At­sar­giai – ke­liuo­se lau­ki­niai gy­vū­nai!

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Lau­ki­niai gy­vū­nai ne­re­tai neap­len­kia ir jud­rių mies­to san­kry­žų.

Su­si­dū­ri­mas su lau­ki­niu gy­vū­nu ke­ly­je – tai eis­mo įvy­kis. Jei­gu ap­ga­din­ti ke­lio ženk­lai, ati­tva­rai ar­ba ki­ti ke­lio ele­men­tai, jei bu­vo su­žeis­tas ar­ba nu­gai­šo gy­vū­nas – vai­ruo­to­jas pri­va­lo te­le­fo­nu pra­neš­ti po­li­ci­jai apie eis­mo įvy­kį ir vyk­dy­ti pa­rei­gū­nų nu­ro­dy­mus. Nu­gai­šu­siu gy­vū­nu pa­si­rū­pins ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ir me­džio­to­jai.

Po­li­ci­ja pa­ste­bi, kad ko­ne kas ant­rą to­kią ava­ri­ją, kai su­si­du­ria­ma su lau­ki­niais gy­vū­nais, su­ke­lia stir­nos. Gam­ti­nin­kų tei­gi­mu, šiuo me­tu stir­nų po­pu­lia­ci­ja Lie­tu­vo­je yra pa­sie­ku­si re­kor­di­nes aukš­tu­mas. Jos mėgs­ta ne tik pa­miš­kes, bet ir at­vi­ras pie­vas, lau­kus, kur ieš­ko mais­to. To­dėl šie lau­ki­niai gy­vū­nai daž­nai su­tin­ka­mi ir prie ma­gist­ra­li­nių, kraš­to bei ra­jo­ni­nių ke­lių, ir net mies­tų pa­kraš­čiuo­se, ar­čiau par­kų ir ža­lių­jų erd­vių.

Vai­ruo­to­jai Lie­tu­vos ke­liuo­se neiš­ven­gia su­si­dū­ri­mų ir su ki­tais gy­vū­nais – brie­džiais, el­niais, šer­nais, kiš­kiais, la­pė­mis, taip pat šu­ni­mis, ka­tė­mis ar net paukš­čiais. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad nors ava­ri­jos su brie­džiais, el­niais ir šer­nais yra re­čiau­sios, bet jų su­kel­tos ža­los – di­džiau­sios.

Brie­džio su­kel­tos ava­ri­jos vi­du­ti­nė ža­la sie­kia 2 450 eu­rų, šer­no – 1 900 eu­rų. Pa­ly­gi­nti, vi­du­ti­nė ava­ri­jos su­si­dū­rus su stir­na kai­na - 1 450 eu­rų.

Jei­gu au­to­mo­bi­lis bu­vo ap­draus­tas pri­va­lo­muo­ju vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, pa­gal stan­dar­ti­nę su­tar­tį, drau­di­mo bend­ro­vės ža­los neat­ly­gi­na. Dau­gu­ma drau­di­mo bend­ro­vių su­tei­kia ga­li­my­bę įsi­gy­ti pa­pil­do­mą drau­di­mą, at­ly­gi­nan­tį ža­lą pa­tir­tą su­si­dū­rus su lau­ki­niu gy­vū­nu. Rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad to­kio­se su­tar­ty­se daž­niau­siai yra nu­ma­ty­ta fran­ši­zė (nuo­sto­lio da­lį at­ly­gi­na pa­ts klien­tas).

Jei­gu su­si­dū­ri­mas įvy­ko ke­lio ruo­že, pa­žy­mė­ta­me ke­lio ženk­lu „Lau­ki­niai gy­vū­nai“, drau­di­mo iš­mo­ka ga­li bū­ti neiš­mo­ka­ma.

Susijusios naujienos