Aistros dėl žemės mokesčio dydžio

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Rad­vi­liš­kio kraš­to ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ig­nas Hof­ma­nas (de­ši­nė­je) ir že­mės ūkio ve­te­ra­nas Ed­mun­das Ado­ma­vi­čius pra­šė Ta­ry­bos nu­sta­ty­ti ma­žes­nį, eko­no­mi­nę si­tua­ci­ją ati­tin­kan­tį že­mės mo­kes­čio ta­ri­fą.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne vėl ver­da aist­ros dėl pla­nuo­ja­mo tvir­tin­ti že­mės mo­kes­čio. Per­nai žem­dir­biams pa­vy­ko iš­pra­šy­ti, kad jis bū­tų su­ma­žin­tas. Ar at­si­žvelgs ra­jo­no Ta­ry­ba į žem­dir­bių pra­šy­mus šie­met, paaiš­kės ket­vir­ta­die­nio Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Per­nai su­lau­kė po­li­ti­kų ma­lo­nės

Nau­jo­ji ra­jo­no Ta­ry­ba šian­dien tvir­tins nau­ją že­mės mo­kes­tį 2020 me­tams. Tai, kaip ir per­nai, su­ju­di­no ra­jo­no ūki­nin­kus bei že­mės ūkio bend­ro­ves.

Nuo praė­ju­sių me­tų smar­kiai išau­gus Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne esan­čių že­mės skly­pų vi­du­ti­nei rin­kos ver­tei, ke­lis kar­tus pa­di­dė­jo ir mo­kes­čiai už že­mę.

Praė­ju­siais me­tais žem­dir­biams pa­vy­ko iš­pra­šy­ti po­li­ti­kų, kad šie mo­kes­tį su­ma­žin­tų. Ape­liuo­ta į tai, jog že­mės vi­du­ti­nė rin­kos ver­tė ra­jo­ne pa­di­dė­jo pus­ket­vir­to kar­to, au­go ga­my­bos iš­lai­dos ir dar­bo už­mo­kes­tis, o saus­ra der­lių su­ma­ži­no ko­ne treč­da­liu.

Ta­čiau ma­žes­nis mo­kes­tis per­nai bu­vo pa­tvir­tin­tas ne iš kar­to. Iš pra­džių nu­sta­ty­ta, kad jis sieks 1,7 pro­cen­to (tai su­da­ry­tų apie 21 eu­rą už hek­ta­rą že­mės).

Vė­liau, rugp­jū­čio pa­bai­go­je, nors jau bu­vo pra­leis­ti leis­ti­ni ter­mi­nai, ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ap­skri­ty­je pa­lai­mi­ni­mą, bu­vo at­si­žvelg­ta į žem­dir­bių nu­ro­dy­tus mo­ty­vus ir nu­spręs­ta, jog vis tik ga­li­ma že­mės mo­kes­tį su­ma­žin­ti biu­dže­to są­skai­ta.

To­dėl mo­kes­tis su­ma­žin­tas 35 pro­cen­tais ir ta­po apie 14 eu­rų už hek­ta­rą. Dėl šio su­ma­ži­ni­mo biu­dže­tas ne­te­ko apie 700 tūks­tan­čių eu­rų.

Ra­jo­no Ta­ry­bos ga­lio­je esan­tis že­mės mo­kes­čio ta­ri­fų dy­dis ga­li siek­ti ir 0,01, ir ne­tgi 4 pro­cen­tus.

Ūki­nin­kai pra­šo mo­kes­tį su­ma­žin­ti

2020-ie­siems me­tams Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pams siū­lo nu­sta­ty­ti 1,5 pro­cen­to ta­ri­fą nuo že­mės mo­kes­ti­nės ver­tės (tai su­da­ry­tų apie 18 eu­rų už hek­ta­rą).

Anks­tes­niais me­tais (iš­sky­rus praė­ju­sius) šis ta­ri­fas bu­vo 1,7 pro­cen­to.

Ka­dan­gi že­mės skly­pų vi­du­ti­nė rin­kos ver­tė smar­kiai išau­go, žem­dir­biams, jų tei­gi­mu, ir 1,5 pro­cen­to bū­tų sun­ko­ka mo­kes­ti­nė naš­ta.

Kad ne­kal­bė­tų po vie­ną ir ga­lė­tų at­sto­vau­ti di­des­nei gru­pei ra­jo­no žem­dir­bių, ne­se­niai ra­jo­no ūki­nin­kai vėl su­si­bū­rė į Ūki­nin­kų są­jun­gą, nors iki tol jos na­riai bu­vo iš­si­skirs­tę.

To­dėl ir vy­ku­siuo­se Ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se ūki­nin­kams jau at­sto­va­vo su­kur­to­sios Rad­vi­liš­kio kraš­to ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ig­nas Hof­ma­nas. Kar­tu su juo – ir bu­vęs il­ga­me­tis Ta­ry­bos na­rys, že­mės ūkio ve­te­ra­nas Ed­mun­das Ado­ma­vi­čius.

"Ūki­nin­kai nė­ra prieš mo­kes­čius, ta­čiau mo­kes­čiai tu­ri bū­ti lo­giš­ki, adek­va­tūs, pro­por­cin­gi ir ati­tik­ti bend­rą eko­no­mi­nį kon­teks­tą.

Kai 2013 me­tais bu­vo pe­rei­ta nuo vi­suo­ti­nio že­mės mo­kes­čio prie tei­sės šį ta­ri­fą nu­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bėms, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu bu­vo siek­ta, kad že­mės mo­kes­tis bū­tų su­re­gu­liuo­tas taip, kad jis ati­tik­tų eko­no­mi­nę si­tua­ci­ją.

Že­mės ver­tė pa­ki­lo – tai yra lo­giš­ka. Bet nuo to že­mės der­lin­gu­mas ne­pa­ki­lo. Dėl to nei­šau­go nei pa­ja­mos, nei pel­nas. Ūki­nin­ka­vi­mo pra­kti­ka ro­do, kad jau dau­ge­lį me­tų že­mės ūkio pro­duk­ci­jos kai­nos ne­si­kei­čia, iš­sky­rus praei­tus me­tus, kai der­lius bu­vo treč­da­liu ma­žes­nis.

Der­lin­gu­mas per tre­jus me­tus ne au­go, o ne­tgi kiek su­ma­žė­jo. To­dėl že­mės mo­kes­čių di­dė­ji­mas yra ne­sup­ran­ta­mas ir nea­ti­tin­ka jo­kio pro­por­cin­gu­mo", – In­ves­ti­ci­jų ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je tei­gė I. Hof­ma­nas.

Anot jo, ki­tos sa­vi­val­dy­bės že­mės mo­kes­tį ma­ži­no, pri­si­tai­ky­da­mos prie si­tua­ci­jos – Kau­no ra­jo­no ta­ry­ba dve­jus me­tus ap­skri­tai at­lei­do gy­ven­to­jus nuo že­mės mo­kes­čių, ma­žes­nis šis mo­kes­tis ir ki­tur.

"Sa­vi­val­dy­bė dar­bo vie­tų ne­ku­ria, ta­čiau ji ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie pa­trauk­les­nės ap­lin­kos ūki­nei veik­lai, ka­dan­gi kai­mo vie­to­vė­se pa­grin­di­niai darb­da­viai yra ūki­nin­kai. Ta­čiau pas mus vis­kas da­ro­ma si­tua­ci­ją ne pa­ge­rin­ti, o pa­blo­gin­ti, to­dėl no­rė­tu­me iš­girs­ti rim­tus mū­sų Sa­vi­val­dy­bės ar­gu­men­tus. Ir čia ne­tin­ka ar­gu­men­tas, kad rei­kia pi­ni­gų", – po­sė­dy­je kal­bė­jo ūki­nin­kų at­sto­vas.

Ūki­nin­kų są­jun­ga pra­šė Ta­ry­bos že­mės mo­kes­tį su­ma­žin­ti iki 0,9 pro­cen­to, nors vė­liau su­ti­ko, kad jis ga­lė­tų bū­ti ir 1,1 pro­cen­to.

Al­ter­na­ty­vų pa­siū­ly­mai

"Tie­sio­gi­nės iš­mo­kos pas mus ma­žiau­sios Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Ūki­nin­ka­vi­mo są­ly­gos ne­ge­rė­ja. Te­gul ge­riau že­mės mo­kes­čio da­lis nuei­na į dar­bo už­mo­kes­tį ir grįž­ta per gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį", – ko­le­gai pri­ta­rė E. Ado­ma­vi­čius.

Al­ter­na­ty­vų pa­siū­ly­mų pa­tei­kė ir vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas "Už ge­res­nį gy­ve­ni­mą vi­siems". Jie siū­lė že­mės ūkio ir so­dų pa­skir­ties skly­pams tai­ky­ti ne di­des­nį nei 1 pro­cen­to ta­ri­fą, o ko­mer­ci­nės ir gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties že­mės ta­ri­fą nuo siū­lo­mo 0,8 su­ma­žin­ti iki 0,5 pro­cen­to.

Į vi­sas pa­siū­ly­tas al­ter­na­ty­vas me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis at­sa­kė, jog mo­kes­čio ma­ži­ni­mas jau yra pa­siū­ly­tas, o koks jis bus ga­lu­ti­nis, esą pri­klau­sys nuo bal­suo­jan­čių­jų. Anot me­ro, vi­si ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­lo­mi mo­kes­čiai yra pa­grįs­ti skai­čia­vi­mais.

Vė­liau prie siū­ly­mo ma­žin­ti že­mės mo­kes­tį pri­si­jun­gė ir opo­zi­ci­nė So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ir dar­bo frak­ci­ja. Jos siū­ly­mu, ki­tiems me­tams vie­toj ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­lo­mo 1,5 pro­cen­to že­mės mo­kes­čio ta­ri­fo že­mės ūkio pa­skir­ties bei mė­gė­jų so­dų že­mei rei­kė­tų nu­sta­ty­ti 1,1 pro­cen­to ta­ri­fą.

Kol kas neaiš­ki koa­li­ci­jo­je su kon­ser­va­to­riais šią ka­den­ci­ją dir­ban­čių ra­jo­no "vals­tie­čių" po­zi­ci­ja. Už ko­kį že­mės mo­kes­čio ta­ri­fą bal­suos jie?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos