Kasinėjimų "epopėja": paklojo per siaurus vamzdžius – kasa iš naujo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
S. Šal­kaus­kio gat­vė­je – ir vėl burz­gia sta­ty­bi­nė tech­ni­ka.
UAB "Šiau­lių van­de­nys" in­ten­sy­viai kei­čia mies­te van­den­tie­kio ir nuo­te­kų vamz­dy­ną, ta­čiau ne vi­sur dar­bai vyks­ta sklan­džiai. Štai S. Šal­kaus­kio gat­vė­je dar­bus ran­go­vai da­rys dve­jus kar­tus, mat pa­tau­pė "ant vamz­džių" – pa­klo­jo siau­res­nius, nei su­tar­ta. Gy­ven­to­jai pyks­ta – ka­si­nė­ja ant­rą ru­de­nį iš ei­lės.

Praė­ju­sį ru­de­nį už­ka­sė, šį – vėl at­ka­sė

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si S. Šal­kaus­kio 5 na­mo gy­ven­to­ja Ire­na Že­mai­tie­nė ne­slė­pė ap­mau­do – praė­ju­siais me­tais raus­ta ir ka­si­nė­ta S. Šal­kaus­kio gat­vė ru­de­nį pa­ga­liau bu­vo už­ly­gin­ta. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ne­pa­to­gu­mus ken­tė, nes bu­vo kei­čia­mas nuo­te­kų vamz­dy­nas. Re­mon­to me­tu na­me bu­vo pa­tvi­nu­si ka­na­li­za­ci­ja. Prieš pra­si­de­dant šal­čiams re­mon­to dar­bai bu­vo baig­ti. Tik dar ir da­bar per šu­li­nė­lį ša­lia na­mo sun­kia­si nuo­te­kos.

Ko­kia nuo­sta­ba gy­ven­to­jus apė­mė, kai, ne­praė­jus nė me­tams, sta­ty­bi­nin­kai su sa­vo tech­ni­ka ir vėl su­si­kraus­tė į S. Šal­kaus­kio gat­vę. I. Že­mai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad jai bu­vo paaiš­kin­ta, jog vyks­ta nau­jas pro­jek­tas.

"Nau­ja­sis" pro­jek­tas ne­pa­si­gai­lė­jo ir nau­ju­tė­lai­čių ša­li­gat­vio ply­te­lių, ku­rios bu­vo iš­klo­tos pa­gal Eže­ro gat­vę ša­lia Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės. Trin­ke­lės bu­vo iš­klo­tos praė­ju­sių me­tų ru­de­nį, įgy­ven­di­nant aikš­tės re­mon­to pro­jek­tą.

Be­si­dar­buo­jan­tys sta­ty­bi­nin­kai trin­ke­les nuė­mė, kad ga­lė­tų priei­ti prie ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nio. Vy­rai ti­ki­no nuim­tas trin­ke­les iš­ve­žę, kad ne­pa­vog­tų.

Su­dė­jo per siau­rus vamz­džius

Pa­si­tei­ra­vo­me UAB "Šiau­lių van­de­nys", kiek jie pro­jek­tų S. Šal­kaus­kio gat­vė­je pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti ir ka­si­nė­ti šią gat­vę.

Įmo­nės ry­šių su vi­suo­me­ne at­sto­vė Džiul­je­ta Kor­sa­kie­nė in­for­ma­vo, kad S. Šal­kaus­kio gat­vė­je vyk­do­mi nuo­te­kų tink­lų re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą "Van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų re­konst­ra­vi­mas Šiau­lių mies­te". Dar­bų ran­go­vas AB "Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas" (pa­grin­di­nis par­tne­ris) ir SIA "Mo­num".

"UAB "Šiau­lių van­de­nys", tik­rin­da­ma ran­go­vo at­lik­tus ir per­duo­da­mus bend­ro­vei dar­bus, nu­sta­tė, kad da­lis vamz­dy­no gat­vės at­kar­po­je nuo S. Šal­kaus­kio g. 12 iki Eže­ro gat­vės yra re­no­vuo­ta pa­nau­do­jant ma­žes­nio skers­mens nuo­te­kų vamz­dį, nei nu­ma­ty­ta ran­gos su­tar­ty­je.

Bend­ro­vė pa­rei­ka­la­vo iš­tai­sy­ti šį nea­ti­ti­ki­mą, to­dėl šiuo me­tu ran­go­vas vėl dir­ba S. Šal­kaus­kio gat­vė­je – ša­lia jau įreng­to nuo­te­kų vamz­džio klo­ja­mas pa­pil­do­mas vamz­dis, kad bū­tų už­tik­rin­tas nuo­te­kų pra­lai­du­mas", – ko­men­ta­vo įmo­nės at­sto­vė.

Nuo­te­kų tink­lo re­konst­ra­vi­mas S. Šal­kaus­kio gat­vė­je, at­kar­po­je tarp Tra­kų ir Eže­ro gat­vių, kai­na­vo 22 tūks­tan­čius eu­rų (be PVM).

"Šiuo me­tu vyk­do­mi dar­bai pa­pil­do­mai ne­kai­nuos. Ka­dan­gi tai ran­go­vo dar­bų klai­da, ji tai­so­ma ran­go­vo są­skai­ta. "Šiau­lių van­de­nys" at­si­pra­šo gy­ven­to­jų už ne­pa­to­gu­mus", – ra­šė Dž. Kor­sa­kie­nė.

Komentarai

Buratinas - gaidys..    Ant, 2019-10-01 / 08:04
visocko priimti sprendimai Minėtoje bendrovėje (toliau – Bendrovė) (duomenys neskelbiami) dirba A. Visocko sesuo, tačiau jis nenusišalino nuo pirmiau nurodytų savivaldybės tarybos sprendimų svarstymo ir priėmimo procedūrų. Pranešime taip pat nurodyta, esą A. Visockas nuo pat jo, kaip savivaldybės mero, kadencijos pradžios nebuvo nusišalinęs nei nuo vieno, su Bendrovės veikla susijusio klausimo svarstymo. VTEK n u s p r e n d ė: 1. Pripažinti, kad Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas, dalyvaudamas šios savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai buvo svarstomi klausimai, susiję su UAB „Šiaulių vandenys“, kurioje dirba jo sesuo, ir nuo jų nenusišalindamas, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.
Ramus    Ant, 2019-10-01 / 08:35

In reply to by Buratinas - gaidys..

,,Buratinas - gaidys" labai pasikaustęs teisiškai. Įdomu ar dar neišsiaiškino kas pavartojo ,,Molotovo kokteilį" per rinkimus? Teko skaityti, kad ir Panevėžio, ir Radviliškio vadovai sėdėjo už kažkokius pažeidimus, o kodėl mūsiškio nenuveda?
nu    Ant, 2019-10-01 / 09:37
Nesuprantu, kaip čia taip keistai Šiauliuose vyksta darbai- visur, pakeitus vamzdynus, būtina "priduoti" techninei priežiūrai prieš juos užkasant. Tai ką, techninis prižiūrėtojas nematė, kad vamzdžiai ne to diametro? Keista....
miestietis    Ant, 2019-10-01 / 10:07
Pasufleruosiu- nu. Aprašytas atvejis yra iš tų, kur nuotekų renovacijos metodu yra pasirinktas betranšėjinis, t.y., kai į didesnį esamą vamzdį kišamas mažesnis. Čia buvo taip- rangovė nenorėjo turėti bėdų dirbant su labai susidėvėjusiu vamzdynu, todėl apsidrausdama, kad neužstrigtų, įmovė mažesnį diametrą, bet mažesnis ir yra mažesnis, nes čia slypi kiti pavojai. Kiek pastebėjau, tai vykstant tiems darbams, nei nuolydžių laikomasi, nei deramai prižiūrimi yra rangovai, o po tų darbų, dar ir nubėgimai pasidaro komplikuoti ir nemalonūs kvapai pastoviai laikosi. Darbų užsakovei, Š.V., svarbu pastoviai girtis miesto laikraščiuose apie didžiuosius pasiekimus ir gautus viršpelnius, kuriuos paskui skiria miesto fejerverkams, bet kad dirbtu kaip priklauso, jiems iki to dar toli. Tos bendrovės viršūnėlė sulindusi pagal politinę liniją, kompetencijų ne prūdai, svarbu įsiteikti merui ir pastoviai girtis, o kai kas nutinka blogai, tuomet į priekį kišama moterėlė, kuri nei normaliai paaiškinti moka, nei tai pagal jos kompetencijas, o bendrovės vadukai tuomet sukiša savo galvutes į smėlį. Tarp kitko- tokių smirdančių kanalizacijų mieste yra ne viena, ir kuomet yra sąmoningai sumažinami diametrai, tokių atvejų tik daugės.
miestiečiui    Ant, 2019-10-01 / 10:15
Bet tai gi jau nusikalstama veika- sudėti mažesnio, pigiau kainuojančio diametro vamzdžius. Techninei priežiūrai turėtų atimti atestatą.
miestietis    Ant, 2019-10-01 / 10:33
Teisingai- kanalizacijai mažinti vamzdžio diametrą yra tikrai negerai, o jei dar ir nuolydis neištirtas ar jis ne pagal reglamentą, tuomet bus bėdų. Žinoma, kai kur gal ir galima vamzdis į vamzdį, nes yra vietų, kur diametrai iš anksčiau buvo padidinti dėl perspektyvos, bet daugumoje, o ypač centre, tai ir taip viskas yra ant ribos. Toje bendrovėje tik su piaru viskas neblogai, o kad prižiūrėtu savo rangovus deramai, tai tas yra apleista, nes terminai spaudžia, parašai yra sudedami, nieko nebepamatysi, nes niekas nenori šalia stovėti statybininkų, šulinių dangčiai užvožti, vertingi suvenyrai išsidalinti, pinigai miesto šventės fejerverkams paskirti, kaip liepia miesto galva ir visi davolni. Tai tokia, ta mano prašalaičio nuomonė.
jo    Ant, 2019-10-01 / 12:05
tai aš ir sakau - koks "meras", tokie ir "darbai". Kiostiumai gražūs, nors prieš tai šlipsas baisiai spaudė. Bet ko nepadarysi dėl sosto.
Jo    Ant, 2019-10-01 / 12:25
Galima modeliuoti situaciją, laimėjo konkursą už pigiausią kainą, bet, kad nebankrutuotų sudėjo "siauresnius" vamzdžius ? Aišku, terminas nevykęs žurnalistų - reikėtų sakyti - "mažesnio pralaidumo", tada būtų techniškai. Tai arba statybininkų afera, arba projektuotojai , kaip visada uždeda papildomą skersmenį, kad problemų nebūtų, bet tam yra darbo projektas , su visais skaičiavimais , nuotekų debitais , slėgio nuostoliais, vamzdžių charakteristikomis ir t.t. Sutikime , kad, "kinietiškas" vamzdis su reklaminėmis charakteristikomis, tokio pat diametro yra mažesnio pralaidumo, nei EN standartizuotas tokio pat diametro. Gal visai tinka ir anas "kinietiškas" vamzdis ?
taip    Ant, 2019-10-01 / 13:37
Blogiausia kai rašo žurnalistai, sensacijų megėjai, net nenutuokiantys apie ką rašo, apie techninius dalykus, išklausę vieną pusę, iki galo nesupratę. Gėda visam žurnalistiniam korpusui. Yra daug neobjektyvių žurnalistų, paperkamų, šantažuotojų, siekiančiu savo plunksna asmeninės naudos ar iš vis kvailių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos