Maiše katė – už 60 tūkstančių

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jai už­si­mo­jo per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus suor­ga­ni­zuo­ti 2,5 tūks­tan­čio re­gu­lia­rių fi­zi­nio ak­ty­vu­mo už­siė­mi­mų "vi­siems no­rin­tiems".
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba vien­bal­siai nu­spren­dė pri­tar­ti be­veik 60 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės pro­jek­tui, ku­ris lai­ko­mas pa­slap­ty­je.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir pro­jek­tų val­dy­mo sky­rius pa­ren­gė pro­jek­tą "Fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ska­ti­ni­mas bei re­gu­lia­riai spor­tuo­jan­čių as­me­nų skai­čiaus di­di­ni­mas Ak­me­nės ra­jo­ne".

Įgy­ven­din­ti ke­ti­na Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras.

Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je skel­bia­muo­se tei­sės ak­tuo­se pro­jek­tas ne­pa­teik­tas.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos bend­ro­jo sky­riaus ve­dė­ja Aud­ro­nė Priš­mon­tie­nė mo­ty­va­vo "Šiau­lių kraš­tui": "Pro­jek­tas, kol ne­pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, nė­ra vie­ši­na­mas".

Jo ne­skai­tė nė Ta­ry­bos na­riai. Tik ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se vyks­tant pro­jek­tų svars­ty­mams iš­gir­do Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­sto­vės in­for­ma­ci­ją ir sam­pro­ta­vi­mų.

"Man ki­lo neaiš­ku­mų, ta­čiau iš­gir­dau pa­ta­ri­mą daug ne­klau­si­nė­ti, ka­dan­gi neaiš­ku, ar fi­nan­sa­vi­mo lė­šos bus gau­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rys, Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­char­das Su­da­ris.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas pa­si­da­li­jo Sei­me iš­girs­ta in­for­ma­ci­ja, kad Ak­me­nės pro­jek­tas ver­tin­tas tarp ri­zi­kin­gų, įtar­ti­nų. Nes, anot me­ro, ky­la klau­si­mų, "ar ne­bu­vo ko­kio lo­biz­mo".

Vie­nin­te­lė konk­re­ti in­for­ma­ci­ja ran­da­ma prie ta­ry­bos spren­di­mo pa­teik­ta­me aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te: "Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu vi­si no­rin­tys ra­jo­no gy­ven­to­jai ga­lės da­ly­vau­ti jiems pa­tin­kan­čio­se re­gu­lia­rio­se fi­zi­nio ak­ty­vu­mo veik­lo­se".

De­ta­li­zuo­ja­ma, kad dau­gu­ma už­siė­mi­mų vyks bent 2 kar­tus per sa­vai­tę, pra­de­dant ki­ta­met ir tę­siant tre­jus me­tus – iki 2023-ių­jų. Pla­nuo­ja­ma per tiek lai­ko suor­ga­ni­zuo­ti 2 472 už­siė­mi­mus.

Ta­čiau neaiš­ku, ko­kio­se pa­tal­po­se tai vyks, kas or­ga­ni­za­to­riai?