Pagaliau vagonas "atrado" savo vietą

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
60 to­nų sve­rian­tį va­go­ną kė­lė du kra­nai, ku­rių kiek­vie­no ke­lia­mo­ji ga­lia – po 200 to­nų.
Dau­giau nei prieš me­tus auk­cio­ne Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės nu­pirk­tas va­go­nas-res­to­ra­nas pa­ga­liau "at­ra­do" nuo­la­ti­nę vie­tą.
Jis pa­sta­ty­tas ša­lia Trem­ties va­go­no, tad da­bar Rad­vi­liš­kį – ge­le­žin­ke­li­nin­kų mies­tą – rep­re­zen­tuos jau trys su ge­le­žin­ke­liais su­si­ję ele­men­tai.

Tech­ni­nės kliū­tys ko­re­ga­vo dar­bus

Va­go­no-res­to­ra­no pa­sta­ty­mo į nuo­la­ti­nę vie­tą dar­bai pra­si­dė­jo anks­ty­vą ant­ra­die­nio ryt­me­tį – šeš­tą va­lan­dą ry­to bu­vo už­da­ry­tas eis­mas Lais­vės alė­ja, ku­ria į dar­bo vie­tą at­vy­ko du bend­ro­vės "Kau­no kra­nai" kra­nai. Kiek­vie­no iš jų ke­lia­mo­ji ga­lia sie­kė 200 to­nų. Sun­kias­vo­rė tech­ni­ka at­ve­žė be­maž 120 to­nų sve­rian­tį ba­las­tą.

Prieš pra­de­dant kė­li­mo dar­bus, Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tams te­ko ne kar­tą tar­tis ir su AB "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai", ir su stam­bia­ga­ba­ri­čius kro­vi­nius ga­lin­čių kel­ti bend­ro­vių at­sa­kin­gais spe­cia­lis­tais.

Ne kar­tą kei­tė­si ir pla­nuo­ja­ma va­go­no pa­sta­ty­mo vie­ta. Iš pra­džių jį no­rė­ta sta­ty­ti mies­to par­ke, ta­čiau pa­ma­čius, kad va­go­no per­ve­ži­mo mies­to gat­vė­mis ir jo pa­sta­ty­mo par­ke kaš­tai bū­tų itin di­de­li, šios min­ties at­si­sa­ky­ta.

Tuo­met va­go­nui bu­vo nu­ma­ty­ta vie­ta ne­to­li ge­le­žin­ke­lio bė­gių, ša­lia ka­ri­nin­kų ra­mo­vės, ta­čiau išaiš­kė­jo, jog ši vie­ta taip pat ne­tin­ka­ma dėl ten esan­čių ko­mu­ni­ka­ci­jų, ku­rioms bū­tų te­kę reng­ti ap­sau­gas.

Be to, ši vie­ta įei­na į ge­le­žin­ke­lio ap­sau­gos zo­ną, va­go­ną bū­tų kė­lę "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių" kra­nai, ku­rie ga­li kro­vi­nį pa­sta­ty­ti tik 20-ies met­rų at­stu­mu. Ta­da ir priim­tas spren­di­mas "pa­si­slink­ti" ar­čiau Trem­ties va­go­no.

Pa­sak vie­no iš dar­bų or­ga­ni­za­to­rių, Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus vy­res­nio­jo spe­cia­lis­to Vik­to­ro Šmi­to, ir tre­čią­ją vie­tą te­ko iš­sa­miai iš­tir­ti, kad ne­kliu­dy­ti po že­me esan­čių ko­mu­ni­ka­ci­jų.

"Met­ras į vie­ną ar met­ras į ki­tą pu­sę, ir mes pa­lies­tu­me ko­mu­ni­ka­ci­jas. Pa­rin­kus tin­ka­mą vie­tą, Šiau­lių re­gio­no ke­lių bend­ro­vė pa­gal rei­ka­la­vi­mus įren­gė va­go­no sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, o "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" nu­tie­sė bė­gių frag­men­tą", – pa­sa­ko­jo V. Šmi­tas.

V. Šmi­to tei­gi­mu, AB "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" jiems da­vė dvi va­lan­das, per ku­rias vis­kas tu­rė­jo bū­ti suor­ga­ni­zuo­ta: ati­temp­tas va­go­nas, at­vy­ku­si tech­ni­ka ir įvyk­dy­ti va­go­no per­kė­li­mo nuo bė­gių į jo sto­vė­ji­mo vie­tą dar­bai.

"Jei kas nors bū­tų už­stri­gę ar su­ge­dę, vis­ką bū­tų te­kę or­ga­ni­zuo­ti iš nau­jo, o spe­cia­liai tam lai­kui at­lais­vin­tais ge­le­žin­ke­lio bė­giais vėl bū­tų ati­da­ry­tas trau­ki­nių eis­mas", – per­kė­li­mo dar­bų niuan­sus aiš­ki­no V. Šmi­tas.

Per­kė­li­mo ope­ra­ci­ja pa­vy­ko sklan­džiai

Še­še­rius me­tus stam­bia­ga­ba­ri­ti­nius kro­vi­nius ve­žio­jan­čio vai­ruo­to­jo Si­gi­to Žu­ko tei­gi­mu, jiems te­ko va­žiuo­ti nak­tį ir tai tik ga­vus spe­cia­lų lei­di­mą. Po 60 to­nų sve­rian­tiems kra­nams te­ko at­vež­ti ir pri­tvir­tin­ti be­veik tiek pat sve­rian­tį ba­las­tą.

Kad pa­tys kra­nai va­žiuo­da­mi iki vie­tos neįk­limp­tų į že­mę, jiems bu­vo nu­ties­tas plokš­čių ke­lias, įreng­tos at­ra­mos po jais.

Nors va­go­nas-res­to­ra­nas sve­ria apie 60 to­nų, o vie­no at­vy­ku­sio kra­no ke­lia­mo­ji ga­lia – 200 to­nų, vie­nu kra­nu neap­si­ri­bo­ta. Jau iš anks­to bu­vo aiš­ku, jog teks sam­dy­ti du kra­nus, kad šie ga­lė­tų va­go­ną kel­ti iš dvie­jų pu­sių.

"Ki­taip yra ri­zi­ka, kad per vi­du­rį pa­kel­tas va­go­nas ga­li trūk­ti pu­siau", – ap­ta­ri­muo­se kal­bė­jo spe­cia­lis­tai. Skir­tin­ga kra­no ke­lia­mo­ji ga­lia pri­klau­so ir nuo at­stu­mo, ku­rį ten­ka jiems įveik­ti per­ke­liant kro­vi­nį. Kuo at­stu­mas ma­žes­nis ir kuo trum­pes­nė kra­no strė­lė, tuo di­des­nį svo­rį jis ga­li kel­ti. Šiuo at­ve­ju abie­jų kra­nų strė­lės il­gis sie­kė po 60 met­rų.

S. Žu­ko tei­gi­mu, yra bu­vę at­ve­jų, kai ke­lia­mas kro­vi­nys kri­to že­myn dėl svo­rio neiš­lai­kiu­sių tvir­ti­ni­mo ele­men­tų.

"Svo­rio yra neat­lai­kiu­si ke­lia­mos bar­žos tvir­ti­ni­mo "au­sis". Kro­vi­nys nu­trū­ko, o kra­no strė­lės ly­nas kaip šo­vė į dan­gų....", – ne­sėk­min­gą kė­li­mo at­ve­jį pri­si­mi­nė S. Žu­kas ir čia pat nu­ra­mi­no – kel­ti va­go­nus jiems ne nau­jie­na – esą ne kar­tą te­ko dirb­ti Šeš­to­kų ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je, kur iš eu­ro­pi­nės vė­žės ant ta­ry­bi­nės rei­kė­da­vo per­kel­ti va­go­nus.

UAB "Kau­no kra­nai" au­to­mo­bi­li­nių kra­nų kė­li­mo dar­bų va­do­vas Eu­ge­ni­jus Vait­kus sa­kė, jog ypa­tin­gų sun­ku­mų ne­bu­vę. Tiks­liai bu­vo ap­skai­čiuo­ta, ko­kių rei­kia tro­sų, ko­kio ba­las­to, o vis­ką pui­kiai įvyk­dė pa­ty­rę vai­ruo­to­jai.

Ga­na spar­čiai ir sėk­min­gai vy­kę va­go­no-res­to­ra­no pa­kė­li­mo dar­bai pa­ro­dė, jog at­lik­ti ap­skai­čia­vi­mai bu­vo tiks­lūs ir tei­sin­gi, tad dar­bams vyk­dy­ti ne­tgi ne­pri­rei­kė pla­nuo­to lai­ko.

Pa­si­bai­gus per­kė­li­mo dar­bams, no­rin­tie­siems bu­vo su­teik­ta pro­ga užei­ti į va­go­no vi­dų.

24 met­rų il­gio va­go­ne vis­kas pa­li­kę taip, kaip prieš 30 me­tų, kai jis pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti (va­go­nas prieš ku­rį lai­ką bu­vo at­nau­jin­tas) – go­be­le­nu ap­trauk­tos minkš­tos ke­lei­vių sė­dy­nės, sta­le­liai, bu­fe­tas, li­ku­si ir iš­ka­ba su marš­ru­tu "Vil­nius-Mask­va", ku­riuo jis va­žiuo­da­vo.

Vir­tu­vės sky­riu­je karš­to mais­to ruo­ši­mui yra įreng­tos skys­tu ku­ru ar elekt­ra šil­do­mos kait­len­tės, o mais­to pro­duk­tų sau­go­ji­mui, pus­fab­ri­ka­čių at­šal­dy­mui ar mais­ti­nio le­do pa­ga­mi­ni­mui įreng­ta pa­tal­pa su šal­dy­tu­vais.

Bran­gi rep­re­zen­ta­ci­ja

Dau­giau nei me­tus bend­ro­vės "Fas­ma" te­ri­to­ri­jo­je sto­vė­ju­sį ir pa­ga­liau į nuo­la­ti­nę vie­tą pa­sta­ty­tą va­go­ną-res­to­ra­ną pla­nuo­ja­ma pri­tai­ky­ti rad­vi­liš­kie­čių ir mies­to sve­čių kul­tū­ri­nėms reik­mėms ir pa­vers­ti jį Rad­vi­liš­kio įvaiz­džio da­li­mi.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Jo­lan­tos Mar­gai­tie­nės tei­gi­mu, sa­vo vie­tą at­ra­dęs va­go­nas – pui­ki erd­vė ne­tra­di­ci­niams su­si­ti­ki­mams, edu­ka­ci­joms, pro­tmū­šiams, mu­zi­ki­niams va­ka­rams, kū­ry­bi­nėms dirb­tu­vėms, pa­mo­koms, ki­no sean­sams, vie­ta Rad­vi­liš­kio ge­le­žin­ke­lio is­to­ri­ją me­nan­čiai fo­tog­ra­fi­jų eks­po­zi­ci­jai.

Ko­kia veik­la ja­me bus vyk­do­ma, gal­vos Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jai kar­tu su jau­ni­mo klu­bu "Mes - Jė­ga", nes jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja "Jau­ni­mo erd­vės" jį eksp­loa­tuo­ti at­si­sa­kė.

Auk­cio­ne įsi­gy­ta­sis va­go­nas kai­na­vo apie 31 tūks­tan­tį eu­rų, jo pa­sta­ty­mo į vie­tą dar­bai – dar 17 tūks­tan­čių. Ne už dy­ka ja­me bus įreng­ta elekt­ra, pri­ves­ti van­den­tie­kio bei nuo­te­kų ša­li­ni­mo tink­lai, iš­spręs­ti ap­šil­dy­mo rei­ka­lai.

To­dėl net ir da­bar, kai va­go­nas jau sto­vi vie­to­je, dėl di­de­lės jo įsi­gi­ji­mo kai­nos ir ne men­kes­nių per­kė­li­mo į sto­vė­ji­mo vie­tą bei pri­tai­ky­mo eksp­loa­ta­ci­jai kaš­tų, ky­la abe­jo­nių dėl pir­ki­nio tiks­lin­gu­mo.

Ir šian­dien yra abe­jo­jan­čių, ar ver­ta tiek iš­leis­ti rep­re­zen­ta­ci­jai, kai yra ki­tų svar­bių po­rei­kių?

Komentarai

Izolina    Ket, 2019-12-19 / 09:32
Taip nesupratau, bus jame restoranas ar ne? Jeigu bus įvesta elektra, prijungtas vandentiekis ir kanalizacija, tai tuomet bus restoranas? Labai geras suderinimas, šalia tremtinių vagono - vagonas restoranas, tremtiniai galės jame "švęsti" savo sielvartą...
Ramus    Ket, 2019-12-19 / 12:11

In reply to by Izolina

Gerb. ponia Izolina, čia buvo išdėstyta kas ir kaip galbūt bus. Turės būti kas nors tokio, kad galėtų išsilaikyti. Tremtinių dūsavimai investicijų neatpirks, tegu jie dabar sukasi kaip išmano. Net ,,Menų fabrikas" šiandie bankrutuotų per savaitę, nes niekam jo nereikia.
miestietis    Ket, 2019-12-19 / 12:34

In reply to by Ramus

Keistas Antanėlio gestas, gal čia taip jam po Trakų g. narų gavosi- už valdiškus pinigus nupirko metalo laužą, kad galėtu čia įkurti mižalinę, o kai tuo tarpu Šiauliai sėkmingai naikina tokias įstaigas ir ne po vieną ir taip kovoja su teisės pažeidimais.
.    Pen, 2019-12-20 / 08:40
Ei, organizatoriai - o kaip į vidų patekti ? Gal su savo kopėčias atsinešti ? Ar nebeliko peronui euriukų ?
Lionius    Pen, 2019-12-20 / 08:55

In reply to by .

Na, tikrai, kur peronas, kaip reikes ilipti ir prigerus islipti is to vagono - restorano, bus daug nelaimingu atsitikimu, o gal bus ir kupe, kur gales pernakvoti, issiblaivyti...?
Linksmas    Sek, 2019-12-22 / 05:17
Bus linksmas restoranas priešais laidojimo namus. O juk žadėjo parke statyti.
Linksmas    Sek, 2019-12-22 / 05:18
Bus linksmas restoranas priešais laidojimo namus. O juk žadėjo parke statyti.
to Linksmas    Sek, 2019-12-22 / 16:49
Tai gal specialiai prie laidojimo namų pastatė, kad po laidotuvių šalia ir pakasynas galėtu baliavoti ? Oi gudrūs tie verslininkai, gudrūs. O gal ir gerai, kad viskas vietoje bus, apie viską pagalvota.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.