Pristatyti siuntinį sutrukdė asmens duomenų apsauga?

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Siun­ta ga­vė­jo ga­li ir ne­pa­siek­ti, jei­gu nu­ro­dy­tas tik ad­re­sas.
Į to­kią ku­rio­zi­nę si­tua­ci­ją pa­te­ko šiau­lie­tė Li­na. Spa­lio pa­bai­go­je mo­te­ris už­si­sa­kė pre­kių iš Pran­cū­zi­jos, per­ve­dė pi­ni­gus ir pra­dė­jo lauk­ti siun­ti­nio. Ne­su­lau­ku­si ža­dė­tu lai­ku, pra­dė­jo ieš­ko­ti, kur siun­ti­nys ga­lė­jo įstrig­ti.

Paš­to dė­žu­tė­je pra­ne­ši­mų ne­pa­lie­ka?

Tik var­gais ne­ga­lais šiau­lie­tei pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti, kad Lie­tu­vo­je siun­ti­nį pe­rė­mė DPD kur­je­rių tar­ny­ba. Su­si­sie­kus su ja, mo­te­ris iš­gir­do, kad kur­je­ris, at­vy­kęs nu­ro­dy­tu ad­re­su, nie­ko ne­ra­do na­muo­se, ka­dan­gi ant siun­ti­nio ne­bu­vo nu­ro­dy­tas te­le­fo­no nu­me­ris, siun­ti­nį iš­si­ve­žė, o po ke­lių die­nų jis bu­vo grą­žin­tas siun­tė­jui.

Mo­te­ris ti­ki­na, kad už­sa­ki­nė­da­ma pre­kes tik­rai pa­ra­šė sa­vo te­le­fo­no nu­me­rį, ta­čiau te­le­fo­nu at­si­lie­pu­si DPD at­sto­vė ti­ki­no, kad ant lip­du­ko bu­vo tik ad­re­sas, o te­le­fo­no nu­me­rio ne­bu­vo.

"Pak­lau­siau, ne­jau­gi ne­ga­lė­jo man pa­što dė­žu­tė­je pa­lik­ti pra­ne­ši­mo, kad at­ke­lia­vo siun­ti­nys ir kur ga­lė­čiau jį at­siim­ti. At­sa­kė, kad jie to­kio da­ly­ko ne­da­ro dėl duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mo", – pa­sa­ko­ja Li­na.

Mo­te­ris ste­bi­si, ko­kie duo­me­nys ga­li bū­ti pa­žeis­ti nu­ro­dant pra­ne­ši­me, kad šiuo ad­re­su at­ke­lia­vo siun­ti­nys. Net­gi pa­si­do­mė­jo Vals­ty­bi­nė­je duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jo­je ir su­ži­no­jo, kad ins­pek­ci­ja "bend­ro po­bū­džio pra­ne­ši­me ne­ma­to jo­kio įsta­ty­mo pa­žei­di­mo".

Pra­dė­jus ieš­ko­ti tei­sy­bės, iš DPD pa­vy­ko gau­ti siun­tos ke­lio­nės in­for­ma­ci­ją. Jo­je nu­ro­dy­ta, kad spa­lio 23 die­nos ry­tą DPD kur­je­ris, at­vy­kęs nu­ro­dy­tu ad­re­su, nie­ko ne­ra­do na­muo­se, pa­li­ko pra­ne­ši­mą, o siun­ti­nį grą­ži­no į siun­tų pri­sta­ty­mo punk­tą.

Li­na ste­bi­si, ko­dėl siun­tos ke­lio­nės in­for­ma­ci­jo­je nu­ro­dy­ta, kad pa­lik­tas pra­ne­ši­mas, jei­gu DPD at­sto­vė tei­gė, kad jie to­kių pra­ne­ši­mų ne­pa­lie­ka dėl as­mens duo­me­nų ap­sau­gos. Be to, vie­nin­te­lis tą die­ną pa­što dė­žu­tė­je bu­vęs pra­ne­ši­mas bu­vo iš Lie­tu­vos pa­što.

"Ta­da dar pa­gal­vo­jau, kad ma­no siun­ti­nys at­ke­lia­vo, nu­va­žiuo­ju į pa­štą, o ten – man re­gist­ruo­tas laiš­kas iš Sod­ros. Jo­kio ki­to pra­ne­ši­mo tą die­ną į pa­što dė­žu­tę ne­bu­vo įmes­ta", – pa­sa­ko­ja mo­te­ris.

Ne­ga­na to, siun­tos ke­lio­nės in­for­ma­ci­jo­je spa­lio 31 die­ną at­si­ra­do įra­šas, kad "klai­din­gas ad­re­sas ir siun­ta grą­žin­ta siun­tė­jui".

Šį įra­šą DPD at­sto­vai vė­liau paaiš­ki­no taip: "Šiau­lių ter­mi­na­lo dar­buo­to­jas per klai­dą pri­sky­rė ne tą ske­na­vi­mo ko­dą, to­dėl sis­te­mo­je ma­to­ma ne­tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja apie klai­din­gą ga­vė­jo ad­re­są."

Siun­ta iš­ke­lia­vo at­gal

Kai šiau­lie­tė pra­dė­jo in­ten­sy­viai iš­ko­ti sa­vo pra­din­gu­sio siun­ti­nio, jis dar ne­bu­vo kir­tęs Lie­tu­vos sie­nos. Ta­čiau nei lapk­ri­čio 1-ąją, nes bu­vo šven­ti­nė die­na, nei lapk­ri­čio 2–3 die­no­mis (sa­vait­ga­lis) su­si­siek­ti su kur­je­rių at­sto­vais te­le­fo­nu ne­pa­vy­ko, at­si­liep­da­vo au­toat­sa­kik­lis. Li­na įsi­ti­ki­nu­si, kad vi­są sa­vait­ga­lį siun­ti­nys pra­bu­vo Lie­tu­vo­je, ta­čiau DPD at­siun­tė tik laiš­ką ap­gai­les­tau­da­mi dėl įvy­ku­sio ne­su­sip­ra­ti­mo, bet siun­ti­nio ne­beg­rą­ži­no.

Šiau­lie­tės siun­ti­nys, par­ke­lia­vęs į Pran­cū­zi­ją, gruo­džio mė­ne­sį vėl bu­vo iš­siųs­tas į Lie­tu­vą. Šį­kart Li­na jau ga­lė­jo sek­ti vi­są siun­tos ke­lio­nę.

Mo­te­ris sa­ko, jog ne­daug trū­ko, kad is­to­ri­ja ir vėl bū­tų pa­si­kar­to­ju­si. Siun­tos ke­lio­nės in­for­ma­ci­jo­je Li­na ma­tė, kad siun­ta pri­sta­ty­ti iš­vež­ta apie 9 va­lan­dą ry­to, ta­čiau ne­su­lau­kė nei skam­bu­čio, nei ži­nu­tės, ka­da siun­ti­nys bus pri­sta­ty­tas.

"Tik apie 16 va­lan­dą, kai pa­ti pra­dė­jau skam­bin­ti ir ieš­ko­ti, siun­ti­nys bu­vo at­vež­tas. Va­di­na­si, lau­kiant siun­ti­nio rei­kia pa­siim­ti išei­gi­nę?" – svars­to mo­te­ris.

Pa­žei­di­mų ne­ra­do

Šiau­lie­tė dėl pa­tir­tų ne­pa­to­gu­mų lau­kiant svar­baus jai siun­ti­nio krei­pė­si į Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bą. Ši aiš­ki­no­si si­tua­ci­ją, ta­čiau at­siųs­ta­me at­sa­ky­me mo­te­ris ne­su­ži­no­jo nie­ko nau­jo, ko dar ne­bū­tų iš­gir­du­si iš DPD at­sto­vų.

"Pa­tik­rin­ti, ar bu­vo įmes­tas pra­ne­ši­mas į pa­što dė­žu­tę, at­seit, jie ne­ga­li. O ki­tų pa­žei­di­mų ne­nus­ta­tė, – sa­ko Li­na. – Ma­nau, kad kur­je­ris, ne­ra­dęs te­le­fo­no nu­me­rio, ne­ma­tė rei­ka­lo eik­vo­ti lai­ko ir ku­ro vež­da­mas to­kį ne­di­de­lį siun­ti­nį."

"Šiau­lių kraš­tas" taip pat su­si­sie­kė su DPD. Si­tua­ci­ją su­ti­ko pa­ko­men­tuo­ti įmo­nės at­sto­vas spau­dai To­mas Vaiš­vi­la.

"Pas­lau­gos tei­kė­jas pri­va­lo in­for­muo­ti ga­vė­ją apie pa­što siun­tą, pa­lik­da­mas pra­ne­ši­mą ga­vė­jo gau­na­mų­jų laiš­kų dė­žu­tė­je ar­ba elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, už­tik­ri­nan­čio­mis to­kio pra­ne­ši­mo ga­vi­mą. Daž­nas at­ve­jis, kai priė­ji­mas prie pa­što dė­žu­tės yra po už­rak­tais, to­dėl kur­je­ris ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­lik­ti pra­ne­ši­mo. Šiuo at­ve­ju elekt­ro­ni­nė­mis ry­šio prie­mo­nė­mis taip pat ne­bu­vo ga­li­my­bės pa­lik­ti pra­ne­ši­mo, nes ne­bu­vo pa­teik­tas nei te­le­fo­no nu­me­ris, nei elekt­ro­ni­nio pa­što ad­re­sas", – sa­kė T. Vaiš­vi­la.

Ta­čiau, kaip ga­lė­jo nu­tik­ti, kad kur­je­ris ne­pa­li­ko ra­šy­ti­nio pra­ne­ši­mo pa­što dė­žu­tė­je, ku­ri prie nuo­sa­vo na­mo tvo­ros yra leng­vai priei­na­ma, T. Vaiš­vi­la ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti.

T. Vaiš­vi­la taip pat in­for­ma­vo, kad nu­ro­dy­tu ad­re­su ne­ra­dus ga­vė­jo, siun­ta grą­ži­na­ma į DPD ter­mi­na­lą, o klien­tas apie tai in­for­muo­ja­mas elekt­ro­ni­niu pa­štu. Vyk­dant Klien­to pa­ve­di­mą už pa­pil­do­mą pa­slau­gos mo­kes­tį neį­teik­ta siun­ta ga­vė­jui pri­sta­to­ma pa­kar­to­ti­nai. Jei­gu ne dėl DPD kal­tės ne­pa­vyks­ta pri­sta­ty­ti siun­tos per 7 ka­len­do­ri­nes die­nas, siun­ta grą­ži­na­ma siun­tė­jui be at­ski­ro su­de­ri­ni­mo.

Li­na sa­ko, kad pa­na­šių kaip jos is­to­ri­ja te­ko gir­dė­ti ne iš vie­no: "Skau­džiau­sia, kad jo­kia tar­ny­ba ne­ga­li ap­gin­ti žmo­gaus, nie­kur ne­ga­li ras­ti tei­sy­bės. Pats kal­tas lie­ki, kad kaž­kas blo­gai dir­ba."

Tik apie 16 va­lan­dą, kai pa­ti pra­dė­jau skam­bin­ti ir ieš­ko­ti, siun­ti­nys bu­vo at­vež­tas. Va­di­na­si, lau­kiant siun­ti­nio rei­kia pa­siim­ti išei­gi­nę?

Susijusios naujienos