Medikų sąjūdis ragina nušalinti Šiaulių ligoninės vadovybę

Redakcijos archyvo nuotr.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka sa­vo no­ru iš pa­rei­gų trauk­tis ne­ke­ti­na.
Lietuvos medikų sąjūdis (LMS) sekmadienį išplatino kreipimąsi dėl Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovybės nušalinimo nuo pareigų, kol vyksta tyrimas dėl medikės savižudybės.

LMS krei­pi­ma­sis ad­re­suo­tas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai bei So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai.
„Lie­tu­vos me­di­kų są­jū­dis, rea­guo­da­mas į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės (to­liau – RŠL) dar­buo­to­jų siun­čia­mus pa­gal­bos pra­šy­mus, reiš­kia ne­ri­mą dėl te­be­si­tę­sian­čio me­di­kų psi­cho­lo­gi­nio ne­sau­gu­mo RŠL, – ra­šo­ma pa­vie­šin­ta­me krei­pi­me­si. – Pra­šo­me, kol vyks­ta įvy­kio ty­ri­mas, nu­ša­lin­ti nuo ei­na­mų pa­rei­gų RŠL di­rek­to­rių, Šir­dies ir krau­ja­gys­lių cent­ro, Anes­te­zio­lo­gi­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos cent­ro va­do­vus, bei ki­tus mi­ni­mus įvy­kio kon­teks­te va­do­vau­jan­čius as­me­nis, sie­kiant ap­ri­bo­ti psi­cho­lo­gi­nio spau­di­mo ir įta­kos ga­li­my­bes, bei už­tik­rin­ti pa­lan­kes­nę dar­bo ap­lin­ką dar­buo­to­jams. LMS pra­šo su­ras­ti ne­ša­liš­ką išo­ri­nį eks­per­tą (eks­per­tus), ku­ris (ku­rie) ste­bė­tų esa­mą si­tua­ci­ją li­go­ni­nė­je bei ją koor­di­nuo­tų. Taip pat pra­šo­me į SAM su­da­ry­tą po­ky­čių ini­ci­ja­vi­mo gru­pę įtrauk­ti LMS de­le­guo­tą RŠL gy­dy­to­ją Li­ną Sku­čie­nę bei LR Sei­mo na­rę Jur­gi­tą Se­jo­nie­nę.“
Nuo rugp­jū­čio 14 die­nos įsi­ga­lio­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro A. Dul­kio įsa­ky­mas su­da­ry­ti „po­ky­čių ini­ci­ja­vi­mo dar­bo gru­pę“ tir­ti tra­giš­ko įvy­kio ap­lin­ky­bėms iki rugp­jū­čio 1 dienos.
„Mi­nis­te­ri­ja pa­si­tel­ku­si eks­per­tus ir šios gy­dy­mo įstai­gos bend­ruo­me­nę pa­si­ry­žu­si kar­tu spręs­ti si­tua­ci­ją, iš­klau­sy­ti ir, įver­ti­nus vi­są in­for­ma­ci­ją, su­dė­lio­ti aiš­kius tiks­lus ir žings­nius, kad bū­tų ei­na­ma po­zi­ty­vių po­ky­čių link“, – ci­tuo­ja­mas mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Au­ri­mas Peč­kaus­kas, ku­ris va­do­vaus po­ky­čių ini­ci­ja­vi­mo gru­pei.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius pa­reiš­kė, kad sa­vo no­ru trauk­tis iš eina­mų pa­rei­gų ne­pla­nuo­ja.
„Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja šian­die­ną pa­tei­kė iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­gal pa­klau­si­mą. Ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad bu­vo gau­ti 5 tar­ny­bi­niai pra­ne­ši­mai ir pra­šy­mai dėl įtam­pų Anes­te­zio­lo­gi­jos, in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos cent­re“, – su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė R. Ma­žei­ka.
„Aš, kaip va­do­vas, vi­sais at­ve­jais sie­kiau ob­jek­ty­viai iš­siaiš­kin­ti pro­ble­mas, to­dėl bū­da­vo su­da­ro­mos dar­bo gru­pės ar ko­mi­si­jos, iš­klau­so­mos vi­sos suin­te­re­suo­tos ša­lys ir prii­ma­mos ko­le­gia­lios iš­va­dos“, – taip pat pri­dū­rė jis.
R. Ma­žei­ka ak­cen­ta­vo, kad vi­si spren­di­mai li­go­ni­nė­je yra prii­ma­mi re­mian­tis tei­sės ak­tais. Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad li­go­ni­nė­je dir­ba per 2 tūkstančius dar­buo­to­jų, ku­rių, pa­sak jo, po­rei­kiai ski­ria­si.
„Šian­die­ną tur­būt ky­la klau­si­mas ne tik apie šį skau­dų at­ve­jį, bet ir vi­su­mo­je, ar li­go­ni­nė­je yra psi­cho­lo­gi­nių, bend­ra­vi­mo, emo­ci­nių pro­ble­mų. Tai nea­be­jo­ti­nai at­sa­ky­mas yra – taip. Li­go­ni­nė yra la­bai di­de­lė. Dir­ba čia dau­giau nei 2 tūkstančiai žmo­nių. Tie žmo­nės la­bai skir­tin­gi, jų yra skir­tin­gi po­rei­kiai“, – sa­kė jis.
Vis dėl­to Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vas pri­pa­ži­no, kad apie kai ku­rias li­go­ni­nės dar­buo­to­jų įtam­pas li­go­ni­nės va­do­vy­bė taip ir ne­su­ži­no.
„Ma­no, kaip va­do­vo, tiks­las yra bū­ti em­pa­tiš­kam, iden­ti­fi­kuo­ti, su­stab­dy­ti ydin­gus pro­ce­sus, va­do­vau­jan­tis vi­sais li­go­ni­nė­je tu­ri­mais inst­ru­men­tais“, – pa­ti­ki­no jis.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) tvir­ti­na, kad bus im­ta­si vi­sų rei­kia­mų veiks­mų si­tua­ci­jai ana­li­zuoti. Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai pa­žy­mi, kad ty­ri­mui ne­truk­do ir tai, jog įstai­go­je vis dar dir­ba tie pa­tys va­do­vai.
„Įvy­kus šiai ne­lai­mei ga­vo­me tiek vie­šų, tiek ano­ni­mi­nių pra­ne­ši­mų, su­si­ju­sių su mo­bin­go te­ma, dar­bo są­ly­gų ir reor­ga­ni­za­ci­jos šio­je įstai­go­je pro­ce­su, vi­sa tai bus ver­ti­na­ma“, – pir­ma­die­nį SAM su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je teigė svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Au­ri­mas Peč­kaus­kas.
Vi­ce­mi­nist­ras pa­žy­mė­jo, kad šiuo me­tu taip pat nė­ra pa­grin­do nu­ša­lin­ti da­bar­ti­nį Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vą. Jis taip pat tei­gė, kad, jo ži­nio­mis, įstai­gų va­do­vų at­lei­di­mų dėl mo­bin­go Lie­tu­vo­je nė­ra bu­vę.
„Kiek man yra ži­no­ma, konk­re­čių at­lei­di­mų dėl mo­bin­go Lie­tu­vos gy­dy­mo įstai­go­se nė­ra bu­vę, bet tai tik­rai ne­tu­rė­tų mū­sų vi­sų vers­ti ma­ny­ti, kad taip tik­rai ne­ga­li nu­tik­ti“, – sa­kė A. Peč­kaus­kas.
Tuo tar­pu svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­ta­rė­ja Si­mo­na Bie­liū­tė tvir­ti­no, kad sie­kia­ma su­kur­ti me­di­kų išo­ri­nės psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos sis­te­mą, ku­riai jau yra pa­reng­tas pla­nas bei ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų pa­nau­do­ji­mas.
„Dėl psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos vi­so­je svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mo­je – to­kios išo­ri­nės pa­gal­bos, ku­ri leis­tų me­di­kams kreip­tis ir jaus­tis sau­giems, pla­nai jau yra nu­ma­ty­ti, ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra įtrau­ku­si į ES struk­tū­ri­nių fon­dų pro­jek­tus to­kios sis­te­mos kū­ri­mui ban­do­mą­jį pro­jek­tą“, – ti­ki­no S. Bie­liū­tė.