Iš rinkimų žemėlapio trinamos apskrities savivaldybės

ELTA nuotr.
VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė kviečia teikti argumentuotus pasiūlymus ir dėl apygardų ribų perbraižymo, ir dėl pavadinimų.
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) vie­šam svars­ty­mui pa­tei­kė nau­jai per­brai­žo­mų rin­ki­mų apy­gar­dų pro­jek­tą. Paaiš­kė­jo, kad iš apy­gar­dų že­mė­la­pio nyks­ta be­veik vi­sų Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių pa­va­di­ni­mai. At­si­ran­da re­gio­nai – dvi Žiem­ga­los, dvi Že­mai­ti­jos ir Šiau­lių kraš­tas.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Vaclovas Andrulis, Kelmės rajono meras, jau kreipėsi į VRK dėl rajono "išdraskymo", piktinasi, kad nelieka nė apygardos su Kelmės pavadinimu.

Šiau­lių ir Rad­vi­liš­kio var­dai dar mi­ni­mi

Rin­ki­mų apy­gar­dų že­mė­la­py­je vi­siš­kai ne­bė­ra Ak­me­nės, Kel­mės, Pak­ruo­jo ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių pa­va­di­ni­mų. Jo­niš­kio ra­jo­no pa­va­di­ni­mas per anks­tes­nį apy­gar­dų per­brai­žy­mą "pa­si­slė­pė" po Žiem­ga­los pa­va­di­ni­mu.

Šiau­lių mies­to apy­gar­dų pa­va­di­ni­mai lie­ka tie pa­tys – "Auš­ros" ir "Sau­lės". Jų ri­bos šiek tiek iš­si­ple­čia. At­gal pri­jun­gia­mos 4 rin­ki­mų apy­lin­kės, ku­rios per anks­tes­nius rin­ki­mus bu­vo ati­duo­tos bend­rai Kur­šė­nų-Dai­nų apy­gar­dai su Šiau­lių ra­jo­no rin­kė­jais su­da­ry­ti. "Auš­ros" apy­gar­dai ati­ten­ka Ly­ros, Ar­chi­tek­tų, Dai­nų apy­lin­kės, "Sau­lės" – Ber­žy­no apy­lin­kė.

Trys mies­to apy­lin­kės – Gy­ta­rių, Ro­mu­vos, Šven­tu­pio – to­liau lie­ka bend­ro­je su Šiau­lių ra­jo­nu apy­gar­do­je. Tik šiai apy­gar­dai siū­lo­mas nau­jas pa­va­di­ni­mas – Šiau­lių kraš­to ar tie­siog Kur­šė­nų.

Šiau­lių ra­jo­nas la­biau­siai iš­lo­šia iš apy­gar­dų per­brai­žy­mo. Vėl vie­no­je apy­gar­do­je yra be­veik vi­sa ra­jo­no te­ri­to­ri­ja: at­gau­na­mos vi­sos pie­ti­nės da­lies rin­ki­mų apy­lin­kės (nuo Aukš­te­lės, Bu­bių, Kur­tu­vė­nų – iki Ba­zi­lio­nų), ku­rios bu­vo su­jung­tos su Kel­mės ra­jo­nu.

Šiau­lių ra­jo­no tik šiau­ri­nė da­lis (Gruz­džiai, Meš­kui­čiai, Nai­siai, Kai­riai, Gin­kū­nai) lie­ka su­jung­ti su Jo­niš­kio ra­jo­no rin­kė­jais ir da­li­mi Pak­ruo­jo ra­jo­no rin­kė­jų. Tik ši Žiem­ga­los apy­gar­da per­va­di­na­ma į Žiem­ga­los va­ka­ri­nę.

At­si­ran­da ir Žiem­ga­los ry­ti­nė apy­gar­da. Taip per­va­di­na­ma Pak­ruo­jo-Pas­va­lio apy­gar­da, nors jo­kios ki­tos sa­vi­val­dy­bės rin­kė­jai jai ne­pri­de­da­mi.

At­si­ran­da dvi Že­mai­ti­jos apy­gar­dos.

Į Že­mai­ti­jos šiau­ri­nę apy­gar­dą jun­gia­mi vi­so Ak­me­nės ra­jo­no, da­lies Ma­žei­kių ra­jo­no ir da­lies Skuo­do ra­jo­no rin­kė­jai.

Į Že­mai­ti­jos pie­ti­nę apy­gar­dą jun­gia­mi Kel­mės ra­jo­no ir Ši­la­lės ra­jo­no rin­kė­jai.

Kel­mės ra­jo­nas pir­mą kar­tą skal­do­mas į dvi da­lis. Aš­tuo­nios kel­miš­kių rin­ki­mų apy­lin­kės – Dur­py­no, Bud­rai­čių, Šed­ba­rų, Kiau­no­rių, Pa­šiau­šės, Pag­ry­žu­vio, Moc­kai­čių, Ty­tu­vė­nų) "ke­liau­ja" į nau­jai su­da­ro­mą Rad­vi­liš­kio-Ty­tu­vė­nų apy­gar­dą.

Kel­mės ra­jo­no me­ras ne­su­tin­ka

Kel­mės ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė jau pa­ra­šęs raš­tą VRK dėl ra­jo­no "iš­dras­ky­mo."

"Kel­mės pa­va­di­ni­mą iš vi­so no­ri­ma su­nai­kin­ti, tie nau­ji pa­va­di­ni­mai – brai­žy­to­jų moks­li­nės fan­ta­zi­jos. Ne­su­vo­kia, kas yra sa­vi­val­dy­bės, sa­vi­val­dos rei­ka­lų neiš­ma­no, – pik­ti­no­si V. And­ru­lis. – Žmo­nėms sa­vi­val­dy­bių pa­va­di­ni­mas yra psi­cho­lo­giš­kai svar­bus. Kel­mės-Ši­la­lės apy­gar­da tu­rė­tų bū­ti, jei­gu jau jungs. Pa­ra­šiau, ir kad ra­jo­no apy­lin­kių neatp­lėš­tų."

Jo ži­nio­mis, Rad­vi­liš­kio apy­gar­dai rin­kė­jų dar pa­kan­ka ir be Kel­mės ra­jo­no apy­lin­kių. Me­ro žo­džiais, "ra­jo­no iš­dras­ky­mas – ne­sup­ran­ta­mas ir ne­lo­giš­kas".

"Sup­ran­tu, kad mus rei­kia jung­ti, nes ma­žė­jam. Bet ga­lė­jo ra­jo­ną vien­ti­są pa­lik­ti ir jung­ti ma­žes­nę da­lį Ši­la­lės ra­jo­no, ku­rį vis tiek skai­do, – svars­tė V. And­ru­lis. – Da­bar tą apy­gar­dą, kaip slie­ką pa­da­rė – nu­stį­su­si vos ne 200 ki­lo­met­rų, ko­ne iki pa­jū­rio. Ga­lė­jo pa­lik­ti mums Šiau­lių ra­jo­no da­lį, kaip yra da­bar. Su Šiau­liais, su Ra­sei­niais (su Ra­sei­nių ra­jo­nu iš pra­džių ir svars­tė mus jung­ti) tu­ri­me dau­giau ry­šių, o su Ši­la­lės ra­jo­nu – ab­so­liu­čiai jo­kio ry­šio."

Me­ras neat­me­ta, jog prie apy­gar­dų per­brai­žy­mo bus ir "po­li­ti­kai pri­si­dė­ję". Guo­džia­si tik tuo, kad apy­gar­do­je Kel­mės ra­jo­no rin­kė­jai su­da­rys di­džią da­lį, kaip ir da­bar.

Redakcijos nuotr.
Pakruojo rajono vicemeras Virginijus Kacilevičius kelmiškiams siūlo nesibaiminti rajono padalijimo: "Mes tam irgi labai priešinomės, o dabar nesijaučiame nuskrausti – turime du atstovus Seime.

Yra ir pliu­sų

Pak­ruo­jo ra­jo­no vi­ce­me­ras Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius, "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo: "Mes Pak­ruo­jo-Pas­va­lio apy­gar­do­je ne­ten­ka­me tik pa­va­di­ni­mo, dau­giau nie­kas ne­si­kei­čia: nei ra­jo­no apy­lin­kių ri­bos, nei jų cent­rai. Tas pa­ts ir Žiem­ga­los va­ka­ri­nė­je apy­gar­do­je, o kad ten ri­bos kei­čia­si dėl Šiau­lių ra­jo­no tri­jų apy­lin­kių ne­te­ki­mo – mums nei šil­ta, nei šal­ta."

Po­li­ti­kas svars­to, jog dėl apy­gar­dų per­va­di­ni­mo "žmo­nėms bus neaiš­ku­mo".

"Aš pa­ts esu už is­to­ri­nius pa­va­di­ni­mus: ir Žiem­ga­los, ir ki­tų kraš­tų. Tik ar ne­su­si­mai­šys žmo­nės, ku­ri Žiem­ga­los va­ka­ri­nė, ku­ri – Žiem­ga­los ry­ti­nė apy­gar­da? Bet, ma­nau, pri­pra­sim, ne­ma­tau čia di­des­nės pro­ble­mos", – tei­gė V. Ka­ci­le­vi­čius.

Jo nuo­mo­ne, ne­rei­kė­tų bai­min­tis ir sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jų skai­dy­mo į skir­tin­gas apy­gar­das.

"Aiš­ku, na­tū­ra­lus no­ras, kad ra­jo­nas ne­bū­tų ati­da­ly­tas, emo­ciš­kai yra skau­du, kai dras­ko­mas, – mes iš pra­džių tai ir­gi su­ti­ko­me la­bai prie­šiš­kai, – pri­si­mi­nė pa­kruo­jie­tis. – Ne­bu­vo­me pa­ten­kin­ti jung­tu­vė­mis nei su Pas­va­liu, nei su Jo­niš­kiu. Bet da­bar ne­si­jau­čia­me nu­skriaus­ti, nes tu­ri­me du sa­vo at­sto­vus Sei­me. Abu bu­vo ak­ty­vūs, spren­dė ra­jo­no rin­kė­jų pro­ble­mas. Pa­da­li­ji­me yra ir pliu­sų."

Jo žo­džiais, "rei­kia su­pras­ti ir tuos brai­žy­to­jus: jei­gu nė­ra žmo­nių, tai nė­ra, – iš kur jų paim­si?"

Štai, Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo iki 19,5 tūks­tan­čio, o rin­ki­mų apy­gar­dai rei­kia ma­žiau­siai 31 tūks­tan­čio rin­kė­jų.

"Iš kur tiek gau­ti – rei­kia jung­tis, – tei­gė po­li­ti­kas. – Ma­žė­ja vi­si Lie­tu­vos šiau­rės pa­kraš­čio ra­jo­nai."

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Vitalijus Mitrofanovas, Akmenės rajono meras, neigiamai vertina, kad apygardų ribos vis perbraižomos prieš pat Seimo rinkimus.

Iš­loš di­die­ji po­li­ti­kai?

Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas nei­gia­mai ver­ti­na, kad per­brai­žy­mai vis vyks­ta prieš pat rin­ki­mus.

"Kad rin­kė­jai pa­žin­tų po­li­ti­kus, pre­ten­duo­jan­čius į Sei­mą, rei­kia lai­ko, – pa­brė­žė me­ras. – Kai apy­gar­dą su­da­ro net trys sa­vi­val­dy­bės, kaip po­li­ti­kas iš ra­jo­no, pa­vyz­džiui, ga­li spė­ti įsi­gi­lin­ti į jų vi­sų pro­ble­mas, pa­žin­ti rin­kė­jus?"

Jo žo­džiais, vie­ša pa­slap­tis, kad apy­gar­das Sei­mo na­riai "brai­žė­si pa­gal tai, kur kas ko­kį įdir­bį jau tu­ri, kur kam ge­riau "ap­si­mo­ka" bū­ti".

"Nors sa­ko­ma, kad Sei­mo na­riai dir­ba vi­sai Lie­tu­vai, bet ta mū­sų Lie­tu­va to­kia skir­tin­ga – kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­ri sa­vo pro­ble­ma­ti­ką, sa­vų rū­pes­čių švie­ti­mo, kul­tū­ros ar in­ves­ti­ci­jų sri­ty­se – ir vien­man­da­ti­nin­kas Sei­mo na­rys tu­ri pa­dė­ti jas spręs­ti", – įsi­ti­ki­nęs V. Mit­ro­fa­no­vas.

Jo tei­gi­mu, ne­ga­li­ma vien­man­da­ti­nin­ko pri­ly­gin­ti par­ti­jų "są­ra­ši­niams" Sei­mo na­riams. Vien­man­da­ti­nin­kas tu­ri "ar­ti, nuo­lat va­žiuo­ti į apy­gar­dą, o "są­ra­ši­nis" prieš ką at­sa­kin­gas?"

"Nors daug ša­lių eg­zis­tuo­ja tik są­ra­ši­niai par­la­men­ta­rai", – pa­ste­bi V. Mit­ro­fa­no­vas.

Dis­ku­tuo­ja­ma, gal rei­kia at­si­sa­ky­ti vien­man­da­čių apy­gar­dų ir vi­sus Sei­mo na­rius rink­ti dau­gia­man­da­tė­je pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

"Gal tai ir bū­tų pa­pras­čiau, bet tuo­met nu­ken­tė­tų re­gio­nai, nes Sei­me do­mi­nuo­tų did­mies­čių at­sto­vai, tą jau da­bar ga­li­ma ma­ty­ti. Sei­mo su­dė­tį lem­tų did­mies­čių rin­kė­jai, nes jų dau­giau, – tei­gia Ak­me­nės ra­jo­no me­ras. – Ki­ta ver­tus, ka­da baig­si­me vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bas kai­ta­lio­ti? Nė­ra ge­ros ir tos "kom­bi­na­ci­jos" su pa­va­di­ni­mais, kai iš vi­so iš­tri­na­mi sa­vi­val­dy­bių pa­va­di­ni­mai. Dėl to su rin­kė­jais pir­miau­sia rei­kia dis­ku­tuo­ti."

Vie­ša pa­slap­tis, kad apy­gar­das Sei­mo na­riai "brai­žė­si pa­gal tai, kur kas ko­kį įdir­bį jau tu­ri, kur kam ge­riau "ap­si­mo­ka" bū­ti".

ELTA nuotr.
VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė kviečia teikti argumentuotus pasiūlymus ir dėl apygardų ribų perbraižymo, ir dėl pavadinimų.
Kraš­to pa­va­di­ni­mai – pa­si­džia­vi­mui įkvėp­ti

VRK pir­mi­nin­kė Lau­ra MAT­JO­ŠAI­TY­TĖ "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo, jog ir apy­gar­dų pa­va­di­ni­mai, ir ri­bos – "dar la­bai pro­jek­ti­niai":

– Pa­va­di­ni­mai pa­siū­ly­ti geog­ra­fo, sie­ja­mi su is­to­ri­ne apy­gar­dų praei­ti­mi. Tuo sie­kia­ma pa­ska­tin­ti rin­kė­jų di­džia­vi­mą­si sa­vo kraš­tu. Bet čia tik va­rian­tai, dar nie­ko nė­ra pa­tvir­tin­ta.

Jei­gu bend­ruo­me­nė ma­to, jog rei­kia ki­to­kio pa­va­di­ni­mo, jei­gu VRK siū­lo­mas pa­va­di­ni­mas nea­ti­tin­ka bend­ruo­me­nės įsi­vaiz­da­vi­mo, rei­kia siū­ly­ti sa­vo va­rian­tus ir pa­teik­ti ar­gu­men­tus. Taip pat ir dėl apy­gar­dų ri­bų.

Pa­siū­ly­mų lau­kia­me iki lapk­ri­čio 8 die­nos. Vi­sus žiū­rė­si­me, ver­tin­si­me ir at­sa­ky­si­me pa­siū­ly­mus tei­ku­siems as­me­nims.

Iki me­tų pa­bai­gos ti­ki­mės priim­ti VRK spren­di­mą dėl apy­gar­dų ri­bų kei­ti­mo. Jis tu­ri bū­ti priim­tas li­kus 210 die­nų iki Sei­mo rin­ki­mų. Bet no­ri­me priim­ti anks­čiau, kad vi­siems kuo grei­čiau bū­tų aiš­ku, kaip apy­gar­dos bus per­brai­žy­tos.

Per anks­tes­nius rin­ki­mus apy­gar­dos tu­rė­jo bū­ti ne ma­žes­nės, kaip 31 000–32 000 rin­kė­jų, o mak­si­ma­li ri­ba 37 000–38 000 rin­kė­jų. Da­bar že­mu­ti­nė ri­ba – apie 31 000.

Že­mė­la­py­je skel­bia­me, kiek ko­kio­je apy­gar­do­je yra rin­kė­jų.

Apy­gar­dų ri­bos kei­čia­mos at­si­žvel­giant, kiek rin­kė­jų yra su­ma­žė­ję, ir pro­gno­zuo­jant, kiek dar ma­žės, kad 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mams apy­gar­do­je rin­kė­jų skai­čius ati­tik­tų tei­sės ak­tus.

Jei­gu vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je vis­kas tvar­ko­je, tai ne­reiš­kia, kad ki­to­je vis­kas tvar­ko­je. To­dėl, pa­vyz­džiui, rei­kė­jo ko­re­guo­ti Rad­vi­liš­kio apy­gar­dą. Ne­si­ryž­čiau ver­tin­ti, kad ten pa­kan­ka rin­kė­jų.

Lie­tu­vo­je vie­na rin­ki­mų apy­gar­da ma­žė­ja, nes su­da­ro­ma at­ski­ra apy­gar­da už­sie­ny­je pa­sau­lio lie­tu­viams.

Apy­gar­dų ri­bos kei­čia­mos ir dėl Vil­niaus, ku­ris di­dė­ja. 2016 me­tais tu­rė­jo­me jam pri­dė­ti dvi apy­gar­das, da­bar – dar vie­nos rei­kia. Tad kaž­kur ki­tur re­gio­nuo­se rei­kė­jo dar vie­ną apy­gar­dą pa­nai­kin­ti.

Vėl­gi bu­vo ver­tin­ta pa­gal tai, kur yra di­džiau­sia emig­ra­ci­ja, di­džiau­sias rin­kė­jų ma­žė­ji­mas. To­dėl pa­nai­kin­ta Že­mai­ti­jos apy­gar­da, jos apy­lin­kės jun­gia­mos su ki­tų apy­gar­dų.

Lie­tu­vo­je lie­ka 70 rin­ki­mų apy­gar­dų, iš jų tik 14 apy­gar­dų ri­bos ne­si­kei­čia.