Pakruojo rajone rasta pavojingų atliekų

AAD nuo­tr.
Pa­vo­jin­gos naf­tos pro­duk­tų at­lie­kos bu­vo san­dė­liuo­ja­mos ne­leis­ti­no­je vie­to­je ir ne­leis­ti­no­mis są­ly­go­mis.
Ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tai Pak­ruo­jo ra­jo­ne at­li­ko ne­pla­ni­nį pa­tik­ri­ni­mą, per ku­rį ra­do 222 sta­ti­nes su neaiš­kios kil­mės skys­čiais, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, naf­tos pro­duk­tų at­lie­ko­mis. Bu­vo kreip­ta­si į Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ji­mo.

Ap­tik­tos at­lie­kos ga­li­mai pri­klau­so bend­ro­vei "BNB Ca­pi­tal". Pa­gal Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros iš­duo­tą Tar­šos in­teg­ruo­tos pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės lei­di­mą (TIPK) ši bend­ro­vė veik­lą ga­li vyk­dy­ti tik Pak­ruo­jo ra­jo­no Pet­ra­šiū­nų kai­me, Sto­ties gat­vė­je 5. Tuo tar­pu mi­nė­tos 222 sta­ti­nės ras­tos ki­to­je vie­to­je.

Pa­tik­ri­nus lei­di­me nu­ro­dy­tą te­ri­to­ri­ją, ras­ta dar 91 plas­ti­ki­nė tal­pyk­la su naf­tos pro­duk­tų re­ge­ne­ra­vi­mo at­lie­ko­mis ir 15 tuš­čių tal­pyk­lų, ku­rios, kaip nu­sta­ty­ta, bu­vo san­dė­liuo­ja­mos ne­si­lai­kant TIPK rei­ka­la­vi­mų.

Nus­ta­ty­ta, kad įmo­nė, ga­li­mai pa­žeis­da­ma ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, at­lie­kas lai­ko ir dar vie­no­je vie­to­je. Paaiš­kė­jo, kad ana­lo­giš­kos kil­mės naf­tos pro­duk­tų at­lie­kos to­kio­se pat tal­pyk­lo­se lai­ko­mos ir Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne. Ten ras­tos 132 sta­ti­nės.

Už at­lie­kų lai­ky­mą ne­si­lai­kant TIPK lei­di­me nu­sta­ty­tų są­ly­gų įmo­nei ir at­sa­kin­giems įmo­nės as­me­nims bus tai­ko­mos po­vei­kio prie­mo­nės bei tei­kia­mas pri­va­lo­ma­sis nu­ro­dy­mas at­lie­kas per­duo­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jams.

Komentarai

Petras    Ket, 2020-01-30 / 19:45
Matome kad Rusijos kgbistas Landsbergis , įvairiom priemonėm stengiasi išnaudoti Lietuvoje užsilikusius gyventojus, todėl valdininkai prisivoge ir perkasi namus užsienije .

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.