Seniūnija gimnazijoje. Ar tai įmanoma?

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jos pa­sta­tas – vie­nas iš nau­jau­sių ug­dy­mo įstai­gų pa­sta­tų Kel­mės ra­jo­ne. Ma­no­ma, jog 152 mo­ki­niams erd­vės čia per daug. To­dėl au­džia­ma min­tis į gim­na­zi­ją per­kel­ti se­niū­ni­ją.
Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos pa­sta­tui rei­kia re­mon­to. Ta­čiau so­vie­ti­nių lai­kų pa­sta­to re­mon­tuo­ti ne­sku­ba­ma. Sklan­do idė­ja se­niū­ni­ją per­kel­ti į Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­ją. Nei se­niū­ni­jos, nei gim­na­zi­jos dar­buo­to­jai to ne­no­ri. Per­kė­li­mas kai­nuo­tų tiek pat, kiek re­mon­tas. O pa­to­gu­mo, kai įstai­gos dir­ba at­ski­ruo­se pa­sta­tuo­se – dau­giau.

Pas­ta­tas lik­tų be­šei­mi­nin­kis

Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­ja įsi­kū­ru­si ne­di­de­lia­me vie­no aukš­to bu­vu­sios ko­lū­kio kon­to­ros pa­sta­te. Se­niū­ni­jai pri­klau­so 5 ka­bi­ne­tai, ka­ti­li­nė, sa­ni­ta­ri­nai maz­gai.

Ta­me pa­čia­me pa­sta­te yra bend­ruo­me­nės sa­lė, me­di­ci­nos punk­tas, nuo­mo­ja­mos pa­tal­pos kir­pyk­lai. Anks­čiau čia bu­vo įsi­kū­ręs ir pa­štas. Yra ir dar ke­le­tas tuš­čių pa­tal­pų.

Jau se­no­kai kal­ba­ma, jog se­niū­ni­jos pa­sta­tui rei­kia re­mon­to. Rei­kė­tų at­kas­ti, nuo drėg­mės izo­liuo­ti ir ap­šil­tin­ti pa­ma­tus, at­nau­jin­ti šil­dy­mo sis­te­mą ir per­da­žy­ti ka­bi­ne­tus.

Pak­ra­žan­čio se­niū­nas Al­fon­sas Sa­ka­laus­kas sa­ko, jog to­kiam re­mon­tui rei­kė­tų apie 30 tūks­tan­čių eu­rų, ta­čiau pa­sta­tą ap­žiū­rė­jęs Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas tvir­ti­na, jog jį re­mon­tuo­ti ne­tiks­lin­ga.

Ka­dan­gi Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jo­je, kaip ir dau­ge­ly­je ra­jo­no mo­kyk­lų, ma­žė­ja mo­ki­nių, ma­no­ma, jog tiks­lin­ga bū­tų se­niū­ni­ją per­kel­ti į gim­na­zi­jos pa­sta­tą.

Se­niū­no nuo­mo­ne, per­kė­li­mas kai­nuo­tų tiek pat, o gal net dau­giau, nes rei­kė­tų pri­tai­ky­ti pa­tal­pas, at­skir­ti jas nuo gim­na­zi­jos, įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Be to, se­na­sis pa­sta­tas lik­tų be­šei­mi­nin­kis. Bend­ruo­me­nei to­kių di­de­lių pa­tal­pų ne­rei­kia. Kas tuo pa­sta­tu rū­pin­tų­si?

"Ne­pa­to­gu bū­tų ir gim­na­zi­jai. Nors mo­ki­nių ma­žė­ja, ta­čiau kla­sių komp­lek­tų skai­čius ne­ma­žė­ja", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė Pak­ra­žan­čio se­niū­nas A. Sa­ka­laus­kas.

Kad se­niū­ni­ja per­si­kel­tų į gim­na­zi­jos pa­sta­tą, ne­no­ri ir gy­ven­to­jai. Jiems pa­to­gu at­vyk­ti į se­niū­ni­ją. Rei­ka­lų se­niū­ni­jo­je – daug. Ir pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mas, ir so­cia­li­nių pa­šal­pų rei­ka­lai, ir gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mas ir vi­so­kių ki­to­kių pro­ble­mų spren­di­mas.

Čia yra di­de­lė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Ša­lia par­duo­tu­vė, me­di­ci­nos punk­tas. At­vy­kę į Pak­ra­žan­tį se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai ga­li su­si­tvar­ky­ti ke­lis rei­ka­lus iš kar­to.

Su­sis­paus­ti įma­no­ma, bet ne­pa­to­gu

Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Rai­mon­da Blu­žie­nė "Šiau­lių kraš­tui" tvir­ti­no, jog gim­na­zi­jo­je šiuo me­tu mo­ko­si 152 mo­ki­niai ir iki­mo­kyk­li­nu­kai. Pa­gal kvad­ra­ti­nių met­rų skai­čių, ten­kan­tį vie­nam mo­ki­niui, nor­mos šiek tiek vir­ši­ja­mos. Bran­go­kai kai­nuo­ja pa­sta­to ap­šil­dy­mas.

Gim­na­zi­jo­je dir­ba 26 mo­ky­to­jai. Dau­gu­ma jų tu­ri at­ski­rus sa­vo ka­bi­ne­tus. Tik ke­le­to da­ly­kų mo­ky­to­jams ten­ka dirb­ti ka­bi­ne­tuo­se, ku­rie tuo mo­men­tu neu­žim­ti. Mo­ky­to­jams la­bai pa­to­gu tu­rė­ti nuo­la­ti­nę sa­vo erd­vę dar­bui. Jei­gu vie­ną gim­na­zi­jos pa­sta­to fli­ge­lį ati­duo­tų se­niū­ni­jai, tek­tų su­si­spaus­ti.

"Di­de­lio blo­gio dėl to ne­ma­tau, – sa­kė R. Blu­žie­nė. – To­kia pra­kti­ka, kai sten­gia­ma­si kuo ra­cio­na­liau iš­nau­do­ti pa­tal­pas, tai­ko­ma ir už­sie­ny­je. Ne­se­niai tai ma­čiau Suo­mi­jo­je. Ta­čiau se­niū­ni­jos fli­ge­lį tek­tų at­skir­ti sie­na, įreng­ti at­ski­rą įė­ji­mą, se­niū­ni­jos dar­bui pri­tai­ky­ti ka­bi­ne­tus. Se­niū­ni­jos klien­tų kon­tin­gen­tas – la­bai įvai­rus. Ne­bū­tų ge­rai, jei kai ku­rie jų vaikš­čio­tų per gim­na­zi­jos pa­tal­pas.

Be to, rei­kė­tų at­ski­ros au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Gim­na­zi­jos aikš­te­lė – la­bai ne­di­de­lė. Tel­pa tik ke­le­tas au­to­mo­bi­lių. Ki­ti mo­ky­to­jai ir vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­niai, ku­rie at­vyks­ta į gim­na­zi­ją sa­vais au­to­mo­bi­liais, juos pa­lie­ka pa­ke­lė­je."