Gyventojai kviečiami teikti paraiškas mažajai renovacijai

BE­TA ar­chy­vo nuo­tr.
Re­no­va­ci­ja Lie­tu­vo­je.
Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra (BE­TA) pa­skel­bė nau­ją kvie­ti­mą teik­ti pa­raiš­kas, šį­kart jis skir­tas ma­ža­jai re­no­va­ci­jai. Jos me­tu vyks­ta dau­gia­bu­čių na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų mo­der­ni­za­vi­mui. Šio kvie­ti­mo me­tu nu­ma­ty­ta 5 mln. eu­rų su­ma fi­nan­suo­ti pa­teik­tus pro­jek­tus – pla­nuo­jan­tiems dieg­ti ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo prie­mo­nes nu­ma­ty­ta 30 pro­c. vals­ty­bės pa­ra­ma. Pa­raiš­kų lau­kia­ma vi­suo­se BE­TA re­gio­ni­niuo­se pa­da­li­niuo­se iki 2019-ųjų gruo­džio 31 die­nos.

Vals­ty­bės pa­ra­mą ga­vę gy­ven­to­jai ga­lės keis­ti ele­va­to­ri­nius ši­lu­mos punk­tus į nau­jus au­to­ma­ti­zuo­tus ši­lu­mos punk­tus ar at­nau­jin­ti se­nus su­si­dė­vė­ju­sius au­to­ma­ti­nius ši­lu­mos punk­tus, ku­rie au­to­ma­tiš­kai ne­be­pa­lai­ko už­duo­tos karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­ros pa­sta­to vi­daus karš­to van­dens tie­ki­mo sis­te­mo­je.

Vals­ty­bės pa­ra­ma taip pat bus ski­ria­ma ir to­kių prie­mo­nių kaip ra­dia­to­rių kei­ti­mas, ter­mos­ta­ti­nių ven­ti­lių įren­gi­mas, vamz­dy­nų kei­ti­mas, in­di­vi­dua­lių ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sų ar ši­lu­mos da­lik­lių sis­te­mos įren­gi­mas, iš­ma­nio­sios ap­skai­tos ir kt. die­gi­mui.

Sis­te­mų si­tua­ci­ja – kri­ti­nė

Anot Val­do Lu­ko­še­vi­čiaus, Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to, ti­ki­ma­si ak­ty­vaus gy­ven­to­jų da­ly­va­vi­mo tei­kiant ma­žo­sios re­no­va­ci­jos pro­jek­tų pa­raiš­kas vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, ka­dan­gi ši­lu­mos tink­lų at­nau­ji­ni­mas yra neiš­ven­gia­mas ir jis bus įgy­ven­din­tas vi­suo­se se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se.

"Šiuo me­tu dau­ge­ly­je dau­gia­bu­čių ši­lu­mos sis­te­mų si­tua­ci­ja yra kri­ti­nė – jos yra ne­pa­ti­ki­mos būk­lės, ke­lian­čios ava­ri­jos ri­zi­ką, tad anks­čiau ar vė­liau jas teks at­nau­jin­ti. At­siž­vel­giant į tai, kad da­bar tai ga­li­ma at­lik­ti su vals­ty­bės ski­ria­ma pa­ra­ma, gy­ven­to­jai tu­rė­tų su­skub­ti teik­ti pa­raiš­kas", – sa­ko Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas.

Jis pri­me­na, kad ma­žo­sios re­no­va­ci­jos me­tu gy­ven­to­jai tu­ri ga­li­my­bę įsi­reng­ti in­di­vi­dua­lias ši­lu­mos re­gu­lia­vi­mo sis­te­mas, ku­rios leis kiek­vie­no bu­to gy­ven­to­jams var­to­ti ši­lu­mą pa­gal po­rei­kį, taip pa­sie­kiant dar di­des­nius su­tau­py­mus.

Paš­ne­ko­vui pri­ta­ria ir BE­TA di­rek­to­rius Va­lius Ser­ben­ta: "Ma­žo­ji re­no­va­ci­ja pa­dės pa­siek­ti 15-20 pro­c. ši­lu­mos su­tau­py­mus, o su­tvar­kius in­ži­ne­ri­nes sis­te­mas, gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mu, atei­ty­je jie ga­lės pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės pa­ra­ma sie­noms ap­šil­tin­ti. Aki­vaiz­du, kad komp­lek­si­nė re­no­va­ci­ja yra bran­ges­nė, tad ma­žą­ja re­no­va­ci­ja tu­rė­tų su­si­do­mė­ti tie, ku­rie ne­ga­li sau leis­ti re­no­vuo­ti vi­so dau­gia­bu­čio."

Vie­no­da kom­pen­sa­ci­ja vi­siems

Be­si­ruo­šiant pa­raiš­kų ga­vi­mui, bu­vo iš­skir­tos pa­grin­di­nės pa­reiš­kė­jų gru­pės – dau­gia­bu­čių bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų val­dy­to­jai ar­ba sa­vi­val­dy­bės pa­skir­ti ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo ad­mi­nist­ra­to­riai ir dau­gia­bu­čio na­mo bu­tų sa­vi­nin­kai.

"Vis dėl­to tai ne­su­da­ro di­de­lio skir­tu­mo – kas teiks pa­raiš­ką ar ko­kios su­mos pra­šys – kom­pen­sa­vi­mo su­ma vi­siems bus vie­no­da ir su­da­rys 30 pro­c. nuo vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų", – paaiš­ki­na Ma­rius Nar­mon­tas, Ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ras.

Su­vie­no­dins ši­lu­mos pa­si­skirs­ty­mą

Anot Va­liaus Ser­ben­tos, daž­niau­siai gy­ven­to­jai skun­džia­si ne­vie­no­dai šy­lan­čiais bu­tais – pir­ma­me aukš­te daž­nai bū­na per karš­ta, o vir­šu­ti­niuo­se at­virkš­čiai – gy­ven­to­jai šą­la. Pa­ly­gi­ni­mui, to­kiuo­se dau­gia­bu­čiuo­se ši­lu­mos skir­tu­mas tarp že­miau­sio ir vir­šu­ti­nio aukš­to ga­li siek­ti net 10 laips­nių Cel­si­jaus: "Ne­ga­na to, nors kom­for­to są­ly­gos ne­ten­ki­na, są­skai­tas už šil­dy­mą jie mo­ka vie­no­das. Šią pro­ble­mą iš­spręs ma­žo­ji re­no­va­ci­ja – jos me­tu at­nau­jin­tas pa­sta­to ši­lu­mos punk­tas pa­dės su­ba­lan­suo­ti ši­lu­mos tie­ki­mą vi­siems bu­tams."

V. Lu­ko­še­vi­čius pro­gno­zuo­ja, kad ma­žo­ji re­no­va­ci­ja pa­ska­tins ir di­džio­sios re­no­va­ci­jos mas­tus: "Įgy­ven­di­nus ma­žą pro­jek­tą ir at­nau­ji­nus ši­lu­mos sis­te­mą, ga­li bū­ti, kad kils no­ras at­nau­jin­ti ir vi­są na­mą, to­dėl ti­ki­mės, kad ma­žas na­mo at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tas iš­si­vys­tys į di­des­nės apim­ties – vi­so na­mo re­no­va­ci­ją."

BE­TA duo­me­nys ro­do, kad nuo 2013 m. yra at­nau­jin­ta 2350 dau­gia­bu­čių na­mų, o dar 427 dau­gia­bu­čiai yra re­no­vuo­ja­mi. Pa­raiš­kos ma­ža­jai re­no­va­ci­jai prii­ma­mos vi­suo­se BE­TA re­gio­ni­niuo­se pa­da­li­niuo­se iki 2019 m. gruo­džio 31 die­nos.

1 1

Užs. Nr. 436465