baig­ti. Gruo­džio 27 die­ną nu­trauk­ti dar­bo san­ty­kiai su 24 dar­buo­to­jais, ku­rie ne­su­ti­ko pe­rei­ti dirb­ti pas nau­ją darb­da­vį. Su ki­tais dar­bo su­tar­tys nu­trauk­tos ša­lių su­ta­ri­mu", – pa­sa­ko­jo A. Bar­tu­lis.

Jis džiū­ga­vo, kad ne­be­rei­kės ant­ro­jo reor­ga­ni­za­ci­jos eta­po, nes dar­buo­to­jų su­ma­žė­jo tiek, kiek rei­kė­jo. Su­da­ry­ta ko­mi­si­ja bu­vo su­mo­de­lia­vu­si, kad "Al­ko­je" rei­kė­tų 86,5 eta­to, ta­čiau pa­lik­ta šiek tiek dau­giau, gal­vo­jant apie pa­slau­gų plėt­rą.

"Pa­da­rė­me dar vie­ną svar­bų mies­to gy­ve­ni­mui žings­nį – op­ti­mi­za­vo­me dvie­jų įstai­gų dar­bą", – ver­ti­no Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Iš Kū­di­kių na­mų apie 10 li­ku­sių glo­bo­ti­nių per­kel­ta į "Šal­ti­nio" pa­sta­tą Vy­tau­to gat­vė­je. Ten šiuo me­tu iš vi­so glo­bo­ja­mi 63 vai­kai.

A. Bar­tu­lis pa­sa­ko­jo, kad su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja kal­ba­si dėl nau­jo gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų įstei­gi­mo pro­jek­to. Sa­vi­val­dy­bė jau iš­sky­rė 4 skly­pus, ku­riuo­se 2022 me­tais bus sta­to­mi gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai. Sta­ty­bos pla­nuo­ja­mos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų. Tuo­met da­lis bu­vu­sio "Šal­ti­nio"" glo­bo­ti­nių per­si­kels į gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus. "Al­ka" pe­reis dirb­ti į bu­vu­sių Kū­di­kių na­mų pa­sta­tą Vil­niaus gat­vė­je, ku­rį ar­ti­miau­sius dve­jus me­tus pla­nuo­ja­ma re­mon­tuo­ti. At­lais­vi­nus bu­vu­sio "Šal­ti­nio" pa­sta­tą, ja­me Sa­vi­val­dy­bė, anot Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, "mo­de­liuos" se­ne­lių na­mus.

A. Bar­tu­lis pri­pa­ži­no, kad ne­žiū­rint to, jog glo­bos per­tvar­kos tiks­las ne­pa­lik­ti ins­ti­tu­ci­jo­se glo­bo­ja­mų vai­kų, "Al­ko­je" liks 11 glo­bo­ti­nių, ku­rie pa­gal sa­vo svei­ka­tos būk­lę tu­rės bū­ti slau­go­mi šio­je įstai­go­je. Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė pra­tę­sė su­tar­tis su 11 ki­tų sa­vi­val­dy­bių dėl vai­kų glo­bos, pla­nuo­ja­ma, kad iš vi­so "Al­ko­je" ga­li gy­ven­ti apie 40 vai­kų, tu­rin­čių tei­sę į to­kią glo­bą.

Komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mams "Al­ka" kol kas lai­ki­nai va­do­vau­ja Šiau­lių glo­bos na­mų di­rek­to­rius Ri­man­tas Žą­si­nas. Sau­sio 11 die­ną vyks kon­kur­sas į di­rek­to­riaus pa­rei­gas, yra už­si­re­gist­ra­vę du da­ly­viai.

Komentarai

pyst ir nebėra    Ket, 2020-01-09 / 20:15
didelio proto nereikia švaistantis kirviu - nuo medžio iki žmogaus tik vienas žingsnis.
miestietis    Pen, 2020-01-10 / 19:22
Teisingas savivaldybės padarytas žingsnis reorganizuojat tas dvi įstaigas, kuriuose prikurtų etatų, tai kaip smilčių Kara- kumų dykumoje.
:(    Pen, 2020-01-10 / 21:05
Panašu, kad savivaldybė su tomis reorganizacijomis, kaip japonas su charakiriu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.