Iš rinkimų žemėlapio trinamos apskrities savivaldybės

ELTA nuotr.
VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė kviečia teikti argumentuotus pasiūlymus ir dėl apygardų ribų perbraižymo, ir dėl pavadinimų.
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) vie­šam svars­ty­mui pa­tei­kė nau­jai per­brai­žo­mų rin­ki­mų apy­gar­dų pro­jek­tą. Paaiš­kė­jo, kad iš apy­gar­dų že­mė­la­pio nyks­ta be­veik vi­sų Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių pa­va­di­ni­mai. At­si­ran­da re­gio­nai – dvi Žiem­ga­los, dvi Že­mai­ti­jos ir Šiau­lių kraš­tas.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Vaclovas Andrulis, Kelmės rajono meras, jau kreipėsi į VRK dėl rajono "išdraskymo", piktinasi, kad nelieka nė apygardos su Kelmės pavadinimu.

Šiau­lių ir Rad­vi­liš­kio var­dai dar mi­ni­mi

Rin­ki­mų apy­gar­dų že­mė­la­py­je vi­siš­kai ne­bė­ra Ak­me­nės, Kel­mės, Pak­ruo­jo ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių pa­va­di­ni­mų. Jo­niš­kio ra­jo­no pa­va­di­ni­mas per anks­tes­nį apy­gar­dų per­brai­žy­mą "pa­si­slė­pė" po Žiem­ga­los pa­va­di­ni­mu.

Šiau­lių mies­to apy­gar­dų pa­va­di­ni­mai lie­ka tie pa­tys – "Auš­ros" ir "Sau­lės". Jų ri­bos šiek tiek iš­si­ple­čia. At­gal pri­jun­gia­mos 4 rin­ki­mų apy­lin­kės, ku­rios per anks­tes­nius rin­ki­mus bu­vo ati­duo­tos bend­rai Kur­šė­nų-Dai­nų apy­gar­dai su Šiau­lių ra­jo­no rin­kė­jais su­da­ry­ti. "Auš­ros" apy­gar­dai ati­ten­ka Ly­ros, Ar­chi­tek­tų, Dai­nų apy­lin­kės, "Sau­lės" – Ber­žy­no apy­lin­kė.

Trys mies­to apy­lin­kės – Gy­ta­rių, Ro­mu­vos, Šven­tu­pio – to­liau lie­ka bend­ro­je su Šiau­lių ra­jo­nu apy­gar­do­je. Tik šiai apy­gar­dai siū­lo­mas nau­jas pa­va­di­ni­mas – Šiau­lių kraš­to ar tie­siog Kur­šė­nų.

Šiau­lių ra­jo­nas la­biau­siai iš­lo­šia iš apy­gar­dų per­brai­žy­mo. Vėl vie­no­je apy­gar­do­je yra be­veik vi­sa ra­jo­no te­ri­to­ri­ja: at­gau­na­mos vi­sos pie­ti­nės da­lies rin­ki­mų apy­lin­kės (nuo Aukš­te­lės, Bu­bių, Kur­tu­vė­nų – iki Ba­zi­lio­nų), ku­rios bu­vo su­jung­tos su Kel­mės ra­jo­nu.

Šiau­lių ra­jo­no tik šiau­ri­nė da­lis (Gruz­džiai, Meš­kui­čiai, Nai­siai, Kai­riai, Gin­kū­nai) lie­ka su­jung­ti su Jo­niš­kio ra­jo­no rin­kė­jais ir da­li­mi Pak­ruo­jo ra­jo­no rin­kė­jų. Tik ši Žiem­ga­los apy­gar­da per­va­di­na­ma į Žiem­ga­los va­ka­ri­nę.

At­si­ran­da ir Žiem­ga­los ry­ti­nė apy­gar­da. Taip per­va­di­na­ma Pak­ruo­jo-Pas­va­lio apy­gar­da, nors jo­kios ki­tos sa­vi­val­dy­bės rin­kė­jai jai ne­pri­de­da­mi.

At­si­ran­da dvi Že­mai­ti­jos apy­gar­dos.

Į Že­mai­ti­jos šiau­ri­nę apy­gar­dą jun­gia­mi vi­so Ak­me­nės ra­jo­no, da­lies Ma­žei­kių ra­jo­no ir da­lies Skuo­do ra­jo­no rin­kė­jai.

Į Že­mai­ti­jos pie­ti­nę apy­gar­dą jun­gia­mi Kel­mės ra­jo­no ir Ši­la­lės ra­jo­no rin­kė­jai.

Kel­mės ra­jo­nas pir­mą kar­tą skal­do­mas į dvi da­lis. Aš­tuo­nios kel­miš­kių rin­ki­mų apy­lin­kės – Dur­py­no, Bud­rai­čių, Šed­ba­rų, Kiau­no­rių, Pa­šiau­šės, Pag­ry­žu­vio, Moc­kai­čių, Ty­tu­vė­nų) "ke­liau­ja" į nau­jai su­da­ro­mą Rad­vi­liš­kio-Ty­tu­vė­nų apy­gar­dą.

Kel­mės ra­jo­no me­ras ne­su­tin­ka

Kel­mės ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė jau pa­ra­šęs raš­tą VRK dėl ra­jo­no "iš­dras­ky­mo."

"Kel­mės pa­va­di­ni­mą iš vi­so no­ri­ma su­nai­kin­ti, tie nau­ji pa­va­di­ni­mai – brai­žy­to­jų moks­li­nės fan­ta­zi­jos. Ne­su­vo­kia, kas yra sa­vi­val­dy­bės, sa­vi­val­dos rei­ka­lų neiš­ma­no, – pik­ti­no­si V. And­ru­lis. – Žmo­nėms sa­vi­val­dy­bių pa­va­di­ni­mas yra psi­cho­lo­giš­kai svar­bus. Kel­mės-Ši­la­lės apy­gar­da tu­rė­tų bū­ti, jei­gu jau jungs. Pa­ra­šiau, ir kad ra­jo­no apy­lin­kių neatp­lėš­tų."

Jo ži­nio­mis, Rad­vi­liš­kio apy­gar­dai rin­kė­jų dar pa­kan­ka ir be Kel­mės ra­jo­no apy­lin­kių. Me­ro žo­džiais, "ra­jo­no iš­dras­ky­mas – ne­sup­ran­ta­mas ir ne­lo­giš­kas".

"Sup­ran­tu, kad mus rei­kia jung­ti, nes ma­žė­jam. Bet ga­lė­jo ra­jo­ną vien­ti­są pa­lik­ti ir jung­ti ma­žes­nę da­lį Ši­la­lės ra­jo­no, ku­rį vis tiek skai­do, – svars­tė V. And­ru­lis. – Da­bar tą apy­gar­dą, kaip slie­ką pa­da­rė – nu­stį­su­si vos ne 200 ki­lo­met­rų, ko­ne iki pa­jū­rio. Ga­lė­jo pa­lik­ti mums Šiau­lių ra­jo­no da­lį, kaip yra da­bar. Su Šiau­liais, su Ra­sei­niais (su Ra­sei­nių ra­jo­nu iš pra­džių ir svars­tė mus jung­ti) tu­ri­me dau­giau ry­šių, o su Ši­la­lės ra­jo­nu – ab­so­liu­čiai jo­kio ry­šio."

Me­ras neat­me­ta, jog prie apy­gar­dų per­brai­žy­mo bus ir "po­li­ti­kai pri­si­dė­ję". Guo­džia­si tik tuo, kad apy­gar­do­je Kel­mės ra­jo­no rin­kė­jai su­da­rys di­džią da­lį, kaip ir da­bar.

Redakcijos nuotr.
Pakruojo rajono vicemeras Virginijus Kacilevičius kelmiškiams siūlo nesibaiminti rajono padalijimo: "Mes tam irgi labai priešinomės, o dabar nesijaučiame nuskrausti – turime du atstovus Seime.

Yra ir pliu­sų

Pak­ruo­jo ra­jo­no vi­ce­me­ras Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius, "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo: "Mes Pak­ruo­jo-Pas­va­lio apy­gar­do­je ne­ten­ka­me tik pa­va­di­ni­mo, dau­giau nie­kas ne­si­kei­čia: nei ra­jo­no apy­lin­kių ri­bos, nei jų cent­rai. Tas pa­ts ir Žiem­ga­los va­ka­ri­nė­je apy­gar­do­je, o kad ten ri­bos kei­čia­si dėl Šiau­lių ra­jo­no tri­jų apy­lin­kių ne­te­ki­mo – mums nei šil­ta, nei šal­ta."

Po­li­ti­kas svars­to, jog dėl apy­gar­dų per­va­di­ni­mo "žmo­nėms bus neaiš­ku­mo".

"Aš pa­ts esu už is­to­ri­nius pa­va­di­ni­mus: ir Žiem­ga­los, ir ki­tų kraš­tų. Tik ar ne­su­si­mai­šys žmo­nės, ku­ri Žiem­ga­los va­ka­ri­nė, ku­ri – Žiem­ga­los ry­ti­nė apy­gar­da? Bet, ma­nau, pri­pra­sim, ne­ma­tau čia di­des­nės pro­ble­mos", – tei­gė V. Ka­ci­le­vi­čius.

Jo nuo­mo­ne, ne­rei­kė­tų bai­min­tis ir sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jų skai­dy­mo į skir­tin­gas apy­gar­das.

"Aiš­ku, na­tū­ra­lus no­ras, kad ra­jo­nas ne­bū­tų ati­da­ly­tas, emo­ciš­kai yra skau­du, kai dras­ko­mas, – mes iš pra­džių tai ir­gi su­ti­ko­me la­bai prie­šiš­kai, – pri­si­mi­nė pa­kruo­jie­tis. – Ne­bu­vo­me pa­ten­kin­ti jung­tu­vė­mis nei su Pas­va­liu, nei su Jo­niš­kiu. Bet da­bar ne­si­jau­čia­me nu­skriaus­ti, nes tu­ri­me du sa­vo at­sto­vus Sei­me. Abu bu­vo ak­ty­vūs, spren­dė ra­jo­no rin­kė­jų pro­ble­mas. Pa­da­li­ji­me yra ir pliu­sų."

Jo žo­džiais, "rei­kia su­pras­ti ir tuos brai­žy­to­jus: jei­gu nė­ra žmo­nių, tai nė­ra, – iš kur jų paim­si?"

Štai, Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo iki 19,5 tūks­tan­čio, o rin­ki­mų apy­gar­dai rei­kia ma­žiau­siai 31 tūks­tan­čio rin­kė­jų.

"Iš kur tiek gau­ti – rei­kia jung­tis, – tei­gė po­li­ti­kas. – Ma­žė­ja vi­si Lie­tu­vos šiau­rės pa­kraš­čio ra­jo­nai."

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Vitalijus Mitrofanovas, Akmenės rajono meras, neigiamai vertina, kad apygardų ribos vis perbraižomos prieš pat Seimo rinkimus.

Iš­loš di­die­ji po­li­ti­kai?

Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas nei­gia­mai ver­ti­na, kad per­brai­žy­mai vis vyks­ta prieš pat rin­ki­mus.

"Kad rin­kė­jai pa­žin­tų po­li­ti­kus, pre­ten­duo­jan­čius į Sei­mą, rei­kia lai­ko, – pa­brė­žė me­ras. – Kai apy­gar­dą su­da­ro net trys sa­vi­val­dy­bės, kaip po­li­ti­kas iš ra­jo­no, pa­vyz­džiui, ga­li spė­ti įsi­gi­lin­ti į jų vi­sų pro­ble­mas, pa­žin­ti rin­kė­jus?"

Jo žo­džiais, vie­ša pa­slap­tis, kad apy­gar­das Sei­mo na­riai "brai­žė­si pa­gal tai, kur kas ko­kį įdir­bį jau tu­ri, kur kam ge­riau "ap­si­mo­ka" bū­ti".

"Nors sa­ko­ma, kad Sei­mo na­riai dir­ba vi­sai Lie­tu­vai, bet ta mū­sų Lie­tu­va to­kia skir­tin­ga – kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­ri sa­vo pro­ble­ma­ti­ką, sa­vų rū­pes­čių švie­ti­mo, kul­tū­ros ar in­ves­ti­ci­jų sri­ty­se – ir vien­man­da­ti­nin­kas Sei­mo na­rys tu­ri pa­dė­ti jas spręs­ti", – įsi­ti­ki­nęs V. Mit­ro­fa­no­vas.

Jo tei­gi­mu, ne­ga­li­ma vien­man­da­ti­nin­ko pri­ly­gin­ti par­ti­jų "są­ra­ši­niams" Sei­mo na­riams. Vien­man­da­ti­nin­kas tu­ri "ar­ti, nuo­lat va­žiuo­ti į apy­gar­dą, o "są­ra­ši­nis" prieš ką at­sa­kin­gas?"

"Nors daug ša­lių eg­zis­tuo­ja tik są­ra­ši­niai par­la­men­ta­rai", – pa­ste­bi V. Mit­ro­fa­no­vas.

Dis­ku­tuo­ja­ma, gal rei­kia at­si­sa­ky­ti vien­man­da­čių apy­gar­dų ir vi­sus Sei­mo na­rius rink­ti dau­gia­man­da­tė­je pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

"Gal tai ir bū­tų pa­pras­čiau, bet tuo­met nu­ken­tė­tų re­gio­nai, nes Sei­me do­mi­nuo­tų did­mies­čių at­sto­vai, tą jau da­bar ga­li­ma ma­ty­ti. Sei­mo su­dė­tį lem­tų did­mies­čių rin­kė­jai, nes jų dau­giau, – tei­gia Ak­me­nės ra­jo­no me­ras. – Ki­ta ver­tus, ka­da baig­si­me vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bas kai­ta­lio­ti? Nė­ra ge­ros ir tos "kom­bi­na­ci­jos" su pa­va­di­ni­mais, kai iš vi­so iš­tri­na­mi sa­vi­val­dy­bių pa­va­di­ni­mai. Dėl to su rin­kė­jais pir­miau­sia rei­kia dis­ku­tuo­ti."

Vie­ša pa­slap­tis, kad apy­gar­das Sei­mo na­riai "brai­žė­si pa­gal tai, kur kas ko­kį įdir­bį jau tu­ri, kur kam ge­riau "ap­si­mo­ka" bū­ti".

ELTA nuotr.
VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė kviečia teikti argumentuotus pasiūlymus ir dėl apygardų ribų perbraižymo, ir dėl pavadinimų.
Kraš­to pa­va­di­ni­mai – pa­si­džia­vi­mui įkvėp­ti

VRK pir­mi­nin­kė Lau­ra MAT­JO­ŠAI­TY­TĖ "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo, jog ir apy­gar­dų pa­va­di­ni­mai, ir ri­bos – "dar la­bai pro­jek­ti­niai":

– Pa­va­di­ni­mai pa­siū­ly­ti geog­ra­fo, sie­ja­mi su is­to­ri­ne apy­gar­dų praei­ti­mi. Tuo sie­kia­ma pa­ska­tin­ti rin­kė­jų di­džia­vi­mą­si sa­vo kraš­tu. Bet čia tik va­rian­tai, dar nie­ko nė­ra pa­tvir­tin­ta.

Jei­gu bend­ruo­me­nė ma­to, jog rei­kia ki­to­kio pa­va­di­ni­mo, jei­gu VRK siū­lo­mas pa­va­di­ni­mas nea­ti­tin­ka bend­ruo­me­nės įsi­vaiz­da­vi­mo, rei­kia siū­ly­ti sa­vo va­rian­tus ir pa­teik­ti ar­gu­men­tus. Taip pat ir dėl apy­gar­dų ri­bų.

Pa­siū­ly­mų lau­kia­me iki lapk­ri­čio 8 die­nos. Vi­sus žiū­rė­si­me, ver­tin­si­me ir at­sa­ky­si­me pa­siū­ly­mus tei­ku­siems as­me­nims.

Iki me­tų pa­bai­gos ti­ki­mės priim­ti VRK spren­di­mą dėl apy­gar­dų ri­bų kei­ti­mo. Jis tu­ri bū­ti priim­tas li­kus 210 die­nų iki Sei­mo rin­ki­mų. Bet no­ri­me priim­ti anks­čiau, kad vi­siems kuo grei­čiau bū­tų aiš­ku, kaip apy­gar­dos bus per­brai­žy­tos.

Per anks­tes­nius rin­ki­mus apy­gar­dos tu­rė­jo bū­ti ne ma­žes­nės, kaip 31 000–32 000 rin­kė­jų, o mak­si­ma­li ri­ba 37 000–38 000 rin­kė­jų. Da­bar že­mu­ti­nė ri­ba – apie 31 000.

Že­mė­la­py­je skel­bia­me, kiek ko­kio­je apy­gar­do­je yra rin­kė­jų.

Apy­gar­dų ri­bos kei­čia­mos at­si­žvel­giant, kiek rin­kė­jų yra su­ma­žė­ję, ir pro­gno­zuo­jant, kiek dar ma­žės, kad 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mams apy­gar­do­je rin­kė­jų skai­čius ati­tik­tų tei­sės ak­tus.

Jei­gu vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je vis­kas tvar­ko­je, tai ne­reiš­kia, kad ki­to­je vis­kas tvar­ko­je. To­dėl, pa­vyz­džiui, rei­kė­jo ko­re­guo­ti Rad­vi­liš­kio apy­gar­dą. Ne­si­ryž­čiau ver­tin­ti, kad ten pa­kan­ka rin­kė­jų.

Lie­tu­vo­je vie­na rin­ki­mų apy­gar­da ma­žė­ja, nes su­da­ro­ma at­ski­ra apy­gar­da už­sie­ny­je pa­sau­lio lie­tu­viams.

Apy­gar­dų ri­bos kei­čia­mos ir dėl Vil­niaus, ku­ris di­dė­ja. 2016 me­tais tu­rė­jo­me jam pri­dė­ti dvi apy­gar­das, da­bar – dar vie­nos rei­kia. Tad kaž­kur ki­tur re­gio­nuo­se rei­kė­jo dar vie­ną apy­gar­dą pa­nai­kin­ti.

Vėl­gi bu­vo ver­tin­ta pa­gal tai, kur yra di­džiau­sia emig­ra­ci­ja, di­džiau­sias rin­kė­jų ma­žė­ji­mas. To­dėl pa­nai­kin­ta Že­mai­ti­jos apy­gar­da, jos apy­lin­kės jun­gia­mos su ki­tų apy­gar­dų.

Lie­tu­vo­je lie­ka 70 rin­ki­mų apy­gar­dų, iš jų tik 14 apy­gar­dų ri­bos ne­si­kei­čia.

Komentarai

kike    Šeš, 2019-10-12 / 17:35
Ar verta eiti į rinkimus, jei seime vadovauja tie patys veidai? Būna ir naujų veidų, bet jie tik dėl skaičiaus. Laiko gaišimas, ne daugiau.
Staripsnio pavadinimas    Šeš, 2019-10-12 / 19:06
Straipsnio pavadinimas klaidinantis. Kalba eina ne apie savivaldybes ir jų teritorijų reformą, bet rinkimų apygardas, kas nėra tapatu administraciniam suskirstymui. Tai kaip vadinti apygardą, kuri susideda daugiau nei iš 1 savivaldybės???
Joniškis (Žiemgala ir tuo didžiuojamės!)    Šeš, 2019-10-12 / 20:26
Tai nuostabu, kad suteikiami istoriniai pavadinimai! Joniškiečiams tai itin patinka. Iš straipsnio matosi, kad nesiskundžia ir pakruojiečiai. Tad ko čia bliaunat? O jei kokia Kalmės merui (socialdemokratui) ir nepatinka, tuomet Kelmės vardu ir toliau vadinasi. kame problema. Man atrodo, kad yra garbė turėti savo regioninį pavadinimą, o ne vadintis savivaldybės vardu. Ateis laikas, kai jungs po keturis rajonus - tai keturgubais vardais vadinsimės? P.s Bet socialdemokratai yra kairieji, tad jų vertybės kitos. Jiems regioninis mentalitetas nelabai įdomus. Deja.
Pasidalinimai    Pir, 2019-10-14 / 17:31
Nebeįdomūs tie ŠK straipsniai, jokios intrigos , jokio gyvenimo. Matyt, niekas neįdomu, tik rinkimai. O čia aktualus straipsnis, kiekvienas gyventojas turi pats apsispręsti , kur gyventi už ką balsuoti, o čia Vilniuje kuriami "žemėlapiai", kokios rinkimų apygardos gali būti, kaip mokesčius surinkti, kaip ir kur perskirstyti ..... . Šiaip - yra bendruomenės teisės ir Vakarų Europoje, ir Šveicarijoje, ir Amerikoje , kad federalinių įstatymų gali nepriimti ( pvz. paaiškinu, ką jie ten durniai vašingtone sumanė, tai nėra svarbu pas mus oregone"). O Rinkimai - tai ne nuo partijų reikia rinkti, bet nuo žmonių, bet turi būti asmeninė atsakomybė, bet kuriuo metu, jei susitepęs politikas, tai rinkėjai gali atšaukti 50 proc. rinkusiųjų balsų ( referendumais , peticijomis ir maldomis į dievą pan.)...... . Aš tai už bendruomenes, jų jungimąsį, bet ne už "apygardas" nuleistas iš vilniaus.
Asociacijos    Pir, 2019-10-14 / 17:42
Kalbininkams gal būtų įdomu - pats žodis "rinkimų apygarda", tai kažkoks nepagarbus rinkėjams - nuo žodžio "gardas' - kas taikoma gyvuliams aptverti, ir "apie" - tai- vadinasi , kas prie "gardo' ? Bent reikėtų gerą žodį parinkti - kokį "Lietuvos vakarų bendruomenė" , o ne pvz. Jonyškio rinkėjų ( runkelių) apygarda ( į tą gardą jungiami ir Pakruojiečiai ir Akmeniškiai ir Šiauliečiai ). Geresnį žodį reikia parinkti jungiant "regionus" , o ne jungti, pagal rinkėjų ( runkelių) kiekį, neatsižvelgiant į etnografines, tradicines, papročių ir .t.t. piliečių būdą - t.t.
Parapijos    Pir, 2019-10-14 / 17:51
Geriausia būti visiems katalikams ir jungtis į parapijas, prie kokio klebono priskirti, tam ir meldžiames, jokių mokesčių nereikės mokėti - , tik dešimtinę, o kas čia reiškia palyginus su mokesčiais Lietuvos biurokratams - 65 procentų nuo uždirbtų pinigų biurokratams (gal tam, kad iš neturėjimo ką veikti, kurtų rinkimų apygardas, visokius kitus rinkimų būdus, reklamas, lanksnukus leistų, kad prie lovio ateitų )). Susimokam savo parapijai 10 proc. ir nereikia jokių valdžių iš Vilniaus, ir tvarką palaikys , vagių, banditų nebus, pijokų, ir užjaus ir pagydys ir palaidos .....
Keista    Pir, 2019-10-14 / 18:12
Panaikinta Žemaitijos apygarda ? Negi žemaičiai emigruoja ? Kiek emigruoja tai į Vilnių, nes anie kieti yr, bet vėl kazusas, kas ten Vilniuje už žemaity balsos ? Žematis ir užsieny žemaitis. Kam naikinti Žemaitijos apygardą, gal dar reikia ir iš Europos paveldo žemėlapio išjungti Žemaitiją, nes tokios ir nebuvo ? Paskutiniai pagonys Europoje, su savo tradicijomis, su savo valgiais, būdu, senolių išmintimi, beveik nebuvo vergų, pagal Rusijos carienės Jekaterinos duomenis, bežemių 15 proc plikbajorių su kardais, kai visa Rusijos imperijos aristokratija su žmonomis ir vaikais sudarė 2 proc nuo visos populiacijos, kuriuos reikia išnaikinti, jie lietuviai - bet jie tikrieji lietuviai, tai , klausimėlis ,kodėl nereikia Žemaitijos rinkimų apygardos ?
1 prie 1    Ant, 2019-10-15 / 08:22
Būdamas 4 kurse, turėjau tokią pačią panelę, kaip VRK šefė ;))) Oh, kad grįžtų vėl 1991-92 m. ;))))))))))))))))

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.