Šiauliai suplanavo dešimtmečio ateitį – gyvybingas, traukiantis, kompaktiškas miestas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos/Vitalio Lebedžio nuotr.
Augimą vietoje žadėto susitraukimo pademonstravę Šiauliai turi naują planą artimiausiam dešimtmečiui. Miestas pradeda naujo futbolo ir regbio maniežo statybą, atnaujins baseino paslaugų teikimą mieste ir jau nori naujos akustinės koncertų salės. Susisiekimo srityje numatomas proveržis darnaus judumo srityje – dviračių takų padaugės dvigubai, jie bus sujungti į bendrą tinklą.

Šiaulių miesto taryba, nesulaukusi balsų „prieš“, patvirtino strateginį plėtros planą ir tolesnę miesto augimo kryptį iki 2033-iųjų, kurią rengė savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.

„Šiauliai per paskutinį dešimtmetį stipriai pasikeitė – tapo šiuolaikišku, greitai augančiu miestu, kuriame gyventojų skaičius didėja sparčiau nei kituose didmiesčiuose. Žmonės tai pastebi ir jaučia – tiek šiauliečiai, tiek turistai. Miestu vis labiau pasitiki investuotojai, steigiantys ir plėtojantys verslus, miestą pastebi užsienio šalių ambasados. Būtina pabrėžti, jog dideli pokyčiai prasideda nuo gero planavimo ir didelių ambicijų, todėl užsibrėžėme ambicingus tikslus ir turime kryptingai jų siekti. Nebėra jokios priežasties negyventi Šiaulių mieste. Ačiū visiems, kurie kuria savo miestą“, – teigia Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas.

Rengiant plėtros planą įvertinta esama situacija, turimi ištekliai, atlikti gyventojų nuomonės tyrimai, duomenų analizės, vyko susitikimai ir viešos diskusijos, pristatymai. Šiaulių miesto vadovai, administracijos darbuotojai, tarybos nariai, asocijuotoms struktūroms, įstaigoms ar organizacijoms atstovaujantys asmenys, gyventojai aktyviai įsitraukė į Saulės miesto ateities kūrimą ir išsikėlė ne tik ambicingus tikslus, bet į plano rengimą pažiūrėjo ir paprasto šiauliečio akimis: ko reikia žmogui – dirbti ir uždirbti, saugiai ir patogiai gyventi, turėti pramogų.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Identifikavus poreikius suprasta, kad savivalda neturi pajėgumų viską įgyvendinti pati, bet turi labai svarbų galios įrankį – suinteresuotųjų šalių apjungimą. „Tik tikras, glaudesnis, realus savivaldos ir aukštesnės valdžios bendradarbiavimas gali duoti maksimalią naudą miestui, jo gyventojams. Gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimą, darbų planavimą taip pat yra mūsų prioritetas!” – akcentavo meras Artūras Visockas.

Verta pasidžiaugti vienu didžiausių laimėjimų per paskutinį dešimtmetį – Šiauliams pavyko stabilizuoti ir netgi padidinti gyventojų skaičių. 2015 m. visos tendencijos rodė, kad po 10 metų Šiauliuose bus ženkliai mažiau nei 100 tūkst. gyventojų, bet 2024 m. pradžioje turime apie 110 tūkst. gyventojų. Gyventojų skaičius nesumažėjo, tačiau gyventojų struktūra pagal amžių, tautybę pasikeitė.

Tarybos posėdžio metu sulaukta klausimų, ar Šiauliai yra pasirengę atliepti pasikeitusios gyventojų sudėties poreikius, t. y. didelė darbo jėgos iš trečiųjų šalių imigracija, susiklosčiusi geopolitinė situacija regione dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos paskutiniais metais darė didžiausią įtaką migracijos procesams. Plėtros plano rengėjai patikino, kad siekiant užtikrinti sklandžią imigrantų integraciją Šiauliuose, plačia apimtimi numatoma įgyvendinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimo ir stiprinimo priemones. Dėl karo Ukrainoje stipriai analizuotas ir miestiečių saugumo klausimas, numatytos priemonės efektyviam ekstremaliųjų situacijų valdymui Šiaulių miesto savivaldybėje (kolektyvinės apsaugos statiniai, priedangos, slėptuvė, sirenos ir t. t.).

Siekiant mažinti „akropolio kultūros“ laisvalaikį miestiečiams, jaunimui būtina pasiūlyti įtraukias, konkurencingas kultūros paslaugas, naujas pramogas ne tik šiltuoju, bet ir šaltuoju sezono metu, atnaujinti jaunimo erdves ir organizuoti daugiau veiklų šiai tikslinei grupei. Numatyta galimybė pratęsti kultūros įstaigų darbo laiką darbo dienomis ir atverti jų duris sekmadieniais ar švenčių dienomis, bet svarbiausia norima sukurti ir aukštos kokybės infrastruktūrą.

„Ne pirmo prioriteto klausimas, bet gal galiausiai Šiaulių miestą atras ir kultūros ministras? Mes norime tikros ir kokybiškos koncertų salės, kad ir po aštuonerių–dešimties metų, bet norime. Būtina įtraukti į valstybės planus. Aš neatstosiu. Salė buvo įtraukta į devynmetį miesto plėtros planą“, – savo mintimis po posėdžio socialiniuose tinkluose dalinosi Šiaulių meras.

Planuojamas statyti futbolo ir regbio maniežas.

Kita aktualija, kurią iškėlė Tarybos nariai ir kuri plačiai integruota į naują ilgalaikę miesto strategiją – įvairių sričių kvalifikuotos darbo jėgos išlaikymas ir pritraukimas: sveikatos specialistai, švietimo srities darbuotojai, inžinerinės pakraipos aukštos kvalifikacijos specialistai. Svarbus akcentas – ne tik pritraukti, bet ir išlaikyti mokslus baigusius, atvykusius į Šiaulius pasilikti čia: perkvalifikavimas, vienkartinės išmokos, studijų finansavimas, lengvatos būstui ir pan.

Svarbu pastebėti, kad stambesniems investuotojams skirtose laisvosios ekonominės zonos, Šiaulių pramonės parko teritorijose formuojasi labai didelė dalis miesto, kaip patrauklios vietos gyventi, aspektų: didesnis darbo užmokestis, aukštos kvalifikacijos specialistų atvykimas į miestą. Numatytos priemonės šių teritorijų trūkstamai infrastruktūrai įrengti, t. y. susisiekimas įvairiomis transporto rūšimis, krovinių automobilių stovėjimo aikštelės, oro uosto infrastruktūros plėtra.

Ilgalaikiame plane numatyta, kad svarbu ne tik daryti gerus darbus miesto labui, bet ir apie juos kalbėti, t. y. didinti Šiaulių matomumą tarptautiniuose informacijos sklaidos kanaluose bei stiprinti miesto lyderystę regiono ir šalies mastu.

Šiaulių meras prieš abiturientų egzaminus savo įrašuose socialinėje medijoje akcentavo ir kvietė išsilavinimą, profesiją įgyti Šiaulių mieste ir kurti Šiaulius patiems, nes Šiauliai – karjeros miestas. Naujajame dokumente, trūkstamų specialistų ugdymui mieste, pabrėžta bendradarbiavimo su aukštosiomis, profesinėmis ir bendrojo ugdymo mokyklomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais svarba, mokslo įstaigų erdvių panaudojimas, pritaikymas naujų verslų vystymui, inovacijų kūrimui, žinių mainams ir pan.

Analogiškai didelę įtaką daro ir visi kiti švietimo lygiai, kuriuose numatoma plėtoti inovatyvią švietimo sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę: dvikalbis ugdymas, tarptautinio bakalaureato programos prieinamumas visuose ugdymo lygiuose, specializuotos ugdymo programos, įtraukiojo ugdymo užtikrinimas, stipendijos gerai besimokantiems, socialinio ir emocinio saugumo užtikrinimas, inovatyvios projektinės veiklos ikimokykliniame, bendrajame ugdyme, neformaliajame vaikų ir suaugusiųjų švietime.

Šiauliai ir toliau planuoja daug dėmesio skirti tiek profesionaliam, tiek mėgėjiškam sportui, jo infrastruktūros plėtrai (futbolo ir regbio maniežo statyba, Šiaulių miesto stadiono rekonstrukcija, irklavimo bazės, buriavimo elingo statyba, pramogų baseino sugrąžinimas į miestą ir t. t.). Minimų objektų vystymo rezultatai bus svarbūs tolimesnei miesto raidai, kalbant tiek apie fizinio aktyvumo skatinimą, tiek apie gyventojų sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimą. Viena svarbiausių, dažniausiai tarp gyventojų poreikių minėta, ilgai generuota priemonė – drauge su verslu sugrąžinti pramogų baseiną į Šiaulius, t. y. suplanuotas paramos verslui modelis skatinant tikslinių gyventojų grupių užimtumą, sveikatinimą, dalinai finansuojant baseino paslaugas.

Tęsiami nenutrūkstamo dviračių tinklo darbai.

Kalbant apie miesto teritorijų planavimą, viešosios infrastruktūros plėtrą, numatyta pirmiausia užtikrini tvarų, miesto identitetą pabrėžiantį miesto planavimą, o tuomet orientuotis į inovatyvią esamos infrastruktūros, aplinkos priežiūrą (bioįvairovės išsaugojimą, robotizuotą aplinkos priežiūrą, taršos mažinimą, aplinkai draugiškų medžiagų naudojimą) ir jos kūrimą (naujos viešosios erdvės, vaikų žaidimų ir sporto aikštelės, daugiabučių renovacija, jų bendro naudojimo erdvių sutvarkymas). „Kritinės, būtinosios, privalomosios infrastruktūros sukūrimas ir išlaikymas yra mūsų pirmoji pareiga, nes be jos nebus nei darbo vietų, nei investicijų, nei kitos gerovės reikalingos gyventojui“, – susitikimų metu kalbėjo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis.

Žinoma, Šiaulių miestas ne išimtis, ir vienu svarbiausių prioritetų išliks  susiekimo infrastruktūros būklės gerinimas: viešojo transporto kokybės didinimas (viešojo transporto atnaujinimas, tvarus kuras, e-bilieto sistema), nenutrūkstamo dviračių tinklo, jungiančio didžiuosius miesto rajonus, rekreacinius objektus suformavimas, elektromobiliams palankios infrastruktūros kūrimas, esamų gatvių atnaujinimas ir transporto daromos neigiamos įtakos mieste mažinimas, saugumo didinimas.

Įmonės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ partnerė Vaiva Garlinskė.

„Strateginis plėtros planas – tai svarbus dokumentas, kuriame atsižvelgiama ne tik į esamą situaciją ir nuveiktus darbus, bet ir į gyventojų ateities lūkesčius. Plane pateikiama atnaujinta Šiaulių miesto vizija, apimanti strateginius miesto plėtros tikslus, uždavinius, priemones ir svarbiausia – siekiamų rodiklių įverčius. Labai didžiuojamės turėję galimybę dirbti su tokiais savo miestui ir darbui atsidavusiais žmonėmis. Tikrai atvykus į Šiaulius apima jausmas – Šiauliai šviečia!“ – sako planą rengusių ekspertų grupės vadovė ir įmonės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ partnerė Vaiva Garlinskė.

Užs. Nr. 555588