Mykolo Arkangelo statulėlė bus įteikta mokyklos direktoriui

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla.
Po­sė­džia­vu­si at­ran­kos gru­pė nu­spren­dė gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą – Jo­niš­kio mies­to glo­bė­jo My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lę šiais me­tais pa­skir­ti Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riui To­mui Ar­mo­na­vi­čiui. Ap­do­va­no­ji­mas jam bus įteik­tas Va­sa­rio 16-ąją, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną.

At­ran­kai bu­vo pri­sta­ty­ti trys kan­di­da­tai. My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lės lau­rea­tu ta­pu­sio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­rą pa­siū­lė Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus, Sut­ri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­ja „Jo­niš­kio vil­tis“, Lie­tu­vos spe­cia­lio­sios kū­ry­bos drau­gi­jos „Gu­bo­ja“ Šiau­lių kraš­to at­sto­vy­bė, Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­las, Jo­niš­kio ra­jo­no tė­vų, au­gi­nan­čių įvai­ria­pu­sių rai­dos su­tri­ki­mų tu­rin­čius vai­kus, sa­vi­pa­gal­bos gru­pės „Lie­taus vai­kai“ na­riai, Jo­niš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja. Jis su­rin­ko 10 iš 14 po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių at­ran­kos gru­pės bal­sų. Bal­sa­vi­mas bu­vo slap­tas.

To­mas Ar­mo­na­vi­čius ap­do­va­no­ji­mui pri­sta­ty­tas už neį­ga­lių as­me­nų in­teg­ra­ci­ją, ko­ky­biš­kų so­cia­li­nių pa­slau­gų plėt­rą Jo­niš­kio ra­jo­ne, įsteig­tą pa­vyz­di­nį Lie­tu­vo­je Die­nos užim­tu­mo cent­rą, vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą vai­kus su ne­ga­lia au­gi­nan­čioms šei­moms.

My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­le pa­pras­tai ap­do­va­no­ja­mas vie­nas fi­zi­nis ar ju­ri­di­nis as­muo už ypač sva­rius dar­bus Jo­niš­kio ra­jo­no plėt­rai, pra­mo­nei, kul­tū­rai, švie­ti­mui, spor­tui, že­mės ūkiui, so­cia­li­nei rai­dai, vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mui, kraš­to ap­sau­gai ir ki­toms sri­tims, už nuo­la­ti­nę pa­ra­mą.

Šį­kart be T. Ar­mo­na­vi­čiaus bu­vo dar du pre­ten­den­tai. Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, kom­po­zi­to­riaus, Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro gy­vo gar­so gru­pės „Sep­tem band“ va­do­vo Mo­des­to Juk­nos kan­di­da­tū­rą už pro­fe­sio­na­lio­jo me­no sklai­dą, Jo­niš­kio var­do gar­si­ni­mą siū­lė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ras, Skaist­gi­rio jau­ni­mo klu­bas „SKJ“, VšĮ „Ža­ga­rės bal­se­lis“, o Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus už ak­ty­vią veik­lą su jau­ni­mu, sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mus pro­jek­tus, jau­nų žmo­nių užim­tu­mą Jo­niš­kio ra­jo­ne ver­ta gau­ti My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lę ma­tė Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los at­vi­ro jau­ni­mo cent­ro so­cia­li­nę pe­da­go­gę Ju­ven­tą Jur­ge­lie­nę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.