Europos paveldo dienos kvies pažinti ir pramogauti

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Kris­ti­na Ša­py­tė, Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kė, pri­sta­ty­da­ma Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų Šiau­liuo­se ren­gi­nius sa­kė, kad bus ir įdo­mių eks­kur­si­jų, ir int­ri­guo­ja­mų žai­di­mų, o ak­ty­viau­si da­ly­viai ga­lės lai­mė­ti pri­zų.
Pir­ma­die­nį Šiau­liuo­se star­tuos vi­są sa­vai­tę vyk­sian­čios Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos. Jų or­ga­ni­za­to­riai pa­ren­gė pa­žin­ti­nę ir at­rak­ty­vią pro­gra­mą. Bus ir eks­kur­si­jų, ir žai­di­mų, ir pa­ro­dų. Šių Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų šū­kis – "Pa­žink ir pra­mo­gauk".

Pa­vel­dą kvies pa­žin­ti vir­tua­liai ir gy­vai

"Vi­si Eu­ro­pos pa­vel­do ren­gi­niai vyks­ta ne­mo­ka­mai ir jų for­mos yra la­bai įvai­rios. Kiek­vie­nas da­ly­vis ga­li pa­si­rink­ti sau tin­ka­mą ir su­si­pa­žin­ti su Šiau­lių kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tais", – kvies­da­mas į ren­gi­nius sa­kė Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų koor­di­na­to­rius, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Man­tas An­ta­na­vi­čius.

Nuo pir­ma­die­nio iki penk­ta­die­nio (rug­sė­jo 16–20 d.) vyks in­te­rak­ty­vus žai­di­mas "At­rask, pa­žink ir pra­mo­gauk". Kiek­vie­ną die­ną Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro feis­bu­ko pa­sky­ro­je bus pa­skelb­tos gra­fi­nės užuo­mi­nos apie kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, pa­gal ku­rias feis­bu­ko var­to­to­jai tu­rės at­spė­ti ir ras­ti mies­to kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą. Ko­men­ta­ruo­se rei­kės pa­ra­šy­ti ne tik tei­sin­gą at­sa­ky­mą, bet ir įkel­ti as­me­nu­kę prie to ob­jek­to. Iš­ra­din­gu­mu pa­si­žy­mė­ję at­sa­ky­mų au­to­riai bus ap­do­va­no­ti sal­džiais "Rū­tos" šo­ko­la­di­niais pri­zais.

Eks­kur­si­jos-žai­di­mai

Rug­sė­jo 21 die­ną, šeš­ta­die­nį, 12 va­lan­dą šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai kvie­čia­mi pa­si­vaikš­čio­ti su is­to­ri­ku dr. Dan­gi­ru Ma­čiu­liu ir su­si­pa­žin­ti su Šiau­liais prieš 100 me­tų. Gi­das lauks prie Šiau­lių ge­le­žin­ke­lio sto­ties. Pa­si­vaikš­čio­ji­mo me­tu bus ga­li­ma su­ži­no­ti, kas įvy­ko per šim­tą me­tų mies­te, kaip se­niau gy­ve­no šiau­lie­čiai ir ap­lan­ky­ti vie­tas, kuriose lem­tin­gai spren­dė­si ne tik mies­to, bet ir vi­sos ša­lies li­ki­mas.

Taip pat šeš­ta­die­nį 15 va­lan­dą vi­sų lau­kia orien­ta­vi­mo­si žai­di­mas "101 Lie­tu­vai". Pra­džia – prie Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro.

"Žai­di­mas vyks ne pir­mą kar­tą. Tiems, ku­rie da­ly­va­vo praei­tais me­tais, jis la­bai pa­ti­ko, te­ko ge­rai pa­suk­ti gal­vas no­rint at­sa­ky­ti į klau­si­mus", – sakė Kris­ti­na Ša­py­tė, Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kė.

Orien­ta­vi­mo­si žai­di­me ga­li da­ly­vau­ti ko­man­dos su­da­ry­tos iš 2–5 as­me­nų. Da­ly­viams rei­kės ne tik pa­suk­ti gal­vas, bet ir pa­mik­lin­ti ko­jas no­rint grei­tai at­sa­ky­ti į su­dė­lio­tus klau­si­mus ir prie fi­ni­šo li­ni­jos at­si­dur­ti pir­miems. Žai­di­mui nau­do­ja­ma pro­gra­mė­lė "Ac­tion Bound", ku­rią reik­tų įsi­dieg­ti į te­le­fo­ną.

Pir­mos trys ko­man­dos, per trum­piau­sią lai­ką su­ra­du­sios vi­sus rei­kia­mus kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, bus pa­kvies­tos da­ly­vau­ti "Rū­tos" Šo­ko­la­do mu­zie­jaus edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je "Sal­džio­ji la­bo­ra­to­ri­ja".

Už­duo­tis žai­di­mui pa­ren­gė is­to­ri­kas Gied­rius Gai­da­ma­vi­čius ir Lie­tu­vos skau­ti­jos Šiau­lių kraš­to Šiau­lių tun­to tun­ti­nin­kas, Šiau­lių Lie­po­rių gim­na­zi­jos fi­zi­kos, IT, in­ži­ne­ri­jos mo­ky­to­jas Re­mi­gi­jus Poz­nia­ko­vas.

Sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 22 die­ną, 12 va­lan­dą šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai kvie­čia­mi į eks­kur­si­ją-žai­di­mą "Is­to­ri­jos ko­das: 1500x150x1,5". Gi­das Gin­tas Tu­mu­lis lauks prie Su­ki­lė­lių kal­ne­lio ir pa­kvies į 1,5 va­lan­dos truk­mės eks­kur­si­ją, ku­rios me­tu bus nuei­ti 1 500 met­rų ir pri­sta­ty­ti 150 Lie­tu­vos is­to­ri­jos me­tų.

Į šeš­ta­die­nio ir sek­ma­die­nio ren­gi­nius bū­ti­na iš anks­to už­si­re­gist­ruo­ti Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re.

Įsit­rau­kė ir bib­lio­te­kos

"Šie me­tai iš­skir­ti­niai ir tuo, jog į ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą įsi­trau­kė ne tik Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, bet ir Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka bei Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos "Spin­du­lio" ir Rė­ky­vos fi­lia­lai", – sa­kė M. An­ta­na­vi­čius.

Rug­sė­jo 9–30 die­no­mis "Spin­du­lio" fi­lia­le (Spin­du­lio g. 5, Šiau­liai) vei­kia li­te­ra­tū­ros pa­ro­da "Kul­tū­ros pa­vel­das Šiau­liuo­se", ku­rio­je ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su li­te­ra­tū­ra, ap­ra­šan­čia įvai­rius Šiau­lių mies­to kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus.

Rug­sė­jo 20 die­ną, penk­ta­die­nį, 11 ir 15 va­lan­do­mis Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vyks in­te­rak­ty­vus edu­ka­ci­nis už­siė­mi­mas "Epa­vel­das: moks­lui, dar­bui ir lais­va­lai­kiui" (rei­kia už­si­re­gist­ruo­ti iš anks­to). Jį su­da­rys teo­ri­nė da­lis, ku­rio­je su­pa­žin­di­na­ma su vir­tua­lia kul­tū­ros pa­vel­do sve­tai­ne www.epa­vel­das.lt, ir in­te­rak­ty­vus ko­man­di­nis žai­di­mas nau­do­jant plan­še­ti­nius kom­piu­te­rius ar iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus ir vir­tua­lų įran­kį "Quiz­let". Nu­ga­lė­to­jų lauks pri­zai.

Taip pat penk­ta­die­nį 12 va­lan­dą Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Rė­ky­vos fi­lia­le vyks in­te­rak­ty­vi eks­kur­si­ja "Rė­ky­vos lo­bių paieš­ka". Žai­di­mo me­tu, nau­do­jan­tis plan­še­tė­mis ir GPS koor­di­na­tė­mis, da­ly­viai bus kvie­čia­mi ieš­ko­ti Rė­ky­vos se­niū­ni­jos "lo­bių" – įžy­mių ir kul­tū­ri­niu po­žiū­riu ver­tin­gų vie­tų. Tei­sin­gai at­sa­kiu­sie­ji į klau­si­mus lai­mės pri­zų.