Maiše katė – už 60 tūkstančių

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jai už­si­mo­jo per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus suor­ga­ni­zuo­ti 2,5 tūks­tan­čio re­gu­lia­rių fi­zi­nio ak­ty­vu­mo už­siė­mi­mų "vi­siems no­rin­tiems".
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba vien­bal­siai nu­spren­dė pri­tar­ti be­veik 60 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės pro­jek­tui, ku­ris lai­ko­mas pa­slap­ty­je.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir pro­jek­tų val­dy­mo sky­rius pa­ren­gė pro­jek­tą "Fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ska­ti­ni­mas bei re­gu­lia­riai spor­tuo­jan­čių as­me­nų skai­čiaus di­di­ni­mas Ak­me­nės ra­jo­ne".

Įgy­ven­din­ti ke­ti­na Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras.

Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je skel­bia­muo­se tei­sės ak­tuo­se pro­jek­tas ne­pa­teik­tas.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos bend­ro­jo sky­riaus ve­dė­ja Aud­ro­nė Priš­mon­tie­nė mo­ty­va­vo "Šiau­lių kraš­tui": "Pro­jek­tas, kol ne­pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, nė­ra vie­ši­na­mas".

Jo ne­skai­tė nė Ta­ry­bos na­riai. Tik ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se vyks­tant pro­jek­tų svars­ty­mams iš­gir­do Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­sto­vės in­for­ma­ci­ją ir sam­pro­ta­vi­mų.

"Man ki­lo neaiš­ku­mų, ta­čiau iš­gir­dau pa­ta­ri­mą daug ne­klau­si­nė­ti, ka­dan­gi neaiš­ku, ar fi­nan­sa­vi­mo lė­šos bus gau­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rys, Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­char­das Su­da­ris.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas pa­si­da­li­jo Sei­me iš­girs­ta in­for­ma­ci­ja, kad Ak­me­nės pro­jek­tas ver­tin­tas tarp ri­zi­kin­gų, įtar­ti­nų. Nes, anot me­ro, ky­la klau­si­mų, "ar ne­bu­vo ko­kio lo­biz­mo".

Vie­nin­te­lė konk­re­ti in­for­ma­ci­ja ran­da­ma prie ta­ry­bos spren­di­mo pa­teik­ta­me aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te: "Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu vi­si no­rin­tys ra­jo­no gy­ven­to­jai ga­lės da­ly­vau­ti jiems pa­tin­kan­čio­se re­gu­lia­rio­se fi­zi­nio ak­ty­vu­mo veik­lo­se".

De­ta­li­zuo­ja­ma, kad dau­gu­ma už­siė­mi­mų vyks bent 2 kar­tus per sa­vai­tę, pra­de­dant ki­ta­met ir tę­siant tre­jus me­tus – iki 2023-ių­jų. Pla­nuo­ja­ma per tiek lai­ko suor­ga­ni­zuo­ti 2 472 už­siė­mi­mus.

Ta­čiau neaiš­ku, ko­kio­se pa­tal­po­se tai vyks, kas or­ga­ni­za­to­riai?

Komentarai

bate    Pir, 2019-10-21 / 21:55
Vilniuje skambėjo „Bravo, Akmene!”. Lietuvos savivaldybių asociacijos renginyje, skirtame Vietos savivaldos dienai, Akmenės vardas nuskambėjo du kartus – merui Vitalijui Mitrofanovui „Auksinę krivūlę“ skyrė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kodėl apie tai šis laikraštukas nerašo?
kike    Ant, 2019-10-22 / 14:24

In reply to by Kodėl tik bravo Mitrofanovui

Gal pavardinkit, kur ir kaip tas Ąžuolas prisidėjo. Kiek matau, skaitau, tik gėlytes įteikinėja... Vat rajono meras, tai oho, o daugiau ten nelabai kas...
Ką konkrečiai nuveikė meras ?    Tre, 2019-10-23 / 07:13

In reply to by kike

Miestas - Žalgirio gatvė pradėta ir pamiršta daugiau kaip metai, jau nekalbant apie tolimesnius Naujosios Akmenės kampus ir rajono miestų ir kaimų būklę. O va Ąžuolas rūpinasi kelių asfaltavimu rajone, net neptenkinti rašo apie tai staripsnius. Gamykla statosi tikrai ne mero dėką, o šventės vyksta visuose Lietuvos miestuose ir dar įdomesnės. Tik kiek jos kainuoja rajono biudžetui apie tai niekas neskelbė ? Apie rajono padėtį galime vertinti tik palyginus su kitomis savivaldybėmis . Skelbiamas savivaldybių indeksas rodo , kad Akmenės savivaldybė vadovaujama mero nusirito iš 35-40 pernai į 48-50 šiemet . Kitaip sakant esame pačioje uodegoje.
kike    Tre, 2019-10-23 / 10:28

In reply to by Ką konkrečiai nuveikė meras ?

Kelius tiesia, asfaltuoja valstybė, Briuselio nurodymu ir t.t. Prie ko čia seimo narys? A... tiek to, nerašysiu. Sakykim, gal geriau skambėtų, jei ne prie ko.
chi    Tre, 2019-10-23 / 19:11

In reply to by Ką konkrečiai nuveikė meras ?

dar tas Ąžuolas tikriausiai nežinojo, kad bus kada nors išrinktas seimo nariu kai buvo suplanuotas asfaltas. Jei ne Akmenės meras jokios gamyklos čia nebūtų nė kvapo. Faktas.
Faktas    Ket, 2019-10-24 / 06:50

In reply to by chi

Faktas yra viešai skelbiami indeksai ir faktas yra , kad investuotojas rinkosi ne merą, o sklypą. Sklypas Menčiuose investijoms suplanuotas , kada būsimasis meras nė negalvojo apie meravimą . Meras tada buvo visai kitas žmogus.
chi chi    Ket, 2019-10-24 / 17:40

In reply to by Faktas

a čia ta pati vieta kur senukas meras neįsileido padangų gamyklos? nu tada jūs pats ir pasakėte, kad viskas priklauso nuo mero. Be to Mažeikių rajone gal būt irgi vieta suplanuota prieš 30 metų, bet tenykštis meras gamyklos neįsileido. Už ką dabar labai jam "dėkingi" mažeikiškiai :D
Chi paistalai    Ket, 2019-10-24 / 21:02

In reply to by chi chi

Visiški Chi paistalai. O kur ta gamykla pasistatatė, jei jos neįsileido ? Jei būtų Mažeikiai turėje tokį sklypą, gamykla būtų Mažeikiuose , o ne Menčiuose.
siek tiek info    Ant, 2019-10-29 / 16:56

In reply to by Chi paistalai

Mažeikiai turėjo su VMG pasirašyta kietinimų protokolą dėl medienos perdirbimo klasterio steigimo. Sklypą turėjo Mažeikiai ir dar 9 savivaldybės. Vien Visagino AE teritorijoje vietos kiek nori. Tik kažkodėl pasirinkta Akmenė. Sklypas senai suformuotas , bet ji sienai norėjo prigriebti. Gerai , kad savivaldybė neleido į ji kesintis ,bei kelti žemės gražinimo išvadas.
to "bate"    Ant, 2019-10-22 / 12:00
bate seką situaciją ir rašo taip "merui Vitalijui Mitrofanovui „Auksinę krivūlę“ skyrė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kodėl apie tai šis laikraštukas nerašo?" Batios bėda, kad jis neskaito to laikraštuko todėl nežino kas parašyta, o bate tik suputoja kada jam užlipama ant mazolio. Klausimas tik kas tą mazolį sutrynė?
bate    Ant, 2019-10-22 / 18:00

In reply to by to "bate"

niekas man ant jokių mazolių nelipa ir man visai neskauda, ir čia niekas nesiputoja. Man tik įdomu kodėl apie tai šitas laikraštis nerašo? štai ir viskas. O jei tamsta nori pasiputot grįžk į delpį ir ten liek tulžį.... O geresnio mero kaip Mitrofanovas Akmenės rajonas neturėjo!
bate kaušas    Ant, 2019-10-22 / 18:36
bate kaušas net nesusuprant kas apie jį pastebima nesekka situuacijos o tik pliurpia
baba    Tre, 2019-10-23 / 15:58
Kažkur skaičiau mintį, kad piktus komentarus rašo seksualiai nepatenkiti žmonės
cioce    Pir, 2019-11-04 / 12:45

In reply to by idomu

Bet baba nerašo piktų komentarų, o tik ieško seksualiai nepatenkintų. O tokių labai daug. Galėtų visi susieit į krūvą ir visi kartu pasitenkinti, o ne atskirai sėdėti ir klaviatūrą birbinti .

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.