Apie Bo­ta­ni­kos so­do su­nai­ki­ni­mą dar ne­kal­ba­ma

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to lai­ki­na­sis rek­to­rius pro­f. dr. Da­rius Šiau­čiū­nas pa­ti­ki­no, kad virš Bo­ta­ni­kos so­do da­mok­lo kar­das kol kas ne­ka­ba.
"Už­da­ro­mas Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­das?!", – to­kios klau­si­mo prieš ke­lias die­nas "Šiau­lių kraš­tas" su­lau­kė iš ha­bi­li­tuo­tos bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rės Vi­dos Mo­tie­kai­ty­tės, il­ga­me­tės Šiau­lių uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jos, bu­vu­sios Bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rės.

So­do li­ki­mas – svars­ty­mų ly­gy­je

Kad Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do rei­ka­las „pa­ki­bęs“ pri­pa­ži­no ir šian­die­ni­nis Bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rius dr. Mar­ty­nas Kaz­laus­kas. Ta­čiau jis už­tik­ri­no, kad apie jo už­da­ry­mą kal­bos nė­ra, esą ta­ria­ma­si tik dėl val­dy­mo ir fi­nan­sa­vi­mo per­for­ma­vi­mo.

„Ne­tei­sy­bė, so­das tik­rai neuž­da­ro­mas, tik ren­gia­mas do­ku­men­tas, kad jun­gi­mo­si su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu pro­ce­se bus at­si­sa­ko­ma Bo­ta­ni­kos so­do. O at­si­sa­ky­mas ga­li bū­ti įvai­rus. Ma­nau, so­das ga­lė­tų bū­ti per­duo­da­mas val­dy­ti ko­kiai ki­tai įstai­gai. Kaip bus, neaiš­ku. Už­da­ry­mas, apie ku­rį klau­sia­te, čia jau blo­giau­sias sce­na­ri­jus“, – sa­kė va­do­vas.

Anot M. Kaz­laus­ko, apie Bo­ta­ni­kos so­dą bu­vo kal­bė­ta ir ko­vo 6 die­ną vy­ku­sia­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je, kur svars­ty­ti trys klau­si­mai – dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to struk­tū­ros pa­kei­ti­mo, dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to 2020 me­tų pa­ja­mų ir iš­lai­dų są­ma­tos svars­ty­mo ir tvir­ti­ni­mo ir dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to bei Šiau­lių uni­ver­si­te­to su­si­ta­ri­mo dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jos 2020–2024 me­tų rai­dos pla­no svars­ty­mo ir tvir­ti­ni­mo.

„Ko­kiu bū­du bus tvar­ko­mi su Bo­ta­ni­kos so­du su­si­ję rei­ka­lai, kaip tai vyks ir ka­da, man nė­ra ži­no­ma. Ma­no už­da­vi­nys – rū­pin­tis Bo­ta­ni­kos so­du jo vi­du­je“, – sa­kė M. Kaz­laus­kas.

Ieš­ko­ma išei­čių

Šiau­lių uni­ver­si­te­to lai­ki­na­sis rek­to­rius pro­f. dr. Da­rius Šiau­čiū­nas „Šiau­lių kraš­tui“ su­ti­ko iš­sa­miau pa­ko­men­tuo­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do rei­ka­lą.

„Tik­rai ne­pla­nuo­ja­me už­da­ry­ti. Gal­būt bus ieš­ko­ma nau­jų val­dy­mo ar lė­šų pri­trau­ki­mo for­mų, gal kaž­kaip ki­taip tvar­ko­ma­si. Žmo­nės be rei­ka­lo iš­si­gan­do, komp­ro­mi­so tik­rai bus ieš­ko­ma“, – sa­kė lai­ki­na­sis va­do­vas.

Vis dėl­to, jo žo­džiais, Bo­ta­ni­kos so­das Šiau­lių uni­ver­si­te­tui „nė­ra taip jau la­bai rei­ka­lin­gas, ta­čiau už­da­ry­mas ne­bū­tų išei­tis“.

Net­ru­kus, anot va­do­vo, Vy­riau­sy­bė­je pra­si­dės de­ry­bos dėl pi­ni­gų, gal­būt ten „pa­vyks ko­kią ei­lu­tę iš­muš­ti“.

„Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė vi­sa­da pri­si­de­da lė­šo­mis, ta­čiau to ne­pa­kan­ka. Mes su­pran­ta­me, kad Bo­ta­ni­kos so­das yra rei­ka­lin­gas, ta­čiau jis – di­de­lė fi­nan­si­nė naš­ta ir rei­kia ieš­ko­ti komp­ro­mi­so“, – sa­kė D. Šiau­čiū­nas.

Per­nai Bo­ta­ni­kos so­das, įskai­tant įvai­rių pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mą, veik­lų vyk­dy­mą ir t.t. kai­na­vo per 150 tūks­tan­čių eu­rų. Pu­sę su­mos fi­nan­sa­vo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, ki­ti 75 tūks­tan­čiai eu­rų – Šiau­lių uni­ver­si­te­to „gal­vos skaus­mas“.

Ta­ry­bo­je kal­bė­ta apie fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį

Mi­nė­ta­me ko­vo 6 die­ną vy­ku­sia­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to su­si­ta­ri­mas dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jos 2020–2024 me­tų rai­dos pla­no.

Kal­bant apie Bo­ta­ni­kos so­do li­ki­mą, Ta­ry­bos na­rė pro­f. Liu­da Ra­dze­vi­čie­nė pa­mi­nė­jo, kad „su­tar­ty­je li­ku­sios for­mu­luo­tės dėl Bo­ta­ni­kos so­do ir Svei­ka­ti­ni­mo, hi­po­te­ra­pi­jos ir spor­to cent­ro ne­reiš­kia, kad šių pa­da­li­nių bus at­si­sa­ko­ma, ta­čiau bus bū­ti­na ieš­ko­ti vi­siems priim­ti­no jų iš­lai­ky­mo ir fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio“.