Savivaldybė švietimo įstaigoms ieško direktorių

ELTA nuotr.
Vie­nuo­li­kai Šiau­lių švie­ti­mo įstai­gų ieš­ko­ma nau­jų va­do­vų. Da­lis įstai­gų jau yra be va­do­vų, ki­tų dar­bo su­tar­tys bai­gia­si ki­tų me­tų pra­džio­je.

Kan­di­da­tų yra

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė skel­bia kon­kur­sus Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos, "Ju­ven­tos" ir "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jų, lop­še­lių-dar­že­lių "Ąžuo­liu­kas", "Eg­lu­tė", "Eže­rė­lis", "Dru­ge­lis", "Gluos­nis", Pet­ro Avi­žo­nio re­gos cent­ro, Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los ir Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro di­rek­to­rių pa­rei­goms ei­ti pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai.

Da­lis švie­ti­mo įstai­gų ("Ra­sos" pro­gim­na­zi­ja, lop­še­liai-dar­že­liai "Dru­ge­lis" ir "Gluos­nis", Jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ras) yra li­ku­sios be va­do­vų. Ki­tų švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­riai šias pa­rei­gas ei­na dau­giau kaip 20 me­tų, ir jų dar­bo su­tar­tys bai­gia­si 2020 me­tų sau­sį.

Sun­kiau­siai se­ka­si su­ras­ti va­do­vą Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­rui. Kon­kur­sas skel­bia­mas jau ket­vir­tą kar­tą.

Ge­gu­žės 3 die­ną vyks at­ran­ka "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti. Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rės As­tos Le­saus­kie­nės, kan­di­da­tų yra, tad ti­ki­ma­si, kad kon­kur­sas įvyks.

A. Le­saus­kie­nės žo­džiais, no­rin­čių­jų va­do­vau­ti švie­ti­mo įstai­goms ne­bū­na la­bai daug, pa­na­ši si­tua­ci­ja vi­so­je ša­ly­je. Ypač sun­ku ras­ti va­do­vus ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­goms.

Stab­do ter­mi­nuo­ta su­tar­tis

"Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Gir­čius ir Dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ire­na Šliu­že­lie­nė dar neap­sisp­ren­dę, ar da­ly­vaus kon­kur­se. Abu di­rek­to­riai sa­ko, kad kai ku­riuos žmo­nes da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se pri­stab­do nu­sta­ty­ta pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja.

"Kai tu­ri ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį, ta­vi­mi net ban­kas ne­pa­si­ti­ki, ne­ga­li bū­ti nei pa­sko­los ga­vė­ju, nei lai­duo­to­ju.

"Kai tu­ri ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį, ta­vi­mi net ban­kas ne­pa­si­ti­ki, ne­ga­li bū­ti nei pa­sko­los ga­vė­ju, nei lai­duo­to­ju. Be to, žvelg­da­ma į pa­kan­ka­mai il­gą sa­vo dar­bo me­tų pa­tir­tį, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pen­ke­ri me­tai yra la­bai trum­pas lai­ko tar­pas kaž­ką es­mi­nio pa­da­ry­ti, nes kai ku­rie da­ly­kai yra au­gi­na­mi ge­ru­mu ir kant­ry­be", – sa­ko I. Šliu­že­lie­nė.

Lop­še­lių-dar­že­lių "Ąžuo­liu­kas" ir "Eg­lu­tė" va­do­vės ne­kan­di­da­tuos – išei­na į už­tar­nau­tą poil­sį.

Tes­to bar­je­ras

Pre­ten­den­tai, no­rin­tys tap­ti mo­kyk­lų ar dar­že­lių di­rek­to­riais, pri­va­lo Na­cio­na­li­nė­je mo­kyk­lų ver­ti­ni­mo agen­tū­ro­je iš­lai­ky­ti va­do­va­vi­mo švie­ti­mo įstai­gai kom­pe­ten­ci­jų tes­tą. Pa­sak A. Le­saus­kie­nės, šis bar­je­ras ne vi­siems kan­di­da­tams bū­na įvei­kia­mas, ki­ti at­si­sa­ko da­ly­vau­ti kon­kur­se vien dėl to, kad teks lai­ky­ti tes­tą.

Be to, pa­kar­to­ti­nai lai­ky­ti tes­tą, jei bu­vo įver­tin­ta, kad pre­ten­den­to kom­pe­ten­ci­jos nea­ti­tin­ka rei­ka­la­vi­mų, ga­li­ma tik praė­jus pu­sei me­tų nuo anks­tes­nio ver­ti­ni­mo.

Lop­še­lio-dar­že­lio "Eže­rė­lis" ir Pet­ro Avi­žo­nio re­gos cent­ro di­rek­to­rės pla­nuo­ja da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se ir jau iš­si­lai­kė va­do­va­vi­mo švie­ti­mo įstai­gai kom­pe­ten­ci­jų tes­tą.

"Po to, kai iš­si­lai­kiau tes­tą, ra­dau įdo­mios sta­tis­ti­kos. Pa­si­ro­do 2018 me­tais iš vi­sų lai­kiu­sių­jų šį tes­tą jį iš­lai­kė tik 24 pro­cen­tai. Iš esa­mų va­do­vų – 40 pro­cen­tų. Jei­gu bū­čiau anks­čiau pa­ma­čiu­si šią sta­tis­ti­ką, tur­būt ne­bū­čiau ėju­si lai­ky­ti", – pa­sa­ko­jo Aud­rė Ur­bie­nė, Pet­ro Avi­žo­nio re­gos cent­ro di­rek­to­rė.

Si­mo­no Dau­kan­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Kan­taus­kas taip pat pla­nuo­ja da­ly­vau­ti kon­kur­se ir yra už­si­re­gist­ra­vęs lai­ky­ti tes­tą.