"Pergalių ir kovų keliais" žygeiviai ėjo ir 100 kilometrų

Ar­tū­ro JAU­GĖ­LOS nuo­tr.
Pir­muo­sius žy­gio ki­lo­met­rus žy­gei­viai ėjo kar­tu.
Šeš­ta­die­nį žy­gei­viai rin­ko­si Rad­vi­liš­ky­je da­ly­vau­ti pės­čių­jų žy­gy­je "Per­ga­lių ir ko­vų ke­liais", skir­ta­me Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės per­ga­lės prieš ber­mon­ti­nin­kus šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti. Tai bu­vo pir­ma­sis Rad­vi­liš­ky­je or­ga­ni­zuo­ja­mo cik­lo "Per­ga­lės su­vie­ny­ti" ren­gi­nys.

De­vin­tą kar­tą vy­ku­sia­me žy­gy­je ke­liau­to­jai ga­lė­jo rink­tis iš tri­jų marš­ru­tų: 26, 50 ir 100 ki­lo­met­rų.

Žy­gio or­ga­ni­za­to­rius, Pės­čių­jų žy­gių aso­cia­ci­jos Šiau­lių re­gio­no va­do­vas Ne­ri­jus Kund­ro­tas star­tą prie Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro da­vė 14 va­lan­dą. Išei­nan­čiuo­sius iš­ly­dė­jo sma­gi ka­pe­los mu­zi­ka.

Į tra­są išė­jo apie 200 žy­gei­vių, gau­siau­sias bū­rys bu­vo pa­si­rin­ku­sių­jų ei­ti 26 ki­lo­met­rus. Šim­to ki­lo­met­rų iš­šū­kiui pa­si­ry­žo apie 70 žmo­nių.

Pir­mo­ji kliū­tis žy­gei­vių lau­kė ties ge­le­žin­ke­liu: te­ko pra­leis­ti trau­ki­nius. Ke­lias su­ko per ko­lek­ty­vi­nius so­dus, už jų žy­gei­viams rei­kė­jo įveik­ti duo­bė­to, per­mir­ku­sio, iš­mau­ro­to ke­lio at­kar­pą.

Il­guo­čiuo­se žy­gei­viai iš­si­ri­kia­vo vo­re­le – ki­tą kran­tą pa­siek­ti rei­kė­jo lin­guo­jan­čiu til­tu.

Pir­ma­sis kont­ro­lės punk­tas žy­gei­vių lau­kė už maž­daug 10 ki­lo­met­rų Mie­žai­čiuo­se, kur or­ga­ni­za­to­riai ir jų tal­ki­nin­kai ra­gi­no ne tik pa­si­pil­dy­ti van­dens at­sar­gas, bet ir pa­si­vai­šin­ti obuo­liais.

Į va­ka­rą lie­tus nu­ri­mo, žy­gei­viai ga­lė­jo džiaug­tis ru­dens spal­vo­mis ir pui­kiu oru, ei­da­mi miš­ku Lin­kai­čių link.

Kar­če­mo­se lau­kė ne tik gar­di, so­ti sriu­ba, bet ir lau­žas, prie ku­rio val­gan­tys vė­ly­vus pie­tus ar va­ka­rie­nę žy­gei­viai ga­lė­jo su­šil­ti, pail­sė­ti.

Pa­si­rin­ku­sie­ji 26 ki­lo­met­rų at­stu­mą, iš Kar­če­mų pa­trau­kė į Rad­vi­liš­kį. Ki­ti žy­gei­viai ke­lio­nę tę­sė į Aukš­tel­kus, Vos­ko­nis. "Pen­kias­de­šim­tu­ki­nin­kai" iš Vos­ko­nių grį­žo į Rad­vi­liš­kį, "šim­tu­ki­nin­kai" ėjo į Šniū­rai­čius, Ši­lė­nus, Po­le­kė­lę, Aco­ka­vus, Bat­kū­nus ir ta­da – į Rad­vi­liš­kį.

Įvei­kę nu­ma­ty­tą dis­tan­ci­ją, vi­si pės­čių­jų žy­gio da­ly­viai fi­ni­ša­vo ten, iš kur ir star­ta­vo – Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­re. Ke­lia­vę 26 ir 50 ki­lo­met­rus su­grį­žo tą pa­tį va­ka­rą, pa­si­rin­ku­sie­ji il­giau­sią tra­są – 100 ki­lo­met­rų – ki­tą die­ną. Pir­mo­ji įvei­ku­si 100 ki­lo­met­rų žy­gei­vė pa­rė­jo sek­ma­die­nio ry­tą, 7 va­lan­dą 40 mi­nu­čių.

Vi­siems žy­gei­viams, įvei­ku­siems dis­tan­ci­ją, įteik­ti dip­lo­mai. No­rin­tie­ji ga­lė­jo įsi­gy­ti at­mi­ni­mo me­da­lius.

Žy­gį or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos gen. P. Ple­cha­vi­čiaus ka­rių są­jun­gos Šiau­lių rink­ti­nė ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ren­gi­nio par­tne­riai – Šiau­lių Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­la, Pės­čių­jų žy­gių aso­cia­ci­ja, Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ras ir Gen. P. Ple­cha­vi­čiaus šau­lių 6-oji rink­ti­nė.

Komentarai

Saulius    Ant, 2019-10-15 / 08:21
Taip, pamenu kažkuriais metais apie tūkstantį buvo susirinkę ar daugiau.Ir kodėl šį kartą ignoruoti Minaičiai, kodėl žygiai nebepradedami Baisogaloje ?
Hm    Ant, 2019-10-15 / 08:29
Kiek energijos paleista vėjais. Geriau močiutėms malkų būtų prigaminę :)
C'est la vie    Ant, 2019-10-15 / 08:43
Kodėl neatsiliepia žygeiviai, ar jie dar neatsigavę? Iš tiesų, pamenu žygius iš Baisogalos, tai būdavo tikra šventė, daugiau kaip 600 jų susirinkdavo. O Radviliškis labai supaprastino, padarė kaip eilinį pasivaikščiojimą.
Kilas metras    Ant, 2019-10-15 / 08:57
o kada tie patrijotai pamines 40-ju liepos men. Stalino ordu ileidima Lietuvon be vieno suvio Smetonos nutarimu arba tu atseit jenerolu vetru irgi vanagu pergales pries beginkliu civilius-kokiu tai tikru pergaliu pries ginkluotas okupantu igulas pokary kaip negirdeti taip ir negirdeti.....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos