Apetitas didelis, o piniginė – skylėta

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Vie­na­me bran­giau­sių Sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tų – Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ir am­fi­teat­ro re­konst­ruk­ci­jos – ant­ra­me kon­kur­se su­lauk­ta vie­nint­e­lio ran­go­vo, ku­ris bul­va­rą jau ver­čia sta­ty­bų aikš­te­le.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė įgy­ven­di­na 35 in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus su Eu­ro­pos Są­jun­gos ar vals­ty­bės fi­nan­si­ne pa­ra­ma. Da­lis pro­jek­tų fi­nan­suo­ja­mi vien tik mies­to pi­ni­gais, to­kie kaip nau­jo­sios Dau­šiš­kių ka­pi­nės ar inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mas Šiau­lių oro uos­te.
"Pro­jek­tų esa­me pa­si­ren­gę dau­giau, nei tu­ri­me pi­ni­gų", – pri­pa­žįs­ta Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­tvir­ti­no, kad Sa­vi­val­dy­bė­sy­ra pro­jek­tų pa­si­ren­gu­si dau­giau nei tu­ri jiems pi­ni­gų.

Ki­tais me­tais vis­ko ne­pa­temps

Per Šiau­lių mies­to in­teg­ruo­tų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo pro­gra­mą mies­to plėt­rai iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų skir­ta dau­giau nei 55 mi­li­jo­nai eu­rų. Di­džia­jai da­liai pro­jek­tų 15 pro­cen­tų tu­ri pri­si­dė­ti Sa­vi­val­dy­bė. To­kias pro­gra­mas įgy­ven­di­na vi­si pen­ki di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai.

"Esa­me ly­de­riai, nes iš ki­tų mies­tų pi­ni­gus jau ati­mi­nė­ja. Iki 2022–2023 me­tų tu­ri­me lai­ko. Pab­ran­go ir sta­ty­bos, ir me­džia­gos, bet per inf­lia­ci­ją ir mo­kes­čių dau­giau su­rin­ko­me", – ne­pra­ran­da op­ti­miz­mo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.

Kont­ro­lės ko­mi­te­te Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad ki­tais me­tais mies­to biu­dže­te ne­pa­kaks lė­šų vi­siems mies­to in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams vyk­dy­ti, to­dėl da­lį jų rei­kės per­kel­ti į 2021 me­tus. Kiek konk­re­čiai, va­do­vas pa­sa­ky­ti dar ne­ga­lė­jo. Anot A. Bar­tu­lio, Ad­mi­nist­ra­ci­ja teiks siū­ly­mą mies­to Ta­ry­bai ir ti­ki­si, kad at­vi­ros dis­ku­si­jos su po­li­ti­kais me­tu bus ras­ti tei­sin­giau­si spren­di­mai, ku­rie "pro­jek­tai tu­ri bū­ti da­ro­mi mies­to ge­ro­vei grei­čiau per 2020 me­tus".

A. Bar­tu­lis tei­gė, jog rū­pes­čių ke­lia vi­si in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai – ir vie­šų­jų erd­vių, ir gat­vių ar pa­sta­tų re­konst­ruk­ci­jos, nes vi­sus rei­kia įgy­ven­din­ti.

Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ie­va Džiau­gie­nė sa­kė, jog pri­rei­kus krei­pia­si į Pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą dėl pro­jek­tų ter­mi­nų pra­tę­si­mo.

Ko­kia si­tua­ci­ja yra su mies­to par­kų pro­jek­tais? Ve­dė­ja paaiš­ki­no, kad šiuo me­tu ren­gia­ma Didžd­va­rio par­ko re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų pir­ki­mo do­ku­men­ta­ci­ja, dėl Cent­ri­nio par­ko – pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su ran­go­vu, o Kaš­to­nų alė­jos pro­jek­tas yra ver­ti­na­mas.

Dėl lai­ku ne­pa­da­ry­to pro­jek­to vė­luo­ja lop­še­lio-dar­že­lio "Kregž­du­tė" pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja, dėl tie­kė­jo lai­ku ne­pa­teik­tų ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ob­jek­tų (suo­liu­kų, šiukš­lia­dė­žių ir pa­na­šiai) šiek tiek vė­luos Pri­si­kė­li­mo aikš­tės už­bai­gi­mas.

Atė­jo ran­go­vas ir sa­ko: man jū­sų is­to­ri­ja neį­do­mi. Jei no­ri­te, kad aš pa­da­ry­čiau, tai pa­da­ry­siu už tam tik­rą kai­ną ar­ba nea­tei­nu į kon­kur­są.

Kon­kur­sais do­mi­si, bet ne­da­ly­vau­ja

Dar vie­na kliū­tis vė­li­nan­ti pro­jek­tus – ran­go­vų pa­rin­ki­mo pro­ble­mos. Kont­ro­lės ko­mi­te­te šį klau­si­mą iš­kė­lu­si Ta­ry­bos na­rė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra sa­kė ma­tan­ti, kad da­lis pro­jek­tų vė­luo­ja.

"Jei tu­ri ma­žai pi­ni­gų, pri­va­lai ati­džiai ste­bė­ti, ką pro­jek­tuo­ji. Ma­ty­ti ga­lu­ti­nį tiks­lą, gal kaž­ko tu­ri ne­da­ry­ti, o ne pa­leis­ti pro­jek­tą sa­viei­gai ir sa­ky­ti – va mes tu­ri­me bran­gų pro­jek­tą", – ko­men­ta­vo po­li­ti­kė.

Ji ma­no, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų efek­ty­viau or­ga­ni­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus ran­gos dar­bams.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis iš­var­di­jo konk­re­čiai: Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to do­ku­men­ta­ci­ją per­žiū­rė­jo 14 po­ten­cia­lių ran­go­vų, į kon­kur­są atė­jo 1, Auš­ros alė­jos – iš 16 per­žiū­rė­ju­sių­jų pa­raiš­ką pa­da­vė du, P. Vi­šins­kio gat­vės – iš su­si­do­mė­ju­sių 10 ga­li­mų ran­go­vų, kon­kur­se ne­da­ly­va­vo nė vie­nas, kon­kur­sas neį­vy­ko jau ant­rą kar­tą.

"Čia yra mis­ti­ka kaž­ko­kia. Ko­dėl per­žiū­ri do­ku­men­ta­ci­ją ir nea­tei­na?" – ste­bi­si G. Men­do­za Her­re­ra ir siū­lo per­žiū­rė­ti pir­ki­mų pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus.

Ją ypač ne­ra­mi­na Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas. Ka­dan­gi kon­kur­se bu­vo vie­nas da­ly­vis, jis įvy­ko, ta­čiau dar­bai ga­li pra­si­dė­ti tik ki­tais me­tais. Šio pro­jek­to ran­go­vas – fi­nan­si­nius sun­ku­mus pa­ti­rian­ti ir rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos sie­kian­ti įmo­nė "Šiau­lių plen­tas".

Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ie­va Džiau­gie­nė ti­ki­no, kad pro­jek­to vyk­dy­mas į ki­tus me­tus nu­kel­tas ne dėl ran­go­vo bė­dų, o dėl to, kad dėl re­mon­tų ap­sun­kin­tas eis­mas ki­to­se mies­to cent­ri­nė­se gat­vė­se.

"Rei­kė­tų už­si­tik­rin­ti, kad ran­go­vas bū­tų pa­jė­gus. Vi­si ži­no­me, kad "Šiau­lių plen­to" su­bran­go­vai ne­gau­na pi­ni­gų už me­džius, dėl to jų ne­pri­žiū­ri. Nie­kas ne­no­ri ma­ty­ti nu­džiū­vu­sių me­džių vien dėl to, kad ran­go­vas ne­su­mo­ka pi­ni­gų. Ma­tau to­kių pro­ble­mų ir no­rė­čiau jas iš­siaiš­kin­ti", – sa­kė G. Men­do­za Her­re­ra.

Kaip išau­go bul­va­ro re­mon­to dar­bų kai­na

Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­riai lukš­te­no A. Bar­tu­lį, kaip vy­ko ran­gos kon­kur­sas dėl Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ir am­fi­teat­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to.

A. Bar­tu­lis pa­sa­ko­jo, kad pa­ren­gus pro­jek­tą iš­kart bu­vo aiš­ku, kad dar­bai kai­nuos per 7 mi­li­jo­nus eu­rų. Pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra nu­ro­dė, kad pro­jek­to iš­lai­dos ob­jek­to vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui nea­ti­tin­ka eko­no­mi­nio pa­grįs­tu­mo kri­te­ri­jaus. Kad ga­lė­tų gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų, Ad­mi­nist­ra­ci­ja ma­ži­no są­ma­tą ir su­si­spau­dė į 4,6 mi­li­jo­no. Ta­da ga­vo 3,8 mi­li­jo­no eu­rų fi­nan­si­nės pa­ra­mos. A. Bar­tu­lis sa­kė, kad be­li­ko ti­kė­tis, jog ran­go­vas rin­ko­je su­ras pi­ges­nę me­džia­gą, gal su­tiks pa­da­ry­ti pi­giau.

"Atė­jo ran­go­vas ir sa­ko: man jū­sų is­to­ri­ja neį­do­mi. Jei no­ri­te, kad aš pa­da­ry­čiau, tai pa­da­ry­siu už tam tik­rą kai­ną ar­ba nea­tei­nu į kon­kur­są. Kon­kur­sas neį­vy­ko. Sam­dė­me eks­per­tus, kad per­žiū­rė­tų pro­jek­to są­ma­tą. Eks­per­tai nu­sta­tė, kad vi­siems dar­bams at­lik­ti rei­kia 7,5 mi­li­jo­no. Bet mes dar nu­mu­šė­me 1,5 mi­li­jo­no ir pa­tai­kė­me. Atė­jo ran­go­vas, ku­ris "pa­lin­do" po mū­sų vir­šu­ti­ne kai­na – 6 mi­li­jo­nus. Šian­dien, ačiū Die­vui, tu­ri­me ran­go­vą ir dar­bai pra­si­de­da. Nors ga­lė­jo­me ir ne­tu­rė­ti", – Kont­ro­lės ko­mi­te­te aiš­ki­no A. Bar­tu­lis.

Bul­va­ro re­konst­ruk­ci­ją vyk­do vil­nie­čių įmo­nė "In­fes".

Ran­go­vų tu­ri, tik ne vi­si pa­jė­gūs

Šiau­lių ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tvir­ti­no, kad su ran­go­vų kon­kur­sais pro­ble­mų tu­ri vi­sos sa­vi­val­dy­bės, taip pat ir kai­my­ni­nė Šiau­lių ra­jo­no.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis pa­nei­gė to­kią ži­nią. Jis pa­tvir­ti­no, kad ran­go­vus ran­da ne­sun­kiai, ta­čiau su­si­du­ria su ki­ta pro­ble­ma – ran­go­vų fi­nan­si­niu pa­jė­gu­mu. Ra­jo­no ke­lius as­fal­tuo­ja 5 įmo­nės.

G. Kark­le­lis pa­ra­dok­sa­lia si­tua­ci­ja įvar­di­no tai, kad ran­go­vų ne­ran­da Ke­lių di­rek­ci­ja, Šiau­lių ra­jo­ne sie­kian­ti as­fal­tuo­ti vals­ty­bi­nius ke­lius.