E. Žakaris nebevadovaus "Aksidai"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Po E. Ža­ka­riui ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų 2016 me­tais, tre­jus me­tus va­do­va­vęs vie­ša­jai įstai­gai "Ak­si­da", stei­gė­jo jis yra at­šau­kia­mas iš pa­rei­gų.
Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos ta­ry­ba dar rug­sė­jo ga­le at­šau­kė iš sa­vo Šiau­liuo­se įsteig­tos vie­šo­sios įstai­gos "Ak­si­da" di­rek­to­riaus pa­rei­gų ži­no­mą po­li­ti­ką Ed­var­dą Ža­ka­rį. Įmo­nės stei­gė­jos ne­ten­ki­no va­do­vo dar­bo re­zul­ta­tai.

Ge­rų re­zul­ta­tų di­rek­to­rius ne­pa­ro­dė

E. Ža­ka­ris šiuo me­tu ser­ga, tu­ri ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, o jam pa­si­bai­gus, pa­liks dar­bo vie­tą. Įmo­nei lai­ki­nai va­do­vau­ja il­ga­me­tis jos dar­buo­to­jas, vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Ro­mual­das Bra­ma­nas.

Tai pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ra­mu­nė Bal­či­ko­nie­nė.

"Ne­ten­ki­no re­zul­ta­tai, įmo­nės vi­zi­ja ir pa­ties va­do­vo vi­zi­ja", – E. Ža­ka­rio at­lei­di­mo mo­ty­vus ko­men­ta­vo pa­va­duo­to­ja.

E. Žakaris šioje įmonėje direktoriavo dar prieš išrenkant jį Seimo nariu. Kol jis buvo Seime, "Aksidai" vadovavo R. Bramanas. R. Balčikonienė informavo, kad pagal sutartį su E. Žakariu, jam nepatekus į Seimą, jis galėjo grįžti į buvusią darbo vietą.

"Turėjome grąžinti į pareigas, tačiau gerų rezultatų, kurie džiugintų steigėją, šitas direktorius neparodė", – vertino pavaduotoja.
Jos nuomone, įmonė šiuo metu yra merdinti dėl to, kad nėra ją įsukančio variklio. Jos finansinė esą būklė nėra prasta. Net nepanašu į bankrotą ar kitas bėdas.

"Ji yra merdinti, nes neturi gero lyderio, geros administracijos. Mūsų tikslas yra, kad ši įmonė rastų naujų užsakymų, kad plėstųsi, augtų, kad rodytų pelną, nes, kai Žakaris sugrįžo, ji rodo tik nuostolį. Tikimės naujų gaminių, nes sėdėti ant tų užuolaidų ir skalbinių segtukų, kuriuos nuo sovietmečių gaminome, nebegalima. Mūsų kategoriškas tikslas, kad ne mažiau nei 40 procentų dirbančiųjų būtų su regėjimo negalia. "Aksida" vienintelė mūsų įmonė, kurį šį reikalavimą vykdo "ant ribos", – komentavo R. Balčikonienė.

Neįtiko dėl aktyvumo?

E. Žakaris "Šiaulių kraštui" pakomentavo, kad jis esą atleidžiamas dėl to, kad aktyviai gynė socialinės įmonės statusą, kai buvo kilę minčių jį Lietuvoje panaikinti.

"Važinėjau į Seimą, į Vyriausybę. Dalį nevyriausybinių  organizacijų vienijantis Lietuvos neįgaliųjų forumas norėjo, kad socialinių įmonių neliktų. Atseit, visi neįgalieji turi eiti į atvirą darbo rinką", – komentavo E. Žakaris, patenkintas, kad socialinės įmonės statusas išliko.

Atleidžiamas vadovas paaiškino, kad pagal socialinių įmonių įstatymą nuo ateinančių metų valstybė finansiškai neberems socialinėse įmonėse dirbančių pensinio amžiaus neįgalių žmonių darbo vietų. Tad pensininkams teks palikti darbo vietas. "Aksidoje" tokių yra 11. E. Žakaris sakė, kad bet kokiu atveju šių metų gruodžio gale iš pareigų būtų pasitraukęs.

67 metų kelias kadencijas buvusį Seimo narį E. Žakarį šių metų pavasarį šiauliečiai išrinko miesto Tarybos nariu. Balandį jis pasitraukė iš socialdemokratų Šiaulių skyriaus vadovo rinkimų ir taip atsisakė kelias kadencijas turėtos skyriaus pirmininko pozicijos.

 

Komentarai

miestietis    Ket, 2019-11-14 / 11:49
Nesu susipažinęs koks E.Ž. kaip vadovas gamybinėje įmonėje, bet kaip saviškių rato įdarbintojas valdiškame sektoriuje, mano nuomone, tai neaplenkiamas pirmūnas buvo Šiauliuose., bet vot, rugštėle, laikai pasikeitė atidundėjo nelauktai, pražus talentas.
Onyte    Ket, 2019-11-14 / 12:28
Ka cia nusisnekat. Kokius rinkimus galejo pralaimet 1916 metais. Gal net gimes nebuvo?
Pamanykit    Ket, 2019-11-14 / 19:18
O tai įvykis, mano kaimynas taip pat nebedirba, parašykit straipsniuką

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.