Apetitas didelis, o piniginė – skylėta

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Vie­na­me bran­giau­sių Sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tų – Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ir am­fi­teat­ro re­konst­ruk­ci­jos – ant­ra­me kon­kur­se su­lauk­ta vie­nint­e­lio ran­go­vo, ku­ris bul­va­rą jau ver­čia sta­ty­bų aikš­te­le.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė įgy­ven­di­na 35 in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus su Eu­ro­pos Są­jun­gos ar vals­ty­bės fi­nan­si­ne pa­ra­ma. Da­lis pro­jek­tų fi­nan­suo­ja­mi vien tik mies­to pi­ni­gais, to­kie kaip nau­jo­sios Dau­šiš­kių ka­pi­nės ar inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mas Šiau­lių oro uos­te.
"Pro­jek­tų esa­me pa­si­ren­gę dau­giau, nei tu­ri­me pi­ni­gų", – pri­pa­žįs­ta Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­tvir­ti­no, kad Sa­vi­val­dy­bė­sy­ra pro­jek­tų pa­si­ren­gu­si dau­giau nei tu­ri jiems pi­ni­gų.

Ki­tais me­tais vis­ko ne­pa­temps

Per Šiau­lių mies­to in­teg­ruo­tų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo pro­gra­mą mies­to plėt­rai iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų skir­ta dau­giau nei 55 mi­li­jo­nai eu­rų. Di­džia­jai da­liai pro­jek­tų 15 pro­cen­tų tu­ri pri­si­dė­ti Sa­vi­val­dy­bė. To­kias pro­gra­mas įgy­ven­di­na vi­si pen­ki di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai.

"Esa­me ly­de­riai, nes iš ki­tų mies­tų pi­ni­gus jau ati­mi­nė­ja. Iki 2022–2023 me­tų tu­ri­me lai­ko. Pab­ran­go ir sta­ty­bos, ir me­džia­gos, bet per inf­lia­ci­ją ir mo­kes­čių dau­giau su­rin­ko­me", – ne­pra­ran­da op­ti­miz­mo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.

Kont­ro­lės ko­mi­te­te Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad ki­tais me­tais mies­to biu­dže­te ne­pa­kaks lė­šų vi­siems mies­to in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams vyk­dy­ti, to­dėl da­lį jų rei­kės per­kel­ti į 2021 me­tus. Kiek konk­re­čiai, va­do­vas pa­sa­ky­ti dar ne­ga­lė­jo. Anot A. Bar­tu­lio, Ad­mi­nist­ra­ci­ja teiks siū­ly­mą mies­to Ta­ry­bai ir ti­ki­si, kad at­vi­ros dis­ku­si­jos su po­li­ti­kais me­tu bus ras­ti tei­sin­giau­si spren­di­mai, ku­rie "pro­jek­tai tu­ri bū­ti da­ro­mi mies­to ge­ro­vei grei­čiau per 2020 me­tus".

A. Bar­tu­lis tei­gė, jog rū­pes­čių ke­lia vi­si in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai – ir vie­šų­jų erd­vių, ir gat­vių ar pa­sta­tų re­konst­ruk­ci­jos, nes vi­sus rei­kia įgy­ven­din­ti.

Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ie­va Džiau­gie­nė sa­kė, jog pri­rei­kus krei­pia­si į Pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą dėl pro­jek­tų ter­mi­nų pra­tę­si­mo.

Ko­kia si­tua­ci­ja yra su mies­to par­kų pro­jek­tais? Ve­dė­ja paaiš­ki­no, kad šiuo me­tu ren­gia­ma Didžd­va­rio par­ko re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų pir­ki­mo do­ku­men­ta­ci­ja, dėl Cent­ri­nio par­ko – pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su ran­go­vu, o Kaš­to­nų alė­jos pro­jek­tas yra ver­ti­na­mas.

Dėl lai­ku ne­pa­da­ry­to pro­jek­to vė­luo­ja lop­še­lio-dar­že­lio "Kregž­du­tė" pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja, dėl tie­kė­jo lai­ku ne­pa­teik­tų ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ob­jek­tų (suo­liu­kų, šiukš­lia­dė­žių ir pa­na­šiai) šiek tiek vė­luos Pri­si­kė­li­mo aikš­tės už­bai­gi­mas.

Atė­jo ran­go­vas ir sa­ko: man jū­sų is­to­ri­ja neį­do­mi. Jei no­ri­te, kad aš pa­da­ry­čiau, tai pa­da­ry­siu už tam tik­rą kai­ną ar­ba nea­tei­nu į kon­kur­są.

Kon­kur­sais do­mi­si, bet ne­da­ly­vau­ja

Dar vie­na kliū­tis vė­li­nan­ti pro­jek­tus – ran­go­vų pa­rin­ki­mo pro­ble­mos. Kont­ro­lės ko­mi­te­te šį klau­si­mą iš­kė­lu­si Ta­ry­bos na­rė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra sa­kė ma­tan­ti, kad da­lis pro­jek­tų vė­luo­ja.

"Jei tu­ri ma­žai pi­ni­gų, pri­va­lai ati­džiai ste­bė­ti, ką pro­jek­tuo­ji. Ma­ty­ti ga­lu­ti­nį tiks­lą, gal kaž­ko tu­ri ne­da­ry­ti, o ne pa­leis­ti pro­jek­tą sa­viei­gai ir sa­ky­ti – va mes tu­ri­me bran­gų pro­jek­tą", – ko­men­ta­vo po­li­ti­kė.

Ji ma­no, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų efek­ty­viau or­ga­ni­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus ran­gos dar­bams.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis iš­var­di­jo konk­re­čiai: Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to do­ku­men­ta­ci­ją per­žiū­rė­jo 14 po­ten­cia­lių ran­go­vų, į kon­kur­są atė­jo 1, Auš­ros alė­jos – iš 16 per­žiū­rė­ju­sių­jų pa­raiš­ką pa­da­vė du, P. Vi­šins­kio gat­vės – iš su­si­do­mė­ju­sių 10 ga­li­mų ran­go­vų, kon­kur­se ne­da­ly­va­vo nė vie­nas, kon­kur­sas neį­vy­ko jau ant­rą kar­tą.

"Čia yra mis­ti­ka kaž­ko­kia. Ko­dėl per­žiū­ri do­ku­men­ta­ci­ją ir nea­tei­na?" – ste­bi­si G. Men­do­za Her­re­ra ir siū­lo per­žiū­rė­ti pir­ki­mų pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus.

Ją ypač ne­ra­mi­na Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas. Ka­dan­gi kon­kur­se bu­vo vie­nas da­ly­vis, jis įvy­ko, ta­čiau dar­bai ga­li pra­si­dė­ti tik ki­tais me­tais. Šio pro­jek­to ran­go­vas – fi­nan­si­nius sun­ku­mus pa­ti­rian­ti ir rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos sie­kian­ti įmo­nė "Šiau­lių plen­tas".

Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ie­va Džiau­gie­nė ti­ki­no, kad pro­jek­to vyk­dy­mas į ki­tus me­tus nu­kel­tas ne dėl ran­go­vo bė­dų, o dėl to, kad dėl re­mon­tų ap­sun­kin­tas eis­mas ki­to­se mies­to cent­ri­nė­se gat­vė­se.

"Rei­kė­tų už­si­tik­rin­ti, kad ran­go­vas bū­tų pa­jė­gus. Vi­si ži­no­me, kad "Šiau­lių plen­to" su­bran­go­vai ne­gau­na pi­ni­gų už me­džius, dėl to jų ne­pri­žiū­ri. Nie­kas ne­no­ri ma­ty­ti nu­džiū­vu­sių me­džių vien dėl to, kad ran­go­vas ne­su­mo­ka pi­ni­gų. Ma­tau to­kių pro­ble­mų ir no­rė­čiau jas iš­siaiš­kin­ti", – sa­kė G. Men­do­za Her­re­ra.

Kaip išau­go bul­va­ro re­mon­to dar­bų kai­na

Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­riai lukš­te­no A. Bar­tu­lį, kaip vy­ko ran­gos kon­kur­sas dėl Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ir am­fi­teat­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to.

A. Bar­tu­lis pa­sa­ko­jo, kad pa­ren­gus pro­jek­tą iš­kart bu­vo aiš­ku, kad dar­bai kai­nuos per 7 mi­li­jo­nus eu­rų. Pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra nu­ro­dė, kad pro­jek­to iš­lai­dos ob­jek­to vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui nea­ti­tin­ka eko­no­mi­nio pa­grįs­tu­mo kri­te­ri­jaus. Kad ga­lė­tų gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų, Ad­mi­nist­ra­ci­ja ma­ži­no są­ma­tą ir su­si­spau­dė į 4,6 mi­li­jo­no. Ta­da ga­vo 3,8 mi­li­jo­no eu­rų fi­nan­si­nės pa­ra­mos. A. Bar­tu­lis sa­kė, kad be­li­ko ti­kė­tis, jog ran­go­vas rin­ko­je su­ras pi­ges­nę me­džia­gą, gal su­tiks pa­da­ry­ti pi­giau.

"Atė­jo ran­go­vas ir sa­ko: man jū­sų is­to­ri­ja neį­do­mi. Jei no­ri­te, kad aš pa­da­ry­čiau, tai pa­da­ry­siu už tam tik­rą kai­ną ar­ba nea­tei­nu į kon­kur­są. Kon­kur­sas neį­vy­ko. Sam­dė­me eks­per­tus, kad per­žiū­rė­tų pro­jek­to są­ma­tą. Eks­per­tai nu­sta­tė, kad vi­siems dar­bams at­lik­ti rei­kia 7,5 mi­li­jo­no. Bet mes dar nu­mu­šė­me 1,5 mi­li­jo­no ir pa­tai­kė­me. Atė­jo ran­go­vas, ku­ris "pa­lin­do" po mū­sų vir­šu­ti­ne kai­na – 6 mi­li­jo­nus. Šian­dien, ačiū Die­vui, tu­ri­me ran­go­vą ir dar­bai pra­si­de­da. Nors ga­lė­jo­me ir ne­tu­rė­ti", – Kont­ro­lės ko­mi­te­te aiš­ki­no A. Bar­tu­lis.

Bul­va­ro re­konst­ruk­ci­ją vyk­do vil­nie­čių įmo­nė "In­fes".

Ran­go­vų tu­ri, tik ne vi­si pa­jė­gūs

Šiau­lių ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tvir­ti­no, kad su ran­go­vų kon­kur­sais pro­ble­mų tu­ri vi­sos sa­vi­val­dy­bės, taip pat ir kai­my­ni­nė Šiau­lių ra­jo­no.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis pa­nei­gė to­kią ži­nią. Jis pa­tvir­ti­no, kad ran­go­vus ran­da ne­sun­kiai, ta­čiau su­si­du­ria su ki­ta pro­ble­ma – ran­go­vų fi­nan­si­niu pa­jė­gu­mu. Ra­jo­no ke­lius as­fal­tuo­ja 5 įmo­nės.

G. Kark­le­lis pa­ra­dok­sa­lia si­tua­ci­ja įvar­di­no tai, kad ran­go­vų ne­ran­da Ke­lių di­rek­ci­ja, Šiau­lių ra­jo­ne sie­kian­ti as­fal­tuo­ti vals­ty­bi­nius ke­lius.

Komentarai

Rimtai    Ant, 2019-10-01 / 12:02
Yra tokia yda ( ne paradoksas), kad projektus vykdo "politikai", o ne inžinieriai, atitrūkė nuo esamos situacijos, t.y. svarbu "padaryti inversticinį projektą" užsakyti, kur nors Vilniuje ? Apsimokame Šiaulių biudžeto pinigais, viskas lyg ir tvarkoje. O kaip jį įgyvendinti, tai nebėra , kam ? Nei lėšų, nei pajėgumų ( turiu omenyje statybines įmones), konkursai eina , pagal prioritetą - "pigiausia kaina" ir t.t. Manyčiau Šiaulių miesto savivaldybė blogiausia Lietuvoje, dėl investicijų įsisavinimo, nes labai daug faktų pateikta ir šiame straipsnyje ir pagal nepateiktus faktus .....
Yes    Ant, 2019-10-01 / 12:12
Savivaldybės valdininkai nesugeba netgi techninės užduoties investicijų projektui, projektavimui, statybai sudaryti, paskui stebisi, kad nėra kam dirbti , juos įgyvendinti ? Ką jie ten kaltina, rinką, žmones , kuriuos valdo ( savivaldybė), kad nesugeba įgyvendinti projektų ? Skundžiasi - nėra rangovų ? Teisinasi - dėl tokių aplinkybių ? Rangovų yra - ir bus, visi Lietuvos žmonės valgyti nori, o , kad valgyti, reikia dirbti, bet rimtai dirbti , pagal konkrečius projektus ir sąmatas, ir , aišku, nėra "rangovų nesąmonėms daryti" - čia jau politikų problema, o ne Šiaulių žmonių, kuriuos jie valdo ir atstovauja ES.
tai    Ant, 2019-10-01 / 12:17
nepatempia, nes nebėra kam dirbti. Krakmoluotieji juk tokie teisingi, tiesiog spindintys. O likę - tylučiai, ramučiai ir nulenkę galvas.
tylučiai ramučiai    Ant, 2019-10-01 / 12:34
kai reikia kokį privatų nesudėtingą statybos leidimą gauti iš savivaldybės valdininkų, tai visi pasidaro tokie kompetetingi, reikia kokį dvidešimt parašų ir kiekvienas su savo kompetetingomis pastabomis, visus įstatymus vardina ir taisykles, o kai reikia įgyvendinti ES milijoninius projektus, tai nieko nebežino ...... ale durneliai .....
Proto nereikia..    Ant, 2019-10-01 / 12:44
Didelio proto nereikia.. Pradejau statyti nama o pinigu neturiu.. Proto bokštai..
miestietis    Ant, 2019-10-01 / 13:18
Pasakysiu trumpai- su tokiais stabdžiais, kokie politikai veisiasi mieste ar atvažiuoja iš Kauno, tai dar palyginus gerai iriamės mes tuose ES finansuojamuosiuose projektuose. Patys matėte KK2 reportaže, kam naudingas nesutvarkytas bulvaras ir kas dar galimai stovėjo už kadro. Tik nesuprantu vieno- argi tokio plauko politikams yra komfortabilu, kuomet iš esmės šmeižia juos pačius. Nieko tokio- miestas dar ne tokius kataklyzmus yra iškentėjęs, iškentėsim ir tuos, kuriuos net inicijuoja saviškiai.
to miestietis    Ant, 2019-10-01 / 13:23

In reply to by miestietis

Nieko gero, ne miestietis tu, o kentėtojas, rašaisi į kankinius šventuosius ? Kam kentėti, jei bent gali parašyti į ŠK ? Argi nejuokinga, kentėtojau .....
miestiečiui    Ant, 2019-10-01 / 13:56

In reply to by miestietis

O kaip kadrai iš Pasvalio ar Pakruojo? Jums jau vaidenasi stovėtojai "už kadro". Nematau aš jokių stovėtojų, matau tik žmones, kuriems rūpi medžių likimas ir tiek. Kai yra nemokšiškai dirbama, visada atsiranda kaltų- arba kažkas "trikdo dirpti" , arba "stovi už katro". Nebejuokinga.
miestiečiui    Ant, 2019-10-01 / 13:27
O kas ten stovėjo už kadro ? Rašyk konkrečiai, nuo savęs, nebūk bailys, dabar rašinėji .... iriames... kentėsim...., daugiskaita, lyg ne nuo savęs rašytum ? O rašai lyg nuo kokios grupės ar nuo kokios partijos - daugiskaita - kuri " iriasi, kenčia" ? Nerimta tai .....
MERO ARTŪRO VISOCKO DARBOTVARKĖ    Ant, 2019-10-01 / 15:05
MERO ARTŪRO VISOCKO DARBOTVARKĖ Antradienis, spalio 1 d. - išvyko į Vilnių, į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dalyvauti pasitarime savivaldybių vadovams "Socialinė politika savivaldybėse: naujovės, iššūkiai ir galimybės". Komandiruotės metu merą pavaduoja Savivaldybės mero pavaduotoja Domas Griškevičius.
Vakar    Ant, 2019-10-01 / 16:47

In reply to by Per LNK

Tegul KK2 pasidomi iš kur pas "Vilniaus prekybos" direktorių beveik 2 milijardai euru. Va tada aš ją žiūrėsiu. Net apie 2 milijardus euru? Iš kur tokie pinigai? a? Kiekvienas norėtų taip gyventi. Šiaulių bulvaras yra 3 seniausių bulvarų Europoje ir jis turi būti atnaujintas? Ar ne?,bet deja medžių gynėjai to nenori. Nori,kad Šiauliai,kaip miestas. Virstu kaimu. Ar taip? Vis dar su pagarba :(
Vakar    Ant, 2019-10-01 / 16:16
Leiskite paklausti kada paskutinį kartą važiavote pro Gruzdžius senuoju keliu? Šakyna? ir t.t. Link Akmenės. Už Šakynos buvo labai gražus pušynas,o dabar plikas laukas. Viskas. Ten nieko nebėra. Nė vienos pušelės. Kur jūs buvote medžių gynėjai? Kur? Viskas ten Erkynas dabar. Klausiu dar kartą? Kur jūs buvote? Kur? Kai buvo naikinamas šis pušynas? A pochui visiems nusispjauti visiems ane? Ten buvo pušelės po 10m. ar 20m. Man gėda už tokius Šiauliečius. Vis dar su pagarba. Mieli miestiečiai. :(
Vakar    Ant, 2019-10-01 / 17:56

In reply to by Vakarui

Argi aš pamišėlis? Aš tik konstatuoju faktą. Kur Šimtas liepų ar kiek tai? Ir kur Tūkstančiai medžių(sveikų,gražių) išvežama iš Lietuvos. Kur tikrai yra reikalingi. Va siužetas ką aš noriu jums pasakyti"https://www.youtube.com/watch?v=FpS2lLuWPZ8 " Va ką reikia iš tiesų saugoti,o ne mūsų liepas. Pažiūrėkim visi ir susimąstykim vieną kartą. Vis dar su pagarba :(
kazimieras    Ant, 2019-10-01 / 17:05
Kirsti bulvaro medzius,nors miesto seni pastatai matysis,o piketuotojaqi ko nevaro i miskus prisiristi prie medziu.Vot ten tai kerta.Tipo nemato ,gi bijo.
Vakarams    Ant, 2019-10-01 / 18:49
Žmonės gina medžius savo gyvenamojoj vietoj - Šiaulių mieste. Kas neaišku ?
Vakar    Ant, 2019-10-01 / 19:37

In reply to by Vakarams

O kas gina Lietuvos miškus? Ogi niekas. Visi kas nori kerta,pjauna ir veža kas kur nori. Laikas imtis ginti Lietuvos miškus. Kurie nyksta akyse. Kiek kartų yra kartota. Mieste medžiai bus atsodinti, o apie miškų atsodinimą niekas nekalba. Pažiūrėk savivaldybės posėdį liepos mėn. Ten viskas buvo aiškinama. Nuo a iki z. Vis dar su pagarba.
Sirdgela    Ant, 2019-10-01 / 19:40
Kazkaip niekas nekalba dar neivykdyta projekta Rekyvos sodu. Iki 2018 m. turejo buti pravestas vanduo ir kanalizacijos. Kazkaip kazkur visa tai dingo, nors popieriuose ko gero jau padaryta. Tiesa, gyvybiskai svarbiau buvo pravesti dujotieki. Juk labiausiai zmonems reikia diju. Skauda sirdi, kai taip masto miesto valdzia
Artas    Tre, 2019-10-02 / 07:43
Tai taip ir nesupratau iš šio straipsnio ir komentatoriu tai kokio projekto atsisakyta ar nebus vykdomas , kol kas kažkoks niekinis straipsnis, kad jei nepavyks kitais metais bus vykdoma dar kitais , visa kita pilstymas iš tuščio į kiaurą , o dėl rangovų tai jie paprasčiausiai išrankūs ir tiek , nes labai daug darbų dabar visur tiek viešame , tiek privačiuose sektoriuose vien Šiauliuose kiek gamyklų statoma , įvairių kitų objetų .

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.