Pagyvenusių žmonių dieną organizuojami renginiai senjorams

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Tarp­tau­ti­nei pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­nai skir­ta ne tik gau­si ren­gi­nių pro­gra­ma, bet ir sal­di do­va­nė­lė.
Spa­lio 1-ąją mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­na. Ši die­na  Šiau­liuo­se tu­ri sa­vi­tas tra­di­ci­jas – per 20 mies­to ka­vi­nių ir ki­tų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų sen­jo­rus ne­mo­ka­mai vai­ši­na ka­va ir (ar­ba) ar­ba­ta, o kul­tū­ros įstai­gos siū­lo vi­są puokš­tę ne­mo­ka­mų ren­gi­nių. Prog­ra­ma pa­va­din­ta "Te­su­šy­la šir­dys". Ap­si­lan­kę ren­gi­niuo­se sen­jo­rai bus vai­ši­na­mi spe­cia­liai šiai die­nai pa­ga­min­tais šo­ko­la­du­kais.

Di­džiau­sio su­si­do­mė­ji­mo kas­met su­lau­kia Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos spek­tak­liai. Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė pa­si­džiau­gė, kad nors di­džio­jo­je sa­lė­je vyks prem­je­ra, teat­ras sen­jo­rams du kar­tus ro­dys Juo­zo Ži­bū­dos re­ži­suo­tą spek­tak­lį "Ru­dens is­to­ri­ja" ma­žo­jo­je sa­lė­je. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas, ta­čiau su kvie­ti­mais, ku­riuos jau šian­dien ga­li­ma pa­siim­ti teat­ro ka­so­je.

Ve­dė­ja at­krei­pė dė­me­sį, kad sen­jo­rams siū­lo­ma ne­ma­žai spor­ti­nių, svei­ka­ti­ni­mo pra­mo­gų. Jie ga­lės ne­mo­ka­mai lan­ky­tis ba­sei­ne, spe­cia­lis­tų ve­da­mo­se mankš­to­se, eks­kur­si­jo­je-žy­gy­je su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis, edu­ka­ci­jo­se.

Kul­tū­ri­nė­je pro­gra­mo­je – pa­ro­dos, eks­kur­si­jos, po­pie­tės, kon­cer­tai, fil­mų pro­gra­mos. 18 va­lan­dą kon­cer­tų sa­lė­je "Sau­lė" vyks šven­ti­nis kon­cer­tas sen­jo­rams "Mei­lės val­sas". Kon­cer­tuos Eu­ge­ni­jus Chreb­to­vas, As­ta Krikš­čiū­nai­tė, Pi­jus Kond­ro­tas, Ge­di­mi­nas Brūz­ga ir Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ras (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Si­gi­tas Vai­čiu­lio­nis, di­ri­gen­tas G. Brūz­ga).

Tą pa­čią die­ną mi­ni­ma ir Tarp­tau­ti­nė mu­zi­kos die­na. Jai pa­mi­nė­ti 16 va­lan­dą Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je vyks III Šiau­rės Lie­tu­vos jau­nų­jų mu­zi­kų pa­ra­das, ku­ria­me da­ly­vaus Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos, 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los, "Da­gi­lė­lio" dai­na­vi­mo mo­kyk­los jau­nie­ji at­li­kė­jai.

Skra­ju­tes su ren­gi­nių pro­gra­ma sen­jo­rai ga­li ras­ti Sa­vi­val­dy­bės prii­ma­ma­ja­me, Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re, kul­tū­ros įstai­go­se.

Spa­lio 1-osios ren­gi­niams iš mies­to biu­dže­to Sa­vi­val­dy­bė sky­rė 5 tūks­tan­čius eu­rų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.