Dėl "raudų sienos" – dar vienas dublis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ke­tu­rių aukš­tų ek­ra­no sta­ti­nys vir­šu­je bus su ap­žval­gos aikš­te­le. Tei­gia­ma, kad sie­na stab­dys ir pir­mi­nę gar­so ban­gą gy­ven­to­jams Var­po gat­vė­je.
Šiau­liuo­se ne­ty­la "rau­dos" dėl "rau­dų sie­nos" Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je. Nors dar­bai aikš­tė­je tu­ri baig­tis jau po pus­me­čio, pro­jek­to au­to­rius vėl kvie­čia­mas "pa­pil­do­mai" pri­sta­ty­ti, kas aikš­tė­je sta­to­ma. Ini­cia­ty­vos ėmė­si nau­ja­sis Ta­ry­bos na­rys Za­ki­ras Me­dži­do­vas po to, kai mies­to me­ras pa­lei­do fra­zę: "To sta­ti­nio, ku­rį žmo­nės pa­va­di­no "rau­dų sie­na", aš ne­sup­ran­tu".

"Pas­to­viai klau­si­mų su­lau­kiam"

"Rau­dų sie­na" šiau­lie­čiai pa­va­di­no Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je iš­ki­lu­sį ek­ra­no sta­ti­nį su ap­žval­gos aikš­te­le vir­šu­je. Vie­ni ją pei­kia, ki­ti gi­ria ir įsi­vaiz­duo­ja, kad čia ga­lė­tų bū­ti iš­skir­ti­nis mies­to ob­jek­tas.

Ant­rą­ją ka­den­ci­ją pra­dė­jęs me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas feis­bu­ke pa­si­da­li­jo "fo­to pro lan­gą" su prie­ra­šu, ne­va ne­sup­ran­ta šio sta­ti­nio ir ne­ži­no, "ką su šia sie­na bū­tų ver­ta da­ry­ti", kad ne­ri­mau­ja "dėl bū­si­mų pa­pil­do­mų iš­lai­dų", taip su­kel­da­mas ko­men­ta­rų ban­gą ("Šiau­lių me­ras "rau­do­ja" dėl "rau­dų sie­nos", "Šiau­lių kraš­tas", 2019 04 16).

Ant ban­gos "už­šo­ko" su A. Vi­soc­ko ko­man­dos są­ra­šu į Ta­ry­bą pa­te­kęs Za­ki­ras Me­dži­do­vas: "Ei­nu pir­ma­die­nį pas ar­chi­tek­tą į sve­čius. Pak­lau­siu". Nau­ja­sis po­li­ti­kas nuė­jo ir pa­klau­sė.

"Ma­tėt, me­ras feis­bu­ke už­ve­dė dis­ku­si­ją ir ap­skri­tai pa­sto­viai klau­si­mų su­lau­kiam: ką ten sta­to, kaip ten bus, – apie sa­vo ini­cia­ty­vą "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė Z. Me­dži­do­vas. – Krei­piau­si į ar­chi­tek­tą Vy­te­nį Ru­do­ką, ar jis ras­tų man lai­ko."

Su Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­riu­mi Vy­te­niu Ru­do­ku jis sa­kė bend­ra­vęs tris su pu­se va­lan­dos. Vė­liau feis­bu­ke pa­si­da­li­jo šio po­kal­bio de­ta­lė­mis ir vaiz­di­ne pro­jek­to me­džia­ga.

"Pak­lau­siau jo, ar bū­tų ga­li­my­bė dar kar­tą pri­sta­ty­ti žmo­nėms, sa­kė – taip. Ta­da krei­piau­si elekt­ro­ni­niu laiš­ku į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, me­ro sek­re­to­ria­tą, pra­ne­šiau ir pa­pra­šiau, ar bū­tų ga­li­my­bė suor­ga­ni­zuo­ti vi­suo­me­nei pri­sta­ty­mą, nes jei­gu bū­tų fil­muo­ja­ma, iš­lik­tų vi­deo­dis­ku­si­jos, bū­tų ga­li­ma nu­siųs­ti žmo­nėms nuo­ro­dą, žiū­rė­ti, ana­li­zuo­ti ar ste­bė­ti tie­sio­giai", – paaiš­ki­no Z. Me­dži­do­vas.

Aš pa­šiur­pęs nuo to­kio mąs­ty­mo, to­kio siau­ro su­pra­ti­mo. Ne­be­sup­ran­tu, kaip čia yra.

At­si­ra­do di­de­lis po­rei­kis

Sa­vi­val­dy­bė jau pa­skel­bė, kad ge­gu­žės 6 die­ną 17 va­lan­dą Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je vyks Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų (Auš­ros ta­ko, Va­sa­rio 16-osios, Til­žės, Var­po gat­vės ir Auš­ros alė­jos da­lių) "įgy­ven­di­na­mo re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to pa­pil­do­mas pri­sta­ty­mas".

Nu­ro­do­ma ir prie­žas­tis – "dėl di­de­lio vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mo ir po­rei­kio".

Pris­ta­ty­me be ar­chi­tek­to V. Ru­do­ko sa­kė da­ly­vau­siąs ir pa­ts Z. Me­dži­do­vas. Jo nuo­mo­ne, sta­ti­nys "tu­ri trū­ku­mų, nes ne­bus vi­siš­kai už­da­ras, bus gro­tos, pro ku­rias siaus vė­jai, lie­tūs" ir "neaiš­ku, ką rei­kės da­ry­ti su to­kiu trū­ku­mu". Be to, "vi­du­je bus lif­tas, jei­gu nie­kas ne­sau­gos to pa­sta­to, tai kas no­rės, tą ir veiks".

Z. Me­dži­do­vas vė­liau da­rė iš­va­dą, kad už­bai­gus aikš­tės re­konst­ruk­ci­ją "sie­na iš­tirps ele­men­tų vi­su­mo­je", "da­bar ji at­ro­do, kaip spuo­gas ant odos, o pa­skui pra­dings".

Ar­chi­tek­tas ne­si­ti­ki, kad su­pras vi­si

Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tui skir­ta apie 6 mi­li­jo­nai eu­rų: 5,2 mi­li­jo­no – eu­ro­pi­nė pa­ra­ma, po 459 tūks­tan­čius eu­rų – vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų lė­šos.

Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tas kon­kur­są lai­mė­jo 2015 me­tų gruo­dį, 2017 me­tais pa­si­ra­šy­ta fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis, 2018 me­tų va­sa­rį – su­tar­tis su bend­ro­ve "Šiau­lių plen­tas". Vi­si pri­sta­ty­mai vi­suo­me­nei įvy­kę ir ga­li­mų pa­siū­ly­mų trau­ki­nys jau nu­va­žia­vęs. Ką reiš­kia "pa­pil­do­mas pri­sta­ty­mas", kai dar­bai ne­tru­kus bus baig­ti?

Ar­chi­tek­tas V. Ru­do­kas sa­ko ne­sup­ra­tęs iki ga­lo, ar Z. Me­dži­do­vo ap­si­lan­ky­mą "me­ras pa­ts ins­pi­ra­vo, kad jis ati­dirb­tų", ar "jis vys­to sa­vo kaž­ko­kią in­for­ma­ci­nę li­ni­ją?" Bet pa­ti­ki­no, kad nie­ka­da neat­si­sa­ko paaiš­kin­ti ir gin­ti sa­vo idė­jų.

Ar­chi­tek­tas svars­tė, koks vaid­muo jam teks "pa­pil­do­ma­me pri­sta­ty­me".

"Aš vi­sa­da at­vi­ras šiai in­for­ma­ci­jai, nes tai pa­de­da man ap­gin­ti sa­vo spren­di­nius, bet pra­šau tik no­ro su­pras­ti, tik­rai ne­bend­rau­siu su rė­kian­čiais idio­tais. Yra po­sa­kis: ne­si­velk su idio­tu į dis­ku­si­jas, nes jis nu­ga­lės ta­ve sa­vo pa­tir­ti­mi", – sa­kė ar­chi­tek­tas. Jis vi­lia­si, kad at­si­ras ar­gu­men­tuo­tų pa­siū­ly­mų ir klau­si­mų, nes vis­ką paaiš­kin­ti, kad vi­si su­pras­tų – mi­si­ja neį­ma­no­ma. V. Ru­do­kas svars­to, kad pa­grin­di­niai klau­si­mai su­ksis apie ek­ra­no sta­ti­nį, apie už­sta­ty­mą prie Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos, gal dar dėl ka­rių pa­lai­do­ji­mo vie­tos.

Jo nuo­mo­ne, bu­vo ga­li­ma skir­ti 10–20 tūks­tan­čių pro­jek­to pri­sta­ty­mui su vi­zua­li­za­ci­jo­mis, bet "rei­kė­jo su­tau­py­ti 2 mi­li­jo­nus", to­dėl li­ko tik "li­ku­čiai iš to, kas tu­rė­jo bū­ti".

Di­le­ma

Gal ki­lus klau­si­mams dėl sie­nos ir dėl pi­ni­gų jai "įveik­lin­ti", pa­si­gir­do bal­sų sie­ną nu­griau­ti?

"Ko aš tik ne­gir­dė­jau! Ir griau­ti, ir ap­žel­din­ti, ir pa­si­kvies­ti kaž­ko­kį la­bai bran­gų me­ni­nin­ką pa­da­ry­ti pie­ši­nį, kad vi­sas pa­sau­lis va­žiuo­tų čia sel­fių da­ry­tis... Aš pa­šiur­pęs nuo to­kio mąs­ty­mo, to­kio siau­ro su­pra­ti­mo. Ne­be­sup­ran­tu, kaip čia yra", – ste­bi­si ar­chi­tek­tas.

Jo nuo­mo­ne, me­ras, pa­reikš­da­mas, jog "ne­sup­ran­ta to sta­ti­nio", el­gia­si emo­cio­na­liai.

"Aš la­bai ger­biau Ar­tū­rą (Vi­soc­ką), kai pa­čio­je pro­jek­ta­vi­mo pra­džio­je jis pa­sa­kė: pa­si­ti­kiu pro­jek­tuo­to­jais, spe­cia­lis­tais, ne­si­ki­šiu į ši­tuos da­ly­kus. Aiš­ku, pu­siau­ke­lė­je mes bu­vo­me su­si­ti­kę, dis­ku­ta­vo­me, kaž­ką pro­tin­gai at­me­tė­me, kaž­ką ne vi­sai pro­tin­gai, kur jo nuo­mo­nė lai­mė­jo, nes jis už­sa­ko­vas. Jis da­ly­va­vo šia­me pro­ce­se ir apie ek­ra­no sta­ti­nį tik­rai yra iš ma­nęs gir­dė­jęs", – paaiš­ki­no V. Ru­do­kas. Jis svars­tė, gal me­ras bi­jo dėl sa­vo "re­pu­ta­ci­jos, nes ką jis da­ro, vis­kas tu­ri bū­ti idea­lu".

"Žmo­giš­kai aš jį su­pran­tu, bet pra­ktiš­kai jis el­gia­si ne­tei­sin­gai", – svars­tė ar­chi­tek­tas.

Ku­ria sce­ną veiks­mui

Su­lau­kęs klau­si­mų apie sie­ną, ar­chi­tek­tas ban­do jos funk­ci­ją paaiš­kin­ti ly­gin­da­mas su sce­na.

"Vi­si su­vo­kia­me, kas yra teat­re sce­na, ne­ke­lia­me jai kaž­ko­kių es­te­ti­nių rei­ka­la­vi­mų, su­vo­kia­me ją kaip inf­rast­ruk­tū­rą, pa­grin­dą, ant ku­rio sta­to­mas veiks­mas. Čia yra tas pa­ts – vie­ta, ku­rio­je tu­ri vyk­ti veiks­mas, – aiš­ki­no ar­chi­tek­tas. – Kol neį­vyks trys, ge­riau­siu at­ve­ju – pen­ki pa­do­rūs ren­gi­niai aikš­tė­je, tol žmo­gus iki ga­lo ir ne­sup­ras, kas čia yra."

V. Ru­do­kas ak­cen­ta­vo, kad jis ku­ria inf­rast­ruk­tū­rą bet ko­kiam veiks­mui aikš­tė­je: "Ma­no pa­siū­ly­mai – kur­ti tra­di­ci­jas, pa­da­ry­ti taip, kad su­si­ti­kę drau­gai ar drau­gės sa­ky­tų: ei­nam į aikš­tę, ten juk pa­sto­viai kaž­kas vyks­ta. Va, ta­da aikš­tė bus mū­sų, bus gy­vy­bė. Aš neat­ve­siu vi­sų į aikš­tę, aš ga­liu su­kur­ti prie­lai­das tą da­ry­ti."

Ar­chi­tek­to gal­vo­je per tuos ke­le­rius me­tus, kol pro­jek­tas bu­vo ku­ria­mas, "kar­po­mas" ir įgy­ven­di­na­mas, su­si­kau­pė ga­ly­bė idė­jų ir pa­siū­ly­mų, kas ga­lė­tų aikš­tė­je vyk­ti ir kaip to­ji "rau­dų sie­na" tap­tų ne de­jo­nių, o pra­mo­gų ob­jek­tu. Tik nie­kas jo apie tai ne­pak­lau­sia.

"Iš vie­nos sie­nos pu­sės ir iš ki­tos bus spal­vo­tas RGB ap­švie­ti­mas. Jis yra pro­gra­muo­ja­mas. Kel­si­me vė­lia­vą Va­sa­rio 16-ąją, ga­li­me sie­ną už­deg­ti tau­ti­ne vė­lia­va... Va­ka­re sie­na ga­li įgau­ti at­rak­ty­vu­mo per ap­švie­ti­mą, bet tą kaž­kas tu­rės da­ry­ti", – sa­kė V. Ru­do­kas.

Jo nuo­mo­ne, į aikš­tės gy­ve­ni­mą rei­kė­tų įtrauk­ti mies­to ga­le­ri­jas, mu­zie­jus, mo­kyk­las ir skir­ti, pa­vyz­džiui, po mė­ne­sį pa­nau­do­ti ek­ra­no sie­ną.

"Štai "Laip­tų" ga­le­ri­ja sa­ko: mes šį mė­ne­sį iš­ka­bin­si­me kal­vių sau­lu­tes. Fan­tas­ti­ka bū­tų! Rei­kia rek­la­muo­ti ren­gi­nį, pra­šau, iš­temp­kim pla­ka­tą ant sie­nos. Ga­li­me ten­tus nuo jos nu­temp­ti į aikš­tę, kad va­sa­rą bū­tų kur pa­lįs­ti. Čia yra tik­ra­sis gy­ve­ni­mas, tam ji su­kur­ta", – už­si­de­gęs pa­sa­ko­jo V. Ru­do­kas.

Jis dar kar­tą pri­mi­nė, kad sie­no­je bus laip­tai, ap­žval­gos aikš­te­lė. Li­pant į ket­vir­tą aukš­tą yra erd­vių, ku­rio­se ga­li­ma eks­po­nuo­ti aikš­tės ar mies­to is­to­ri­ją ant me­ta­lo ar be­to­ne su la­ze­riu iš­gra­vi­ra­vus se­nuo­sius že­mė­la­pius. Gi­dai ga­lė­tų pa­sa­ko­ti tu­ris­tams ir ro­dy­ti, kuo mies­tas gy­ve­no.

Jei­gu pirks pa­slau­gą – žlugs

Kad idė­jos tap­tų rea­ly­be, rei­kės skir­ti pa­pil­do­mai lė­šų. Ar jų Sa­vi­val­dy­bės skirs, ar pa­liks be­to­no sta­ti­nį kaip sto­vi? V. Ru­do­kui dėl Sa­vi­val­dy­bės spau­di­mo jau rei­kė­jo su­tau­py­ti du mi­li­jo­nus eu­rų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­te, te­ko at­si­sa­ky­ti ele­men­tų, ku­riuos bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti vė­liau.

V. Ru­do­kas ma­no, kad bū­tent Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų im­tis at­sa­ko­my­bės dėl aikš­tės gy­vy­bin­gu­mo, o ne "nu­pirk­ti pa­slau­gą". "Ta­da vi­skas su­žlugs. Jie (pa­slau­gos tei­kė­jai) no­ri pi­ni­gų, o pi­ni­gų ne­duo­da tiek, kiek rei­kia", – sa­kė ar­chi­tek­tas. Jo nuo­mo­ne, Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų vie­šai ska­tin­ti vi­sus reikš­tis ši­to­je aikš­tė­je.

Lapk­ri­čio 1 die­ną dar­bai Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je tu­rės bū­ti baig­ti.

"Ka­lė­das švę­si­me aikš­tė­je", – nea­be­jo­ja V. Ru­do­kas ir tu­ri ne vie­ną ga­li­mą sce­na­ri­jų šven­tei.

"Pa­vyz­džiui, eg­lu­tė aikš­tės cent­re, ap­lin­kui ga­li­ma iš­lie­ti le­dą, čiuož­ti su pa­čiū­žo­mis. Nuo eg­lu­tės ta­kas ve­da prie sie­nos, o ten – gal miš­kas, švie­sos." V. Ru­do­kas siū­lo pa­sta­ty­ti stip­rų pro­žek­to­rių ir švies­ti į sie­ną, kad vai­kai, atė­ję prie eg­lu­tės, sie­no­je pa­ma­ty­tų sa­vo še­šė­lį.

"Vai­kai ten stri­ki­nės, tė­ve­liai fo­tog­ra­fuos. Čia yra sel­fis, o ne me­no kū­ri­nys, prie ku­rio rei­kia va­žiuo­ti pa­si­žiū­rė­ti. Čia yra mū­sų gy­ve­ni­mas, o ne kaž­ko gar­bi­ni­mas. Aikš­tė tu­ri bū­ti mū­sų", – įsi­ti­ki­nęs ar­chi­tek­tas.

Komentarai

JoSefas    Pen, 2019-04-26 / 10:43
Svarbu, kad būtų plyšių, į kuriuos galėsime dėti popierėlius su norais.
koment    Pen, 2019-04-26 / 10:46
Darosi truputį aiškesnė "raudų sienos" paskirtis, perskaičius šį straipsnį. Galbūt jau iš pradžių reikėjo tokios išsamios, viešos informacijos, nebūtų kilę tiek nereikalingų diskusijų. Architektas turėjo savo viziją pristatant projektą, jei jos neužginčijo, tai leiskime pabaigti darbą.
Pandusas    Pen, 2019-04-26 / 14:30
Norus kiekvieną savaitgalį reikėtų išimti ir viešai skaityti prie tos pačios sienos. Mišių metu. Galima būtų paskaičiuoti, kuri atrakcija surenka daugiau bobučių.
Siuloma    Ant, 2019-07-16 / 20:19
10 dievo isakimu Lietuviu estu latviu lenkiu rusu ir vokieciu anglu prancuzu kalbom prie sienos prijungiant granitini Jezaus kristaus skulptura
Zaliu medziu komitetas    Ant, 2019-07-16 / 20:38
O jei rimtai mieste atejo betono degtuku dežutese uzauge vaikai iškirto medžius girdžiu kad ir parko medžius kirs .Betono vaikai siauteja. Gal atejo laikas parku medžiu komiteta ikurt ir pasiulyt merui 10 dievo isakymu skaityt. Nenaikink medžiu mere

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.