Dalis vaikų vasarai skirtų pinigų liko nepanaudota

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
A. Le­saus­kie­nė sa­ko, kad trūks­ta įdo­mes­nio vai­kų va­sa­ros užim­tu­mo pro­jek­tų.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė spa­lio pra­džio­je svars­tys spren­di­mo pro­jek­tą dėl biu­dže­to pa­kei­ti­mo. Pa­si­bai­gus va­sa­rai li­ko ne­pa­nau­do­tų 12,8 tūks­tan­čio eu­rų, skir­tų įgy­ven­din­ti vai­kų va­sa­ros užim­tu­mo pro­gra­mas. Vai­kai ne­tu­ri per va­sa­rą ką veik­ti, o Sa­vi­val­dy­bė pra­stai or­ga­ni­zuo­ja jų užim­tu­mą ar ap­tin­go sto­vyk­lų or­ga­ni­za­to­riai?

Vai­kų va­sa­ros užim­tu­mui ne­pa­nau­do­tos biu­dže­to lė­šos bus per­kel­tos į Švie­ti­mo cent­rą ne­fi­nan­suo­tiems iki­mo­kyk­li­nių ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų mo­ky­mams dirb­ti su in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Iš vi­so vai­kų va­sa­ros užim­tu­mui šiais me­tais mies­to biu­dže­te bu­vo skir­ta 100 tūks­tan­čių eu­rų.

Nors pa­si­bai­gus moks­lo me­tams daž­nai tė­vai skun­džia­si, kad ne­tu­ri kuo užim­ti ato­sto­gau­jan­čių moks­lei­vių, Sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vyks­ta už tu­ri­mas lė­šas pa­siū­ly­ti vai­kams kuo dau­giau įdo­maus lais­va­lai­kio. Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė aiš­ki­na, kad taip at­si­tin­ka dėl to, kad nė­ra pa­kan­ka­mos pa­siū­los.

A. Le­saus­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad šį­met bu­vo pa­keis­ta vai­kų va­sa­ros užim­tu­mo pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka. Anks­čiau pi­ni­gai bu­vo ski­ria­mi pa­gal pro­jek­te įra­šy­tą vai­kų skai­čių.

"Pas­te­bė­jo­me, kad tei­kiant pa­raiš­kas bū­na už­ra­šo­mas vie­nas vai­kų skai­čius, o nu­va­žia­vus ir pa­žiū­rė­jus į veik­las bū­na ki­tas. Šiais me­tais pi­ni­gai bu­vo "pri­riš­ti" prie vai­ko, vie­nai die­nai ski­riant 4–7 eu­rus. Pro­gra­mų fi­nan­suo­ta tiek, kiek jos fak­tiš­kai užė­mė vai­kų. At­si­ra­do toks li­ku­tis, o pa­si­bai­gus va­sa­rai jo pa­nau­do­ti jau ne­be­ga­li­ma", – ko­men­ta­vo de­par­ta­men­to va­do­vė.

Tie­sa, ji pri­pa­ži­no, jog dar va­sa­rą ma­tė­si ten­den­ci­ja, kad pi­ni­gų liks.

A. Le­saus­kie­nė ti­ki­na, kad va­sa­ros užim­tu­mo pro­jek­tų sty­gius – bend­ra pro­ble­ma vi­so­je Lie­tu­vo­je. Per ma­žai siū­lo­ma va­sa­ros sto­vyk­lų, ne­bū­ti­nai fi­nan­suo­ja­mų Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis. Ir tė­ve­liai ga­lė­tų ap­mo­kė­ti, bet nė­ra iš ko pa­si­rink­ti. Di­rek­to­rė svars­to, kad gal­būt sto­vyk­lų trūks­ta dėl to, kad pe­da­go­gai du mė­ne­sius tu­ri ato­sto­gau­ti. At­lie­kan­tys pra­kti­kas stu­den­tai vie­ni ir­gi ne­ga­li dirb­ti su vai­kais.

"Pa­gal pa­raiš­kas mes ma­to­me, kad kas­met jas tei­kia vis tos pa­čios mo­kyk­los, jau su­kū­ru­sios sa­vo sis­te­mą. O nau­jų neat­si­ran­da. Svars­to­ma, gal pa­leng­vin­ti rei­ka­la­vi­mus or­ga­ni­za­to­riams, bet ar tė­vai bus pa­ten­kin­ti, jei su jų vai­kais dirbs bet kas", – svars­tė A. Le­saus­kie­nė.

Ji pri­mi­nė, kad 2018 me­tais bu­vo tei­kia­ma dau­giau pa­raiš­kų pro­jek­tams fi­nan­suo­ti, da­lį jų te­ko at­mes­ti. Šį­met pi­ni­gų pa­ka­ko, fi­nan­suo­tos vi­sos pa­raiš­kos ir net li­ko lė­šų.

A. Le­saus­kie­nė su­tin­ka, kad gal­būt vai­kams neį­do­mios daž­niau­siai to­se pa­čio­se mo­kyk­lo­se ren­gia­mos va­sa­ros die­nos sto­vyk­los. Šį­met Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mui gau­ti dau­giau bu­vo tei­kia­ma spor­ti­nių sto­vyk­lų, ku­rias or­ga­ni­za­vo spor­to klu­bai.

Di­rek­to­rė sa­kė, kad nė­ra pa­ten­kin­ta tais vai­kų va­sa­ros užim­tu­mo pro­jek­tais, ku­rie yra tei­kia­mi Sa­vi­val­dy­bei.

"Bū­tų ge­rai Šiau­liuo­se pa­siū­ly­ti sto­vyk­lą vai­kams, grįž­tan­tiems va­sa­rą iš už­sie­nio ša­lių. Gal net ne­la­bai ge­rai lie­tu­viš­kai kal­ban­tiems. Po­rei­kis bū­tų, bet nie­kas ne­stei­gia to­kios sto­vyk­los", – ap­gai­les­ta­vo va­do­vė.

Ji svars­to: gal rei­kia mo­ky­ti, ug­dy­ti, telk­ti or­ga­ni­za­to­rius, kad nau­jų sto­vyk­lų at­si­ras­tų?

Gal­būt vai­kams neį­do­mios daž­niau­siai to­se pa­čio­se mo­kyk­lo­se ren­gia­mos va­sa­ros die­nos sto­vyk­los.

Komentarai

bumerangas    Ket, 2019-09-26 / 15:26
Dar daugiau viską užveržkite su visokiais ale "pilotiniais" kliedesiais ir reikalavimais.
Vida     Ket, 2019-09-26 / 20:29
P. A. Lesauskiene, jūs pati pabandykite teikti paraišką ir vykdyti veiklą sąžiningai. Tada viską suprasite, kiek tai kainuoja laiko, sveikatos ir kaip toje sumoje reikia išsitekti.
Svečias    Ket, 2019-09-26 / 20:55
Sistema užbiurokratinta, užpoperizuota ir užarogantizuota. Naikinti reikia tokius "žmogaus gerovės kūrėjus". Nepūskite burbulo - leiskite tiesiog dirbti.
Gal buvo patogu    Ket, 2019-09-26 / 21:12
Nepanaudoti lėšų? Juk galima buvo tikrai kažką gero nuveikti ir praskaidrinti vasarą vaikams, ar ne? Čia kaip su šunų aptvaruLieporių parke - pataupė, nupirko š... tinklą, likusius pinigus gražino atgal į biudžetą. Aptvaras apgailėtinos būklės, pinigai nežinia kur...
Geras liežuvis    Ket, 2019-09-26 / 23:07
Šiuolaikiniai vadybininkai nardydami be muilo po tamsias valdžios vieteles dažnai prisigalvoja įvairių būdų kaip išlikti įsikabinus į biudžetinį krėslą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos