Iš didelio kąsnio – tik vienas trupinėlis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis už­tik­ri­no, kad ne­žiū­rint di­dė­jan­čio lė­šų sty­giaus, iki 2023 me­tų 21 vie­šų­jų erd­vių inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tas bus įgy­ven­din­tas.
Šiau­liuo­se iki ga­lo įgy­ven­din­tas tik vie­nas pro­jek­tas iš UR­BAN pro­gra­mos – at­nau­jin­ta Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė. Ki­ti mi­li­jo­ni­niai pro­jek­tai dar tik vyk­do­mi – mies­te bruz­da bū­rys sta­ty­bi­nin­kų.
Pa­na­šūs pro­jek­tai vyk­do­mi vi­suo­se ša­lies did­mies­čiuo­se. Jie dau­giau­sia fi­nan­suo­ja­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų. Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais: leis­ki­te sa­vi­val­dy­bėms lais­viau sko­lin­tis iš ban­kų, nes kils grės­mė da­liai pro­jek­tų lik­ti sva­jo­nė­se.
Šiau­liuo­se pro­jek­tais ir dar­bais rū­pi­na­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad vi­si pro­jek­tai bus įgy­ven­din­ti ir nu­si­juo­kia: "Jei tik go­du­mas mū­sų ne­pra­žu­dys".
In­ter­viu su di­rek­to­riu­mi dėl jo užim­tu­mo lau­kė­me dvi sa­vai­tes.

– In­teg­ruo­tų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo pro­gra­ma Šiau­liuo­se api­ma 21 pro­jek­tą. Jų įgy­ven­di­ni­mas kas­met brangs­ta. Kiek šian­dien trūks­ta lė­šų jiems įgy­ven­din­ti?

– Pa­ti pro­gra­ma pa­tvir­tin­ta vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro įsa­ky­mu 2016 me­tų rugp­jū­tį. Lė­šų pla­na­vi­mas pra­dė­tas dar anks­čiau, il­gai vy­ko de­ri­ni­mas, to­dėl lė­šų po­rei­kis pro­jek­tams pla­nuo­tas 2014–2015 me­tais. Na­tū­ra­lu, kad per tuos me­tus dar­bų kai­nos pa­ki­to. Šian­dien, mū­sų skai­čia­vi­mais, mi­nė­tos pro­gra­mos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas sa­vi­val­dy­bei kai­nuos apie 11 mi­li­jo­nų eu­rų bran­giau nei pla­nuo­ta 2015 me­tais – per 63 mi­li­jo­nus.

– Kur ra­si­te tuos trūks­ta­mus mi­li­jo­nus?

– Jų mums rei­kės ne vi­sų iš­kart, o po­rci­jo­mis. 2019 me­tų sta­ty­bos dar­bams fi­nan­sa­vi­mas už­tik­rin­tas. Tų, ku­rie pra­si­dės šį­met ir baig­sis 2020 me­tais, ir­gi. Dar­bai brangs­ta. Mes lė­šas pla­nuo­ja­me hi­po­te­tiš­kai – kiek tai kai­nuos. Kai pa­da­ro­mas tech­ni­nis pro­jek­tas, są­ma­ta ap­skai­čiuo­ja­ma, dau­ge­liu at­ve­jų pro­jek­tas įgau­na ki­tą ver­tę. Mes skai­čiuo­ja­me tuo me­tu ga­lio­jan­čio­mis są­ma­ti­nė­mis kai­no­mis, ku­rios per­skai­čiuo­ja­mos du kar­tus per me­tus.

Su­tin­ku, kad 2021, 2022 me­tais nau­juo­se pro­jek­tuo­se dar­bų kai­nos dar ga­li išaug­ti ir paaiš­kės, kad pi­ni­gų trūks­ta dar dau­giau. Vi­siems Ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riams nu­ro­džiau iki gruo­džio 1 die­nos at­lik­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus 2020 me­tais vyk­do­miems dar­bams. Ta­da mes jau tu­rė­si­me kont­rak­tus, konk­re­čią kai­ną, ga­lė­si­me pla­nuo­ti.

– In­teg­ruo­tų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo pro­gra­ma, api­man­ti vie­šų­jų erd­vių at­nau­ji­ni­mą, pra­si­dė­jo 2013 me­tais. Po 2015 me­tų rin­ki­mų į mies­to val­džią atė­ju­sius po­li­ti­kus tu­rė­jo ly­dė­ti svai­gi­nan­ti sėk­mė, nes, at­ro­dė, per ket­ve­rius me­tus mies­tas pa­si­keis iš es­mės. Ta­čiau įgy­ven­din­tas tik vie­nas – Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės at­nau­ji­ni­mo – pro­jek­tas. Ko­dėl vis­kas taip už­si­tę­sė?

– Vy­ko il­gas tre­jų me­tų do­ku­men­ta­ci­jos ren­gi­mo ir spren­di­mų priė­mi­mo vals­ty­bės ly­giu eta­pas. 2017 me­tų ko­vą atė­jęs į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją ga­vau in­for­ma­ci­ją, kad Ar­chi­tek­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­rius vė­luo­ja su pro­jek­ta­vi­mu, nes šiam sky­riui bu­vo su­krau­ti vi­si pro­jek­ta­vi­mo dar­bai – 56 pro­jek­tai. Ki­ti sky­riai ra­miai lau­kė.

Pa­da­rė­me ste­bė­se­ną ir pa­ma­čiau, kad vis­kas strin­ga. Rugp­jū­tį da­rė­me pa­kei­ti­mus ir at­me­ti­nė­jau gat­vių pro­jek­tus į Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­rių, pa­sta­tų – į Sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos. 2017 me­tai ir 2018 me­tų da­lis bu­vo pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gų pir­ki­mo ir pa­čių pro­jek­ta­vi­mo dar­bų me­tai. Su vi­sais ga­li­mais vė­la­vi­mais ėjo­me strig­da­mi. Pro­jek­ta­vi­mą su­val­dė­me.

– Ko­kius nau­jus pro­jek­tus pra­dė­si­te įgy­ven­din­ti šiais me­tais?

– Jau yra pra­si­dė­ję pro­jek­to "Talk­šos eže­ro pa­kran­tės plėt­ra" dar­bai Žu­vi­nin­kų gat­vė­je, pa­si­ra­šy­ta ran­gos dar­bų su­tar­tis dėl Drau­gys­tės pro­spek­to ir Du­bi­jos gat­vių san­kry­žos bei šio dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­lo te­ri­to­ri­jų su­tvar­ky­mo. Pra­dė­si­me tvar­ky­ti li­ku­sią ne­re­no­vuo­tą Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro da­lį.

– O ko­kio­je sta­di­jo­je ki­ti dar­bai?

– Per­ka­me ran­gos dar­bus Cent­ri­niam par­kui su­tvar­ky­ti, Auš­ros alė­jai at­nau­jin­ti. Ant­rą kar­tą skelb­si­me aikš­te­lės už am­fi­teat­ro pri­tai­ky­mo jau­ni­mui dar­bų pir­ki­mą, nes pir­mo­jo me­tu pa­siū­ly­ta per di­de­lė kai­na.

Ki­ti pro­jek­tai de­ri­ni­mo ar pir­ki­mo do­ku­men­tų ren­gi­mo sta­di­jo­je.

Bu­vo­me go­dūs, vis­ką tem­pė­me į mies­tą. Da­bar spring­da­mi tvar­ko­mės su tuo, su­val­dy­sim.

– Ko­kius pro­jek­tus pa­baig­si­te šiais me­tais?

– Vi­si pro­gra­mos pro­jek­tai tu­ri bū­ti pa­baig­ti iki 2023 me­tų. Šį­met pla­nuo­ja­me baig­ti tris pro­jek­tus – ap­lin­kos oro ko­ky­bės ge­ri­ni­mo, Kul­tū­ros cent­ro re­no­va­ci­jos, ko­mu­na­li­nių at­lie­kų rū­šia­vi­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ros.

– O Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja?

– Pa­čią Pri­si­kė­li­mo aikš­tę šį­met už­baig­si­me, ta­čiau šis pro­jek­tas api­ma ir jos priei­gas – Va­sa­rio 16-osios, gat­vę, Auš­ros alė­ją, ka­rių lai­do­ji­mo vie­tą, Auš­ros ta­ką ir ki­ta. Til­žės ir Var­po gat­vių at­kar­pos jau su­tvar­ky­tos. Vi­sas pro­jek­tas bus baig­tas 2021 me­tais.

– Ka­da pra­si­dės se­no­sios bul­va­ro da­lies re­konst­ruk­ci­ja? Per ant­rą­jį kon­kur­są ge­ro­kai pa­kė­lė­te dar­bų kai­nos "lu­bas". Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti trūks­ta dau­giau nei 2 mi­li­jo­nų. Kaip su­ksi­tės?

– Bul­va­re šį­met tik pra­de­da­me star­tuo­ti. Star­tui pi­ni­gų tu­ri­me, o trūks­ta­mų ieš­ko­si­me ki­tų me­tų biu­dže­te. Bai­gia­mas vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­sas. Tiks­li­no­me da­ly­vio kva­li­fi­ka­ci­ją. Vie­nas da­ly­vis, kon­kur­sas tik­rai įvyks, nė­ra teis­mų ar skun­dų grės­mės. Vers­li­nin­kams iki bir­že­lio 30 die­nos lei­do­me ne­nug­riau­ti lau­ko ka­vi­nių pa­ky­lų. Nuo lie­pos 1 die­nos ob­jek­to sta­ty­ba pra­si­dės.

– Mies­to ar­chi­tek­tai ste­bė­jo­si, ko­dėl neieš­ko­te ga­li­my­bių su­ma­žin­ti bul­va­ro pro­jek­to apim­tį pa­si­rink­da­mi pi­ges­nes me­džia­gas, ko­dėl kon­kur­se nu­ro­do­te konk­re­čių ga­min­to­jų me­džia­gas ir taip pa­nai­ki­no­te ga­li­my­bę paieš­ko­ti pi­ges­nių va­rian­tų?

– Kon­kur­so są­ly­go­se mes ga­li­me nu­ro­dy­ti tik me­džia­gos sa­vy­bes. Taip, ar­chi­tek­tas, kai no­ri pa­sa­ky­ti, ko­kį spren­di­nį ma­to, jis pa­sa­ko, kad toks ir toks ati­tik­tų la­biau­siai ar­ba ana­lo­gas. Jis ne­sa­ko, kad pirk­ti rei­kia konk­re­tų. Tai bū­tų šiurkš­tus kon­kur­so są­ly­gų pa­žei­di­mas.

Mes jau kar­tą pa­da­rė­me at­pi­gi­ni­mą – Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je. Už­sa­kė­me pro­jek­tą, ati­tin­kan­tį mū­sų lū­kes­čius. Vis dėlto pres­ti­ži­nė aikš­tė – me­džia­gos ne pa­čios pra­sčiau­sios. Pro­jek­to val­dy­mo agen­tū­ra ne­pra­lei­do. Sa­ko – ne­ga­li bū­ti ne­pro­por­cin­gai di­de­lės in­ves­ti­ci­jos į vie­šą­sias erd­ves. Da­vė­me nu­ro­dy­mą su­si­ma­žin­ti. Kvai­la, ne­pa­da­rė­me ap­švie­ti­mo. Nors vamz­džius su­dė­kim, lai­dą pra­si­ve­sim vė­liau.

Ar­ba – ar­chi­tek­tas išė­mė šimt­me­čio už­ra­šus. Bu­vo nu­ma­ty­ti dvie­jų spal­vų ak­me­nys, iš­pjo­vi­mas am­žių nu­me­rių. Kai­na­vo apie 25 tūks­tan­čius. Da­bar ma­to­me, kad rei­kia su­grą­žin­ti. Ei­na žmo­nės per aikš­tę, ma­to – ku­bas sto­vi ir ne­sup­ran­ta, kam jis. Kai pa­ra­šai šimt­me­čius, yra sep­ty­nios ar aš­tuo­nios juos­tos, skir­tos šimt­me­čiams, ta­da vis­kas aiš­ku. Pa­gy­vi­na aikš­tę. Nu­pi­gi­no­me, o iš pa­skos rei­kia su­grįž­ti prie tų spren­di­nių.

– Kai ku­rie po­li­ti­kai gąs­di­na, kad mi­nis­te­ri­jos ga­li atim­ti skir­tas eu­ro­pi­nes lė­šas, jei ma­tys, kad pro­jek­tai ne­ju­da. Ko­kie pro­jek­tai Šiau­liuo­se ga­li lik­ti neį­gy­ven­din­ta sva­jo­ne?

– Ne­bus neį­gy­ven­din­tų. Vie­nin­te­lio pro­jek­to – dar­naus ju­du­mo prie­mo­nių die­gi­mo – ne­pa­si­ra­šy­ta fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis su Pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra. Dėl vi­sų ki­tų fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tys pa­si­ra­šy­tos. Vis­kas už­kal­ta. Pro­jek­tas yra, su­tar­tis yra, ren­gė­jas yra. Mes už­grie­bė­me tą pro­jek­tą. Esa­me pro­ce­se. Lai­ke tel­pa­me ir prie­žas­čių atim­ti mums skir­tus pi­ni­gus nė­ra.

Eu­ro­pa duo­da tiek pi­ni­gų, kiek duo­da. Vi­są pa­bran­gi­mo ri­zi­ką pri­sii­ma­me mes. Mū­sų pri­si­dė­ji­mas bu­vo 15 pro­cen­tų, įver­ti­nus pa­bran­gi­mą, jau 29 pro­cen­tai. Pro­jek­tai di­de­li, su­mos di­de­lės, pa­bran­gi­mą tu­ri­me val­dy­ti ir pi­ni­gų tu­ri­me ras­ti. Šal­ti­niai – mies­to biu­dže­tas, sko­li­ni­ma­sis iš ban­ko ar­ba spe­cia­lio­sios vals­ty­bės pro­gra­mos.

Iki šios ka­den­ci­jos pa­bai­gos vi­si ob­jek­tai bus "gy­vi".

– Tai gal me­ras be rei­ka­lo ak­tua­li­zuo­ja klau­si­mą, kad sa­vi­val­dy­bės ga­li neį­gy­ven­din­ti pro­jek­tų, nes la­bai ma­žai te­ga­li pa­si­sko­lin­ti?

– Klau­si­mas tei­sin­gas. Kiek­vie­ni me­tai atei­na su pa­bran­gi­mu. Pi­ni­gų šal­ti­nio tu­rė­ji­mas yra la­bai svar­bus. Mes sko­lin­tis ga­li­me tik apie 2,8 mi­li­jo­no per me­tus, nes tiek grą­ži­na­me ban­kams.

– Kai­nos au­ga, ta­čiau ran­go­vai į Sa­vi­val­dy­bės skel­bia­mus kon­kur­sus ne­plūs­ta...

– Ša­ly­je daug pro­jek­tų, vers­las pa­ki­li­me, in­ves­tuo­ja. Pa­ki­lo rin­ka, ran­go­vai dar­bų tu­ri so­čiai. Nie­kas nea­tei­na į nu­li­nius pro­jek­tus. Ei­na į kon­kur­są, pa­sa­ko sa­vo kai­ną su ko­kiu 10 pro­cen­tų pel­nin­gu­mu. Ne­lai­mė­jau – na ir vel­niop. Ir ne­rei­kia. Kam rei­kia mi­nu­si­nio pro­jek­to. Pri­va­čia­me vers­le už­si­dir­ba. Vie­no pri­va­ti­nin­ko klau­siau, ko­dėl nea­tei­na į mū­sų kon­kur­sus. Ai, sa­ko, jū­sų "nu­čiulp­tos kai­nos".

– Daug kal­bė­jo­me apie kie­ky­bę, bet ar pa­jėg­si­te su­val­dy­ti to­kio kie­kio dar­bų ko­ky­bę? Ar po me­tų ki­tų ne­pra­dės aikš­tė­se by­rė­ti trin­ke­lės?

– Pir­mas da­ly­kas – tu­ri­me tech­ni­nius pri­žiū­rė­to­jus, ku­rių at­sa­ko­my­bė api­brėž­ta įsta­ty­me. Taip pat yra 5–10 me­tų at­lik­tų dar­bų ga­ran­ti­nis lai­ko­tar­pis. Štai Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė­je van­duo nu­plo­vė po trin­ke­lė­mis. Vei­kia ga­ran­ti­ja – atė­jo "Li­me­ga" ir su­tvar­kė. Ob­jek­tas yra lau­ke – tai pa­plo­vė, tai žo­lė ne­su­dy­go. Ateis ir pa­sės žo­lę ne­su­dy­gu­sio­se vie­to­se. Aš pa­ts kas dvi sa­vai­tes va­žiuo­ju į ob­jek­tus. Kal­ba­mės, žiū­ri­me. Nuk­ry­pi­mų ga­li bū­ti, bet juos rei­kia su­val­dy­ti.

– Tai ar ne­pra­žu­dys jū­sų "go­du­mas"?

– Bu­vo­me go­dūs, vis­ką tem­pė­me į mies­tą. Da­bar spring­da­mi tvar­ko­mės su tuo, su­val­dy­sim. Mies­tas tu­rės vi­sai ki­tą vaiz­dą ir inf­rast­ruk­tū­ri­nės erd­vės bus vi­sai ki­tos.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.