Savivaldybė švietimo įstaigoms ieško direktorių

ELTA nuotr.
Vie­nuo­li­kai Šiau­lių švie­ti­mo įstai­gų ieš­ko­ma nau­jų va­do­vų. Da­lis įstai­gų jau yra be va­do­vų, ki­tų dar­bo su­tar­tys bai­gia­si ki­tų me­tų pra­džio­je.

Kan­di­da­tų yra

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė skel­bia kon­kur­sus Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos, "Ju­ven­tos" ir "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jų, lop­še­lių-dar­že­lių "Ąžuo­liu­kas", "Eg­lu­tė", "Eže­rė­lis", "Dru­ge­lis", "Gluos­nis", Pet­ro Avi­žo­nio re­gos cent­ro, Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los ir Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro di­rek­to­rių pa­rei­goms ei­ti pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai.

Da­lis švie­ti­mo įstai­gų ("Ra­sos" pro­gim­na­zi­ja, lop­še­liai-dar­že­liai "Dru­ge­lis" ir "Gluos­nis", Jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ras) yra li­ku­sios be va­do­vų. Ki­tų švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­riai šias pa­rei­gas ei­na dau­giau kaip 20 me­tų, ir jų dar­bo su­tar­tys bai­gia­si 2020 me­tų sau­sį.

Sun­kiau­siai se­ka­si su­ras­ti va­do­vą Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­rui. Kon­kur­sas skel­bia­mas jau ket­vir­tą kar­tą.

Ge­gu­žės 3 die­ną vyks at­ran­ka "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti. Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rės As­tos Le­saus­kie­nės, kan­di­da­tų yra, tad ti­ki­ma­si, kad kon­kur­sas įvyks.

A. Le­saus­kie­nės žo­džiais, no­rin­čių­jų va­do­vau­ti švie­ti­mo įstai­goms ne­bū­na la­bai daug, pa­na­ši si­tua­ci­ja vi­so­je ša­ly­je. Ypač sun­ku ras­ti va­do­vus ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­goms.

Stab­do ter­mi­nuo­ta su­tar­tis

"Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Gir­čius ir Dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ire­na Šliu­že­lie­nė dar neap­sisp­ren­dę, ar da­ly­vaus kon­kur­se. Abu di­rek­to­riai sa­ko, kad kai ku­riuos žmo­nes da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se pri­stab­do nu­sta­ty­ta pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja.

"Kai tu­ri ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį, ta­vi­mi net ban­kas ne­pa­si­ti­ki, ne­ga­li bū­ti nei pa­sko­los ga­vė­ju, nei lai­duo­to­ju.

"Kai tu­ri ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį, ta­vi­mi net ban­kas ne­pa­si­ti­ki, ne­ga­li bū­ti nei pa­sko­los ga­vė­ju, nei lai­duo­to­ju. Be to, žvelg­da­ma į pa­kan­ka­mai il­gą sa­vo dar­bo me­tų pa­tir­tį, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pen­ke­ri me­tai yra la­bai trum­pas lai­ko tar­pas kaž­ką es­mi­nio pa­da­ry­ti, nes kai ku­rie da­ly­kai yra au­gi­na­mi ge­ru­mu ir kant­ry­be", – sa­ko I. Šliu­že­lie­nė.

Lop­še­lių-dar­že­lių "Ąžuo­liu­kas" ir "Eg­lu­tė" va­do­vės ne­kan­di­da­tuos – išei­na į už­tar­nau­tą poil­sį.

Tes­to bar­je­ras

Pre­ten­den­tai, no­rin­tys tap­ti mo­kyk­lų ar dar­že­lių di­rek­to­riais, pri­va­lo Na­cio­na­li­nė­je mo­kyk­lų ver­ti­ni­mo agen­tū­ro­je iš­lai­ky­ti va­do­va­vi­mo švie­ti­mo įstai­gai kom­pe­ten­ci­jų tes­tą. Pa­sak A. Le­saus­kie­nės, šis bar­je­ras ne vi­siems kan­di­da­tams bū­na įvei­kia­mas, ki­ti at­si­sa­ko da­ly­vau­ti kon­kur­se vien dėl to, kad teks lai­ky­ti tes­tą.

Be to, pa­kar­to­ti­nai lai­ky­ti tes­tą, jei bu­vo įver­tin­ta, kad pre­ten­den­to kom­pe­ten­ci­jos nea­ti­tin­ka rei­ka­la­vi­mų, ga­li­ma tik praė­jus pu­sei me­tų nuo anks­tes­nio ver­ti­ni­mo.

Lop­še­lio-dar­že­lio "Eže­rė­lis" ir Pet­ro Avi­žo­nio re­gos cent­ro di­rek­to­rės pla­nuo­ja da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se ir jau iš­si­lai­kė va­do­va­vi­mo švie­ti­mo įstai­gai kom­pe­ten­ci­jų tes­tą.

"Po to, kai iš­si­lai­kiau tes­tą, ra­dau įdo­mios sta­tis­ti­kos. Pa­si­ro­do 2018 me­tais iš vi­sų lai­kiu­sių­jų šį tes­tą jį iš­lai­kė tik 24 pro­cen­tai. Iš esa­mų va­do­vų – 40 pro­cen­tų. Jei­gu bū­čiau anks­čiau pa­ma­čiu­si šią sta­tis­ti­ką, tur­būt ne­bū­čiau ėju­si lai­ky­ti", – pa­sa­ko­jo Aud­rė Ur­bie­nė, Pet­ro Avi­žo­nio re­gos cent­ro di­rek­to­rė.

Si­mo­no Dau­kan­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Kan­taus­kas taip pat pla­nuo­ja da­ly­vau­ti kon­kur­se ir yra už­si­re­gist­ra­vęs lai­ky­ti tes­tą.

Komentarai

...    Tre, 2019-08-21 / 09:43
Iš patirties - visą direktorių darbą atlieka kiti darbuotojai. Kokia mokyklos vadovo kiekvienos darbo dienos atlikti darbai? Dokumentų neruošia, su vaikais nedirba, ką veikia? Ir iš viso, kodėl alga yra didžiausia pagal pareigybę?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.