Nauji rinkimai – naujas teritorijų "padalijimas"

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Rinkėjai prieš rinkimus vėl iš naujo dalijami apygardoms.
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) šian­dien pri­sta­tė nau­ją rin­ki­mų apy­gar­dų pro­jek­tą. Rin­ki­mų že­mė­la­pis per­brai­žo­mas dėl už­sie­ny­je ku­ria­mos nau­jos apy­gar­dos ir Vil­niaus, ku­riam rei­kia dar vie­nos apy­gar­dos. Po­ky­čiai pa­lies ir Šiau­lių kraš­to sa­vi­val­dy­bių rin­kė­jus. Šiau­liai ir Šiau­lių ra­jo­nas su­si­grą­žins da­lį rin­kė­jų, o Kel­mės ra­jo­nas "įžengs" į ki­tas ap­skri­tis.

Nau­jie­na prieš rin­ki­mus

Ruoš­da­ma­si 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mams VRK pa­ren­gė nau­ją rin­ki­mų apy­gar­dų pro­jek­tą. Po­ky­čių pri­rei­kė dėl Sei­mo spren­di­mo kur­ti at­ski­rą rin­ki­mų apy­gar­dą pa­sau­lio lie­tu­viams. To­dėl vie­na apy­gar­da ma­ži­na­mas apy­gar­dų skai­čius pa­čio­je Lie­tu­vo­je. Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ja da­bar da­li­ja­ma į 70 vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų.

Rin­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad rin­kė­jų skai­čius apy­gar­do­je tu­ri bū­ti nuo 0,9 iki 1,1 vi­du­ti­nio rin­kė­jų vi­so­se vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se skai­čiaus.

VRK va­do­vau­ja­si Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo 2015 me­tų spa­lio 20 die­nos nu­ta­ri­mu, kad rin­kė­jų skai­čiaus nuo­kry­pis rin­ki­mų apy­gar­do­se ga­lė­tų bū­ti ne di­des­nis kaip 10 pro­cen­tų nuo vi­du­ti­nio rin­kė­jų vi­so­se vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se skai­čiaus.

Ak­cen­tuo­ja­ma, jog apy­gar­dų ri­bų po­ky­čius le­mia ir de­mog­ra­fi­niai po­ky­čiai. Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos mies­tuo­se gy­ven­to­jų skai­čius au­ga, o re­gio­nuo­se – ma­žė­ja.

Šiau­lių ap­skri­ty­je, pa­gal VRK ro­do­mą da­bar­ti­nių apy­gar­dų že­mė­la­pį (2018 me­tų gruo­džio mėn. gy­ven­to­jų re­gist­ro duo­me­nys), ma­žes­nis nei vi­du­ti­nis rin­kė­jų skai­čius fik­suo­tas abie­jo­se Šiau­lių mies­to apy­gar­do­se: Auš­ros (-1,82 pro­c.), Sau­lės (-1,52 pro­c.).

Su­ma­žė­jo Rad­vi­liš­kio apy­gar­da (nuo­kry­pis nuo vi­dur­kio su­da­ro -7,6 pro­c.), Kelmės–Šiaulių (- 8,64 pro­c.), Akmenės–Mažeikių (- 5,8 pro­c.), Pasvalio–Pakruojo (1,34 pro­c.) apy­gar­dos.

Dau­giau rin­kė­jų nei vi­du­ti­niš­kai, fik­suo­ta tik dvie­jo­se kraš­to apy­gar­do­se: Kuršėnų–Dainų apy­gar­do­je (7,96 pro­c.) ir Žiem­ga­los apy­gar­do­je (5,8 pro­c.).

Kur­šė­nus mąs­tė jung­ti su Kel­me

Ri­ma Baš­kie­nė, Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja, ku­ri yra iš­rink­ta Kuršėnų–Dainų apy­gar­do­je, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog bu­vo svars­to­mas va­rian­tas jung­ti Kur­šė­nus prie Kel­mės ra­jo­no.

Į to­kį ra­jo­no iš­dras­ky­mą ne­ga­lė­jęs ne­rea­guo­ti Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras. Jis krei­pė­si į VRK, at­kreip­da­mas dė­me­sį, jog Kur­šė­nai yra ra­jo­no cent­ras, o at­si­dur­tų apy­gar­do­je, ku­rio­je Šiau­lių ra­jo­no rin­kė­jai su­da­ry­tų tik vie­ną treč­da­lį.

"Jau per anks­tes­nius Sei­mo rin­ki­mus Šiau­lių ra­jo­nui bu­vo "nu­kirs­tos ran­kos ir ko­jos" – ra­jo­no rin­kė­jai ati­duo­ti Kel­mės-Šiau­lių apy­gar­dai ir Žiem­ga­los apy­gar­dai, – pri­mi­nė R. Baš­kie­nė. – Nors Šiau­lių ra­jo­ne vi­sa­da tu­rė­jo­me pa­kan­ka­mai gy­ven­to­jų apy­gar­dai su­da­ry­ti."

Da­bar apy­gar­dos ne­ga­li bū­ti ma­žes­nės nei 31 tūks­tan­tis rin­kė­jų ir di­des­nės nei 38 tūks­tan­čiai rin­kė­jų.

"Sup­ran­ta­me, kad po­ky­čiai yra neiš­ven­gia­mi, at­si­ran­da ne tik apy­gar­da už­sie­ny­je, bet ir dar vie­na apy­gar­da Vil­niu­je, to­dėl Lie­tu­vo­je neiš­ven­gia­mai apy­gar­dų ri­bos tu­ri keis­tis, –sakė po­li­ti­kė. – Kiek ži­nau, tik 13 apy­gar­dų ri­bos ne­kei­čia­mos, bet, ma­nau, jog la­bai svar­bu, kad kuo la­biau bū­tų iš­lai­ky­tas sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mas."

Ji pa­si­džiau­gė, kad pro­jek­to ren­gė­jai į pa­sta­bas Šiau­lių ra­jo­no at­žvil­giu su­rea­ga­vo.

"Šiau­lių ra­jo­nas at­gau­tu­me pie­ti­nę da­lį – nuo Aukš­te­lės, Bu­bių iki Ba­zi­lio­nų, tik da­lis šiau­ri­nės te­ri­to­ri­jos dar lik­tų Žiem­ga­los apy­gar­dai, – pa­si­da­li­jo ži­nio­mis. – Ir pa­va­di­ni­mą nau­ją tu­rė­tu­me – Šiau­lių kraš­to apy­gar­da."

Kel­mės ra­jo­nas, nors ir bū­tų jun­gia­mas su ki­tais ra­jo­nais (Ra­sei­nių ar Tel­šių), iš es­mės iš­lik­tų vien­ti­sas. Tik ne­di­de­lis Kel­mės ra­jo­no šiau­ri­nis kam­pas nu­ma­to­mas jung­ti prie Rad­vi­liš­kio apy­gar­dos.

"Tai nė­ra ga­lu­ti­nis va­rian­tas, – sa­kė R. Baš­kie­nė.– Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ga­li taip pat iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nes."

Šiau­lių mies­to ir Šiau­lių ra­jo­no ne­besk­riaus

VRK ren­giant apy­gar­dų ri­bų pro­jek­tą tal­ki­nęs moks­li­nin­kas geog­ra­fas dr. Ro­lan­das Tu­čas "Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no, jog Šiau­lių ra­jo­nas "bus pa­ten­kin­tas", ne­be­nu­ma­ty­ta jo kar­py­ti.

"Šiau­lių mies­tas taip pat bus pa­ten­kin­tas, – sa­kė R. Tu­čas. – Prie mies­to apy­gar­dų at­gal pri­jun­gia­mos ke­tu­rios iš sep­ty­nių Kur­šė­nų-Dai­nų apy­gar­dos apy­lin­kių, su­da­ry­tų iš šiau­lie­čių rin­kė­jų."

Prie Sau­lės apy­gar­dos bū­tų jun­gia­ma Ber­žy­no apy­lin­kė, prie Auš­ros – Ar­chi­tek­tų, Ly­ros ir Dai­nų apy­gar­dos. Šiau­lių ra­jo­nui lik­tų – Šven­tu­pio, Ro­mu­vos ir Ge­gu­žių apy­lin­kės.

Iš Žiem­ga­los apy­gar­dos į Šiau­lių ra­jo­ną "grįž­ta" trys rin­ki­mų apy­lin­kės – Bri­dų, Vi­jo­lių, Ša­ky­nos. Ta­čiau Žiem­ga­lai pa­lie­ka­mi to­kie Šiau­lių ra­jo­no mies­te­liai, kaip Gruz­džiai, Kai­riai, Nai­siai, Gin­kū­nai.

Ak­me­nės, Pak­ruo­jo, Jo­niš­kio ra­jo­nų rin­kė­jai iš es­mės tu­rė­tų iš­lik­ti da­bar­ti­nių apy­gar­dų ri­bo­se.

Jau per anks­tes­nius Sei­mo rin­ki­mus Šiau­lių ra­jo­nui bu­vo „nu­kirs­tos ran­kos ir ko­jos".

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Antradienį Vyriausioji rinkimų komisija nutarė įkurti Pasaulio lietuvių vienmandatę rinkimų apygardą. Komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė priminė, kad dar šiemet Seimas neeiliniame posėdyje pritarė sprendimui, kuriuo artimiausiuose Seimo rinkimuose būtų kuriama atskira rinkimų apygarda pasaulio lietuviams. Jos rinkėjų skaičius nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsavusių rinkėjų skaičių.